Om oss

Vi har sedan bolaget startades år 1999 arbetat efter en investeringsfilosofi som bygger på en närhet till de bolag och den marknad vi verkar i. Vi är en fristående förvaltare och utför alltid en egen bolagsanalys.

Fondbolagets Integritetspolicy

EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 i Sverige. Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Fondbolaget värnar om att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter som vi samlar in, varifrån vi får uppgifterna och till vad de används, samt i vilka situationer som uppgifterna kan överlåtas. Den beskriver också hur du ska gå tillväga om du vill veta vilka uppgifter det finns om dig i våra register och vilka rättigheter du har gällande hanteringen av dessa.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan identifieras till dig som fysisk person antingen genom en enstaka personuppgift eller genom att flera personuppgifter läggs samman. Det kan vara ett personnummer, namn och adress till uppgift som IP-adress, kontonummer eller innehav.

Behandling av personuppgifter är allt relaterat till hantering av personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende om den utförs manuellt eller automatiserat. Exempel på vanliga behandlingar är inhämtning, lagring, hantering, delning och gallring.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Pareto Asset Management AB (”Bolaget”) organisationsnummer 556573–5114, med adress Regeringsgatan 48, Box 2165, 103 14 Stockholm är personuppgiftsansvarig för bolagets behandling av personuppgifter.

Principer för Bolagets behandling av personuppgifter

Vår verksamhet består av förvaltning av fonder. I allt arbete följer vi förpliktelser som finns i lag, andra författningar eller myndighetsbeslut. Vi behandlar personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Kravet på att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig innebär bland annat att det måste finnas en rättslig grund för varje behandling. Att personuppgifter ska behandlas på ett öppet sätt innebär bland annat att det ska vara klart och tydligt hur personuppgifter samlas in och i övrigt behandlas.

Personuppgifter ska samlas in för att säkerställa, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Det innebär att vi ska ha ändamålen klara för oss redan innan insamlingen av personuppgifter påbörjas.

Vi ska följa principen om uppgiftminimering, vilket innebär att personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.

Personuppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att felaktiga personuppgifter rättas eller raderas utan dröjsmål.

Vi ska följa principen om lagringsminimering som innebär att personuppgifter inte får sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt för ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. När personuppgifterna inte länge behövs för de ändamålen ska de raderas eller avidentifieras.

Personuppgifterna ska, enligt principen om integritet och konfidentialitet, skyddas bland annat mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse.

Vilka personuppgifter behandlar vi och vem är mottagare?

Vi behandlar personuppgifter avseende kunder, potentiella kunder, inklusive företrädare för kunder och verklig huvudman för kunder som är juridiska personer, företrädare för leverantörer och andra samarbetspartners samt för personer som har visat intresse för en anställning hos oss.

Personuppgifter ska, som utgångspunkt, samlas in direkt från dig. Som ny kund ber vi dig om personuppgifter såsom personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Ibland samlas även information in från tredje part. Exempelvis behöver information samlas in för att hålla uppgifter eller för kontrollera uppgifterna som vi tidigare samlat in från den registrerade. Det kan röra sig om publika eller andra externt tillgängliga källor i form av register som förs av myndigheter eller sanktionslistor (hos EU och FN) och andra kommersiella informationsleverantörer av uppgifter om verkliga huvudmän och personer i politisk utsatt ställning.

De som kan komma i kontakt med personuppgifter relaterade till kunder är bolagets anställda såsom personal inom operations, marknads- samt ekonomiavdelning. Då vi har anlitat externa leverantörer av system för viss administration av fondandelsägarregistret, IT-tjänster samt system för att inhämta vissa underlag för kundkännedom kan även dessa aktörer komma att ta del av våra kunders personuppgifter. Även våra kontrollfunktioner kan vara mottagare av personuppgifter, liksom myndigheter såsom Skatteverket och Finansinspektionen.

För att kunna ingå och fullgöra avtal med leverantörer behandlar vi personuppgifter tillhörande personer som är företrädare för leverantörerna. De personuppgifter som behandlas är bland annat namn, telefonnummer, e-post, adress och yrkestitlar. De som kan komma i kontakt med dessa uppgifter är huvudsakligen bolagets ledning, ekonomifunktion samt administration.

