Enter Småbolagsfond är en aktivt förvaltad svensk småbolagsfond. Fonden investerar i små hållbara kvalitetsbolag som växer vinsten snabbare än marknaden i stort. Förvaltningen kännetecknas av långsiktighet och närhet till bolagen.

Svenska småbolag har som grupp levererat en mycket hög avkastning ur ett globalt perspektiv. Den främsta anledningen är att vinsttillväxten för svenska småbolag varit utomordentligt hög. Vi anser att det finns goda skäl till att vinsttillväxten kommer fortsätta att vara hög för svenska småbolag och betydligt högre än för de större mer mogna bolagen. Det är ofta lättare att växa från en liten bas, små bolag har typiskt sett lättare att växa sin affär genom att ta marknadsdelar på sin hemmamarknad, flytta fram sina positioner internationellt eller växa genom förvärv.

Enter Småbolagsfond kapitaliserar på den drivkraft som finns bland svenska småbolag. Vi investerar i bolag som vi bedömer kommer växa vinsten snabbare än marknaden i stort. Vår huvudfokus ligger vid bolag med starka affärsmodeller, hög lönsamhet och goda kassaflöden. Vi letar efter bolag som kontrollerar sitt eget öde, som kan växa sin affär i goda som dåliga tider. Många av de lyckosamma investeringar som fonden gjort historiskt har varit i företag som blivit starka i en mindre nisch samt har förvärv som en del av sin tillväxtstrategi. I och med samhällens omställning mot en hållbar värld är hållbarhet en viktig faktor som vi överväger i våra investeringsbeslut. Vi undviker bolag inom vissa branscher och favoriserar bolag vars affär vi bedömer kommer gynnas av den omställning som sker.

Vi bedömer att kortsiktiga marknadsrörelser är oerhört svåra att förutspå medan det är betydligt lättare att bedöma den långsiktiga tillväxtpotentialen för ett bolag. På lång sikt är det också vinstutvecklingen som är den främsta värdedrivaren för en aktie. Därför har vi ett långsiktigt fokus på samtliga våra investeringar och gör inga försök att tajma marknaden på kort sikt.

Fonden klassificeras som ”ljusgrön” enligt Disclosure-förordningens artikel 8. Läs gärna mer om fondens hållbara inriktning i informationsbroschyren för fonden.

Här på hemsidan kan du också läsa mer om Hållbara investeringar och hur vi mäter koldioxidavtrycket i våra fonder varje kvartal.

Investera i Enter Småbolagsfond via:

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: CSRX (Carnegie Small Cap Sweden Return Index)
Minsta startbelopp: 100 kr vid köp via fondbolaget.
Teckningskonto: 5851-11 074 01
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 1,5% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 1,52%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Årlig avgift: 1,54%
Förvaltare: Jon Hyltner
Risk: Risken uttryckt som standardav­vikelse (3 år) är 22,95% (2021-07-31).
Fondens startdatum: 2015-09-01
ISIN kod: SE0007413398
Handel: Enter Småbolagsfond handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: CSRX (Carnegie Small Cap Sweden Return Index)
Minsta startbelopp: 100 kr vid köp via fondbolaget.
Teckningskonto: 5851-11 075 76
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,75% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 0,77%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter. Prestationsbaserad avgift om 20% av den del av avkastningen som överstiger jämförelseindex. Fonden tillämpar high watermarkprincipen.
Årlig avgift: 0,80%
Förvaltare:  Jon Hyltner
Risk: Risken uttryckt som standardav­vikelse (3 år) är 22,63% (2021-07-31).
Fondens startdatum: 2015-09-01
ISIN kod: SE0007439310
Handel: Enter Småbolagsfond handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Kurshistorik


Fondtyp: Värdepappersfond
Jämförelseindex: CSRX (Carnegie Small Cap Sweden Return Index)
Minsta startbelopp: 100 kr vid köp via fondbolaget.
Teckningskonto: 5851-11 203 00
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,90% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter. Prestationsbaserad avgift om 20% av den del av avkastningen som överstiger jämförelseindex. Fonden tillämpar high watermarkprincipen.
Förvaltare:  Jon Hyltner
Fondens startdatum: 2015-09-01
ISIN kod: SE0016843494
Handel: Enter Småbolagsfond handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se

Jon Hyltner, fondförvaltare

PRENUMERERA

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.