Utfallet för kvartal 1 2019 visar att fonderna bibehåller en positiv hållbarhetsmässig trend. Samtliga fonder minskar sitt koldioxidavtryck för fjärde kvartalet i följd, även andelen kvinnor i styrelse och på ledande position ökar för samtliga fonder.

Vi noterar att 68% av innehaven bedöms bedriva ett hållbarhetsarbete som placerar sig i den främsta kvartilen i jämförelse med sina närmaste branschkollegor. Tre bolag (Camurus, Medicover och Resurs Holding) placerar sig i den sämsta kvartilen. På sidan 8 i rapporten ger vi vår syn på Camurus utfall och hur de bedriver sitt hållbarhetsarbete. Här ger vi även vår syn på AAKs samt Volvos hållbarhetsarbete. Båda är exempel på bolag som identifierats med hög exponering mot hållbarhetsrelaterade risker.

Alla hållbarhetsrapporter