Vidare behandlar vi personuppgifter för personer som visat intresse för en anställning hos oss, i samband med ett rekryteringsförfarande alternativt då en person skickat in en spontanansökan. Vi behandlar då personuppgifter såsom namn, adress, födelsedatum och information om erfarenhet. Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna hantera ansökningar som den registrerade skickat in, genomföra intervjuer och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande. De som kan komma i kontakt med dessa uppgifter är huvudsakligen bolagets chefer.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Vår webbplats använder cookies för att generera besöksstatistik. En cookie är en liten textfil som den besökta webbplatsen sparar på användarens dator. Informationen i filen används till exempel för att underlätta användning av webbplatsen. Användningen av cookies baseras på ett samtycke som vi inhämtar från dig när du besöker vår webbplats. Detta samtycke kan när som helst återkallas. Den som inte vill acceptera cookies kan ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar till lagring av cookies eller informerar användaren varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom funktioner i webbläsaren kan vanligtvis också tidigare lagrade cookies raderas.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna och på vilken laglig grund?

Vi kommer använda dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser och avtalsförpliktelser, samt för att ge dig information och annan service exempelvis utskick med information om våra fonder.

De rättsliga grunderna för vår behandling av personuppgifter är följande:

 • Personuppgifter används för att fullgöra avtal.
 • Förutom för fullgörande av avtal behandlar vi också personuppgifter för att uppfylla de rättsliga förpliktelserna vi har enligt lag, andra författningar och myndighetsbeslut, såsom genomförande av kontroller för att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, bedrägeri och terroristfinansiering.
 • Vissa personuppgifter kan också behandlas med stöd av en intresseavvägning i samband med marknadsföring och produkt- och kundanalyser. Syftet med denna behandling är dels marknadsföring, dels affärsutveckling. Detta gör att vi kan förbättra produktutbudet och erbjudanden.
 • Det kan finnas tillfällen när vi ber om ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter. Det kan till exempel vara om du väljer att prenumerera på månadsutskick från oss. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke och invända mot behandling för direktmarknadsföring.

Information om vår behandling av personuppgifter

Personuppgifter vi samlar in om dig som kund

Ändamål och laglig grund
Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna uppnå erforderlig kundkännedom, utföra en transaktion, hantera kundrelationen, tillhandahålla och administrera tillgång till produkter och tjänster, administrera kundregister, skicka ut rapporter och månadsbrev, genomföra fakturering samt i övrigt fullfölja avtal. Den lagliga grunden för insamling av personuppgifterna är för att kunna fullgöra avtal och uppfylla förpliktelser som finns i lag, andra författningar eller myndighetsbeslut.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter som behandlas är namn, födelsedatum, personnummer, telefonnummer, adress inkl. skatterättslig hemvist, e-postadress, bankkontouppgifter, information från externa PEP*- och sanktionslistor.

Mottagare av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in och behandlas kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda hos oss. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden till oss. Dina personuppgifter kan även komma att delas till myndigheter, leverantörer och affärspartners. Mottagare skulle kunna vara Finansinspektionen, Finanspolisen eller personuppgiftsbiträden som bistår fondbolaget enligt avtal.

Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer behandlas under den tidperiod som behövs för att fullgöra respektive ändamål. Beroende på vilken lagstiftning som är tillämplig kan dina personuppgifter komma att sparas till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då kundförhållandet upphörde. Enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism ska uppgifter om kundkännedom sparas i fem år. Underlag till fondbolagets bokföring ska sparas i sju år.

Inhämtande av uppgifter från tredje part
För att uppnå kundkännedom inhämtas uppgifter från tredjepartner, till exempel sanktionslistor (hos EU och FN) och andra kommersiella informationsleverantörer av uppgifter om verklig huvudman och personer i politiskt utsatt ställning. Insamling från tredje part sker då det i enlighet med gällande lagar och regler, främst kraven i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Personuppgifter vi samlar in i samband med utskick av nyhetsbrev

Ändamål och laglig grund
För att kunna distribuera nyhetsbrevet behöver vi samla in dina personuppgifter. Den lagliga grunden är i dessa fall samtycke som ges via anmälan till prenumeration på nyhetsbrev via vår hemsida.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter som behandlas är namn och e-postadress.

Mottagare av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in och behandlas kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda hos oss. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden till oss.

Lagring av personuppgifter
För att underlätta framtida utskick behåller vi sändlistor. Vi gallrar fortlöpande sändlistor vilket bland annat sker i samband med återkallat samtycke.

Personuppgifter vi samlar in från dig som kontaktperson/företrädare för motpart eller distributör

Ändamål och laglig grund
Vi samlar in dina personuppgifter för att upprätthålla affärsrelationen, utbetalning av provision, föra kontaktlista över motpart och återförsäljare för exempelvis marknadskommunikation och utvärdering av rankning av analytiker.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress inklusive arbetsgivare och telefonnummer.

Mottagare av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in och behandlas kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda hos oss. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden till oss.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar normalt uppgifterna tills affärsförbindelsen upphör. Gallring sker löpande men minst årligen.

Personuppgifter vi samlar in om dig som leverantör eller samarbetspartner

Ändamål och laglig grund
Personuppgifter som vi samlar din från dig som företrädare för leverantörer är för att kunna administrera avtal, hantera fakturor och för att kunna ställa frågor till leverantören avseende de varor eller tjänster som vi köper. Personuppgifterna behandlas för att kunna ingå och fullgöra avtal med leverantörerna. Vissa uppgifter kan också behandlas med stöd av en intresseavvägning eller på grund av att vi har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Mottagare av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in och behandlas kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda hos oss. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden till oss.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar normalt uppgifterna tills affärsförbindelsen upphör. Gallring sker löpande men minst årligen.

Personuppgifter vi samlar in om dig som besökare på vår hemsida

Ändamål och laglig grund
Cookies används för att underlätta användandet, förbättra användarupplevelsen eller marknadsföra produkter som användaren visat intresse för. Den lagliga grunden är samtyckte som inhämtas via cookie-banner på enterfonder.se.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter som lagras är IP-adresser, användargenererad data till exempel klick och besökshistorik.

Mottagare av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in och behandlas kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda hos oss. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden till oss.

Lagring av personuppgifter
Cookien sparas i användarens webbläsare och gallras när användaren önskar av användaren.

Personuppgifter vi samlar in om dig som besöker våra lokaler

Ändamål och laglig grund
På insidan av vår entrédörr i kontorslokalen har vi kamerabevakning, eftersom det har förekommit inbrott i lokalerna i vår hyresvärds fastighet. Realtidsbevakning pågår dygnet runt och bildinspelning förekommer vid larm om inbrott. Den bevakning och inspelning som kameran medför ger upphov till behandling av personuppgifter. Laglig grund för denna personuppgiftsbehandling utgörs av ett berättigat intresse för oss att förebygga, förhindra och utreda inbrott samt upprätthålla säkerheten i vår kontorslokal.

Kategorier av personuppgifter
Vi behandlar rörliga bilder från kameran.

Mottagare av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in och behandlas kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda hos oss. Uppgifterna lagras på server hos Securitas Direct Sverige AB (”Securitas”) som tillhandahåller vår kamerabevakning. Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Securitas. Securitas kan dela personuppgifter med sina tjänsteleverantörer och/eller underleverantörer som hanterar utveckling, drift, teknisk support och underhåll. Securitas har då ingått personuppgiftsbiträdesavtal med dessa leverantörer.

Kamerabevakningsmaterial kan även delas med brottsbekämpande myndigheter och organ för att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet med fängelse i straffskalan.

Lagring av personuppgifter
De personuppgifter som insamlas inom ramen för kamerainspelningen behåller vi som huvudregel i tre (3) dagar. Om materialet behöver sparas längre på grund av utredning av brott eller en rättslig process kommer materialet att sparas så länge det behövs för det ändamålet.

Personuppgifter vi samlar in om dig i samband med ansökan om arbete hos oss

Ändamål och laglig grund
Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna hantera ansökningar, hålla intervjuer och fatta beslut i rekryteringsärenden. Den lagliga grunden är berättigat intresse, den som ansöker önskar svar och kan ha ett intresse för framtida roller inom bolaget.

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter som behandlas är namn, adress, födelsedatum, information om erfarenhet och färdigheter samt eventuellt fotografi.

Mottagare av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in och behandlas kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda hos oss.

Lagring av personuppgifter
Personuppgifter som vi har fått tillgång till i samband med ansökan om arbete hos oss, såsom personuppgifter tillhörande ansökan, uppgifter från referenser samt anteckningar som upprättats i samband med intervju, gallras så snart rekryteringsförfarandet har avslutats och personuppgifterna inte längre behandlas för detta ändamål.

Vi kan dock behöva lagra personuppgifter efter det att rekryteringsförfarandet är avslutat om vi bedömer att det är nödvändigt att spara uppgifterna för att hantera rättliga anspråk som kan tänkas riktas mot oss. Sådana uppgifter lagras under den tidperiod den sökande som inte fick jobbet har rätt att överklaga beslutet, normalt två år.

Personuppgifter vi samlar in om dig som deltagare vid event

Ändamål och laglig grund

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna administrera ditt deltagande vid aktuellt event bland annat för att kunna hålla en lista över anmälningar och register. Lagliga grunden är berättigat intresse för att kunna administrera deltagandet vid event.

Fotografier och video behandlar vi för att informera om och marknadsföra vår verksamhet på vår hemsida och i sociala medier. Vi behandlar uppgifterna med stöd av intresseavvägning för att kunna marknadsföra vår verksamhet.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, arbetsgivare, telefonnummer, allergier (om mat ingår).

I de fall vi fotograferar och/eller filmar på våra event behandlar vi även uppgifter om dig i form av bilder eller inspelat material.

Mottagare av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in och behandlas kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda hos oss. Vid utskick av inbjudningar använder vi en extern plattform (Lime) vilket innebär att uppgifter om namn och e-postadress överförts till denna systemleverantör.

Lagring av personuppgifter

Vi gallrar fortlöpande sändningslistor samt om du avböjt fler utskick.

Fotografier och filmer sparas för att vi ska kunna nyttja dessa i vår marknadsföring. Gallring sker löpande samt på begäran från dig.

Automatiserat beslutfattande

Vi tillämpar inte automatiserat beslutfattande.

Vilka personuppgifter överför vi till tredje part?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra, till exempel myndigheter, leverantörer och affärspartners. Innan personuppgifter delas säkerställer vi alltid att de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn efterlevs.

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med andra bolag som är så kallade personuppgiftsbiträden till oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett bolag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med syftet för vilka vi har samlat in informationen. Vi kontrollerar och har skriftliga avtal med samtliga personuppgiftbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • IT-tjänster (bolag som levererar våra IT-lösningar samt drift och support av dessa).
 • Intern- samt extern revision (granskar att vår verksamhet följer lagar och regler).

Vi delar även dina personuppgifter med vissa bolag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att ett bolag är självständigt personuppgiftsansvariga innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till oss behandlas. De självständiga personuppgiftsbiträden som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (Skatteverket och andra myndigheter) som vi är skyldiga att rapportera till enligt lag.
 • Funktionen för regelefterlevnad.
 • Intern- samt extern revision (granskar att vår verksamhet följer lagar och regler).

Vi för inte över dina personuppgifter till tredjeland utan behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. För att uppfylla våra skyldigheter enligt lag och andra författningar behöver vi spara vissa uppgifter även efter en avslutad avtalsrelation med kund eller leverantör. Vidare är det nödvändigt för vi att bevara vissa personuppgifter för att kunna ta vara på och försvara rättsliga anspråk under den preskriptionstid som gäller för civilrättsliga anspråk, normalt 10 år.

Personuppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte och som baseras på samtycke från dig alternativt en intresseavvägning lagras så länge du inte invänt mot behandlingen eller återkallat ditt samtycke.

Personuppgifter som vi har fått tillgång till i samband med ansökan om arbete hos oss, såsom personuppgifter tillhörande ansökan, uppgifter från referenser samt anteckningar som upprättats i samband med intervju, gallras så snart rekryteringsförfarandet har avslutats och personuppgifterna inte längre behandlas för detta ändamål.

Vi kan dock behöva lagra personuppgifter efter det att rekryteringsförfarandet är avslutat om vi bedömer att det är nödvändigt att spara uppgifterna för att hantera rättliga anspråk som kan tänkas riktas mot oss. Sådana uppgifter lagras under den tidperiod den sökande som inte fick jobbet har rätt att överklaga beslutet, normalt två år.

Några exempel på situationer som kräver datalagring:

 • Redovisningslagstiftning, upp till sju år.
 • Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism, minst fem år efter avslutad affärsförbindelse eller genomförd transaktion.
 • Uppgifter om fullgörande av ett avtal, upp till tio år efter avslutad avtalsrelation i syfte att utgöra bevis vid eventuella krav (regler kring preskription).

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätten att få tillgång till dina personuppgifter
Om du önskar att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig i våra register kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Du har även rätt att få information om bland annat ändamålet med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Informationen lämnas kostnadsfritt i form av ett registerutdrag. Vid eventuella extra kopior kan vi komma att ta ut en administrationsavgift.

Rätten till rättelse
Om du upptäcker ett fel i dina kunduppgifter, kan du begära att få dem rättade genom att kontakta oss. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätten till begränsning och radering
Du kan begära radering av dina personuppgifter vi behandlar om;

 • Du återkallar ditt samtycke till en behandling som görs med stöd av ditt samtycke.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföring eller annan behandling som baseras på en intresseavvägning.

Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt
Du kan begära begränsning av behandling av dina personuppgifter om;

 • Om du bestridit personuppgifternas korrekthet och begärt rättelse, kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden som uppgifternas korrekthet utreds.
 • Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
 • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Din rätt att begära begränsning eller radering är till viss del begränsad, och vi har rätt att neka din begäran om radering enligt din begäran hindrar oss från att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt exempelvis bokföringslagen, skattelagstiftelsen samt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, alternativt om behandling av de uppgifter du önskar att få raderade är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätten att göra invändningar att personuppgifter används för direktmarknadsföring
Du har rätt att invända mot att vi riktar direktmarknadsföring åt dig. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål samt upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit oss och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Detta gäller dock under förutsättning att det
(a) är tekniskt möjligt och
(b) den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Hur skyddas ditt personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som har samlats in mot förlust, missbruk och behörig åtkomst, röjande och förstörning.

Om en personuppgiftuppgiftsincident sker, som sannolikt bedöms leda till en hög risk för dina rättigheter och friheter kommer vi, utan onödigt dröjsmål, informera dig om personuppgiftsincidenten.

Hur behandlar vi känsliga uppgifter?

Med känsliga uppgifter avses sådana personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, personliga åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Vi behandlar normalt inte känsliga uppgifter men kan komma att göra detta i samband med anordnande av event och dylikt då de som anmäler sig kan anges förekomst av kostallergier. I dessa fall ber vi alltid om ett uttryckligt samtycke att få behandla uppgiften. Vid varje behandling av känsliga uppgifter vidtar vi lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna. Personuppgifter är aldrig tillgängliga för fler personer än vad som är nödvändigt och raderas så snart behandlingen inte längre är nödvändig.

Uppgiftsskyldighet enligt avtal eller lag

De personuppgifter som samlas in från dig är i många fall dels sådana som krävs enligt lag, dels sådana som är avtalsenliga krav och dels sådana som är nödvändiga för att ingå ett avtal. Det innebär att vi kan vara förhindrade att ingå ett avtal med dig, om uppgifter inte lämnas.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du har klagomål avseende vår hantering av dina uppgifter har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen.

Kontaktuppgifter:
Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-postadress: imy@imy.se

Hur kontaktar du oss lättast?

Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till bolagets personuppgiftsombud som nås på dataskydd@enterfonder.se alternativt skriv ett brev till
Pareto Asset Management AB, Att. Dataskyddsombud, Box 2165, 103 14 Stockholm.

Ändringar av integritetspolicy

Denna policy är senast uppdaterad under maj 2024. Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera policyn. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer vi att informera om detta på lämpligt sätt.

 

*PEP är en person i politisk utsatt ställning, dvs. en fysisk person som har eller haft en viktig offentlig funktion.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.

RISKINFORMATION Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.