Källa: Macrobond

Aktiemarknader i gungning men kreditmarknaden lugn

Volatiliteten har kommit tillbaka. I februari föll börsen kraftigt, återhämtade sig men föll nu igen kraftigt. Under bara några veckor i oktober föll börser världen över med ca 10%. Historiskt sett ett stort tapp på så kort tid. Det är svårt att säga vad som triggade nedgången denna gång. Oro för handelskrig, räntehöjningar, politisk oro har vi kunnat bekymra oss för under hela året. Kanske var det FED:s ordförandes antydan till kraftigare räntehöjningar än väntat som fick bägaren att rinna över. Vad det än var som fick sentimentet att vända för aktiemarknader världen över tar räntemarknaden allt med en relativ ro. I vanliga fall så brukar riskviljan inom aktie- och räntemarknaden röra sig i tandem. När börsen faller brukar kreditspreadar också öka (det vill säga den extra ränta mer riskfyllda låntagare får betala jämfört med statsobligationer). Vid de kraftiga fallen på aktiemarknaderna i februari och oktober i år så hände inte mycket med kreditspreadarna. Räntemarknaden har tagit årets händelseförlopp med ro medan aktiemarknaderna blivit mer nervös. Frågan är om aktiemarknaden överreagerat eller är räntemarknaden omotiverat lugn? Har räntemarknaden rätt så var nedgången i oktober en korrektion snarare än början på en ny björnmarknad (som populärt definieras som när marknaden går ner 20% eller mer). Eller är räntemarknaden för lugn och vi i början av en kraftigare nedgång?

Källa: Macrobond

Värdering inte en anledning till oro

Värderingen på Stockholmsbörsen är i sig inte en anledning till oro som vi bedömer det. Den ser varken dyr eller billig ut. P/E-talet har minskat drastiskt på sistone och ligger på en normal nivå sett ur ett historiskt perspektiv. Det har varit en stor omvärdering av cykliska sektorer. Industribolagens P/E-tal minskade med drygt 10% bara under oktober och 25% sedan den högsta nivån under 2017. För bolagen inom materialsektorn har värderingen sjunkit än mer. Nuvarande P/E-tal på 11x är en tredjedel lägre än vad den var under sommaren 2016. Värderingen för icke-cykliska sektorer ligger däremot kvar på förhållandevis höga nivåer. Skillnaden i värderingen mellan cykliska och icke-cykliska sektorer indikerar att marknaden redan prisat in en avmattning av konjunkturen.

Jämfört med alternativavkastningen på räntemarknaden är det svårt att komma fram till att aktier är högt värderade. Direktavkastningen på Stockholmsbörsen är i genomsnitt 3% bättre än räntan på en tioårig statsobligation. En relativt hög direktavkastning och kraftig minskning av P/E-talen för cykliska bolag pekar på att det inte är någon eufori på börsen.

I USA är bilden liknande med ett P/E-tal som ser normalt ut ur ett historiskt perspektiv. Däremot har amerikanska räntan gått upp ordentligt, samtidigt som direktavkastningen är lägre. (Inklusive återköp skulle direktavkastningen ligga närmare nivån på Stockholmsbörsen.) I och med att man kan investera i en tioårig statsobligation och få över 3% ränta är det ett alternativ att förhålla sig till på den amerikanska marknaden.

Källa: Macrobond

Det handlar om vinsterna, som vanligt

Om värderingen inte är en anledning till oro så hänger det på vinsterna. Skulle vinstprognoserna vara för optimistiska är värderingen inte så låg som den ser ut. Vanligtvis så sammanfaller också kraftiga börsfall med att bolagens vinster också faller. Så om nedgången i oktober ska markera början på en kraftig sättning så krävs det antagligen att vinsterna på börsen backar. Det ligger inte i korten idag, varken för USA-marknaden eller Sverige. Även om vinstestimaten för Stockholmsbörsen har gått ner några procent under hösten så förväntas vinsterna i genomsnitt växa med ca 8% per år 2019–2020. En bra tillväxttakt men betydligt långsammare än 2018 då vinsten förväntas växa knappt 20%.

