AKTIEANALYS

  • Flaskhalsar ger investeringar
  • Metaller och olja i stigande trend
  • Riksbanken bjuder på svag krona

Var det bra så?

Det finns en tydlig oro i marknaden för att industrikonjunkturen är på väg att rulla över. Så tolkar i varje fall vi den senaste aktieutvecklingen för verkstadsbolagen i stort. Trots starka rapporter med god orderingång och positiva framtidsutsikter så handlades de stora verkstadsbolagen generellt ned under rapportperioden.

Vi tycker att det finns mycket som pekar på att efterfrågan för verkstadsbolagen kan fortsätta öka. Som exempel kan vi ta Sandvik som varje kvartal presenterar hur efterfrågan utvecklas per region och segment. Sandvik talar om en brett förankrad ökning av kundaktivitet. Liknande kommentarer går igen hos verkstadsbolagen i stort.

Flaskhalsar ger investeringar

Ett annat tema är att allt fler bolag talar om flaskhalsar i produktionen. Antingen i den egna verksamheten eller hos leverantörer. Det pekar på att kapacitetsutnyttjandet är högt inom flera områden. Återhämtningen sedan finanskrisen har varit långsam och det är först nu som produktionen har kommit tillbaka till en långsiktig trendnivå.

Vår kommunikation med bolagen har också tydligt pekat på en stor försiktighet för expansionsinvesteringar då finanskrisen varit ett smärtsamt minne för många. Hittills har bolagen till stor del lyckats leverera efterfrågade volymer med befintlig produktionskapacitet. Men nu slår man i taket. Många är nödda och tvungna att investera i ökad kapacitet för att kunna möta kundernas efterfrågan. Vi tycker det finns goda möjligheter till en period med ökade investeringar som bör gynna verkstadssektorn. Det borde ge positiva ”ringar på vattnet-effekter” för industrin.

Metaller och olja i stigande trend

Ett annat tecken på en stark industrikonjunktur är stigande priser för industrimetaller. Höga priser på metallerna är i sig en indikation på god efterfrågan. Det ökar också incitamenten för investeringar inom gruvindustrin, vilket är goda nyheter för t ex Atlas Copco och Sandvik. Oljepriset fortsätter också att stiga. Med dagens oljepris blir fler projekt lönsamma och borde leda till en ökad investeringsvilja i sektorn, något som också bör bidra till en förbättrad efterfrågan.

Metaller är förstås en viktig inputkostnad för bolagen, så de höga priserna sätter press på marginalerna. Det förefaller ändå som om merparten av bolagen lyckas höja priserna tillräckligt för att neutralisera den negativa effekten av högre kostnader – ett tecken på att efterfrågan är tillräckligt stark för att orka absorbera högre priser.

Riksbanken bjuder på svag krona

Utöver en underliggande bra efterfrågan så har svenska kronan tappat rejält på sistone. Detta trots en stark ekonomisk utveckling. Antagligen är Riksbankens märkliga räntepolitik en anledning till kronsvagheten. Det skulle kunna vara så att en del investerare har svårt att förstå varför vi har negativ ränta när ekonomin går på högvarv. Det sänker förtroendet för Riksbanken, vilket i sig sänker kronan. Oavsett anledning till kronförsvagningen så ger det en rejäl skjuts till vinsterna för verkstadsbolagen.

Mr Trump oroar

Framtidstron är viktig för investeringsviljan. Med det i bakhuvudet är det lite oroande att se att ”humörindexet” (IFO), för dragloket Tyskland har fallit den senaste tiden. Vår tro är ändå att det försämrade sentimentet delvis beror på oro för handelskrig efter utspelen från Trump-administrationen. Vårt basscenario är att det inte blir något storskaligt handelskrig utan att Trumps agerande mer handlar om förhandlingstaktik. Om så blir fallet borde den goda orderingången reflekteras i ett bättre sentiment bland företagarna.

Lägger vi ihop pusslet så ser vi att det finns goda förutsättningar för att industrikonjunkturen har mer att ge.

Finns mer att ge

Värderingarna på verkstadsaktier har kommit ner. Det är resultatet av starka rapporter, högre vinstestimat men stabila eller lägre aktiekurser. Om vi tar Volvo som exempel så har vinstprognosen fortsatt upp under 2018 men aktien har tappat. Det betyder att P/E talet gått från ca 15 vid av årets början till drygt 12 idag.

Det ser liknande ut för flera av verkstadsbolagen. Eftersom vi tycker det mesta pekar på att industrikonjunkturen kommer fortsätta på en bra nivå ett tag till så tycker vi att det finns attraktiva investeringsmöjligheter i flera av verkstadsbolagen på svenska börsen.

Enter Fonders Marknadsanalys skrivs av Anders Wilson, chef för ränteförvaltning och makroanalys på Enter och av Jon Hyltner, aktieförvaltare och analytiker

Anders är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i över 20 år. Han förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen.

Jon ingår i förvaltningsteamet på Enter. Han har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Anders Wilsson

Anders Wilsson

Enter Fonder är en fristående och aktiv kapitalförvaltare specialiserad på svenska aktier och räntor. Vårt mål är att åstadkomma god riskjusterad avkastning.

Långsiktighet och stabilitet är viktiga värden i vår förvaltning. Det har gjort oss till en betydelsefull aktör inom såväl pensionsförvaltning som för våra institutionella kunder, stiftelser och försäkringsbolag vars kapitalförvaltning kräver ett långsiktigt tänkande och en stabil avkastning.

Vårt fondutbud erbjuds av de flesta fondförsäkringsbolag och banker på den svenska marknaden vilket gör det möjligt även för privatpersoner att investera medel hos oss.

Välkommen att läsa mer om oss och våra fonder på enterfonder.se.

RISKINFORMATION
Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget).