Månadsrapport Enter Micro Cap april 2024

Det våras för småbolagen          

Under april avkastade Enter Micro Cap 1,1 % medan index utvecklades -1,0 %. Sedan fondens start har portföljen utvecklats klart bättre än jämförelseindex, +21,4 %, att jämföra med Carnegie Micro Cap Index som gått +8,6 %.

Under första kvartalet 2024 har vi sett positiv kursutveckling på Stockholmsbörsen, där vi nu börjar skönja tecken på att det våras även för de mindre bolagen.

Nära hälften av bolagen på Stockholmsbörsen har hunnit visa upp rapporterna för första kvartalet under de gångna veckorna. Generellt sett är bilden ovanligt tudelad, där fler bolag än vanligt kommer in svagare än förväntat samtidigt som många överträffar förväntansbilden. Detta är sannolikt en återspegling av osäkerheten om var i den ekonomiska cykeln vi befinner oss just nu. Analytikerkåren som följer industribolag har haft en försiktig förväntansbild inför rapporterna och bolagen har överlag visat att det faktiskt går lite bättre än befarat, samt att orderingångarna lovar gott.

Det är alltjämt tydligt att rådande räntenivå och konsumenternas svaga köpkraft har skapat större utmaningar än befarat för bolag som säljer direkt till konsument.

Stadig kurs framåt

Fonden har hittills kommit förhållandevis väl ut ur rapportperioden, där majoriteten av portföljbolagen rapporterat i linje med eller bättre än förväntan. Hittills har de stora besvikelserna lyst med sin frånvaro.

Månadens nya fondinnehav är medicinteknikbolaget Raysearch Laboratories, vars mjukvaror bidrar till att förbättra, optimera och effektivisera behandling av cancer. Bolaget grundades i Stockholm år 2000 av Johan Löf, nuvarande VD och huvudägare.

I nuvarande fas är ambitionen att gradvis förbättra lönsamheten under kommande år genom god kostnadskontroll, fortsatt försäljningstillväxt och därmed stigande skalfördelar i mjukvaruaffären. Bolaget är dessutom väl positionerat för att dra nytta av Deep Learning och AI för att vidareutveckla förmågan att behandla cancer ännu bättre framgent.

Bolagets VD har för avsikt att nå över 20 % rörelsemarginal 2026, att jämföra med mer modesta 11,2 % under 2023. Lyckas bolaget öka lönsamheten och dessutom växa försäljningen med tvåsiffriga tal leder det till mycket fin vinsttillväxt under estimatperioden. I ett sådant scenario kommer de uppvisa positiv nettokassa inom kort. Med stark ägarbild, skalbar mjukvaruaffär och en ledande produkt inom ett segment med mycket positiv samhällsinverkan på en global marknad, är bolaget precis vad vi vill se i Enter Micro Cap.

”Bolagen har överlag visat att det faktiskt går lite bättre än väntat, samt att orderingångarna lovar gott.”

Goda förutsättningar för fonden

Farhågorna kring var räntan toppar har minskat markant under senaste kvartalet som en följd av centralbankernas nya besked. Det lär dock dröja innan räntekostnaderna faller på ett märkbart vis för bolagen. Därför är det alltjämt betryggande att vi har investerat i kvalitetsbolag där genomsnittliga skuldsättningsgraden är låg och lönsamheten god. Merparten av bolagen i fonden har dessutom starka marknadsandelar och tydliga huvudägare. Beroendet av extern finansiering är lågt. Sammantaget återspeglar fonden vårt långsiktiga och tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender.

När vi ser till omvärldsförutsättningarna är läget för Micro Cap-bolagen inför resten av 2024 mycket intressant. Efter två år av svag utveckling jämfört med storbolagen, ser värderingarna ovanligt attraktiva ut för börsens minsta bolag. Både ställt mot stora svenska bolag och i jämförelse med exempelvis amerikanska Nasdaq samt mot egen historisk värdering. Vinstutvecklingen förväntas bli god för portföljbolagen under 2024 samtidigt som långräntor och kreditspreadar fallit markant. Det, i kombination med en låg likviditet i den här typen av bolag, talar för att det kan bli en fortsatt god kursutveckling under året.

Sammantaget har vi fortsatt goda förutsättningar att navigera väl genom rådande omvärldsmiljö och tar oss an 2024 med god optimism.

Varmt välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer om Enter Micro Cap.

Träffa förvaltarna
Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.