Uppföljning av Enter Fonders hållbarhetsarbete för 2019

Etik och investeringar

Samtliga Enters fonder följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Enter Fonder investerar inte i företag som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption samt inhumana vapen. Exempelvis vill vi av etiska skäl inte äga värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen.

Sedan oktober 2017 är samtliga Enters fonder klassade som etiska eftersom de följer särskilda riktlinjer när det gäller investeringar. Det innebär att vi inte investerar i företag som äger fossila tillgångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag som producerar pornografi. Vi avstår även ifrån att investera i företag där mer än 5% av omsättningen kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel och där mer än 5% härrör från distribution av pornografiskt material.

Screening

Minst två gånger om året utvärderas alla bolag vi regelbundet följer utifrån risker och handlingsberedskap inom miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. I detta arbete tar vi hjälp av Sustainalytics.

Bolagsanalys i våra aktiefonder och i Enter Preserves aktiedel

Enter Fonder omvandlar omdömen från Sustainalytics till numeriska värden (SRI-värde) och använder parametrarna i vår bolagsanalys. Analysen bygger på Enters prognoser för framtida vinster som leder fram till ett motiverat pris för aktien. Metoden innebär att en aktie som ser attraktiv ut enligt traditionell bolagsvärdering efter input av SRI-värdet kan få ett lägre motiverat värde på grund av hållbarhetsrisker. Eftersom bolagsanalysen är riskorienterad blir det ingen värdehöjande effekt för aktier med goda SRI-värden, utan endast negativa värden ger utslag i vår bolagsanalys. På så sätt kan vi koppla samman hållbarhetsfaktorer med investeringsbesluten och andelsägarnas kapital.

Bolagsanalys i räntefonderna och i Enter Preserves räntedel

Enters räntefonder omfattas av vårt hållbarhetsarbete enligt följande; ränteinnehaven screenas, vi för dialog med bolagen och där det är aktuellt utesluter vi innehav. Av praktiska skäl är det dock inte möjligt att faktiskt integrera SRI-värdet av ett räntepapper i vår värderingsmodell på det sätt som görs för aktier (se ovan).

Dialog

Varje år kontaktar vi skriftligen samtliga portföljbolag om deras hållbarhetsarbete. Svaren dokumenteras och följs upp av våra förvaltare vid löpande bolagsbesök och möten med företagsrepresentanter. Incidenter följer vi upp i direkta kontakter med bolagen. Dialogen har som syfte att komplettera och verifiera den input vi får från Sustainalytics. Vi ser den också som vårt sätt att tillsammans med andra förvaltare påverka bolagen i positiv riktning. Genom att lyfta relevanta hållbarhetsfrågor, både risker och möjligheter, skapas incitament för ökad transparens och förutsättningar för ett hållbart värdeskapande.

Fonderna har valt in

Vi har under året exempelvis investerat i Climeon, ett svenskt produktbolag inom energiteknik som bland annat omvandlar lågtempererad spillvärme till elektricitet.

Fonderna har valt bort

I enlighet med våra exkluderingskriterier som står angivna i fondernas faktablad (KIID), i informationsbroschyren och på vår hemsida investerar vi inte i bolag som äger fossila tillgångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag som producerar pornografi. Vi avstår även ifrån att investera i företag där mer än 5% av omsättningen kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel och där mer än 5% härrör från distribution av pornografiskt material. Vi exkluderar exempelvis bolag som Evolution Gaming, SAAB, Lundin Petroleum och Swedish Match.

Fonderna har påverkat

Vi väljer att påverka bolagen främst genom direkt dialog med företagsledningen. Vi tror att den direkta dialogen med företagen i vårt investeringsunivers är ett mycket kraftfullt och viktigt verktyg för engagemang. Vi gör flera företagsbesök varje vecka under året och hållbarhetsfrågor är då en integrerad del av dessa dialoger.

Vår erfarenhet är att ganska få kapitalförvaltare använder sig av möjligheten att tala direkt med företagsledningen. Hur man på ett effektivt sätt påverkar ett bolag är en pågående bedömning. Om vi framöver skulle bedöma att en röst vid en bolagsstämma är mer effektivt kan vi välja den vägen.

Under 2019 har vi kontaktat följande bolag avseende rapporterade alerts/incidenter:

Bolag Ärende och tillämplig hållbarhetsaspekt Fond som under året haft innehav i bolaget
Attendo Bolagsstyrningsaspekt

Med anledning av uppgifter i finsk media om Attendo och deras konkurrent Esperi hade vi ett samtal med Richard Koch, IR på Attendo.

