Uppföljning av Enter Fonders hållbarhetsarbete för 2020

Etik och investeringar

Samtliga Enters fonder följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Enter Fonder investerar inte i företag som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption samt inhumana vapen. Exempelvis vill vi av etiska skäl inte äga värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen.

Sedan oktober 2017 är samtliga Enters fonder klassade som etiska eftersom de följer särskilda riktlinjer när det gäller investeringar. Det innebär att vi inte investerar i företag som äger fossila tillgångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag som producerar pornografi. Vi avstår även ifrån att investera i företag där mer än 5% av omsättningen kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel och där mer än 5% härrör från distribution av pornografiskt material.

Screening

Minst två gånger om året utvärderas alla bolag vi regelbundet följer utifrån risker och handlingsberedskap inom miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. I detta arbete tar vi hjälp av Sustainalytics.

Bolagsanalys i våra aktiefonder och i Enter Preserves aktiedel

Enter Fonder omvandlar omdömen från Sustainalytics till numeriska värden (SRI-värde) och använder parametrarna i vår bolagsanalys. Analysen bygger på Enters prognoser för framtida vinster som leder fram till ett motiverat pris för aktien. Metoden innebär att en aktie som ser attraktiv ut enligt traditionell bolagsvärdering efter input av SRI-värdet kan få ett lägre motiverat värde på grund av hållbarhetsrisker. Eftersom bolagsanalysen är riskorienterad blir det ingen värdehöjande effekt för aktier med goda SRI-värden, utan endast negativa värden ger utslag i vår bolagsanalys. På så sätt kan vi koppla samman hållbarhetsfaktorer med investeringsbesluten och andelsägarnas kapital.

Bolagsanalys i räntefonderna och i Enter Preserves räntedel

Enters räntefonder omfattas av vårt hållbarhetsarbete enligt följande; ränteinnehaven screenas, vi för dialog med bolagen och där det är aktuellt utesluter vi innehav. Enter Return använder en ytterligare utvärderingsmetodik där fonden enbart investerar i obligationer utgivna av bolag som lever upp till Parisavtalets målsättningar.

Dialog

Varje år kontaktar vi skriftligen samtliga portföljbolag om deras hållbarhetsarbete. Svaren dokumenteras och följs upp av våra förvaltare vid löpande bolagsbesök och möten med företagsrepresentanter. Incidenter följer vi upp i direkta kontakter med bolagen. Dialogen har som syfte att komplettera och verifiera den input vi får från Sustainalytics. Vi ser den också som vårt sätt att tillsammans med andra förvaltare påverka bolagen i positiv riktning. Genom att lyfta relevanta hållbarhetsfrågor, både risker och möjligheter, skapas incitament för ökad transparens och förutsättningar för ett hållbart värdeskapande.

Fonderna har valt in

Vi har under året investerat i flera intressanta bolag som främjar en hållbar utveckling, bl a K2A, Re:newcell AB, Fasadgruppen AB och Scandinavian Biogas.

K2A producerar Svanenmärkta bostäder med närproducerat svenskt trä och bygger de flesta av bostäderna i egna fabriker i Sverige. K2A har, som första bolag i världen, klassificerat sina aktier som gröna.  Re:newcell AB återvinner cellulosa ur återvunna kläder och producerar därmed en ny cirkulär textilfiber. Fasadgruppen fokuserar på renovering och nybyggnation av fasader. Genom tilläggsisolering kan en fastighet uppnå 30% lägre energikostnad. Scandinavian Biogas producerar biogas, vilket är en kostnadseffektiv energikälla. Genom att samla ihop matavfall och andra restprodukter kan avfallet förvandlas till biogas. Biogas kan ersätta naturgas och efterfrågan förväntas öka ytterligare framöver. Biogödsel kan även erhållas som en biprodukt.

Fonderna har valt bort

I enlighet med våra exkluderingskriterier som står angivna i fondernas faktablad (KIID), i informationsbroschyren och på vår hemsida investerar vi inte i bolag som äger fossila tillgångar för exploatering (kol, olja, gas) och heller inte i företag som producerar pornografi. Vi avstår även ifrån att investera i företag där mer än 5% av omsättningen kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel och där mer än 5% härrör från distribution av pornografiskt material. Vi exkluderar exempelvis bolag som Evolution Gaming, SAAB, Lundin Petroleum och Swedish Match.

