Enter i media

Enter i media2019-06-04T15:31:03+02:00

Jon i DI

För  Dagens Industri berättar förvaltaren av Enter Småbolagsfond, Jon Hyltner, om förändringar som skett i portföljen under tredje kvartalet.

Bland annat berättar Jon om investeringarna i Avanza Bank och Addnode Group AB.

Läs artikeln här

Jon i Nordnets Sparpodd

Jon berättar om småbolagspärlorna på börsen i Nordnets Sparpodd

Gustaf i Avanzas Placera-TV

Kreditmarknaden visar på styrka

Vår ränteförvaltare Gustaf berättar om återhämtningen på kreditmarknaden och vad den säger om nuvarande marknadssituation. Flera av fondernas innehav diskuteras, inklusive AAK som kom med en positiv vinstvarning på morgonen.

Jon i Avanzas Placerapodd

Jon intervjuas i Placera-TV

Vår småbolagsförvaltare Jon ger sin syn på börsen och pratar bland annat om tech-frossa, värderingar och sektorrotationer. Han tipsar dessutom om fem småbolagsaktier.

Experternas tro om börsen 2020

Vår småbolagsförvaltare Jon ger, tillsammans med Kristoffer från Redeye och Erik från Spiltan Fonder, sin syn på börsåret 2020. De tipsar även om hur du kan tänka kring investeringar i det rådande börsklimatet samt intressanta sektorer och bolag att titta närmare på.

Läs nyhetsbrevet här

Jon i EFN Börslunch

Jon Hyltner deltog i EFN Börslunch 5/6 med Kristina Willgård, vd för Addlife och Gustaf von Sivers från Calgus. I programmet diskuterades förvärvsbolag. Aktier som nämns är bland annat Sweco, ÅF, Xano och Gränges.

Stadsodling – yteffektiv växtodling bland asfalten

Att finna lösningar för att främja en hållbar utveckling är någonting som det ständigt pratas om från många håll. Livsmedel transporteras ofta långa sträckor, till exempel om de odlas i ett land för att sedan skeppas till ett annat. Det leder till stora utsläpp. För att minska denna miljöpåverkan krävs närproducerade lösningar. Ett område där detta utvecklas är foodtech och stadsodlingar. Ett sådant bolag är svenska Grönska. De arbetar med vertikal grönsaksodling och har idag en av Europas största anläggningar som ligger i Huddinge.

Vad är vertikal odling?

Konceptet är att odla växter i inomhusanläggningar. Tekniken bygger på hyllsystem där växter odlas med hjälp av artificiellt solljus. Det möjliggör odling året runt, det är närproducerat och effektivt. Att bygga på höjden gör det möjligt att lokalisera odlingar i urbana områden. Likaså kan tekniken producera växter dygnet runt, året om, utan anpassning efter det naturliga solljuset.

Varför skriver vi om detta?

Grönska finns inte noterat på någon börs ännu. En del av Enters hållbarhetsarbete handlar om att följa med i utvecklingen som sker inom hållbarhet. I ett utbildande syfte besökte våra fondförvaltare – Sten Lindquist, Catrin Jansson och Jon Hyltner – Grönskas anläggning i Huddinge.

“Väldigt intressant att få besöka Grönska. Det strävar efter en hållbar metod för odling som bland annat återvinner vatten och inte skapar negativa sidoeffekter som exempelvis övergödning av sjöar och hav. I större skala kan man verkligen tänka sig att Grönskas typ av odling kan vara en del av framtidens hållbara odling och samtidigt en lönsam affär.”

Jon Hyltner, fondförvaltare Enter Fonder

Att det krävs nya metoder för att producera livsmedel och begränsa utsläpp håller nog de flesta med om. Vi blir fler människor och fler som bor i städer. Jordbruksverket påpekar till exempel att den globala matproduktionen behöver öka med 50 procent till år 2050 för att klara av en ökad efterfrågan. Det är absolut nödvändigt att nya tekniker skapas för att lösa dessa stora frågor. Foodtech är sannolikt en del av lösningen på det pusslet.

 Länkar

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/allmantomhandelsochjordbrukspolitik/ulandsfragor/globalamatproduktionenbehoveroka.4.5da42c07159ce43e6207796d.html

Enter Fonder investerar på en av världens bästa aktiemarknader

Visste du att Sverige är en av världens bästa aktiemarknader i ett historiskt perspektiv?

