Revisor i bolagen

Bolagets externa revisor: Deloitte, huvudansvarig revisor Christoffer Helgesen

Uppdragsavtal

Internrevision: PwC, ansvarig Sussanne Sundvall

Compliance Officer och funktionen för Regelefterlevnad: Harvest Advokatbyrå, ansvarig advokat Björn Wendleby

Funktionen för riskhantering: Pareto Asset Management, ansvarig Andreas Kamvissis

Datasupport och hosting: CAG Arete Datastöd AB

Viss fondadministration: ISEC Services AB

Om rösträtter

Riktlinjer för aktieägarengagemang

Policy och instruktion kring klagomålshantering

Klagomålshantering

Om ersättning till anställda

Ersättningspolicy

Information om ändrade förvaltningsavgifter i Enter Cross Credit per den 1 september 2020

Enter Fonder AB informerar om ändring rörande förvaltningsavgiften för fonden Enter Cross Credit, så som beskrivet nedan. Avgiftsändringen träder i kraft den 1 september 2020.

Förvaltningsavgiften sänks för nedan nämnda andelsklasser i Enter Cross Credit i syfte att marknadsanpassa utbudet. Avgifterna kommer efter ändringen att uppgå till:

Andelsklass A, B och C: 0,25%
Andelsklass D: 0,20% (minsta investering 50 MSEK)

Enter Cross Credit, Enter Return och Enter Preserve senarelägger inlösen tills vidare per den 19 mars 2020

Rådande marknadsoro har lett till väldigt begränsad likviditet på företagsobligationsmarknaden, vilket medför en mycket osäker prisbild. Med anledning av detta kan vi för närvarande inte beräkna tillförlitliga andelskurser (”NAV”) för våra tre fonder Enter Cross Credit, Enter Return och Enter Preserve. Detta innebär att andelsägarnas bästa intresse och likabehandling för närvarande inte kan upprätthållas vid inlösen.

Vi har därför den 20 mars 2020 beslutat att senarelägga inlösen i de tre fonderna för handel per den 19 mars 2020, enligt 4 kap. 13 § lagen om värdepappersfonder. Fonderna kommer att vara stängda för inlösen tillsvidare, och öppnas igen först när prisbilden återigen är så säker att tillförlitliga andelskurser kan beräknas. Ordrar lagda efter bryttiden 15.30 den 18 mars 2020 kommer att genomföras när fonderna öppnar för handel igen.

Information om när fonderna åter öppnas för handel kommer uppdateras på bolagets hemsida samt tillsändas samtliga investerare i de aktuella fonderna.

Enter Return och Enter Preserve öppnas för handel per den 24 mars

Vi noterar att det råder en större samsyn kring prisbilden på företagsobligationsmarknaden och att det därför går att fastställa tillförlitliga andelskurser (”NAV”) för fonderna, Enter Return och Enter Preserve.

Det innebär att vi beslutat att återuppta handel i de två fonderna.

Ordrar lagda fram till bryttiden kl 15.30 den 24 mars 2020 kommer att genomföras på fastställd NAV kurs för 24 mars 2020. Ordrar lagda efter bryttiden 15.30 den 24 mars 2020 hanteras enligt sedvanlig handelsrutin.

Läs gärna Fondbolagens förenings meddelande ”Fonder kan senarelägga handeln för att skydda andelsägarna

Enter Fonder

Vid frågor vänligen kontakta:
Mohammed Farahani mohammed.farahani@enterfonder.se
Gustaf Tegell gustaf.tegell@enterfonder.se
Henrik Lindquist henrik.lindquist@enterfonder.se

Enter Cross Credit öppnas för handel per den 25 mars

Vi noterar att det råder en större samsyn kring prisbilden på företagsobligationsmarknaden och att det därför går att fastställa tillförlitliga andelskurser (”NAV”) för fonden, Enter Cross Credit.

Det innebär att vi beslutat att återuppta handel i fonden.

Ordrar lagda fram till bryttiden kl 15.30 den 25 mars 2020 kommer att genomföras på fastställd NAV kurs för 25 mars 2020. Ordrar lagda efter bryttiden 15.30 den 25 mars 2020 hanteras enligt sedvanlig handelsrutin.

Enter Fonder

Vid frågor vänligen kontakta:
Mohammed Farahani mohammed.farahani@enterfonder.se
Gustaf Tegell gustaf.tegell@enterfonder.se
Henrik Lindquist henrik.lindquist@enterfonder.se

almanacka-1000x1000