Hållbara investeringar

Vi tror att bolag som inte tar social, etisk och miljömässig hänsyn i sin verksamhet innebär affärsmässiga och varumärkesmässiga risker. Detta är något vi som investerare behöver vara observanta på.

Koldioxidavtryck i våra fonder

Som en del i Enter Fonders hållbarhetsarbete redovisar vi sedan januari 2017 koldioxidavtryck för våra fonder. Värdena redovisas kvartalsvis.

Koldioxidavtryck per den 30 juni 2023

Fond / Index
Andel bolag som rapporterar data
ton CO2/MSEK

SIXPRX

84%
11,9

CSRX

80%
6,5

Koldioxidavtryck per den 30 juni 2023

SIXPRX

ton CO2/MSEK

11,9

Andel bolag som rapporterar data

84%

CSRX

ton CO2/MSEK

6,5

Andel bolag som rapporterar data

80%

Hur koldioxidavtrycket beräknas

Koldioxidavtrycket beräknas med det intensitetsmått som Fondbolagens Förening rekommenderar. Det är ett mått som visar fondens koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. Respektive fonds CO2e är den portföljviktade summan av respektive bolags utsläpp (mätt i ton) i relation till dess intäkter.

Mätning av direkta och indirekta utsläpp

En viss del av beräkningen bygger på de värden som bolagen själva redovisar. För de bolag som inte själva redovisar utsläpp beräknas värdet utifrån det genomsnittliga värdet för bolag med liknande verksamhet eller bolag i samma bransch.

I beräkningen av koldioxidavtryck ingår samtliga GHG-gaser (Greenhouse Gases) i enlighet med GHG-Protokollet (Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard) omräknade till koldioxidekvivalenter. Data avser Scope 1 och 2, det vill säga direkta utsläpp samt indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme och ånga.

Underlag för bedömning av klimatrelaterade finansiella risker

Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker, exempelvis ett pris på koldioxid. Det underlättar påverkan på företagen att minska utsläppen, genom till exempel krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens. Måttet ska ses i kontext av fondbolagets övergripande hållbarhetsarbete.

Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondens aktieportfölj ser ut. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras men också genom att portföljens sammansättning ändras. Även växelkursförändringar påverkar mätningen. Observera att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan, bland annat eftersom:

Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte heller de vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter

Utsläppsdata från bolag inte är fullständig

Endast vissa tillgångsslag mäts

Besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in

Information om fossila reserver inte ingår

Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle

Träffa vår hållbarhetsanalytiker
Vilhelm Böhme
Ansvarig för Hållbarhetsanalys

Vilhelm är ansvarig för bolagets hållbarhetsanalys. Han har en civilingenjörsexamen med inriktning på finansiell matematik från KTH och har studerat ekonomi på Stockholms universitet. Vilhelm ingår i bolagets Operations team.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

RISKINFORMATION Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.