Om oss

Vi har sedan Enter Fonder startades år 1999 arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till de bolag och den marknad vi verkar i. Vi är en fristående förvaltare och utför alltid en egen bolagsanalys.

Revisor i bolaget

Bolagets externa revisor: Deloitte, huvudansvarig revisor Erik Larsson.

Uppdragsavtal

Internrevision: PwC, ansvarig Fredrik Söder

Compliance Officer och funktionen för Regelefterlevnad: Harvest Advokatbyrå, ansvarig advokat Björn Wendleby

Funktionen för riskhantering: FCG Fonder AB, huvudansvarig för uppdraget är Mikael Olausson

Datasupport och hosting: CAG Arete Datastöd AB

Viss fondadministration: ISEC Services AB

Om rösträtter

Riktlinjer för aktieägarengagemang

Ägarstyrningsrapport 2023

Policy och instruktion kring klagomålshantering

Ett klagomål skall alltid ske skriftligen. Det skickas till, Pareto Asset Management AB, Klagomålsansvarig, Box 2165, 111 56 Stockholm, alternativt mejlas till info@enterfonder.se. Klagomålsansvarig är Bolagets vice VD, Mohammed Farahani.

Klagomålshantering

Om ersättning till anställda

Bolagets ersättningspolicy

Hållbarhetsinformation

Den 10 mars 2021 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (”Disclosureförordningen”) i kraft. Disclosureförordningen är en del av Europeiska Kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och syftar bland annat till att säkerställa transparens och öppenhet i hållbarhetsrelaterade frågor. Av regelverket framgår att finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare ska agera i slutinvesterarnas bästa intresse, inbegripet men inte begränsat till kravet att genomföra en lämplig due diligence-kontroll innan investeringar görs. Av skäl 12 i Disclosureförordningen framgår att för att uppfylla sina skyldigheter i regelverket bör finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare i sina processer, däribland processerna för due diligence-kontroll, integrera inte endast alla relevanta finansiella risker, utan även alla däri ingående relevanta hållbarhetsrisker som skulle kunna ha en relevant betydande negativ inverkan på den finansiella avkastningen av en investering eller rådgivning, och fortlöpande utvärdera dessa risker. Mot denna bakgrund har Pareto Asset Management AB (“Bolaget”) upprättat och antagit följande policy för integrering av hållbarhetsrisker/due-diligence policy.

Policy för integrering av hållbarhetsrisker och due diligence policy

Medlemskap i Fondbolagens Förening och PRI

Pareto Asset Management AB (Bolaget) följer Fondbolagens Förenings Svensk kod för Fondbolag samt Fondbolagens Förenings Riktlinjer och Vägledningar vilka innehåller riktlinjer för ett ansvarsfullt företagande. Bolaget har också signerat PRI (United Nations Principles for Responsible Investment) år 2016 och vi har därmed förbundit oss att följa PRI:s sex principer för ansvarsfullt ägande i våra investeringsbeslut och i vårt ägarutövande. Kontakta oss gärna om du vill ta del av vår senaste rapport till PRI.

Underrättelse om fusion genom absorption av Enter Select Pro och Enter Select

Pareto Asset Management AB (Bolaget), org nr 556573-5114, har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande att fusionera Enter Select Pro och Enter Select. Det innebär att Enter Select Pro per fusionsdagen, den 11 december 2023, kommer att gå upp i Enter Select och därefter inte finnas kvar.

Bakgrund till fusionen

Bolaget strävar kontinuerligt efter att koncentrera och effektivisera förvaltningen i syfte att skapa högsta möjliga andelsägarvärde. Som en del i detta arbete vill Bolaget renodla sitt fondutbud för att kunna skapa bättre möjligheter att skapa god avkastning. Fonderna Enter Select Pro och Enter Select har sedan en längre tid i all väsentlighet haft liknande placeringsinriktning samt risk och avkastningsprofil.

Konsekvens för andelsägare

Fusionen innebär att andelsägare i Enter Select Pro per avstämningsdagen, den 8 december 2023, kommer att erhålla andelar i Enter Select andelsklass D motsvarande värdet av de tidigare andelarna i Enter Select Pro. Fusionen medför inga skattekonsekvenser då det tidigare anskaffningsvärdet bibehålls och blir därmed anskaffningsvärdet avseende de nya andelarna i Enter Select andelsklass D.

Andelsägare i Enter Select Pro som inte önskar delta i fusionen kan lösa in andelarna avgiftsfritt till och med den 7 december 2023. Andelsägarna i Enter Select Pro kan alternativt också välja att avgiftsfritt låta byta dess andelar mot andelar i en annan värdepappersfond som fondbolaget förvaltar. Notera gärna att en eventuell försäljning av andelarna i Enter Select Pro kan utlösa kapitalvinstbeskattning.

För andelsägare i Enter Select Pro som avser delta i fusionen är det av vikt att ta del av faktabladet för Enter Select D.

För andelsägare i Enter Select medför fusionen ingen förändring. Andelsägarna i Enter Select kan även fortsättningsvis avgiftsfritt lösa in sina andelar vid valfritt tillfälle.

Tidplan för fusionen

7 december        Sista dag för handel i Enter Select Pro
8 december        Avstämningsdag och beräkning av utväxlingsförhållandet
11 december       Fusionsdag
12 december      Tidigare andelsägare i Enter Select Pro är nu andelsägare i Enter Select D

Övrigt

Andelsägare har rätt att kostnadsfritt på begäran få ta del av revisorsyttrande gällande fusionen. Yttrandet återfinns här och kan tillsändas de andelsägare som så önskar via post. Vid eventuella frågor, kontakta gärna Bolagets operations på telefon 08-790 57 00 eller via e-mail operations@enterfonder.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.