Hållbara investeringar

Vi är övertygade om att bolag som inte tar social, etisk och miljömässig hänsyn i sin verksamhet innebär affärsmässiga och varumärkesmässiga risker vi som placerare bör vara observanta på.

Uppföljning av vårt hållbarhetsarbete 2020

Alla våra fonder följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Enter Fonder investerar inte i företag som bryter mot internationella konventioner. Detta utifrån FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och inhumana vapen. Exempelvis vill vi av etiska skäl inte äga värdepapper i bolag som tillverkar landminor eller kluster- och atomvapen.

Sedan oktober 2017 är alla våra fonder klassade som etiska eftersom de följer särskilda riktlinjer när det gäller investeringar. Det innebär att Enter Fonder inte investerar i företag som äger fossila tillgångar för exploatering (kol, olja, gas) eller i företag som producerar pornografi. Vi avstår även ifrån att investera i företag där mer än 5% av omsättningen kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel och där mer än 5% härrör från distribution av pornografiskt material.

Screening

Minst två gånger om året utvärderas alla bolag vi regelbundet följer utifrån risker och handlingsberedskap inom miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. I detta arbete tar vi hjälp av Sustainalytics.

Bolagsanalys i våra breda aktiefonder och i Enter Preserves aktiedel

Enter Fonder omvandlar omdömen från Sustainalytics till numeriska värden (SRI-värde) och använder parametrarna i vår bolagsanalys. Analysen bygger på våra prognoser för framtida vinster och leder fram till ett motiverat pris för aktien. Metoden innebär att en aktie som ser attraktiv ut enligt traditionell bolagsvärdering efter input av SRI-värdet kan få ett lägre motiverat värde på grund av hållbarhetsrisker.

Eftersom bolagsanalysen är riskorienterad blir det ingen värdehöjande effekt för aktier med goda SRI-värden. Endast negativa värden ger utslag i vår bolagsanalys. På så sätt kan vi koppla samman hållbarhetsfaktorer med investeringsbesluten och andelsägarnas kapital.

Bolagsanalys i småbolagsfonden, räntefonderna och i Enter Preserves räntedel

Vår småbolagsfond och våra räntefonder omfattas av vårt hållbarhetsarbete enligt följande: Innehaven screenas, vi för dialog med bolagen och där det är aktuellt utesluter vi innehav. Av förvaltningstekniska skäl är det dock inte möjligt att faktiskt integrera SRI-värdet i våra värderingsmodeller på det sätt som görs för aktier i våra breda Sverigefonder (se ovan).

Dialog

Varje år kontaktar vi skriftligen samtliga portföljbolag om deras hållbarhetsarbete. Svaren dokumenteras och följs upp av våra förvaltare vid löpande bolagsbesök och möten med företagsrepresentanter. Incidenter följer vi upp i direkta kontakter med bolagen. Syftet med dialogen är att komplettera och verifiera den information vi får från Sustainalytics. Vi ser den också som vårt sätt att tillsammans med andra förvaltare påverka bolagen i positiv riktning. Genom att lyfta relevanta hållbarhetsfrågor, både risker och möjligheter, skapas incitament för ökad transparens och förutsättningar för ett hållbart värdeskapande.

Fonderna har valt in

Vi har under året investerat i flera intressanta bolag som främjar en hållbar utveckling, däribland K2A, Re:newcell AB, Fasadgruppen AB och Scandinavian Biogas.

K2A producerar Svanenmärkta bostäder med närproducerat svenskt trä och bygger de flesta av bostäderna i egna fabriker i Sverige. K2A har, som första bolag i världen, klassificerat sina aktier som gröna.

Re:newcell återvinner cellulosa ur återvunna kläder och producerar därmed en ny cirkulär textilfiber.

Fasadgruppen fokuserar på renovering och nybyggnation av fasader. Genom tilläggsisolering kan en fastighet uppnå 30% lägre energikostnad.

Scandinavian Biogas producerar biogas vilket är en kostnadseffektiv energikälla. Genom att samla ihop matavfall och andra restprodukter kan avfallet förvandlas till biogas. Biogas kan ersätta naturgas och efterfrågan förväntas öka ytterligare framöver. Biogödsel kan även erhållas som en biprodukt.

Fonderna har valt bort

I enlighet med våra exkluderingskriterier som står angivna i fondernas faktablad (KIID), i informationsbroschyren och på vår hemsida investerar vi inte i bolag som äger fossila tillgångar för exploatering (kol, olja, gas) eller i företag som producerar pornografi. Vi avstår även ifrån att investera i företag där mer än 5% av omsättningen kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel och där mer än 5% härrör från distribution av pornografiskt material. Vi exkluderar exempelvis bolag som Evolution Gaming, SAAB, Lundin Petroleum och Swedish Match.

Hållbarhet för oss

Vi har sedan Enter Fonder startade 1999 arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till bolagen och marknaden vi rör oss på. Vi är en fristående förvaltare och utför alltid en egen bolagsanalys. Detta har färgat vårt hållbarhetsarbete som är en naturlig del av investeringsprocessen och präglar investeringen under hela innehavsperioden.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Vi är övertygade om att hållbarhet och finansiella resultat har en stark koppling. Den omställning som nu sker till ett mer hållbart samhälle innebär många nya möjligheter ur ett investeringsperspektiv. Hållbarhet genomsyrar hela vår organisation, men för att vi ska kunna bedriva ett effektivt och verksamt hållbarhetsarbete är förvaltarens involvering och engagemang avgörande. Förvaltaren har kunskap om bolagen, arbetar nära dem och är också den som fattar investeringsbesluten.

Fonderna har påverkat

Vi väljer att påverka bolagen främst genom direkt dialog med företagsledningen. Vi tror att den direkta dialogen med företagen i vårt investeringsunivers är ett mycket kraftfullt och viktigt verktyg för engagemang. Vi gör flera företagsbesök varje vecka under året och hållbarhetsfrågor är då en integrerad del av dialogen.

Vår erfarenhet är att ganska få kapitalförvaltare använder sig av möjligheten att tala direkt med företagsledningen. Hur vi på ett effektivt sätt påverkar ett bolag är en pågående bedömning. Om vi framöver skulle bedöma att en röst vid en bolagsstämma får bättre genomslag kan vi välja den vägen. Under 2020 har vi kontaktat följande bolag avseende rapporterade alerts/incidenter:

Incidentrapporter 2020

AAK
Balder
Beijer Ref
Electrolux
H & M
Peab
Sandvik
Träffa vår hållbarhetsanalytiker
Vilhelm Böhme
Ansvarig för Hållbarhetsanalys

Vilhelm har en civilingenjörsexamen med inriktning på finansiell matematik från KTH och har studerat ekonomi på Stockholms universitet. Han ingår i Enter Fonders Operations team.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller något garanti för framtida avkastning.