Revisor i bolagen

Bolagets externa revisor: Deloitte, huvudansvarig revisor Malin Lüning.

Uppdragsavtal

Internrevision: PwC, ansvarig Fredrik Söder

Compliance Officer och funktionen för Regelefterlevnad: Harvest Advokatbyrå, ansvarig advokat Björn Wendleby

Funktionen för riskhantering: FCG Fonder AB, huvudansvarig för uppdraget är Mikael Olausson

Datasupport och hosting: CAG Arete Datastöd AB

Viss fondadministration: ISEC Services AB

Om rösträtter

Riktlinjer för aktieägarengagemang

Policy och instruktion kring klagomålshantering

Klagomålshantering

Om ersättning till anställda

Ersättningspolicy

Ändring av fondbestämmelser i Enter Småbolagsfond

Per den 5 oktober 2021 införs en ny, utdelande, andelsklass – andelsklass C. Bolagets styrelse beslutar årligen om den utdelning som ska utbetalas till fondandelsägare i Andelsklass C. Beräkningen skall utgå från avkastningen i Fonden från föregående räkenskapsår. Styrelsen får emellertid fastställa utdelningen till ett högre eller lägre belopp om det bedöms ligga i andelsägarnas intresse. Målsättning avseende utdelningens storlek anges i informationsbroschyren. Utdelning tillfaller den andelsägare i Andelsklass C som av Bolaget på fastställd utdelningsdag är registrerad andelsägare. Utdelning ska i förekommande fall ske under april månad efter räkenskapsårets utgång. Utdelningen återinvesteras i Fonden efter avdrag för den skatt som enligt lag ska innehållas på utdelning till andelsägaren. Andelsägare kan emellertid, efter skriftlig anmälan till Bolaget senast tio dagar innan fastställd utdelningsdag, få utdelningen kontant utbetald till anmält bankkonto efter avdrag för skatt. Lägsta teckningsbelopp sänks från 25 000 kronor till 100 kronor. Inlösenavgiften har tagits bort. I tillägg till ovanstående görs ett antal språkliga förtydliganden i fondbestämmelserna, som dock inte påverkar villkoren.

De nya fondbestämmelserna återfinns här på vår hemsida och kan tillsändas de andelsägare som så önskar via post. Vid eventuella frågor, kontakta gärna Bolagets operations på telefon 08-790 57 00 eller via e-mail operations@enterfonder.se.

Hållbarhetsinformation

Den 10 mars 2021 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om
hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn
(”Disclosureförordningen”) i kraft. Disclosureförordningen är en del av Europeiska
Kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och syftar bland annat till att
säkerställa transparens och öppenhet i hållbarhetsrelaterade frågor.
Av regelverket framgår att finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare ska agera i
slutinvesterarnas bästa intresse, inbegripet men inte begränsat till kravet att genomföra en
lämplig due diligence-kontroll innan investeringar görs. Av skäl 12 i Disclosureförordningen
framgår att för att uppfylla sina skyldigheter i regelverket bör finansmarknadsaktörer och
finansiella rådgivare i sina processer, däribland processerna för due diligence-kontroll, integrera
inte endast alla relevanta finansiella risker, utan även alla däri ingående relevanta
hållbarhetsrisker som skulle kunna ha en relevant betydande negativ inverkan på den finansiella
avkastningen av en investering eller rådgivning, och fortlöpande utvärdera dessa risker.
Mot denna bakgrund har Enter Fonder AB (“Bolaget”) upprättat och antagit följande policy för
integrering av hållbarhetsrisker/due-diligence policy.

Policy för integrering av hållbarhetsrisker och due diligence

almanacka-1000x1000