Enter Select Pro är en aktiefond med hållbar inriktning och med lång historik. Den äger inte värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering eller bolag som producerar pornografi. Fonden investerar heller inte i bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, spel samt distribuerar pornografi.

Målsättningen är att skapa mervärde genom att fokusera på 25-30 aktier i såväl stora, väletablerade börsbolag som i mindre börsbolag med god tillväxtpotential. Viktiga hörnpelare för investeringarna är starka marknadspositioner, bra management, goda kassaflöden och attraktiv värdering. Investeringsmetoden är aktiv vilket innebär att fonden investerar oberoende av respektive bolags marknadsvärde. Fonden har en fast avgift som är lägre än för traditionella aktiefonder och en rörlig avgift som är beroende av fondens avkastning i förhållande till avkastningen på svenska börsen. Enter Select Pro är en specialfond som bl a möjliggör en mer fokuserad portfölj jämfört med traditionella aktiefonder.

Läs gärna mer om Hållbara investeringar och hur vi mäter koldioxidavtrycket i våra fonder varje kvartal.

Kurshistorik


Fakta om fonden

Fondtyp: Specialfond
Jämförelseindex: OMXS50EW™
Teckningskonto: 5851-10 142 33
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,5% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 0,51%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden.Inga försäljnings- eller inlösenavgifter. Prestationsbaserad avgift om 25% av den del av avkastningen som överstiger jämförelseindex.
Årlig avgift: 0,55%
Förvaltare: Sten Lindquist och Cecilia Persson
Risk: Risken uttryckt som standardav­vikelse (3 år) är 19,93% (2021-07-31).
Fondens startdatum: 2004-02-06
ISIN kod: SE0001172362
Handel: Enter Select Pro handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Sten Lindquist, fondförvaltare

Sten Lindquist, fondförvaltare


Cecilia Persson, fondförvaltare


Erik Paulsson, fondförvaltare

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.