Vi brukar beskriva Sverige som ”ett världen i miniatyr”. På den svenska börsen återfinns flertalet bolag med bred internationell räckvidd. Se diagram nedan – exempel på svenska börsbolag som är världsledande inom sina nischer. Det gör att den som investerar i svenska bolag fortfarande kan få en stor geografisk spridning.

Plockar vi ut data för några länders aktieindexutveckling för perioden 1980 – 2018 så får vi följande resultat – tabellen nedan. Den svenska börsen visar på en väldigt fin börsutveckling med högst genomsnittlig årlig avkastning under perioden. Beräkningarna är valutajusterade i svenska kronor.

På Enter Fonder är vi specialiserade på Sverige för att …

  • I Sverige finns världsledande bolag med starka finanser och utmärkt historik
  • Stark innovations- och entreprenörskraft
  • Många olika branscher finns representerade på den svenska börsen
  • Lagar och regelefterlevnad skapar trygghet
  • Svenska företag ligger i framkant av hållbarhetsarbete
  • Närheten till bolagen vi investerar i ger möjlighet till att besöka företagsledningar

Att vara investerad i den svenska aktiemarknaden har historiskt varit ett väldigt bra beslut. Sverige placerar sig nämligen i topp i studier som jämfört andra länders avkastning över längre perioder. För perioden 1900–2017 kommer Sverige in på femte plats jämfört med andra länders börsutveckling, med en genomsnittlig årsavkastning på cirka 6 procent [1]. Vi kan återigen konstatera att Sverige har visat på väldigt fin börsutveckling över längre period.

Topp 5 listan över ovanstående period är 1) Sydafrika, 2) Australien, 3) USA, 4) Nya Zeeland och 5) Sverige. För en översikt kan den intresserade läsa Fondbolagens Förenings rapport, Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv – en översikt. Där diskuteras fler aspekter av det svenska fondsparandet jämfört mot andra länder.

Vartannat år sedan 2009 har Morningstar utfört studier där de betygsatt möjligheterna för fondsparande mellan 25 olika länder. I den senaste studien från 2017 får Sverige näst högst betyg [2]. Kategorierna som granskas är regelverk, beskattning, rapportering, avgifter och försäljning som sedan tillsammans skapar ett helhetsbetyg.

Från flera håll visas alltså att förutsättningarna för fondsparande i Sverige står sig väldigt bra jämfört med många andra länder.

 

Riskinformation
Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget).

Länkar[1] Fondbolagens förening, Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv – en översikt. http://www.fondbolagen.se/PageFiles/8742/Det%20svenska%20fondsparandet%20ur%20ett%20internationellt%20perspektiv.pdf

[2] Morningstar, The Global Fund Investor Experience Study 2017
https://www.morningstar.com/lp/global-fund-investor-experience?cid=RED_RES0002

Läs och ladda ner artikeln som pdf här!

Enter största investeraren i grön obligation

Enter Fonder största investeraren i den första gröna obligationen kopplad till kollektivtrafik i Norden

Nyligen emitterade Nordens största kollektivtrafikbolag, Nobina, en grön obligation som Enter Fonder var största investeraren i. Det är den första gröna obligationen kopplad till kollektivtrafik i Norden. Som en del i omställningen till ett grönt samhälle är kollektivtrafik en viktig del. Likviden kommer att användas till att finansiera elbussar, fordon som drivs av biobränsle och laddinfrastruktur för bussar.

Vår fondförvaltare Gustaf Tegell lyfter fram Enters intresse bakom denna investering:

”Bolaget uppfyller våra investeringskriterier på egna meriter.  Detta i kombination med att bolaget använder pengarna vi lånar ut till miljövänliga investeringar gjorde att vi valde att placera i obligationen. Vi tror att investerarna i våra fonder uppskattar att deras pengar främjar en hållbar framtid utan att göra avkall på avkastningen. Vi tror dessutom att företag som ligger i framkant och investerar i moderna tillgångar har konkurrensfördel mot andra bolag och på så sätt är en säkrare obligationsplacering.”