I finsk massmedia har det blivit en stor sak att Esperi drabbats av ett indraget tillstånd i en av sina enheter vilket lett till att kommunen har tagit över driften. Attendo har lagt in ett bemötande av mediakritiken på sin finska hemsida eftersom Attendo är den största aktören på den finska marknaden. Attendo har haft 13 anmärkningar under den senaste 3-årsperioden i sina totalt 400 enheter, vilket är en låg siffra i förhållande till andra aktörer och till deras egna enheter. Attendo har tagit del av det dokument som ligger till grund för myndighetsbeslutet gällande Esperi och menar att det i materiell mening inte har någon bäring på Attendos verksamhet, men man är ändå en del av debatten eftersom Attendo är största aktör.  Attendo har mottagit en rad påpekanden som rör underbemanning av vårdinrättningar. Vi har avyttrat våra aktier i bolaget.

Enter Småbolagsfond
ÅF Bolagsstyrningsaspekt

I samband med screening av våra aktieportföljer har vi noterat att anställda inom ÅF:s internationella verksamheter anklagats för samröre med en brasiliansk agent som agerat för ÅF:s räkning. Anklagelsen handlar om att mutor skulle ha betalats i syfte att påverka beslutsprocessen avseende ett kraftverksbygge i Brasilien. Vi uppfattar att ÅF agerat i frågan och har bett ÅF ge sin syn på saken.

Cathrine Sandegren, EVP och Head of Communications & Brand berättar att bakgrunden är att brasilianska åklagarmyndigheter under flera år har utrett misstänkta mutbrott med anknytning till den tidigare presidenten Michel Temer. I en mindre del av denna utredning har det riktats anklagelser mot ÅF och tidigare befattningshavare. Orsaken är att ÅF:s dotterbolag i Brasilien tidigare deltog i utformningen av kärnkraftverksreaktorn Angra 3. Tidigare utredningar har avfärdat att det skulle finnas några felaktigheter i förbindelse med avtalet.

Anknytningen till bolag och personer som misstänks för brott är naturligtvis olycklig och oacceptabel för ÅF som bolag. De har vidtagit åtgärder genom att avsluta relationerna med berörda företag, liksom att ÅF har avslutat anställningen med den lokala befattningshavaren. ÅF ser kontinuerligt över behovet av förändringar och följer nu utvecklingen i Brasilien.

Enter noterar ÅF:s hållning i frågan. Skulle det framkomma ytterligare relevanta uppgifter i samband med ÅF:s kartläggning av Angra 3-projektet har vi bett om att få ta del av dem.

Enter Select, Enter Select Pro, Enter Småbolagsfond, Enter Preserve
Volvo Bolagsstyrningsaspekt

Uppföljning från 2018 då vi hade en kontakt angående förhållanden i Myanmar. Volvo hänvisade då till en kommande DD. Enter kontaktar Volvo för att höra status gällande DD:n.

Malin Ripa, Hållbarhetschef Volvo Construction Equipment, berättar att de arbetar med implementeringen av sin Responsible Sales Process i Myanmar enligt den interna plan som de har inom Volvo CE. Detta arbete innebär bland annat att de har ett samarbete med BSR (Business for Social Responsibility) kring ansvarsfrågan och DD på landsnivå. Hon säger att de tittat närmare på vilket ansvar som kan anses vara relevant med avseende på Volvo CE och deras återförsäljare.

När det gäller bolagets hantering av s.k. högriskmarknader/regioner har man utvecklat arbetet vidare internt. Volvo säger sig inte vara beredda att lämna dessa endast av det skälet att det är en s.k. högriskmarknad. Man menar att det finns en långsiktig mening med att kunna leverera säkra maskiner till gruvorna i kombination med att man också utbildar i säkerhetstänkande och mänskliga rättigheter hos de bolag som är kunder till Volvo CE.

Enter påpekar att Volvo bör meddela Sustainalytics om att denna process dragits igång internt och att möjligheten då är att denna observation släcks för Volvos del. Vi har bett Volvo CE återkomma med uppgifter till oss i den mån det framkommer nya uppgifter om påstådda överträdelser. Vi kommer i alla händelser att återkoppla till Volvo CE om ca 6 månader för en uppdatering.

Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro, Enter Return
Securitas Social aspekt

Vi har i samband med screening av våra portföljer noterat en händelse i Chile mellan gruvföretaget Yanacocha Mining Corp och en lokal aktivist gällande en marktvist. Av den information vi har hävdas att det förekommit hot mot aktivisten och Securitas nämns i detta sammanhang som en del i den hotbilden riktad mot en individ. Vi ber Cecilia Alenius, Group Sustainability Officer på Securitas om en kort kommentar till detta.

Securitas värderings- och etikkod anger de grundläggande principerna som Securitas förväntar sig att alla anställda och affärspartners ska följa i sin globala verksamhet. Alla anställda är utbildade i koden och det finns också ett så kallad whistleblower-system och andra kanaler, där anställda och andra kan rapportera fall om att kraven inte följs. Securitas gör riskbedömningar av potentiella kunder och även av befintliga kunder, om det bedöms nödvändigt. Bedömningarna inkluderar frågor som mänskliga rättigheter, korruptionsrisk och miljörisk. Alla säkerhetsansvariga får utbildning från Securitas innan de börjar arbeta i gruvdrift, särskild utbildning på platsen samt daglig utbildning. Dessutom ger klienten regelbundet utbildning i mänskliga rättigheter för alla underleverantörsanställda. Securitas Peru och klienten, Minera Yanacocha, har en klausul i avtalet om säkerhetstjänster där båda parter är skyldiga att följa de frivilliga principerna om säkerhet i mänskliga rättigheter och detta åtagande granskas regelbundet.

Aktivisten och Minera Yanacocha har haft en landstvist i många år. Under 2015 uppdrog gruvföretaget åt en oberoende ideell organisation att inrätta ett oberoende organ med befogenhet att objektivt undersöka situationen och offentliggöra sina resultat och en rapport har publicerats. Aktivisten har anklagat Securitas för att ha trakasserat dem. Detta har undersökts av polisen, men inga bevis för felaktig handling har hittats.

Enter uppfattar att vi haft en god och öppen återkopplingen i ärendet och noterar generella förhållningsätt till värderings och etikfrågor samt till den aktuella händelsen som inte föranlett juridiska påföljder.

Enter Select, Enter Select Pro
AAK Miljöaspekt

Vi har i samband med screening av våra portföljer noterat en händelse som hänger samman med en rapport från European Environmental Bureau avseende användandet av vissa kemikalier i tillverkningsprocessen. Dessa skulle enligt rapporten inte varit föremål för viktiga säkerhetskontroller. Vi noterar att detta ärende sträcker sig tillbaka till år 2014.

Anna Frey-Wulff, Global Sustainability på AAK kontaktar oss med återkoppling. Enter noterar utifrån hennes svar att ärendet kommer att ha sin fortsättning. Vi kommer att följa hur ärendet går vidare. AAK ber att få återkomma med ytterligare uppföljning när AAK har fått svar från BFR.

Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro, Enter Preserve, Enter Return, Enter Cross Credit
Nordic Entertainment Group NENT Bolagsstyrningsaspekt

Enter tillskriver NENT med fråga som gäller Enters investeringar och de regler för exkluderingar av vissa verksamheter som vi tillämpar. Frågan gäller i vilken mån det inom bolaget eller dess dotterbolag bedrivs gamblingverksamhet.

Lena De Geer, Head of Corporate Responsibility, svarar att NENT Group ej äger gamblingverksamheter. Däremot sänder de gambling/betting reklam på sina TV-kanaler. De följer Ofcoms regelverk och jobbar bara med bolag med svenska licenser och följer därmed även svensk lagstiftning. Gambling är en mindre del av NENT:s försäljning. Reklam står för 25 procent av deras intäkter och av dessa så är 25 procent relaterade till gambling/betting och understiger därmed de gränsvärden Enter satt upp för gamblingverksamhet.

Enter Småbolagsfond, Enter Cross Credit, Enter Return
Atlas Copco Bolagsstyrningsaspekt

I samband med screening av våra portföljinnehav har vi noterat att Atlas Copco i Belgien rapporteras ha åtnjutit skattefördelar i Belgien som skulle kunna stå i strid med EU-regelverket och att Europadomstolen vidtagit åtgärder mot bolag som åtnjutit dessa skattefördelar.

