Månadsrapport Enter Småbolagsfond november 2023

Månadsrapport Enter Småbolagsfond november 2023

Positivt skifte i november

Aktiemarknaden fortsätter att vara räntestyrd. Under november gick räntan på en 10-årig amerikansk statsobligation ned till 4,3 % från 4,9 % – en mycket stor rörelse i räntevärlden. Påverkan på aktiemarknaden var den omvända som under perioden då räntor stigit. Räntekänsliga bolag steg kraftigt medan inverkan på övriga sektorer var mer beskedlig. Då riskviljan totalt sett förbättras av lägre räntor påverkades i princip samtliga sektorer positivt. Carnegie Small Cap Index, som på aggregerad nivå ses som ett tillväxtindex, steg med 11,4 % i november. I toppen var fastighetssektorn med en uppgång om 19 %, medan dagligvarorsektorn endast steg med 3 %.

Spännande bud på Musti

Enter Småbolagsfond steg med 12,2 % i november. Störst bidrag till avkastningen kom från husdjursbolaget Musti. Ett konsortium bestående av Mustis VD, styrelseordförande, ytterligare en styrelsemedlem och Sonae lade ett bud på Musti om 26 EUR per aktie, vilket motsvarade en premie om 27 %. Sonae, ett portugisiskt bolag aktivt inom bland annat husdjurssegmentet, ser förmodligen stor potential i att expandera Mustis verksamhet utanför Norden och har sannolikt även synergier att utvinna. Vi tvivlar på att det första budet om 26 EUR per aktie är det högsta som konsoritet är beredd att betala.

Vid 26 EUR per aktie värderas Musti till ett P/E-tal om 26x förväntade vinsten för räkenskapsåret som slutar i september 2024. I vår mening är det en helt rimlig värdering för ett ocykliskt, höglönsamt bolag med tillväxtpotential inom nuvarande marknader. Adderar man potentialen från en expansion utanför Norden samt eventuella synergier bedömer vi att värderingen är för låg. Vi har inte sålt några Mustiaktier då vi bedömer att större aktieägare kommer att kräva ett högre bud för att sälja sina aktier till konsortiet.

”Då riskviljan totalt sett förbättras av lägre räntor påverkades i princip samtliga sektorer positivt i november. Enter Småbolagsfond steg med 12,2 % och störst bidrag kom från husdjursbolaget Musti efter ett bud på bolaget.”

Sålda och adderade innehav

Under november har vi sålt vårt innehav i Instalco. Bolaget har historiskt visat upp en god tillväxt i både resultat och kassaflöden. De senaste åren har trenden dock utvecklats negativt och detta under en period då efterfrågan i marknaden fortfarande varit god. Nu viker efterfrågan med risk för generell prispress i marknaden, vilket blir utmanande för Instalco.

Vi har adderat Hexpol till fonden. Bolaget har en lång historik av god tillväxt i resultat och kassaflöde. Trots att bolagets resultat har överraskat positivt de senaste kvartalen är förväntansbilden låg inför 2024 och 2025. Värderingen på lågt ställda förväntningar är betydligt lägre än Hexpols egna historiska snitt samt snittet bland svenska småbolag. Sammantaget bedömer vi att ingångsläget i aktien är attraktivt för en långsiktig investerare.

Träffa förvaltarna
Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.