Om oss

Vi har sedan Enter Fonder startades år 1999 arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till de bolag och den marknad vi verkar i. Vi är en fristående förvaltare och utför alltid en egen bolagsanalys.

Revisor i bolagen

Bolagets externa revisor: Deloitte, huvudansvarig revisor Malin Lüning.

Uppdragsavtal

Internrevision: PwC, ansvarig Fredrik Söder

Compliance Officer och funktionen för Regelefterlevnad: Harvest Advokatbyrå, ansvarig advokat Björn Wendleby

Funktionen för riskhantering: FCG Fonder AB, huvudansvarig för uppdraget är Mikael Olausson

Datasupport och hosting: CAG Arete Datastöd AB

Viss fondadministration: ISEC Services AB

Om rösträtter

Riktlinjer för aktieägarengagemang

Policy och instruktion kring klagomålshantering

Ett klagomål skall alltid ske skriftligen. Det skickas till, Enter Fonder AB, Klagomålsansvarig, Box 2165, 111 56 Stockholm, alternativt mejlas till info@enterfonder.se. Klagomålsansvarig på Enter Fonder är Bolagets vice VD, Mohammed Farahani.

Klagomålshantering

Om ersättning till anställda

Enter Fonders ersättningspolicy

Hållbarhetsinformation

Den 10 mars 2021 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (”Disclosureförordningen”) i kraft. Disclosureförordningen är en del av Europeiska Kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och syftar bland annat till att säkerställa transparens och öppenhet i hållbarhetsrelaterade frågor. Av regelverket framgår att finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare ska agera i slutinvesterarnas bästa intresse, inbegripet men inte begränsat till kravet att genomföra en lämplig due diligence-kontroll innan investeringar görs. Av skäl 12 i Disclosureförordningen framgår att för att uppfylla sina skyldigheter i regelverket bör finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare i sina processer, däribland processerna för due diligence-kontroll, integrera inte endast alla relevanta finansiella risker, utan även alla däri ingående relevanta hållbarhetsrisker som skulle kunna ha en relevant betydande negativ inverkan på den finansiella avkastningen av en investering eller rådgivning, och fortlöpande utvärdera dessa risker. Mot denna bakgrund har Enter Fonder AB (“Bolaget”) upprättat och antagit följande policy för integrering av hållbarhetsrisker/due-diligence policy.

Policy för integrering av hållbarhetsrisker och due diligence policy

Medlemskap i Fondbolagens Förening och PRI

Enter Fonder följer Fondbolagens Förenings Svensk kod för Fondbolag samt Fondbolagens Förenings Riktlinjer och Vägledningar vilka innehåller riktlinjer för ett ansvarsfullt företagande. Enter Fonder har också signerat PRI (United Nations Principles for Responsible Investment) år 2016 och vi har därmed förbundit oss att följa PRI:s sex principer för ansvarsfullt ägande i våra investeringsbeslut och i vårt ägarutövande. Kontakta oss gärna om du vill ta del av vår senaste rapport till PRI.

Ändring av fondbestämmelser i Enter Select

Per den 1 juni 2022 införs följande ändringar i fondbestämmelserna.

Villkoren för den nuvarande andelsklassen B justeras på sådant sätt att den blir utdelande. Vidare sänks lägsta initiala investeringsbelopp i andelsklassen från fem till en miljon SEK. Maximalt fast förvaltningsarvode sänks från 0,95 till 0,9 procent.

Det införs en ny, icke utdelande, andelsklass, andelsklass D. Maximalt fast förvaltningsarvode uppgår till 0,6 procent. Maximalt rörligt förvaltningsarvode uppgår till 25 procent. Lägsta första investering är 100 SEK. Andelsklass D, som även tillämpar ett rörligt förvaltningsarvode, använder ett så kallat ”High Water Mark”. Fonden ska som princip belastas med rörligt förvaltningsarvode (”performance fee”) först när tidigare underavkastning kompenserats.

I andelsklass C sänks lägsta initiala investering från fem till en miljon SEK.

Istället för att ange bryttider i fondbestämmelserna hänvisas istället till Bolagets hemsida för information om försäljning och inlösen, nuvarande bryttider gäller tills vidare. Ändringen görs för att ge Bolaget ökade möjligheter att vid behov snabbare kunna justera bryttiderna. Hänvisningen till Bolagets hemsidan föranleder en ändring i § 9 i fondbestämmelserna.