Fonderna har påverkat

Vi väljer att påverka bolagen främst genom direkt dialog med företagsledningen. Vi tror att den direkta dialogen med företagen i vårt investeringsunivers är ett mycket kraftfullt och viktigt verktyg för engagemang. Vi gör flera företagsbesök varje vecka under året och hållbarhetsfrågor är då en integrerad del av dessa dialoger.

Vår erfarenhet är att ganska få kapitalförvaltare använder sig av möjligheten att tala direkt med företagsledningen. Hur man på ett effektivt sätt påverkar ett bolag är en pågående bedömning. Om vi framöver skulle bedöma att en röst vid en bolagsstämma är mer effektivt kan vi välja den vägen.

Under 2020 har vi kontaktat följande bolag avseende rapporterade alerts/incidenter:

Bolag Ärende Fond som under året haft innehav i bolaget
AAK Expressen publicerade i maj i år ett längre reportage där tidningen på plats i naturreservatet Teso Nilo i Indonesien följt en illegal handelskedja av palmolja. I reportaget kopplar Expressen samman den illegala palmoljan till kvarnar som finns publicerade på AAKs publika lista över sina underleverantörers samarbetspartners. AAK blev erbjudna att delta i reportaget men avböjde för att istället ge svar på Expressens frågor via sina egna kanaler genom ett offentligt pressmeddelande. I pressmeddelandet klargjorde AAK att de inte köper palmolja direkt från någon av de kvarnar som Expressen pekar ut. AAK förtydligar också att de klassar naturreservatet Teso Nilo som ett högriskområde, detta innebär att bolaget kräver 100% spårbarhet hela vägen till plantage för all palmolja med härkomst från reservatet.

Trots att AAK själva dementerar att någon illegal palmolja från Teso Nilo ska ha nått bolagets produktion ser vi på Enter allvarligt på samtliga anklagelser av denna karaktär. Illegal palmolja i AAK:s produktion är inget vi accepterar och vi förväntar oss att bolaget ständigt utvecklar sina metoder för att identifiera och utesluta bristfälliga aktörer i leveranskedjan. Den problematik som belyses i Expressens reportage är i sak ingen nyhet. AAK köper all sin palmolja via underleverantörer och är därför beroende av att dessa aktörer lever upp till överenskomna krav och principer. AAK:s VD Johan Westman poängterar själv i en senare intervju med Expressen att det är mycket svårt att fullt ut försäkra sig om att så sker.

Reportaget är däremot en viktig påminnelse om betydelsen av att alltjämt ställa höga krav på AAK i vårt arbete som aktiva ägare. AAK har varit en del i våra portföljer i snart 12 år och vi har alltid haft en nära dialog med bolaget. Historiskt har en förutsättning för Enters investering i AAK bland annat varit bolagets kontinuerliga utveckling i palmoljefrågan. Även i framtiden kommer detta att vara en avgörande förutsättning för bolagets plats i våra portföljer.

Efter att reportaget publicerades har vi därför diskuterat frågan med representanter från AAK, bland annat med Tim Stephenson, bolagets ansvarige för inköp av palmolja. Vi har även samtalat med sakkunniga från andra organisationer för att skapa oss en bredare bild av problematiken. Exempelvis har samtal förts med Världsnaturfonden (WWF) och den oberoende organisationen Chain Reaction Research.

AAK verkar i en av världens mest ifrågasatta branscher. Vi är däremot av åsikten, likt WWF, att palmoljan i dagsläget inte är ersättningsbar. Fokus bör, istället för bojkott av varan, riktas mot att driva hela branschen till att bli så hållbar som möjligt och eliminera all form av illegal palmolja. Här har AAK varit en viktig kraft och vi ser goda förutsättningar för att så kommer förbli även i framtiden.

Enter Fonders påverkansarbete bedrivs som vanligt genom vår nära dialog med bolaget, men i AAK:s fall även tillsammans med andra investerare genom att vi stödjer PRI:s särskilda arbetsgrupp för palmolja.

Enter Select, Enter Select Pro, Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Småbolagsfond, Enter Cross Credit, Enter Return
Balder Balders finanschef Marcus Hansson och CFO/ekonomidirektör Magnus Björndahl häktades 29 maj för grovt insiderbrott. Enligt medieuppgifter rör anklagelserna insiderhandel i Balderägda Collector där Marcus Hansson sitter i bolagets styrelse. Magnus Björndahl avslutade under sommaren sin anställning hos Balder.