BNP-prognoserna visar på samma trend som vinstprognoserna. För Sveriges del förväntas BNP växa med knappt 3% 2018 och avta till ca 2% per år under 2019 och 2020. Budskapet från bolagen vi träffar pekar också på en fortsatt god efterfrågan. Håller den allmänna bilden med en växande ekonomi och bolagsvinster finns det goda förutsättningar för att det kraftiga fallet i oktober endast var en korrektion och att börsen kommer hämta igen det fallet.

Som alltid finns det orosmoln på himlen. En upptrappad handelskonflikt mellan USA och Kina skulle kunna sätta käppar i hjulen för tillväxt och öka riskpremien på finansiella marknader. Om Italiens populistiska regim går på kollisionskurs med EU kan det få långtgående konsekvenser. Om ovan eller något annat skulle trigga en recession följer sannolikt börsen med ner, men i dagsläget ser vi inte ett sådant scenario framför oss.

Källa: Macrobond

För den långsiktige ser Stockholmsbörsen alltjämt ut som ett av de bästa alternativen
Historiskt har Stockholmsbörsen varit en av de bästa platserna att vara investerad på. Vår börs är inte lika likvid som den på andra sidan Atlanten och volatiliteten har också varit högre. Avkastningen har också varit betydligt högre ur ett långt perspektiv. Det finns goda skäl att tro att det kommer fortsätta att vara så. Sverige är ett litet land vilket gör att bolag måste söka sig mot exportmarknader för att växa och bli stora. Att gå utanför hemmamarknadens komfortzon ökar kompetens och konkurrenskraft. Svenska bolags ofta platta organisationer med korta beslutsvägar och stort ansvar hos de anställda är en bidragande faktor till deras framgång. Svenska framgångar i tech är också anmärkningsvärda. Skype, Spotify, och Klarna är några exempel. Det är något i svensk företagskultur som driver framgång.

Investerare på Stockholmsbörsen har också blivit rikligt belönade. Vårt basscenario är att vi inte är på väg in i en recession utan snarare på väg in i en period med lägre tillväxttakt i ekonomin, med en ensiffrig avkastning på börsen.

Källa: Macrobond

Långsiktigt talar det mesta för att Stockholmsbörsen är en bra plats att investera i, framför allt jämfört med alternativet på räntemarknaden. Ett räkneexempel; om man investerat 100kr vid absolut fel tillfälle, på toppen 2007 innan finanskrisen, hade man idag tjänat ca 100kr. Det motsvarar ca 6% per år. Ett av de absolut sämsta utfallen i modern tid är alltså fortfarande bättre än vad en tioårig svensk statsobligation erbjuder idag. Hade man lyckats bättre och prickat botten av marknaden 2009 skulle 100kr vara ca 460kr idag, en avkastning om ca 17% per år. Vi tror att Stockholmsbörsen kommer fortsätta att erbjuda bra, långsiktiga investeringsalternativ.

Här kan du investera i våra fonder

Enter Fonders Marknadsanalys skrivs av Anders Wilson, chef för ränteförvaltning och makroanalys på Enter och av Jon Hyltner, aktieförvaltare och analytiker
Anders är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i över 20 år. Han förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen.
Jon ingår i förvaltningsteamet på Enter. Han har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Enter Fonder är en fristående och aktiv kapitalförvaltare specialiserad på svenska aktier och räntor. Vårt mål är att åstadkomma god riskjusterad avkastning.

Långsiktighet och stabilitet är viktiga värden i vår förvaltning. Det har gjort oss till en betydelsefull aktör inom såväl pensionsförvaltning som för våra institutionella kunder, stiftelser och försäkringsbolag vars kapitalförvaltning kräver ett långsiktigt tänkande och en stabil avkastning.

Vårt fondutbud erbjuds av de flesta fondförsäkringsbolag och banker på den svenska marknaden vilket gör det möjligt även för privatpersoner att investera medel hos oss.

Välkommen att läsa mer om oss och våra fonder på enterfonder.se.

RISKINFORMATION
Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget).