Enter Sverige Pro investerar uteslutande i svenska bolag vars lösningar speglar FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

Den hållbara omställningen skapar affärsmässiga tillväxtmöjligheter för svenska företag. I Enter Sverige Pro investerar vi därför efter fyra investeringsteman kopplade till den hållbara omställningen och FN:s globala hållbarhetsmål. För att ta plats i fonden måste bolagets produkt eller affärsmodell gå att koppla till minst ett av våra fyra investeringsteman. Fonden investerar i bolag som har potential att växa och utvecklas i den hållbara omställningen och där hållbarhet framöver kommer stå för drivkraften i bolagens tillväxt. Vi tror att detta kan skapa värde och bra avkastning.

De fyra investeringsteman vi valt ut är:

Här ser vi en tydlig efterfrågan som kommer att öka naturligt i den globala omställningen.

Vi ser en stark koppling mellan hållbarhet och avkastning. Bolag som ser affärsmöjligheter i den hållbara omställningen och som på ett effektivt sätt integrerar detta i sin affärsstrategi kommer att belönas med stora konkurrensfördelar och nya tillväxtmöjligheter.

Det kan handla om väletablerade bolag som redan idag levererar hållbara produkter eller tjänster som kommer efterfrågas mer i den hållbara omställningen. Men vi letar också efter bolag som erbjuder helt nya och innovativa lösningar.

Målsättningen är att skapa mervärde genom att investera i välskötta bolag med hållbarhet som drivkraft i affärsmodellen, kombinerat med god tillväxt och attraktiv värdering. Viktiga hörnpelare för investeringarna är starka marknadspositioner, bra management och goda kassaflöden.

Fonden klassificeras som ”ljusgrön” enligt Disclosure-förordningens artikel 8. Läs gärna mer om fondens hållbara inriktning i informationsbroschyren för fonden som du kan ladda ner här.

Här på hemsidan kan du också läsa mer om Hållbara investeringar och hur vi mäter koldioxidavtrycket i våra fonder varje kvartal.

Kurshistorik


Fondtyp: Specialfond
Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio Return)
Teckningskonto: 5851-10 158 84
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,5% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 0,52%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter. Prestationsbaserad avgift om 25% av den del av avkastning som överstiger jämförelseindex.
Årlig avgift: 0,57%
Förvaltare: Cecilia Persson och Sten Lindquist
Risk: Risken uttryckt som standardavvikelse (3 år) är 20,12% (2021-07-31).
Fondens startdatum: 1999-11-30
ISIN kod: SE0000813925
Handel: Enter Sverige Pro handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se


Cecilia Persson, fondförvaltare


Sten Lindquist, fondförvaltare

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.