Anklagelserna är begränsade till en (tidigare två) ledande befattningshavare i Balder och rör enbart personernas agerande kring Collector, dvs. ej direkt kopplat till Balder som företag. Givet att en brottsutredning är pågående bedömer vi att någon form av dialog med företaget inte skulle tillföra någon ny information. Vi avvaktar resultatet av utredningen och kommer att göra en ny bedömning när den, och en eventuell rättsprocess, är färdig.

Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro, Enter Småbolagsfond, Enter Preserve
Beijer Ref Det nyazeeländska konkurrensverket öppnade under hösten en utredning mot Beijer Ref rörande misstänkt konkurrensbegränsande verksamhet. Utredningen gäller bolagets förvärvande av Heathcraft New Zeeland 2018 och den avyttring av bolaget till Reece som skedde ett år senare. Till media meddelar bolagets VD Per Bertland att han inte anser att Beijer Ref har agerat på ett sätt som bryter mot något regelverk i samband med affärerna. Enter Fonder kommer att lyfta frågor kring missbruk av marknadsposition i den löpande dialogen med bolaget men inväntar tillsvidare utfallet från den nyzeeländska utredningen. Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro
Electrolux Organisationen ASPI uppmärksammade i början av 2020 misstänkt tvångsarbete på ett stort antal kinesiska fabriker, däribland en aktör i Electrolux underleverantörskedja.

Människorättsorganisationer har länge kritiserat den kinesiska regimen för det förtryck som bedrivs mot muslimska uigurer från Xinjiang­provinsen. Närmare en miljon uigurer misstänks vara frihetsberövade och instängda i s.k. omskolningsläger där de enligt den kinesiska staten ska utbildas för att motverka terrorism och extremism. Flertalet av dessa människor misstänks nu ha förflyttats från om skolningslägren till fabriker runtom i Kina.

Detta har föranlett Enter att initiera en dialog med Electrolux’ Cecilia Nord, Director Responsible Sourcing, samt Henrik Sundström, VP Group Sustainable Affair. För att säkerställa att mänskliga rättigheter inte kränks i leverantörskedjan arbetar Electrolux primärt med en hög grad av fysisk närvaro hos leverantörer i särskilt utsatta områden. I den senaste riskutvärderingen flaggas 8 länder som särskilt utsatta, Kina är ett av dessa. Cirka 350–450 platsbesök utförs årligen på dessa anläggningar, både av egen personal med lokal närvaro samt externa aktörer. Kan Electrolux påvisa brister inom vissa områden, exempelvis tvångsarbete, har man strikt nolltolerans och dessa leverantörer skall uteslutas. Man poängterar att man inte upplever att någon leverantör är affärskritisk till den grad att en omgående exkludering skulle innebära stora störningar av verksamheten.

För att hantera den inträffade situationen i Kina har Electrolux initierat en process i flera steg. I ett inledande skede har man vänt sig till samtliga leverantörer i Kina och bett om en redogörelse över deras situation. I rapporten från ASPI namngavs särskilt en aktör i Electrolux’ underleverantörskedja. Denna leverantör menar att uigurer arbetar i fabriken, men att dessa arbetar på helt lagliga premisser. Detta accentuerar tydligt den problematik man stöter på när man försöker föra dialog kring dessa frågor med kinesiska företrädare. Kritik av den kinesiska statens intentioner bemöts inte sällan av motsättning och ovilja till samarbete. Ibland så till den grad att det kan äventyra anställdas säkerhet. Med anledning av detta kommer Electrolux inte att använda sig av inhemsk personal i de viktiga platsbesöken som kommer att krävas för att utvärdera dessa situationer. Platsbesöken kommer istället att utföras av personal från det svenska kontoret. Så fort den rådande omvärldssituationen tillåter resor av detta slag igen så inleds arbetet med platsbesök hos samtliga leverantörer i Kina.

Vi bedömer att Electrolux vidtar relevanta åtgärder och vi fortsätter följa processens utveckling i en tät dialog med bolaget. Enter kommer också att utvärdera övriga investeringar som kan vara exponerade mot denna typ av risk och initiera en dialog med dessa bolag.

Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro
H&M I samband med övervakningen av våra portföljinnehav noterade vi anklagelser om förekomst av så kallad ”forced labour” kopplat till den uiguriska befolkningen i Kina. Worker Rights Consortium (WRC) har noterat att H&M tillhör de företag som kan ha anställt kinesiska underleverantörer som har använt tvångsarbete. Vi vände oss till Hendrik Alpen, Global Sustainability Department H&M för en kommentar.

Hendrik beskriver situationen för den uiguriska minoritetsgruppen i Kina som mycket oroande, samtidigt som den är mycket politisk och komplex.   Enligt vad han vet och har sett publicerat av WRC eller i t ex APSI-rapporten finns det inga anklagelser eller bevis för att H&M produkter har tillverkats med tvångsarbete.

Det finns dock en ökad risk i Kina för att alla typer av produkter som antingen helt eller delvis tillverkas i Xinjiang-regionen är kopplade till tvångsarbete. Det finns också en ökad risk för tvångsarbete på det kinesiska fastlandet på grund av regeringslättnadsprogram för ”välgörenhet”, där Uyghur och andra minoritetsgruppsarbetare förs till andra delar av landet.

H&M bekräftar att de inte har någon första eller andra nivå på produktion i Xinjiang-regionen. H&M:s produkt ”Better Cotton” certifierar inte längre bomull från Xinjiang. H&M har upprepade gånger informerat alla sina leverantörer i Kina om sina krav när det gäller tvångsarbete, och att de betraktar de nämnda arbetsprogrammen som tvångsarbete samt erhållit bekräftelser från alla leverantörer att de inte deltar i dessa program.

Vad som har konstaterats av WRC och i ASPI-rapporten är att en tygfabrik som ägs av Huafu misstänktes vara en del av de nämnda arbetsprogrammen. H&M Group har ingen affärsrelation med denna fabrik. Moderbolaget Huafu är dock en av de största textilleverantörerna i Kina, och H&M har en indirekt (andra nivå) affärsrelation med en av deras många fabriker i Kina (liksom med en av deras fabriker i Vietnam). Enligt UNGPBHR undersöktes denna fabrik men man kunde inte hitta några tecken på att den skulle vara en del av några tvångsarbetsprogram. H&M har en fortsatt dialog med fabriken och dess moderföretag och står i nära kontakt med andra varumärken och flera intressenter inklusive WRC om hur man kan ta itu med denna angelägna fråga på politisk nivå.

Enter fortsätter att följa utvecklingen och hålla dialog med H&M.

Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro
Peab Vi har kontaktat Peab med anledning av en incident kopplad till en Peabs arbetsplatser i Östersund. Enligt uppgift skall anställda ha skadats efter att ha exponerats för kolmonoxid. Peab svarar att de ser mycket allvarligt på denna händelse. De har vidtagit ett antal åtgärder för att förhindra att det inträffar igen. Alla berörda är åter i arbete och Peab säger sig strikt ha följt läkarnas rekommendationer och försökt att anpassa arbetsuppgifterna utifrån de förutsättningarna som var och en har. Detta har även implementerats i Peabs rehabiliteringsplaner. Det kommer dock att ta ytterligare tid innan de är helt och fullt arbetsföra. Enter kommer eventuellt att vilja ta del av information av det förebyggande arbetet. Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro
Sandvik I juli omkom två anställda på Sandviks anläggning i Gimo när de utförde ett underhållsarbete i en vätgastank. Kort efter olyckan meddelande Åklagarmyndigheten att en förundersökning om arbetsmiljöbrott har inletts. En utredning som Sandvik avser att fullt ut samarbeta i enligt bolagets talesperson. Med anledning av den pågående förundersökningen och de oklara omständigheterna kring olyckan valde Enter att inledningsvis avvakta i dialogen med Sandvik för att ge bolaget chansen att slutföra sin interna utredning. Vi har i november månad initierat kontakt med bolaget där vi förväntar oss att få större klarhet kring det inträffade och förhoppningsvis ta del av eventuella planerade framtida åtgärder.

Louise Tjeder, VP Investor Relations på Sandvik har återkopplat till oss i frågan. Hon säger att säkerheten är mycket högt prioriterat på Sandvik och de ser mycket allvarligt på det som hänt. De har ytterligare sett över säkerhetsrutinerna och verksamheten där olyckan inträffade är nu igång sedan en tid tillbaka. Utredningarna via polis/åklagare, samt Arbetsmiljöverket (där Sandviks utredning är en komponent) pågår fortfarande. De vill avvakta med ytterligare kommentarer till dess att utredningen är klar.

Enter har bett att få ta del av slutsatserna i pågående utredningar och eventuella konsekvenser detta får på säkerhetsaspekter och kommer att på nytt återkomma i frågan.

Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro