Enter Return är en aktivt förvaltad räntefond som investerar med hållbarhet som mål. Fonden kombinerar positivt avkastande ränteplaceringar med en möjlighet att bromsa den globala uppvärmningen. Genom att enbart investera i obligationer utgivna av bolag som lever upp till Parisavtalets målsättningar finansierar fonden den hållbara omställningen.

Målet är att i skiftande marknadsklimat ge god avkastning till begränsad risk. Fonden ger exponering mot solida bolag och ränteplaceringar med avkastningspotential.

För att ett bolag ska anses leva upp till Parisavtalets målsättningar ska ett eller flera av nedan kriterier vara uppfyllda:

  • Bolaget minskar sina koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet
  • Bolagets hållbarhetsmål är förenliga med Parisavtalet
  • Bolaget har låga koldioxidutsläpp alternativt verkar i en bransch som i genomsnitt har låga utsläpp
  • Den aktuella obligationen är klassad som mörkgrön och finansierar därmed projekt och lösningar som bidrar till en klimatsmart och koldioxidfri framtid
  • Bolaget klassas som en hållbar vinnare i Enter Fonders hållbarhetsbedömning

Enter Return investerar med målet att ta vara på de möjligheter som uppstår av rörelserna på ränte- och kreditmarknaderna. Fonden mixar företags-, bostads- och statsobligationer i syfte att i skiftande marknadsklimat ge god avkastning till begränsad risk. Fonden köper i första hand svenska obligationer utgivna av välkända svenska företag, bolåneinstitut, kommuner och av Riksgäldskontoret.

Fonden klassificeras som ”mörkgrön” enligt Disclosure-förordningens artikel 9. Läs gärna mer om fondens hållbara inriktning i informationsbroschyren för fonden som du kan ladda ner här.

Här på hemsidan kan du också läsa mer om Hållbara investeringar och hur vi mäter koldioxidavtrycket i våra fonder varje kvartal.

Investera i framtiden. Investera i den hållbara omställningen.

Investera i Enter Return via Avanza, Nordnet eller Enter:

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: HMSMD25™
Minsta startbelopp: 100 kr vid köp genom fondbolaget. För efterföljande investeringar finns ingen begränsning om minsta investeringsbelopp.
Teckningskonto: 5851-10 632 26
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,65% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 0,67%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Årlig avgift: 0,68%
Förvaltare: Gustaf Tegell
Risk: Risken i Enter Return uttryckt som standardavvikelse (3 år) är 3,03% (2021-07-31).
Fondens startdatum: 2008-12-29
ISIN kod: SE0002729038
Handel: Enter Return handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten:  Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil:
Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: HMSMD25™
Minsta startbelopp: 100 kr vid köp genom fondbolaget. För efterföljande investeringar finns ingen begränsning om minsta investeringsbelopp.
Teckningskonto: 5851-11 013 06
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,65% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 0,67%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Årlig avgift: 0,68%
Förvaltare: Gustaf Tegell
Risk: Risken i Enter Return uttryckt som standardavvikelse (3 år) är 3,03% (2021-07-31).
Fondens startdatum: 2013-03-27
ISIN kod: SE0005100278
Handel: Enter Return handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten:  Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande
Hållbarhetsprofil:
Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

NAV


Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: HMSMD25™
Minsta startbelopp: 5 000 000 kr vid köp genom fondbolaget. För efterföljande investeringar finns ingen begränsning om minsta investeringsbelopp.
Teckningskonto: 5851-11 13 991
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,40% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Årlig avgift: 0,43%
Förvaltare: Gustaf Tegell
Fondens startdatum: 2018-12-05
ISIN kod: SE0011984715
Handel: Enter Return handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten:  Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil:
Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: HMSMD25™
Minsta startbelopp: 50 000 000 kr vid köp genom fondbolaget. För efterföljande investeringar finns ingen begränsning om minsta investeringsbelopp.
Teckningskonto: 5851-11 153 23
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,35% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 0,37%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Årlig avgift: 0,38%
Förvaltare: Gustaf Tegell
Fondens startdatum: 2018-12-05
ISIN kod: SE0011984723
Handel: Enter Return handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten:  Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil:
Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Så påverkar Enter Return klimatomställningen
Parisavtalet

2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal med målsättningen att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den ska stanna vid 1,5 grader. Kärnan i avtalet går ut på att minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären. För att målet om maximalt 1,5 graders uppvärmning till år 2030 ska kunna uppnås måste de globala koldioxidutsläppen minska med cirka 7,6 % årligen.

Koldioxidintensiva verksamheter finansieras främst av obligationer

Trots att klimatmedvetenheten på finansmarknaden har ökat så är obligationsmarknaden fortsatt en relativt outnyttjad kraft i klimatomställningen. Av de 25 största utsläpparna i världen, ansvariga för 25% av världens utsläpp, är endast 25% noterade bolag som kan påverkas via aktiemarknaden. Samtliga av dessa bolag påverkas däremot på ett eller annat sätt via obligationsmarknaden. Den globala obligationsmarknaden är dessutom ungefär dubbelt så stor som den globala aktiemarknaden.

En avinvestering i obligationsmarknaden kan vara ett effektfullt påverkansmedel

Beteendet hos obligationsmarknadens aktörer har direkta effekter på bolagens kapitalkostnad. Att avinvestera, det vill säga att avstå en investering eller att avyttra en investering, kan ha direkta effekter på bolagets finansieringsförmåga i både primär- och sekundärmarknaden. Möjligheten till påverkan för en aktiv obligationsinvesterare kan därför vara mycket betydelsefull.
Enter Return lånar uteslutande ut pengar till bolag som lever upp till Parisavtalets målsättningar i enlighet med kriterierna redovisade här intill och i Hållbarhetsinformationen för fonden.


Gustaf Tegell, fondförvaltare

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.