Läs Nobinas pressmeddelande här: https://www.nobina.com/sv/press/pressreleaser/nobina-emitterar-gron-bussobligation/

Enters räntefonder tecknar Stora Ensos gröna obligationer

Enter Return och Enter Cross Credit deltog när Stora Enso emitterade sina första gröna obligationer

Vårt arbete med hållbarhet och etiska investeringar är en grundpelare i våra investeringsbeslut. Som en del i den processen deltog Enter Fonder när Skogsbolaget Stora Enso emitterade gröna obligationer 2019-02-13. Fonderna Enter Return och Enter Cross Credit var med och tecknade. Tidigare har en stor del av gröna obligationer emitterats av fastighetsbolag, vilket begränsat valmöjligheterna att investera i dem då alla branscher inte erbjuder den möjligheten. När omständigheterna ger oss möjlighet att delta i emissioner av fler gröna obligationer tar vi gärna den möjligheten.

Vad är en grön obligation?

Gröna obligationer är någon typ av obligationsinstrument där likviden uteslutande används för att, helt eller delvis, finansiera eller refinansiera nya och/eller befintliga berättigade gröna projekt, och som uppfyller kraven i de fyra centrala grundpelarna i principerna för gröna obligationer (GBP).

Länkar

Stora Enso pressmeddelande
https://www.storaenso.com/en/newsroom/regulatory-and-investor-releases/2019/2/stora-enso-emitterar-sina-forsta-grona-obligationer

ICMA, Green Bond Principles
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/

 

Vår Sverigeförvaltare Jon intervjuas i podden Fill or Kill

Lär känna vår fondförvaltare Jon Hyltner när han intervjuas i podden Fill or Kill

Jon förvaltar all-cap fonderna Enter Sverige och Enter Sverige Pro, samt aktiedelen i blandfonden Enter Preserve.
Lyssna till Jons bakgrund som analytiker innan han gick över till rollen som förvaltare. Hur arbetet som analytiker skiljer sig från att vara fondförvaltare.
I podden ger Jon sin syn på investerande och vad han tänker om året 2019. Hur investeringsprocessen går till när han hittar bolag till sina fonder.
Och även några spännande case.

Fill or Kill Avsnitt 201 – Lyssna här!

Ett sätt att förbättra ditt fondsparande

Många investerare vet att marknader går upp och ner och försöker därför sälja dyrt och köpa billigt. Att med stöd av teknisk analys eller ekonomiska data försöka förutspå rörelser i framtiden. Men få känner till hur stora riskerna är med en sådan strategi.

Hög aktivitet kan hämma avkastningen
Att ha exakt rätt timing är i längden omöjligt. Ett vedertaget uttryck är ’Time in the market, not timing the market’. Det betyder att den tid du är investerad i en viss marknad är helt avgörande för din avkastning. Och istället är det så att risken för sämre avkastning ökar när man väljer att hoppa in och ut mellan marknader och olika tillgångar.

Fondsparare har historiskt haft svårt med timing. Morningstar har gjort studier som visar att fondsparare tenderar att agera vid fel tillfällen. Sparare köper dyrt och säljer sedan vid nedgångar. Inflöden ökar när fonders avkastning går uppåt och minskar sedan när avkastningen tickar neråt. Det skapar vad Morningstar kallar ett avkastningsgap. Kort och gott är avkastningsgapet skillnaden mellan spararens snittavkastning i förhållande till fondens snittavkastning.

I en studie mellan åren 2011–2016 visar Morningstar att fondsparare i Europa i snitt har fått 0,34 procent lägre avkastning per år än fonderna de sparade i [1]. Köp och försäljning skedde således vid tillfällen som gav negativ påverkan på fondspararens avkastning, alltså ett avkastningsgap på -0,34 procent.

Morningstars senaste studie Mind the Gap 2018 publicerad i USA, visar avkastningsgapet över 5-års och 10-årsperioder fram till 2018-03-31.
Under 5-årsperioden var gapet för fondsparare -0,87 procent per år och över 10-årsperioden var det -1,37 procent per år [2]. Det betyder att fondsparare som grupp har försämrat sin avkastning i förhållande till de fonderna de investerat i. Skillnaden kan troligen härledas till psykologi. När avkastningen lyser rött väljer sparare att överge börsen. Vilket kan vara ett dyrköpt misstag. Det är snarare i de sämsta av tider som möjligheterna till de bästa investeringarna uppstår.

Risken med att stå utanför marknaden
Market timing kan leda till att man hamnar helt utanför en börsuppgång.

Enligt J.P. Morgan har investerare halverat sin avkastning om man missat de 10 bästa börsdagarna i USA mellan åren 1998–2017 jämfört med att ha stannat kvar i marknaden under hela perioden [3]. I figuren nedan visar J.P. Morgans studie detta fenomen – om du gått miste om de bästa dagarna så har det fått stor negativ inverkan på din avkastning.

