Som en del i Enter Fonders hållbarhetsarbete redovisar vi sedan januari 2017 koldioxidavtryck för våra fonder. Värdena redovisas kvartalsvis.

Koldioxidavtrycket beräknas med det intensitetsmått som Fondbolagens Förening rekommenderar, dvs ett mått som visar fondens koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter.

Respektive fonds CO2e är den portföljviktade summan av respektive bolags utsläpp (mätt i ton) i relation till dess intäkter.

En viss del av beräkningen bygger på de värden som bolagen själva redovisar. För de bolag som inte själva redovisar utsläpp beräknas värdet utifrån det genomsnittliga värdet för bolag med liknande verksamhet eller bolag i samma bransch. Andelen rapporterande bolag respektive andel av bolag för vilket värden är estimerade framgår av tabellen.

I beräkningen av koldioxidavtryck ingår samtliga GHG-gaser (Greenhouse Gases) i enlighet med GHG Protokollet (Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard) omräknade till koldioxidekvivalenter. Data avser Scope 1 och 2, det vill säga direkta utsläpp samt indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme och ånga.

Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker, såsom ett pris på koldioxid, och underlättar påverkan på företagen till minskade utsläpp, genom till exempel krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens. Måttet ska ses i kontext av fondbolagets övergripande hållbarhetsarbete. Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondens aktieportfölj ser ut. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Även växelkursförändringar påverkar mätningen. Observera att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan bland annat eftersom:
• Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte heller de vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter,
• Utsläppsdata från bolag inte är fullständig,
• Endast vissa tillgångsslag mäts,
• Besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in,
• Information om fossila reserver inte ingår,
• Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.