Se klippet på YouTube:

Lyssna på Spotify:

Lyssna på SoundCloud:

Mer om Enter Småbolagsfond

    Svenska småbolag har som grupp levererat en mycket hög avkastning ur ett globalt perspektiv. Den främsta anledningen är att vinsttillväxten för svenska småbolag varit utomordentligt hög. Vi anser att det finns goda skäl till att vinsttillväxten kommer fortsätta att vara hög för svenska småbolag och betydligt högre än för de större mer mogna bolagen. Det är ofta lättare att växa från en liten bas, små bolag har typiskt sett lättare att växa sin affär genom att ta marknadsdelar på sin hemmamarknad, flytta fram sina positioner internationellt eller växa genom förvärv.
    Enter Småbolagsfond kapitaliserar på den drivkraft som finns bland svenska småbolag. Vi investerar i bolag som vi bedömer kommer växa vinsten snabbare än marknaden i stort.

Vi investerar i bolag som vi bedömer kommer växa vinsten snabbare än marknaden i stort.

Vår huvudfokus ligger på bolag med starka affärsmodeller, hög lönsamhet och goda kassaflöden. Vi letar efter bolag som kontrollerar sitt eget öde, som kan växa sin affär i goda som dåliga tider. Många av de lyckosamma investeringar som fonden gjort historiskt har varit i företag som blivit starka i en mindre nisch samt har förvärv som en del av sin tillväxtstrategi.

I och med samhällens omställning mot en hållbar värld är hållbarhet en viktig faktor som vi överväger i våra investeringsbeslut.

I och med samhällens omställning mot en hållbar värld är hållbarhet en viktig faktor som vi överväger i våra investeringsbeslut. Vi undviker bolag inom vissa branscher och favoriserar bolag vars affär vi bedömer kommer gynnas av den omställning som sker. Vi bedömer att kortsiktiga marknadsrörelser är oerhört svåra att förutspå medan det är betydligt lättare att bedöma den långsiktiga tillväxtpotentialen för ett bolag. På lång sikt är det också vinstutvecklingen som är den främsta värdedrivaren för en aktie. Därför har vi att långsiktigt fokus på samtliga våra investeringar och gör inga försök att tajma marknaden på kort sikt. Sedan fondens start har avkastningen varit 311% medan jämförelseindex avkastning varit 187% och Stockholmsbörsen i stort (SIXPRX) avkastat 119%.

Jon Hyltner, Förvaltare Enter Småbolagsfond

Kurshistorik Enter Småbolagsfond