Enter i media

Enter i media2019-06-04T15:31:03+02:00

Jon om två bolag i husdjurssegmentet

Läs i Omni Ekonomi om boomen för bolag inom husdjurssegmentet:

”Vi har investerat i två bolag, Swedencare och Musti, som båda har starka positioner och bra lönsamhet.” säger Jon Hyltner.

Läs hela artikeln här

Jon om intressanta aktier i Omni Ekonomi

Vår småbolagsförvaltare, Jon Hyltner, intervjuas i Omni Ekonomi om intressanta bolag som nyligen lämnat rapporter:

”Som alltid är bolag som kan leverera bra vinsttillväxt över tid mest intressanta för oss. Eftersom pandemin antagligen kommer ha påverkan på den generella efterfrågan ska man nog inte räkna med så mycket hjälp av generell marknadsefterfrågan, så bolag som kan generera tillväxt på annat sätt är extra intressanta, via förvärv eller genom att vara exponerade mot en nisch med tillväxt etc. Läs artikeln här

Jon i DI

För  Dagens Industri berättar förvaltaren av Enter Småbolagsfond, Jon Hyltner, om förändringar som skett i portföljen under tredje kvartalet.

Bland annat berättar Jon om investeringarna i Avanza Bank och Addnode Group AB.

Läs artikeln här

Jon i Nordnets Sparpodd

Jon berättar om småbolagspärlorna på börsen i Nordnets Sparpodd

Gustaf i Avanzas Placera-TV

Kreditmarknaden visar på styrka

Vår ränteförvaltare Gustaf berättar om återhämtningen på kreditmarknaden och vad den säger om nuvarande marknadssituation. Flera av fondernas innehav diskuteras, inklusive AAK som kom med en positiv vinstvarning på morgonen.

Jon i Avanzas Placerapodd

Jon intervjuas i Placera-TV

Vår småbolagsförvaltare Jon ger sin syn på börsen och pratar bland annat om tech-frossa, värderingar och sektorrotationer. Han tipsar dessutom om fem småbolagsaktier.

Experternas tro om börsen 2020

Vår småbolagsförvaltare Jon ger, tillsammans med Kristoffer från Redeye och Erik från Spiltan Fonder, sin syn på börsåret 2020. De tipsar även om hur du kan tänka kring investeringar i det rådande börsklimatet samt intressanta sektorer och bolag att titta närmare på.

Läs nyhetsbrevet här

Jon i EFN Börslunch

Jon Hyltner deltog i EFN Börslunch 5/6 med Kristina Willgård, vd för Addlife och Gustaf von Sivers från Calgus. I programmet diskuterades förvärvsbolag. Aktier som nämns är bland annat Sweco, ÅF, Xano och Gränges.

Stadsodling – yteffektiv växtodling bland asfalten

Att finna lösningar för att främja en hållbar utveckling är någonting som det ständigt pratas om från många håll. Livsmedel transporteras ofta långa sträckor, till exempel om de odlas i ett land för att sedan skeppas till ett annat. Det leder till stora utsläpp. För att minska denna miljöpåverkan krävs närproducerade lösningar. Ett område där detta utvecklas är foodtech och stadsodlingar. Ett sådant bolag är svenska Grönska. De arbetar med vertikal grönsaksodling och har idag en av Europas största anläggningar som ligger i Huddinge.

Vad är vertikal odling?

Konceptet är att odla växter i inomhusanläggningar. Tekniken bygger på hyllsystem där växter odlas med hjälp av artificiellt solljus. Det möjliggör odling året runt, det är närproducerat och effektivt. Att bygga på höjden gör det möjligt att lokalisera odlingar i urbana områden. Likaså kan tekniken producera växter dygnet runt, året om, utan anpassning efter det naturliga solljuset.

Varför skriver vi om detta?

Grönska finns inte noterat på någon börs ännu. En del av Enters hållbarhetsarbete handlar om att följa med i utvecklingen som sker inom hållbarhet. I ett utbildande syfte besökte våra fondförvaltare – Sten Lindquist, Catrin Jansson och Jon Hyltner – Grönskas anläggning i Huddinge.

