Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta juli 2023

God prognos framåt efter semestern

 Den svenska obligationsmarknaden har under juli präglats av ett semesterlugn med låg omsättning och få nyemissioner. I fonden har vi endast gjort mindre justeringar. Avkastningen var stabil och i linje med räntenivån.

En sista höjning av styrräntan

Under månaden höjde Federal Reserve och ECB sina respektive styrräntor med 0,25 %. Höjningarna var väntade och fick ingen större påverkan på marknaderna. Eventuella ytterligare höjningar beror på hur inflationen och de ekonomiska förutsättningarna utvecklas framåt. Det troligaste är att höjningscykeln nu har nått sin slutpunkt, men att ECB kan komma med ytterligare en höjning. Svenska Riksbanken har sitt nästa möte i september och lär följa de stora centralbankerna genom att höja räntan med 0,25 %. Högre basräntor är positivt för fonden, som har kort duration och till största del äger obligationer där räntenivån är rörlig.

”Riksbanken lär följa de stora centralbankerna genom att höja räntan med 0,25 %. Högre basräntor är positivt för fonden, som har kort duration och till största del äger obligationer där räntenivån är rörlig.”

Stadigt för de nordiska bankerna

Kvartalsrapporter som presenterats under månaden ger en blandad bild av konjunkturen och affärsklimatet. Bankerna fortsätter att gynnas av stigande räntor och än så länge låga kreditförluster. Oron kring bankernas fastighetsexponering påverkar den i övrig ljusa bilden negativt. I det senaste stresstestet från europeiska tillsynsmyndigheten EBA klarar dock alla större nordiska banker även det tuffaste scenariot utan att bryta kapitalkraven.

Sammantaget ser vi svagheter i konjunkturen samtidigt som det inte är nattsvart. Fondens strategi är fortsatt att ta vara på det höga ränteläget men att vara något försiktigt positionerad. Den höga basräntan i kombination med relativt höga kreditmarginaler för företagsobligationer gör att det finns goda förutsättningar för fonden att generera bra avkastning framåt.

 

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.