Hållbara investeringar

Vi tror att bolag som inte tar social, etisk och miljömässig hänsyn i sin verksamhet innebär affärsmässiga och varumärkesmässiga risker vi som placerare bör vara observanta på.

Enters väg mot hållbara investeringar – från analys till investeringsbeslut

Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i vår styrka som aktiva och specialiserade investerare. Vi är experter på de bolag vi investerar i och den marknad de verkar på. Likt mycket annat i ett börsbolags värld är hållbarhetsfrågor komplexa med många svårtolkade nyanser som sällan låter sig förklaras i siffror och tal. Att bilda sig en egen uppfattning är därför centralt för att kunna fatta välgrundade beslut. Av den anledningen har vi utvecklat en egen modell för hållbarhetsanalys.

Vi analyserar efter en egen analysmodell

Analysmodellen ger oss utrymme att kombinera kvantitativa datapunkter med våra egna erfarenheter och bedömningar. Hållbarhetsanalysen genomförs för alla investeringar och används som underlag i våra investeringsbeslut och i det efterföljande påverkansarbetet.

I modellen utvärderas varje bolag utifrån risker och handlingsberedskap kopplade till miljömässiga och sociala aspekter samt bolagsstyrningsfrågor.

Hållbarhetsrisker

Varje bolag och bransch står inför sina egna unika utmaningar. Bolagen utvärderas därför efter sina egna förutsättningar och på sina egna meriter. Fokus ligger på bolagets prestation i förhållande till konkurrenter i samma bransch. Vi tar även kompletterande hjälp av externa leverantörer av hållbarhetsdata som tillhandahåller en tredjepartsbedömning av bolagens hållbarhetsrisker.

Hållbara möjligheter

I analysmodellen utvärderar vi dessutom bolagen utifrån hållbara möjligheter. Omvärlden är i snabb förändring med starka hållbara drivkrafter, både politiska och marknadsmässiga. Det är i slutänden bolagen som kommer att driva utvecklingen genom nya innovativa lösningar och effektivare produktionssätt. Här kommer det att skapas goda möjligheter att växa för skickliga bolag. Vår analys bygger på flertalet parametrar av varierande karaktär. Särskild vikt lägger vi vid bolagens arbete med jämställdhet, biologisk mångfald och hur de arbetar för att minska sin klimatpåverkan i linje med Parisavtalets målsättningar.

Hållbarhet för oss

Vi har sedan Enter Fonder startade 1999 arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och marknaden vi rör oss på. Vi är en fristående förvaltare och utför alltid en egen bolagsanalys. Detta har färgat vårt hållbarhetsarbete som är en naturlig del av investeringsprocessen och präglar investeringen under hela innehavsperioden.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat har en stark koppling. Omställningen till ett mer hållbart samhälle innebär också möjligheter ur ett investeringsperspektiv. För att vi ska kunna bedriva ett effektivt och verksamt hållbarhetsarbete är förvaltarens involvering och engagemang avgörande. Förvaltaren har kunskap om bolagen, arbetar nära dem och är också den som fattar investeringsbesluten.

Vi integrerar hållbarhet vid investeringsbeslut

Vår hållbarhetsanalys utförs alltid i samråd mellan våra hållbarhetsanalytiker och förvaltare. I våra breda Sverigefonder integreras även utfallet av vår hållbarhetsanalys kvantitativt i den analysmodell förvaltaren använder som stöd för att beräkna ett motiverat pris för våra investeringar. På detta sätt säkerställs att hållbarhetsfrågor får ett direkt och väl avvägt genomslag i bolagsanalysen.

Den enskilda förvaltarens involvering och engagemang är avgörande för att vårt hållbarhetsarbete ska vara verkningsfullt. Förvaltarens erfarenhet, kunskap och relation till bolagen är ett viktigt bidrag i analysen. Slutligen är det också förvaltaren som har mandat att fatta investeringsbeslut. Hållbarhetsanalysen som skapas av våra hållbarhetsanalytiker fungerar här som ett effektivt diskussionsunderlag och som en vägvisare i förvaltarens arbete.

Analysmodellen ger förvaltaren en tydlig överblick över:

var i fonden de mest väsentliga hållbarhetsriskerna finns,

vilka bolag som inte uppfyller Parisavtalets målsättningar,

vilka bolag som har kommit längst i den hållbara omställningen, och

var i portföljen vi finner det största hållbara värdeskapandet.

Vi påverkar via aktiv dialog

Vi är långsiktiga investerare och bedriver en aktiv förvaltning. Det innebär att vi koncentrerar våra portföljer på relativt få innehav. På så sätt skapar vi förutsättningar för en nära och aktiv dialog kring kritiska hållbarhetsfrågor. Det är här vi finner vår största möjlighet att göra skillnad. För att dialogen ska bli konstruktiv är det dock avgörande att ha en god uppfattning om hur vi vill påverka bolaget i fråga. I det arbetet har vi stor hjälp av vår hållbarhetsanalys.

