Höjda vinstprognoser
Tjurmarknaden håller i sig. I skrivande stund är Stockholmsbörsen (SIX PRX) upp 9% för året och marknaden har varit i en stigande trend i ca ett decennium. Ett genomgående tema under detta börsrally är att förväntansbilden för bolagens vinster hela tiden varit för höga. Grafen nedan visar vinstprognoser för bolagen på Stockholmsbörsen som helhet. Analytikerkåren gör typiskt sett detaljerade vinstprognoser för innevarande och två nästkommande år. Som grafen visar har förväntansbilden varit för hög under i princip hela uppgången sedan finanskrisen. Implikationen är att Stockholmsbörsen under denna period hela tiden sett lite billigare ut på P/E-tal än den varit, eftersom prognoserna varit för höga. Utvecklingen hittills i år bryter mot mönstret. Analytikerkåren har i snitt varit alltför pessimistiska. I takt med att bolagen rapporterat starka resultat har prognoserna höjts. Vi ser samma mönster i USA och Europa.


Källa: Handelsbanken Capital Markets, Enter Fonder

Billigare P/E-tal
Den förväntade vinsttillväxten för kommande tolv månader har utvecklats bättre än börskurserna. Resultatet är en märkbar nedgång i värdering. Stockholmsbörsens P/E-tal har gått från P/E 17x i höstas till dagens P/E 15x. Nuvarande värderingsnivå ligger helt klart en bit ifrån tidigare toppar. Jämför vi med det fortsatt låga ränteläget så ter sig P/E 15x som helt ok.


Källa: Handelsbanken Capital Markets, Enter Fonder

Skepticism mot cykliska aktier
Gör vi samma övning men på sektornivå noterar vi några intressanta teman. Industrisektorn (största sektorn inom SIX PRX med drygt 30% vikt) har varit en av de sämre sektorerna på börsen i år med endast en mindre uppgång. Detta trots en resultatutveckling som varit mycket stark och väsentligt bättre än förväntat. Förväntansbilden har faktiskt varit för låg sedan i mitten på 2016 och analytikerkåren har gradvis höjt sina vinstprognoser. Resultatet av detta är att sektorn prisats ner till P/E 15x från P/E 17x så sent som i höstas.


Källa: Handelsbanken Capital Markets, Enter Fonder


Källa: Handelsbanken Capital Markets, Enter Fonder

Multipelexpansion för defensivt
Dagligvaror har gått i motsatt riktning. Vinstprognoserna har sänkts något under året medan sektorn gått upp över 10%. P/E talet är nu på rekordnivån 20x. Telekomsektorn har liknande trend. Under året har vinstprognoserna varit stabila men trenden är kraftigt negativ sedan 2011. Sektorn är upp 15% i år drivet av multipelexpansion. P/E talet har ökat en enhet till knappt P/E 19x under året. Att marknaden prisat upp dessa sektorer tyder på ökad efterfrågan på defensiva aktier.

Explosiv utveckling för Hälsovård
Hälsovård är den sektor som gått bäst hittills i år med en närmast explosiv utveckling. Sektorn är upp över 50% i år. Det beror delvis på att Astra Zeneca har gått starkt. Utöver det har flera mindre bolag, såsom BioArctic, sett explosiv aktieprisutveckling efter positiva resultat i läkemedelsstudier. I sektorn har hela sex bolag mer än dubblats i värde och ytterligare tio är upp mer än 50%, bara i år.

Handelns kräftgång fortsätter
Sektorn som verkligen utmärker sig på nedsidan är Sällanköpsvaror. H&M:s kräftgång är en bidragande faktor men även många andra bolag har kämpat med migrationen till e-handel. Dessutom har årets långa vinter och rekordvarma sommar inte direkt lockat till shopping, vilket varit jobbigt för många bolag i sektorn. Det syns tydligt i vinstprognoserna som gradvis justerats ned. Prisfallen har däremot varit större och sektorn handlas nu på P/E 15x från över P/E 20x för bara några år sedan.

Övriga sektorer har generellt sett utvecklats i linje med underliggande fundament. Bank och Fastigheter har utvecklats i linje med vinstprognoserna med relativt stabila P/E-tal. Energi och Material har utvecklats i linje med metallpriser och oljepriset.

