Revisor i bolagen

Bolagets externa revisor: Deloitte, huvudansvarig revisor Malin Lüning.

Uppdragsavtal

Internrevision: PwC, ansvarig Sussanne Sundvall

Compliance Officer och funktionen för Regelefterlevnad: Harvest Advokatbyrå, ansvarig advokat Björn Wendleby

Funktionen för riskhantering: FCG Fonder AB, huvudansvarig för uppdraget är Mikael Olausson

Datasupport och hosting: CAG Arete Datastöd AB

Viss fondadministration: ISEC Services AB

Om rösträtter

Riktlinjer för aktieägarengagemang

Policy och instruktion kring klagomålshantering

Klagomålshantering

Om ersättning till anställda

Ersättningspolicy

Ändring av fondbestämmelser i Enter Cross Credit

Enter Fonder har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande till ändringar i fondbestämmelserna för fonden Enter Cross Credit enligt följande. Från och med den 1 januari 2021 jämförs utvecklingen i Enter Cross Credit med nytt jämförelseindex. Anledningen till bytet är att tidigare indexleverantör Nasdaq stängt ner det gamla jämförelseindexet. Ny indexleverantör är Solactive AG. Enter Cross Credit ändrar jämförelseindex från Nasdaq OMX FRN total return index (NOMXRFRNTR) till Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index, ett ränteindex för FRN-obligationer utgivna i svenska kronor med en kort löptid. Andelsägare i Enter Cross Credit behöver med anledning av indexbytet inte göra något. Denna underrättelse avser meddela förändringar i fondens jämförelseindex.
De nya fondbestämmelserna återfinns här på vår hemsida och kan tillsändas de andelsägare som så önskar via post. Vid eventuella frågor, kontakta gärna Bolagets operations på telefon 08-790 57 00 eller via e-mail operations@enterfonder.se.

Utdelning 2021 för Andelsklasserna B i Enter Cross Credit, Enter Return och Enter Preserve

Styrelsen i Enter Fonder AB har den 10 mars 2021 beslutat om följande utdelning. Datum för utdelning är den 21 april 2021. De andelsägare som är registrerade i fondbolagets andelsägarregister för andelsklass B för respektive fond den 21 april 2021 efter det att respektive fond värderats och samtliga andelstransaktioner per den 21 april registrerats kommer att erhålla det procentuella utdelningsbelopp om anges nedan.

Fond                                  Fastställd utdelning

Enter Cross Credit B         1,50%
Enter Return B                   1,00%
Enter Preserve B                4,00%

Hållbarhetsinformation

Den 10 mars 2021 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om
hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn
(”Disclosureförordningen”) i kraft. Disclosureförordningen är en del av Europeiska
Kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och syftar bland annat till att
säkerställa transparens och öppenhet i hållbarhetsrelaterade frågor.
Av regelverket framgår att finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare ska agera i
slutinvesterarnas bästa intresse, inbegripet men inte begränsat till kravet att genomföra en
lämplig due diligence-kontroll innan investeringar görs. Av skäl 12 i Disclosureförordningen
framgår att för att uppfylla sina skyldigheter i regelverket bör finansmarknadsaktörer och
finansiella rådgivare i sina processer, däribland processerna för due diligence-kontroll, integrera
inte endast alla relevanta finansiella risker, utan även alla däri ingående relevanta
hållbarhetsrisker som skulle kunna ha en relevant betydande negativ inverkan på den finansiella
avkastningen av en investering eller rådgivning, och fortlöpande utvärdera dessa risker.
Mot denna bakgrund har Enter Fonder AB (“Bolaget”) upprättat och antagit följande policy för
integrering av hållbarhetsrisker/due-diligence policy.

Policy för integrering av hållbarhetsrisker och due diligence

almanacka-1000x1000