Enter Sverige Pro har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar enbart i affärsverksamheter som bidrar till lösningar som svarar mot FN:s globala hållbarhetsmål.

Vi har valt ut fyra hållbarhetsmål som särskilt intressanta för svenska företag – där företagen kan kombinera tillväxt med att uppfylla hållbarhetsmål. Vi tror att den kombinationen kan skapa betydande och hållbara värden för den som investerar kapital i Enter Sverige Pro.

De fyra investeringsteman vi valt ut är:

Varje enskilt innehav i fonden sorterar under minst ett investeringstema.

Vi ser en stark koppling mellan hållbarhet och avkastning. Bolag som ser affärsmöjligheter i den hållbara omställningen och som på ett effektivt sätt integrerar detta i sin affärsstrategi kommer att belönas med stora konkurrensfördelar och nya tillväxtmöjligheter.

Det kan handla om väletablerade bolag som redan idag levererar hållbara produkter eller tjänster som kommer efterfrågas alltmer vid en omställning. Men vi letar också efter bolag som erbjuder helt nya och innovativa lösningar.

Målsättningen är att skapa mervärde genom att investera i 20-25 välskötta bolag med hållbarhet som drivkraft i affärsmodellen, kombinerat med god tillväxt och attraktiv värdering. Viktiga hörnpelare för investeringarna är starka marknadspositioner, bra management och goda kassaflöden.

Fonden klassificeras som ”mörkgrön” enligt Disclosure-förordningens artikel 9. Läs gärna mer om fondens hållbara inriktning i informationsbroschyren för fonden som du kan ladda ner här.

Här på hemsidan kan du också läsa mer om Hållbara investeringar och hur vi mäter koldioxidavtrycket i våra fonder varje kvartal.

Kurshistorik


Fondtyp: Specialfond
Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio Return)
Teckningskonto: 5851-10 158 84
Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgift 0,5% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% (faktiskt utfall för år 2020 0,52%) för ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter. Prestationsbaserad avgift om 25% av den del av avkastning som överstiger jämförelseindex.
Förvaltare: Cecilia Persson och Sten Lindquist
Risk: Risken uttryckt som standardavvikelse (3 år) är 19,71% (2021-02-28).
Fondens startdatum: 1999-11-30
ISIN kod: SE0000813925
Handel: Enter Sverige Pro handlas varje dag. För vidare information se handelskalendern.
Pensionsmyndigheten: Fonden ingår inte i Pensionsmyndighetens utbud för premiepensionssparande.
Hållbarhetsprofil: Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning, läs mer här: Hållbarhetsprofilen.se


Cecilia Persson, fondförvaltare


Sten Lindquist, fondförvaltare

PRENUMERERA

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs gärna fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.