Att finna lösningar för att främja en hållbar utveckling är någonting som det ständigt pratas om från många håll. Livsmedel transporteras ofta långa sträckor, till exempel om de odlas i ett land för att sedan skeppas till ett annat. Det leder till stora utsläpp. För att minska denna miljöpåverkan krävs närproducerade lösningar. Ett område där detta utvecklas är foodtech och stadsodlingar. Ett sådant bolag är svenska Grönska. De arbetar med vertikal grönsaksodling och har idag en av Europas största anläggningar som ligger i Huddinge.

Vad är vertikal odling?

Konceptet är att odla växter i inomhusanläggningar. Tekniken bygger på hyllsystem där växter odlas med hjälp av artificiellt solljus. Det möjliggör odling året runt, det är närproducerat och effektivt. Att bygga på höjden gör det möjligt att lokalisera odlingar i urbana områden. Likaså kan tekniken producera växter dygnet runt, året om, utan anpassning efter det naturliga solljuset.

Varför skriver vi om detta?

Grönska finns inte noterat på någon börs ännu. En del av Enters hållbarhetsarbete handlar om att följa med i utvecklingen som sker inom hållbarhet. I ett utbildande syfte besökte våra fondförvaltare – Sten Lindquist, Catrin Jansson och Jon Hyltner – Grönskas anläggning i Huddinge.

“Väldigt intressant att få besöka Grönska. Det strävar efter en hållbar metod för odling som bland annat återvinner vatten och inte skapar negativa sidoeffekter som exempelvis övergödning av sjöar och hav. I större skala kan man verkligen tänka sig att Grönskas typ av odling kan vara en del av framtidens hållbara odling och samtidigt en lönsam affär.”

Jon Hyltner, fondförvaltare Enter Fonder

Att det krävs nya metoder för att producera livsmedel och begränsa utsläpp håller nog de flesta med om. Vi blir fler människor och fler som bor i städer. Jordbruksverket påpekar till exempel att den globala matproduktionen behöver öka med 50 procent till år 2050 för att klara av en ökad efterfrågan. Det är absolut nödvändigt att nya tekniker skapas för att lösa dessa stora frågor. Foodtech är sannolikt en del av lösningen på det pusslet.

 Länkar

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/allmantomhandelsochjordbrukspolitik/ulandsfragor/globalamatproduktionenbehoveroka.4.5da42c07159ce43e6207796d.html