Daniel Althoff, Vice President Investor Relations, besvarar vår fråga. Vad gäller skatten i Belgien har man regelbundet kommunicerat kring detta i årsredovisningar, delårsrapporter etc. Den 11 januari 2016 meddelade EU-kommissionen sitt beslut att belgiska skatteöverenskommelser med företag med avseende på ”övervinster” ska betraktas som olagliga statliga stöd och att obetalda skatter ska återkrävas av den belgiska staten. Atlas Copco hade en sådan skatteöverenskommelse sedan 2010. Både den belgiska staten och Atlas Copco har överklagat beslutet i första instansen av EU-domstolen i Luxemburg. Flera andra företag som har påverkats av beslutet som fattades den 11 januari 2016 har likt Atlas Copco också överklagat beslutet. Sannolikt kommer det att ta flera år tills slutgiltigt beslut fattas.

Vi uppfattar – efter kontakter med bolaget – att denna frågeställning i alla dess delar hanterats på ett korrekt sätt av bolaget.

Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro
Hexagon Bolagsstyrningsaspekt

I samband med övervakning av våra portföljinnehav har vi noterat att ett helägt dotterbolag till Hexagon i Belgien rapporteras ha åtnjutit skattefördelar i Belgien som skulle kunna stå i strid med EU-regelverket och att Europadomstolen vidtagit åtgärder mot bolag som åtnjutit dessa skattefördelar.

Maria Luthström, Head of Investor Relations svarar att de skattelättnader som Belgien tilldelade Luciad har betalats tillbaka till skattemyndigheten. Allt detta skedde före Hexagon förvärvade bolaget.

Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro, Enter Return
Skanska Bolagsstyrningsaspekt

Under hösten har vi uppmärksammats på brister i arbetsförhållanden som påstås kunna stå i strid med arbetslagar/regelverk på projekt som Skanska bedriver.

Lena Hök, Senior Vice President Sustainability, svarar att Skanska under många år har arbetat på ett strukturerat sätt med att utveckla och förbättra sig inom området. I detta arbete har de även involverat sina samarbetspartners och övriga i branschen. ”Care for life” är en av bolagets fyra grundvärderingar där Hälsa och Säkerhet har en naturlig plattform. De har policys och standarder som till och med ställer högre krav än reglerna i vissa av deras marknader. De följer upp detta på ett strukturerat sätt med interna revisioner och även via tredje part då de är certifierade enligt ISO 45001 och/eller OHSAS 18001 i bolagets affärsenheter.

Vi svarar att vi uppfattar att Skanska har formulerat de ambitioner som de nämner. Såvitt vi kan förstå uppträder missförhållanden trots detta. Just detta är inget ovanligt fenomen hos bolag generellt. För Enter Fonders del som investerare är vi intresserade av att förstå mer konkret huruvida eventuellt Skanska brustit i efterlevnad, på vilket sätt bolaget agerar i samband med detta och vilka åtgärder som bedöms relevanta från bolagets sida samt hur åtgärder följs upp. Enter har bett Skanska att få ytterligare information om detta:

Byggen tillhör de mest farliga arbetsplatserna i världen där antalet dödsoffer i Sverige uppgår till cirka 3,5 per 100 000 heltidsanställda och år. Arbetsplatsolyckor på Skanskas anläggningar har minskat de senaste 10 åren men den positiva utvecklingen har stagnerat de senaste åren. Bland annat har ett av Skanskas större projekt, byggandet av motorvägen I-4 Ultimate mellan Florida och Orlando, drabbats av fem dödsolyckor sedan projektets start 2015.

Skanska beskriver för Enter att arbetsmiljöstandarden på samtliga arbetsplatser är mycket hög och oftast strängare än vad lokala regelverk kräver. En åtgärd man lyfter i sin hållbarhetsredovisning är att öka andelen externt certifierade arbetsmiljösystem på arbetsplatserna.

Under 2019 apporterades i svensk media om brister i Skanskas arbete med facklig medverkan. En mängd lokala underentreprenörer kan vara knutna till ett enskilt byggprojekt, graden av facklig anslutning varierar och kunskap om risker likaså. Detta ökar komplexiteten för Skanska när det gäller hållbarhetsfrågor generellt och specifikt när det gäller fackligt arbete och arbete med att begränsa olycksfall. Skanska framhåller interna processer och kommer alltmer implementera arbetssätt som adresserar detta.

Vi anser att Skanska har ett ansvar att agera som ett föredöme i dessa frågor. De dialoger vi hittills haft med bolaget pekar på en samsyn i detta – dialogen har varit öppen och bra och vi ser fram emot att få följa upp de frågeställningarna framöver.

Enter Preserve