Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta juni 2022

Nyemissioner och klimatneutrala visioner

Den stigande inflationen i kombination med högre räntor börjar sätta sina spår och det ekonomiska läget är väldigt osäkert. Det nya ränteläget kräver omtag i hur utgifter prioriteras. Det gäller inte minst i näringslivet där det varit gratis att lånefinansiera tillväxt. I fastighetssektorn, där pendeln har svängt snabbt, syns det extra tydligt. Sektorn är kapitalintensiv och per definition räntekänslig. Många bolag har också haft en aggressiv tillväxt under åren då kapitalet varit så gott som gratis. Både aktie- och obligationsmarknaden har gjort ett lappkast i hur bolagen värderas och möjligheten att refinansiera befintliga skulder är ett aktuellt tema.

Som motkraft mot allt negativt är fortfarande arbetsmarknaden stark och efterfrågan inom industrin är god. Men det finns statistik som pekar på att en inbromsning är annalkande även här. Hur stor del av detta som kommer från lageruppbyggnad i spåren av alla problem i leverantörskedjorna är viktigt. I slutänden är ju alla delar i samhället sammanlänkande även om de rör sig i olika faser. Vart allt detta tar vägen är den stora frågan som styr marknaderna för tillfället.

“Fonden har varit försiktigt positionerad under året och vi ser möjligheter att addera innehav som prissätts attraktivt. Under månaden deltog vi i en nyemission från AKK och köpte livbolaget Velliv.”

Klimatneutral vision för fondinnehav

Obligationer är likt övriga tillgångar väldigt volatila och riskpremier har fortsatt att stiga i takt med att recessionsrisken ökat. Olika kreditindex har under månaden stigit med drygt 35 % sett till kreditpåslag. Det är egentligen inga nyheter från bolagen utan en allmän oro i marknaden som driver prissättningen. Den svenska marknaden påverkas av den stora volymen emitterad av fastighetsbolagen, där det är trångt i dörren då framför allt europeiska investerare vill ut. Sektorn är den klart sämst avkastande vilket har påverkat fonden negativt, även om vikten är liten relativt marknaden.
Fonden har varit försiktigt positionerad under året och vi ser möjligheter att addera innehav som prissätts attraktivt. Under månaden deltog vi i en nyemission från AKK och köpte livbolaget Velliv.

Gränges hade under månaden kapitalmarknadsdag där de satte nya finansiella mål och deklarerade att de avser vara klimatneutrala 2040. De ansluter sig även till Science Based Target initiativ. Bolaget har även skapat ett nytt varumärke där de samlar produkter som framställs med återvunnet material med lågt koldioxidavtryck.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.