Källa: J.P. Morgan. Retirement Insights Guide to Retirement 2018 Edition

Övertron på förmågan att förutspå marknadsrörelser – sälja när det står som högst och köpa när det är som lägst – leder oftast till försämrad avkastning. Anledningen är att de bästa börsdagarna tenderar att uppstå i omedelbar närhet till ett antal dagar av fallande kurser. Marknadens svängningar går inte att påverka, däremot kan du påverka hur länge du förblir investerad i en fond eller stannar i marknaden. Uthållighet lönar sig!

Källor[1] Morningstar. Ny studie visar dold kostnad för fondbyten.
https://www.morningstar.se/Articles/Analysis.aspx?title=ny-studie-kostnad-fondbyten-europa

[2] Morningstar. Mind the Gap 2018.

[3] J.P. Morgan. Retirement Insights Guide to Retirement 2018 Edition.

Ladda ner artikeln som pdf här!

Följ med oss på bolagsbesök på Alimak Group

En stor del av våra förvaltares arbete utgörs av att träffa bolag. Styrkan att investera på vår lokala marknad Sverige gör att vi har bra möjligheter att besöka bolag och lära känna dem bättre. Ett besök är ofta bara en kort resa bort. Att träffa bolag ger möjlighet att få en större förståelse för verksamheter. I snitt träffar våra förvaltare tre bolag per vecka. Nyligen var Sten och Jon på besök hos Alimak Group. Under besöket träffade de CFO, Tobias Lindquist och IR, Mathilda Eriksson.

Från vänster: Sten Lindquist & Jon Hyltner, aktieförvaltare på Enter Fonder. Tobias Lindquist, CFO, Alimak Group.

Alimak Group är en aktör inom vertikala transportlösningar med huvudsakliga kunder inom bygg och industri. Bolaget gynnas av trender som urbanisering, ökade krav på säkerhet och automatisering. Detta öppnar möjligheter för bolaget – exempelvis genom ökade säkerhetskrav inom bygg där Alimak kan erbjuda hisslösningar vid fasadunderhåll. Inom industri finns deras varumärke Avanti vilket är en ledande leverantör av servicehissar till vindkraftverk. Efterfrågan på förnybar energi ökar, där Kina visat stort intresse för alternativa energikällor, till exempel vindkraft. Bolaget är ett av få publika inom sin nisch. Återigen visar de att svenska bolag kan etablera starka positioner på en internationell marknad.

Vi finner värden i Sverige. Vi tror på Sverige och de bolag som under decennier skapats här. De står för gediget entreprenörskap och förmåga att växa globalt. Det gör Sverige till ett världen i miniatyr för oss som letar efter värden.

Utanför Alimak Groups huvudkontor på Brunkebergs torg ser vi direkt en av deras vertikala transportlösningar

Detta är Alimak Group:

• Ledande inom vertikala transportlösningar mot kunder i bygg och industri
• Grundat i Sverige och verksamma inom branschen över 70 år
• Har försäljning i fler än 100 länder
• Fyra affärsområden: Construction Equipment, Industrial Equipment, After Sales och Rental
• Varumärken: Alimak, Avanti, CoxComyl, Manntech, Alimak Service
• Huvudägare är Latour
• Börsvärde 6,4 mdr sek
• Omsättning ca 4 mdr sek

Världsledande TOMRA besöker Enter Fonder

”Varje minut köps 1 miljon plastflaskor världen över – mindre än hälften återvinns”

Fredag den 7 december 2018 hade vi på Enter Fonder besök av bolaget Tomra där de höll ett hållbarhetsseminarium för oss. Presentationen innehöll en hel del intressant fakta om resurshantering i världen och hur Tomra arbetar med lösningar på detta. Efter presentationen fick vi även möjlighet att ställa några frågor till Bing Zhao, Director Investor Relations & Strategy på Tomra.

Tomra är världsledande inom återvinning och sensorbaserad sortering. De levererar lösningar för pantåtervinning, sortering vid matproduktion, avfall, metall och grus. Lösningar som bidrar till resursoptimering, med avsikt att få ut mer utav mindre. Bolaget har funnits sedan 1972 och huvudägare är svenska Latour. Enter Småbolagsfond har ägt aktien sedan fondens start.