Från och med den 1 juni 2022 jämförs utvecklingen i Enter Select med ett nytt jämförelseindex, SIXPRX, istället för OMXS50EW. SIXPRX har gjorts med utgångspunkt att spegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen, med begränsningen att inget bolag för överstiga 10 procent, samt att bolag som väger med än 5 procent eller mer inte får väga mer än 40 procent tillsammans. Detta motsvarar den viktbegränsning som fonden har att förhålla sig till enligt LVF. SIXPRX tar hänsyn till den avkastning som erhålls genom utdelning. Skälet till bytet är att SIXPRX bedöms vara ett mer representativt jämförelseindex för fondens karaktär och placeringsinriktning än OMXS50EW.

De nya fondbestämmelserna återfinns här och kan tillsändas de andelsägare som så önskar via post.

Ändring av fondbestämmelser i Enter Return

Per den 1 juni 2022 införs följande ändringar i fondbestämmelserna.

Fonden byter namn till ”Enter Klimatfokus ränta”. Bytet till ett svenskt namn görs för att öka tillgängligheten och förtydliga fondens inriktning. Ordet ”Klimatfokus” avspeglar att fonden har en hållbarhetsinriktning. Ordet ”ränta” avspeglar att fonden, med undantag för likvida medel hos kreditinstitut samt fondandelar som får uppgå till högst 10 procent, ska vara placerad i räntebärande och ränterelaterade instrument.

Ändringarna föranleder ändringar i §§ 4, 5 och 7 i fondbestämmelserna.

Istället för att ange bryttider i fondbestämmelserna hänvisas istället till Bolagets hemsida för information om försäljning och inlösen, nuvarande bryttider gäller tills vidare. Ändringen görs för att ge Bolaget ökade möjligheter att vid behov snabbare kunna justera bryttiderna. Hänvisningen till Bolagets hemsidan föranleder en ändring i §9 i fondbestämmelserna.  De nya fondbestämmelserna återfinns här och kan tillsändas de andelsägare som så önskar via post.

Ändring av fondbestämmelser i Enter Sverige Pro

Per den 1 september 2022 införs följande ändringar i fondbestämmelserna.

Fonden byter namn till ”Enter Sverige Hållbar Tillväxt”, för att förtydliga att fonden har en hållbarhetsinriktning, vilket redan är fallet. Namnändringen innebär inte någon skillnad i förvaltningen.

Lägsta teckningsbelopp sänks från 1 miljon SEK till 100 SEK. Skälet för ändringen är att öka tillgängligheten för investerare.

Fonden byter status från så kallad specialfond till så kallad värdepappersfond (”UCITS”). Inte heller denna ändring innebär någon förändring i förvaltningen, eller dina möjligheter att vara andelsägare i fonden. Ändringen görs för att utvidga möjligheterna för fler att vara andelsägare, och för Bolaget att marknadsföra fonden.

Fonden kommer att ha fyra andelsklasser istället för, som idag, endast en andelsklass. Om du inte gör någon förändring så kommer du att vara investerad i andelsklass A. Andelsklasserna kommer att ha följande villkor:

Andelsklass A – Icke utdelande. Maximalt fast förvaltningsarvode 1,4 procent.
Andelsklass B – Utdelande. Maximalt fast förvaltningsarvode 0,85 procent. Rörligt arvode (”performance fee”) 25 procent.
Andelsklass C – Icke utdelande. Maximalt fast förvaltningsarvode 0,85 procent. Förenad med särskilda villkor för distribution.
Andelsklass D – Icke utdelande. Maximalt fast förvaltningsarvode 0,6 procent. Rörligt arvode (”performance fee”) 25 procent.

Fondens så kallade ”High Water Mark” återställs ej. Fonden ska som princip belastas med rörligt förvaltningsarvode (”performance fee”) först när tidigare underavkastning kompenserats.

Bryttiderna för teckning och inlösen av fondandelar kommer framgent endast att publiceras på Bolagets hemsida, istället för i fondbestämmelserna. Det innebär, till skillnad från idag, att bryttiderna kan komma att variera.

De nya fondbestämmelserna återfinns här och kan tillsändas de andelsägare som så önskar via post.

Andelsägare i Enter Sverige Hållbar Tillväxt behöver inte göra något med anledning av ändringarna. Enter Fonder tar inte ut någon avgift vid eventuell försäljning av fondandelar.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.