Månadsrapport Enter Sverige juli 2022

Ökade innehav trots försämrad konjunktur

Under månaden fortsatte världens centralbanker att höja räntorna. Amerikanska ED höjde räntan med 75 punkter för andra mötet på raken medan ECB höjde med 50 punkter och därmed lämnade minusnivåer. Riksbanken höjde också med 50 punkter. Trots snabbt stigande styrräntor har längre marknadsräntor fallit kraftigt under månaden. Räntan på en tioårig amerikansk statsobligation gick ned till 2,6 % i juli från 3,5 % i mitten av juni. Uttalanden från centralbankerna tolkades som att de kommande höjningarna inte blir fullt så stora som befarats. I kombination med en svagare konjunktur kan det medföra att styrräntor kommer att sänkas längre fram. Något motsägelsefullt tolkar finansmarknaden detta som positivt och världens börser steg under månaden. Höga räntor ses för närvarande som ett större hot mot aktiemarknaden än sämre ekonomisk tillväxt.

Positiva resultat för fonden i juli Bolagens kvartalsrapporter har varit relativt bra och den försämrade konjunkturen syns ännu inte i siffrorna.

Enter Sverige A steg med 12,5 % , Enter Sverige B steg med 12,5 % och Enter Sverige C steg med 12,6 % i juli. Fondens jämförelseindex SIXPRX ökade med 12,2 %. Viaplay, Addetch och Nibe bidrog mest till avkastningen under juli medan Arjo, Embracer och Astra Zeneca tillhörde förlorarna.

Viaplay, Addetch och Nibe bidrog mest till avkastningen under juli medan Arjo, Embracer och Astra Zeneca tillhörde förlorarna.

Den allmänna utvecklingens påverkan

Kursutvecklingen i Viaplay under året är ett bra exempel på de i många fall snabba och mycket kraftiga rörelser vi sett. De har mer varit påverkade av den allmänna utvecklingen än bolagsspecifika händelser. Sedan årsskiftet har aktien i Viaplay tappat som mest cirka 55 %. Den bottnade ut i månadsskiftet juni/juli och har sedan dess stigit med drygt 40 %. Bolaget har under den perioden levererat tre solida rapporter (inkl. Q4 2021). Bolagets egna prognoser, inte minst gällande abonnenttillväxt i den internationella delen, har skrivits upp för såväl Q1 som Q2. Marknadens förväntningar har också följt med. Vi fortsätter att äga Viaplay. Även om aktien har återhämtat sig rejält så är den indirekta prissättningen av den internationella verksamheten utanför Norden, med för helåret prognostiserade 2,5 miljoner abonnenter, nära noll.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.