Kraftiga kursreaktioner pekar på osäkra investerare
Den senaste rapportperioden var den mest volatila sedan Q2 2011 om man ser till hur stora kursreaktionerna (både upp och ner) var på rapportdagen. Utanför Sverige såg vi liknande kraftiga reaktioner på kvartalsrapporterna. För cykliska bolag var det negativt tolkningsföreträde. Bolagen behövde rapportera långt över förväntan för att det skulle resultera i en påtagligt positiv kursreaktion. Vi tolkar det som att marknaden är skeptisk till att industriefterfrågan ska hålla i sig och mer osäkra än vanligt.

Det hänger på vinsterna, som vanligt
I och med att ett P/E-tal på 15x på Stockholmsbörsen inte avskräcker, så borde vinstutvecklingen vara det avgörande för hur marknaden går kommande år. Framför allt om vår prognos att räntorna kommer hålla sig kvar på historiskt låga nivåer faller in. Vad ska man då tro om vinsterna? Nuvarande prognos pekar på att vinsttillväxten ska sakta ner till 7% 2019 och öka något till 9% 2020.

Utvecklingen för industribolagen blir en viktig ingrediens till att prognoserna ska hålla. Industri utgör den största sektorn på Stockholmsbörsen och är cyklisk. Beskedet från senaste rapportperioden var positivt. Efterfrågan för bolagen i sektorn var fortsatt stark och utsikterna goda. Tar vi Sandvik som exempel noterar vi att efterfrågan är god inom i princip samtliga segment och regioner. Det bådar gott för att andra halvåret 2018 också blir starkt och vi ser liten risk för att prognosen för 2018 skulle vara på tok för optimistisk.


Källa: Handelsbanken Capital Markets, Enter Fonder

Ledande indikatorer sämre men fortsatt höga
Ledande indikatorer har försvagats något i Europa men är fortsatt på höga nivåer. Vi noterar däremot en liten förbättring vid de senaste mätningarna. I USA pekar inköpschefsindex på att styrkan i ekonomin kommer att fortsätta. Vi ser en tydlig försvagning i kopparpriset som har sjunkit till under 6000 dollar från över 7000 dollar för bara några månader sedan. Den utbredda användningen av koppar inom industrin gör den till en bra indikator för konjunkturen. Det skarpa fallet skulle kunna vara en anledning till oro. Prisnedgången verkar dock till stor del vara driven av finansiella aktörer som spekulerar i att priset ska falla. Låga lagernivåer inom koppar indikerar att det råder balans på marknaden, därmed verkar nedgången inte bero på sämre efterfrågan ”på riktigt” från industriella kunder. Kopparpriset gör oss därför inte särskilt oroliga. Sammantaget ser utsikterna för industrikonjunkturen goda ut och 2019 borde också bli ett bra år. Hur 2020 blir är kanske lite för tidigt att ha en stark åsikt om.

Fortsatt bra potential för aktier
Lägger vi ihop det vi hör och läser från de noterade bolagen och ekonomisk statistik tycker vi att läget ser allmänt positivt ut för aktier. Med fortsatt tillväxt i ekonomin bör bolagens vinster fortsätta att växa. Växer vinsterna bör kurserna följa efter. Ett storskaligt handelskrig skulle ändra förutsättningarna till det negativa, men eftersom vi har svårt att se någon vinnare på handelskrig tror vi inte att det kommer gå så långt. Ytterligare tweets som spär på oron kring handelskrig skulle dock inte förvåna.

Enter Fonders Marknadsanalys skrivs av Anders Wilson, chef för ränteförvaltning och makroanalys på Enter och av Jon Hyltner, aktieförvaltare och analytiker
Anders är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i över 20 år. Han förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen.
Jon ingår i förvaltningsteamet på Enter. Han har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Anders Wilsson

Anders Wilson


Jon Hyltner

Enter Fonder är en fristående och aktiv kapitalförvaltare specialiserad på svenska aktier och räntor. Vårt mål är att åstadkomma god riskjusterad avkastning.

Långsiktighet och stabilitet är viktiga värden i vår förvaltning. Det har gjort oss till en betydelsefull aktör inom såväl pensionsförvaltning som för våra institutionella kunder, stiftelser och försäkringsbolag vars kapitalförvaltning kräver ett långsiktigt tänkande och en stabil avkastning.

Vårt fondutbud erbjuds av de flesta fondförsäkringsbolag och banker på den svenska marknaden vilket gör det möjligt även för privatpersoner att investera medel hos oss.

Välkommen att läsa mer om oss och våra fonder på enterfonder.se.

RISKINFORMATION
Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget).