Institutionella investerare och stiftelser som är registrerade som kunder hos Enter kan köpa fondandelar genom att göra en insättning på den aktuella fondens teckningskonto i SEB enligt nedanstående tabell. Inga transaktioner kommer att genomföras innan du blivit registrerad som kund hos oss.

Vänligen avisera oss om insättningen per email operations@enterfonder.se eller fax 08-790 57 50.

Fond Teckningskonto i SEB ISIN Initial investering
Enter Sverige A 5851-10 152 05 SE0000813917 100
Enter Sverige B 5851-11 127 07 SE0010625731 5 000 000
Enter Sverige C 5851-11 127 15 SE0010625756 50 000 000
Enter Sverige Pro 5851-10 158 84 SE0000813925 1 000 000
Enter Select A 5851-10 403 31 SE0002096545 100
Enter Select B 5851-11 150 80 SE0010625772 5 000 000
Enter Select C 5851-11 138 78 SE0010625798 50 000 000
Enter Select Pro 5851-10 142 33 SE0001172362 1 000 000
Enter Småbolagsfond A 5851-11 074 01 SE0007413398 25 000
Enter Småbolagsfond B 5851-11 075 76 SE0007439310 25 000
Enter Preserve A 5851-11 036 35 SE0005624632  –
Enter Preserve B 5851-11 036 43 SE0005624640  –
Enter Cross Credit A 5851-10 317 74 SE0000813933 100
Enter Cross Credit B 5851-11 013 14 SE0005100260 100
Enter Cross Credit C 5851-11 134 87 SE0010921809 5 000 000
Enter Cross Credit D 5851-11 134 95 SE0010921817 50 000 000
Enter Cross Credit E 5851-11 156 92 SE0013109600 5 000 000
Enter Return A 5851-10 632 26 SE0002729038 100
Enter Return B 5851-11 013 06 SE0005100278 100
Enter Return C 5851-11 139 91 SE0011984715 5 000 000
Enter Return D 5851-11 153 23 SE0011984723 50 000 000

Diagrams on laptop with smartphone and tablet

Riskinformation

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget).

Sälja fondandelar

Vid en försäljning (inlösen) av fondandelar, vänligen skicka oss en undertecknad försäljningsorder per email operations@enterfonder.se eller fax 08-790 57 50.

Använd gärna vårt inlösenformulär:

Inlösenformulär

Information om bryttidpunkter:

  • Begäran om köp och inlösen av fondandelar är bindande och får återkallas endast om Enter Fonder medger det.
  • Begäran om köp och inlösen måste vara Enter Fonder tillhanda före kl. 15.30 på ordinarie bankdag och senast kl. 11.00 på bankdag före helgdag för att köp och inlösen skall ske till den kurs som fastställs den dagen begäran kom Enter Fonder tillhanda.
  • Vid köp av fondandelar skall likvidbeloppet vara bokfört på fondens bankkonto före kl. 15.30 på ordinarie bankdag och senast kl. 11.00 på bankdag före helgdag.
  • Om begäran om inlösen kommer Enter Fonder tillhanda efter kl. 15.30 på ordinarie bankdag och efter kl. 11.00 på bankdag före helgdag sker inlösen till den kurs som fastställs efterföljande bankdag.
  • Uppgift om senast beräknade pris för fondandel publiceras på vår hemsida.
Handelskalendern

Handelskalendern visar vilka dagar våra fonder är helt stängda för handel eller stänger tidigare (halvdag). De dagar en fond är helt stängd för handel genomförs köp och försäljning av fondandelar nästkommande handelsdag. När en fond stänger tidigare (halvdag) måste begäran om köp och inlösen vara Enter Fonder tillhanda senast kl. 11.00.
Rubriken ”Aktiefonder” avser fonderna Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Select, Enter Select Pro och Enter Småbolagsfond.
Rubriken ”Räntefonder” avser fonderna, Enter Preserve, Enter Cross Credit och Enter Return.

2020 Aktiefonder Räntefonder
Januari 1, 6 1, 6
Februari
Mars
April 9 (halvdag), 10, 13, 30 (halvdag) 9 (halvdag), 10, 13, 30 (halvdag)
Maj 1, 20 (halvdag), 21 1, 20 (halvdag), 21
Juni 19 5 (halvdag), 18 (halvdag), 19
Juli
Augusti
September
Oktober 30 (halvdag) 30 (halvdag)
November
December 24, 25, 31 23 (halvdag) 24, 25, 30 (halvdag), 31