“Väldigt intressant att få besöka Grönska. Det strävar efter en hållbar metod för odling som bland annat återvinner vatten och inte skapar negativa sidoeffekter som exempelvis övergödning av sjöar och hav. I större skala kan man verkligen tänka sig att Grönskas typ av odling kan vara en del av framtidens hållbara odling och samtidigt en lönsam affär.”

Jon Hyltner, fondförvaltare Enter Fonder

Att det krävs nya metoder för att producera livsmedel och begränsa utsläpp håller nog de flesta med om. Vi blir fler människor och fler som bor i städer. Jordbruksverket påpekar till exempel att den globala matproduktionen behöver öka med 50 procent till år 2050 för att klara av en ökad efterfrågan. Det är absolut nödvändigt att nya tekniker skapas för att lösa dessa stora frågor. Foodtech är sannolikt en del av lösningen på det pusslet.

 Länkar

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/allmantomhandelsochjordbrukspolitik/ulandsfragor/globalamatproduktionenbehoveroka.4.5da42c07159ce43e6207796d.html

Enter Fonder investerar på en av världens bästa aktiemarknader

Visste du att Sverige är en av världens bästa aktiemarknader i ett historiskt perspektiv?

Vi brukar beskriva Sverige som ”ett världen i miniatyr”. På den svenska börsen återfinns flertalet bolag med bred internationell räckvidd. Se diagram nedan – exempel på svenska börsbolag som är världsledande inom sina nischer. Det gör att den som investerar i svenska bolag fortfarande kan få en stor geografisk spridning.

Plockar vi ut data för några länders aktieindexutveckling för perioden 1980 – 2018 så får vi följande resultat – tabellen nedan. Den svenska börsen visar på en väldigt fin börsutveckling med högst genomsnittlig årlig avkastning under perioden. Beräkningarna är valutajusterade i svenska kronor.

På Enter Fonder är vi specialiserade på Sverige för att …

  • I Sverige finns världsledande bolag med starka finanser och utmärkt historik
  • Stark innovations- och entreprenörskraft
  • Många olika branscher finns representerade på den svenska börsen
  • Lagar och regelefterlevnad skapar trygghet
  • Svenska företag ligger i framkant av hållbarhetsarbete
  • Närheten till bolagen vi investerar i ger möjlighet till att besöka företagsledningar

Att vara investerad i den svenska aktiemarknaden har historiskt varit ett väldigt bra beslut. Sverige placerar sig nämligen i topp i studier som jämfört andra länders avkastning över längre perioder. För perioden 1900–2017 kommer Sverige in på femte plats jämfört med andra länders börsutveckling, med en genomsnittlig årsavkastning på cirka 6 procent [1]. Vi kan återigen konstatera att Sverige har visat på väldigt fin börsutveckling över längre period.

Topp 5 listan över ovanstående period är 1) Sydafrika, 2) Australien, 3) USA, 4) Nya Zeeland och 5) Sverige. För en översikt kan den intresserade läsa Fondbolagens Förenings rapport, Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv – en översikt. Där diskuteras fler aspekter av det svenska fondsparandet jämfört mot andra länder.

Vartannat år sedan 2009 har Morningstar utfört studier där de betygsatt möjligheterna för fondsparande mellan 25 olika länder. I den senaste studien från 2017 får Sverige näst högst betyg [2]. Kategorierna som granskas är regelverk, beskattning, rapportering, avgifter och försäljning som sedan tillsammans skapar ett helhetsbetyg.

Från flera håll visas alltså att förutsättningarna för fondsparande i Sverige står sig väldigt bra jämfört med många andra länder.

 

Riskinformation
Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget).

Länkar[1] Fondbolagens förening, Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv – en översikt. http://www.fondbolagen.se/PageFiles/8742/Det%20svenska%20fondsparandet%20ur%20ett%20internationellt%20perspektiv.pdf

[2] Morningstar, The Global Fund Investor Experience Study 2017
https://www.morningstar.com/lp/global-fund-investor-experience?cid=RED_RES0002

Läs och ladda ner artikeln som pdf här!

Load More Posts
Till toppen