Visste du att…
– Vid 2025 kommer avfallsproduktion öka med 70% jämfört med nivåer från 2010
– 32% av all plast som används hamnar senare i naturen
– Om nuvarande tillstånd fortsätter så kommer det vid 2050 finnas mer plast än fiskar i haven
– Vid 2050 kommer världens population (uppskattat 9,8 miljarder) behöva 70% mer mat än vad som produceras idag
– Idag går 33% av världens matprodukter till spillo

Tomras olika lösningar har lett till…
– Förhindrande av ~25 miljoner ton CO2 att släppas ut i atmosfären under 2017
– ~35 miljarder dryckesförpackningar återvinns genom Tomras automater varje år, motsvarar endast 2,5% av sålda förpackningar under 2017

Megatrender som skapar utmaningar och möjligheter för Tomra…
– Klimatförändringar
– Resursbrist
– Urbanisering
– Befolkningsökning

Idag återvinns endast…
– ~14% av producerade plastförpackningar/år
– ~70–90% av producerat stål/år
– ~50–60% av producerat papper/år

Tomras mål är att ta steget från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi. Idag utgörs resursförloppet i den linjära ekonomin (bild 1) av produktion, distribution, konsumtion och avfall. I framtiden är målet att genom cirkulär ekonomi (bild 2) skapa processer för ett kretslopp där resurser återanvänds, från avfall till resurs.


Källa: Tomra

Frågor till Bing Zhao, Director Investor Relations & Strategy på Tomra:

• Vilka geografiska marknader finner ni på Tomra mest intressanta?
”Vi ser många möjligheter runt om i världen – till exempel i västvärlden där avfallshantering har blivit ett dilemma som följd av att Kina stängt sina gränser för avfallsimport. Vi ser också intressant utveckling i Asien som drivs av blomstrande e-handel och stora megastäder vilket kräver nya lösningar inom sortering och insamling.”

Tidigare har delar av västvärlden betalat Kina för att sköta sophantering. Det har satt press på västvärlden att hitta en egen lösning på avfallshantering. En tydlig trend som påverkar avfallshantering är populationstillväxt där processer för hantering av detta blir av stor vikt i större städer.

• Hur är intresset för Tomra bland investerare utanför Norden?
”Tomra har ett verkligt globalt fotavtryck med närvaro på mer än 80 geografiska områden, vilket också speglar våra internationella aktieägare. Mer än 75% av våra aktieägare finns utanför Norge, där vi är börsnoterade och 40% ligger utanför Norden. Resursproduktivitet är en global utmaning som vi ser engagerar investerare över hela världen. Tomra främjar inte bara hållbarhet, vi visar också att hållbarhet är lönsamt, vilket är attraktivt för de flesta investerare.”

Tomra är ett väldigt intressant bolag som banar väg för en mer hållbar framtid. Deras globala närvaro och varumärke är något som intresserar investerare världen över. Hållbarhet kan inte ses som ett regionalt problem utan något som måste lösas på global nivå. Vi på Enter Fonder följer Tomras framfart med spänning. Bolaget har sedan start varit ett innehav i Enter Småbolagsfond som förvaltas av Catrin Jansson. Aktien har under perioden stigit med 180%.

• Hur ser du på framtiden gällande ESG-faktorer (Environmental, Social, Governmental) för oss som investerare? Vad tycker du är nästa steg i utvecklingen?
”Försök alltid identifiera och förstå företagets syfte och affärsmodell. Inte alla ESG-rapporter lyckas med att mäta vad som är relevant för själva verksamheten och måste därför ses i ett större sammanhang. Därför bör vikten inte baseras på kvantitativa (år-till-år) mått, de underliggande drivkrafterna för långsiktig tillväxt ger en god förståelse om ett företag är hållbart eller inte”

En del av vårt arbete på Enter Fonder bygger på kunskapsutbyte med andra aktörer som delar liknande värderingar. Ett exempel är att anordna seminarier som detta med Tomra. Bolaget är världsledande i sin nisch och besitter stor kunskap som är värd att dela med sig. Bolaget visar att det går att vara framgångsrika med ett stort fokus på hållbarhet. Hållbarhet som koncept är här för att stanna. Det har vi sedan länge identifierat. Hållbarhetsfaktorer är därför integrerade i våra analysmodeller.

Länkar:

Om ni vill läsa mer om Tomra kan ni besöka deras hemsida
Video: One Planet – One Recycling Solution: Tomra

Load More Posts
Till toppen