Det finns flera olika sätt för en investerare att bedriva påverkan mot ett bolag. Vi tror på en direkt och kontinuerlig dialog mellan förvaltningen och bolagen. I särskilda fall bedriver vi även kollektiv påverkan tillsammans med andra investerare.

Vi kan dessutom göra vår röst hörd på bolagsstämmor om vi gör bedömningen att det är verkningsfullt. Dialogerna har som syfte att komplettera och verifiera bedömningen i vår hållbarhetsanalys. Det är dessutom en möjlighet för oss att utrycka våra förväntningar för att tillsammans med andra investerare påverka bolagen i positiv riktning. Genom att lyfta relevanta hållbarhetsfrågor, både risker och möjligheter, skapas incitament för ökad transparens och förutsättningar för ett hållbart värdeskapande.

Incidenthantering

Ibland inträffar hållbarhetsrelaterade incidenter i portföljbolag. Det kan exempelvis röra rapporter om miljöolyckor, korruption eller arbetsplatsolyckor där företagets säkerhetsarbete ifrågasätts.

Vi arbetar vid dessa tillfällen efter följande modell:

Vi inhämtar information om den aktuella händelsen.

Vi diskuterar frågan direkt med bolaget och dess ledning. Vi följer löpande upp frågeställningen i syfte att verka för en förbättring. Vår uppfattning är att förändringsarbete i stora företag kräver tid och resurser. Därför är vi uthålliga i synen på företagets förändringsprocess.

En incidentrapport påverkar analysen från externa leverantörer av hållbarhetsdata och får därmed en direkt koppling till vår bolagsanalys och våra investeringsbeslut.

Det kan hända att vi genom egna kontakter och informationen vi fått från externa leverantörer av hållbarhetsdata kommer till slutsatsen att ett förändringsarbete i ett företag inte kommer till stånd eller leder till önskvärt resultat. Då är vår utgångspunkt att fonderna inte ska investera i det aktuella företaget alternativt avveckla befintlig investering. Avvecklingen ska ske på ett sådant sätt att det tillvaratar andelsägarnas intresse.

Vi väljer bort kontroversiella branscher

Utgångspunkten i vårt hållbarhetsarbete är att alla bolag genom aktivt påverkansarbete kan bli bättre. Inom vissa branscher ser vi dock att de hållbarhetsrelaterade riskerna är så omfattande att en investering inte är motiverad. Samtliga av våra fonder väljer därför att avstå investeringar i bolag som verkar inom särskilt utsatta eller kontroversiella branscher.

Våra fonder väljer att inte investera i företag som producerar eller distribuerar alkohol, tobak, kommersiellt spel om pengar eller pornografi. Vi investerar heller inte i bolag som utvinner fossila bränslen eller bryter mot internationella konventioner. Att tillämpa exkluderingskriterier ser vi som ett effektivt sätt att skapa en tydlighet kring vår värdegrund och våra grundläggande krav mot nuvarande och potentiella investeringsbolag. Vi är övertygade om att det skapar incitament för bolagen att styra sina verksamheter i en mer hållbar riktning.

Exkluderingskriterierna är formulerade med ett gränsvärde. Det anger hur stor del av bolagets omsättning som får komma från någon av de berörda branscherna. Utformandet av gränsvärdena följer branschpraxis och syftar till att göra exkluderingskriterierna hanterbara i praktiken.

Policy för integrering av hållbarhetsrisker

Den 10 mars 2021 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (”Disclosureförordningen”) i kraft. Disclosureförordningen är en del av Europeiska Kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och syftar bland annat till att säkerställa transparens och öppenhet i hållbarhetsrelaterade frågor. Av regelverket framgår att finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare ska agera i slutinvesterarnas bästa intresse, inbegripet men inte begränsat till kravet att genomföra en lämplig due diligence-kontroll innan investeringar görs. Mot denna bakgrund har Pareto Asset Management AB (“Bolaget”) upprättat och antagit följande policy för integrering av hållbarhetsrisker/due-diligence policy.

Policy för integrering av hållbarhetsrisker och due diligence policy

Träffa vår hållbarhetsanalytiker
Vilhelm Böhme
Ansvarig för Hållbarhetsanalys

Vilhelm är ansvarig för bolagets hållbarhetsanalys. Han har en civilingenjörsexamen med inriktning på finansiell matematik från KTH och har studerat ekonomi på Stockholms universitet. Vilhelm ingår i bolagets Operations team.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.