Hållbara investeringar

Vi tror att bolag som inte tar social, etisk och miljömässig hänsyn i sin verksamhet innebär affärsmässiga och varumärkesmässiga risker vi som placerare bör vara observanta på.

Uppföljning av vårt hållbarhetsarbete 2022

Vi väljer att påverka bolagen främst genom direkt dialog med företagsledningen. Vi tror att den direkta dialogen med företagen i vårt investeringsunivers är ett mycket kraftfullt och viktigt verktyg för engagemang. Vi gör flera företagsbesök varje vecka och vår erfarenhet är att ganska få kapitalförvaltare använder sig av möjligheten att tala direkt med företagsledningen. Hur vi på ett effektivt sätt påverkar ett bolag är en pågående bedömning.

Under 2022 har vi kontaktat nedanstående bolag avseende rapporterade alerts/incidenter.

Incidentrapporter 2022

Sandvik
Atlas Copco
SKF
Hållbarhet för oss

Vi har sedan Enter Fonder startade 1999 arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och marknaden vi rör oss på. Vi är en fristående förvaltare och utför alltid en egen bolagsanalys. Detta har färgat vårt hållbarhetsarbete som är en naturlig del av investeringsprocessen och präglar investeringen under hela innehavsperioden.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat har en stark koppling. Omställningen till ett mer hållbart samhälle innebär också möjligheter ur ett investeringsperspektiv. För att vi ska kunna bedriva ett effektivt och verksamt hållbarhetsarbete är förvaltarens involvering och engagemang avgörande. Förvaltaren har kunskap om bolagen, arbetar nära dem och är också den som fattar investeringsbesluten.

Träffa vår hållbarhetsanalytiker
Vilhelm Böhme
Ansvarig för Hållbarhetsanalys

Vilhelm har en civilingenjörsexamen med inriktning på finansiell matematik från KTH och har studerat ekonomi på Stockholms universitet. Han ingår i Enter Fonders Operations team.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.