Månadsrapport Enter Micro Cap augusti 2023

Månadsrapport Enter Micro Cap augusti 2023

Positiv utveckling och spännande utsikter

Under augusti månad avkastade Enter Micro Cap -7,0% medan index rörde sig -6,4%. Sedan fondens start vid årsskiftet har portföljen utvecklats bättre än jämförelseindex, med en avkastning på -1,4 %. Detta kan jämföras med Carnegie Micro Cap Index som gått -4,9 %.

Under augusti gick vi in i sluttampen av rapporterna för det andra kvartalet. Utmärkande för sommarperioden var de stora negativa kursreaktionerna, även på förhållandevis små negativa avvikelser mot analytikernas förväntan.

Kastvindar på marknaden

Sett till de olika branscherna har industribolagen överlag fortsatt leverera goda resultat i absoluta tal, men efter bra kursuppgångar hittills i år och en mer försiktig kommunikation från bolagens sida har kurserna börjat utvecklas svagare. Marknadens tolkningsföreträde har varit återhållsamt samtidigt som många av industribolagen rapporterat aningen svagare än väntat på framför allt omsättningen, medan rörelsemarginalerna i många fall hållit uppe väl. Trots starka kassaflöden har aktiemarknaden främst tagit fasta på de mer försiktiga framtidskommentarer som bolagen lämnat.

Konsumentrelaterade bolag rapporterar återigen svaga siffror. Här har dock aktiemarknaden varit mer förlåtande under just denna rapportperiod, då mycket stora kurstapp redan skett i merparten av bolagen. Miljön har exempelvis blivit tuffare för konsultbolag, delvis beroende på en utmanande kalendereffekt men framför allt på grund av inbromsande efterfrågan och medföljande marginalpress.

”Vi är tillfreds med fondens långsiktiga tyngdpunkt på industri- och mjukvara med hög andel Business to Business-försäljning, jämfört med Business to Consumer-orienterade bolag som brottas ordentligt med svagt konsumentförtroende.”

Nya förvärv och optimistisk framtidsbild för fonden

Under månaden genomförde portföljbolaget Xano förvärv i USA. Renewcell fortsatte att leverera produktionsnivåer över analytikerkårens förväntansbild, och uppstarten av bolagets första fabrik i Ortviken fortlöper väl så här långt.

Mycket av det vi valt att undvika i Enter Micro Cap har utvecklats svagt under året, däribland bygg-, konsument- och finansrelaterade sektorer. Det mesta talar för att de negativa faktorerna i dessa kommer att bestå i närtid. Konsumentbolagen brottas fortfarande med svag försäljningsutveckling, pressade marginaler och för stora lager. I många fall spökar även skuldsättningsgraden. I skenet av ovanstående är vi tillfreds med fondens långsiktiga tyngdpunkt på industri- och mjukvara med hög andel Business to Business-försäljning, jämfört med Business to Consumer-orienterade bolag som brottas ordentligt med svagt konsumentförtroende.

Osäkerheten kring vart räntan, den svenska kronan och industricykeln är på väg i närtid är hög. För portföljens del är det dock betryggande att den genomsnittliga skuldsättningsgraden är låg. Merparten av våra bolag har starka marknadsandelar och tydliga huvudägare och beroendet av extern finansiering i portföljen är lågt. Vårt långsiktiga och tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender återspeglas väl i fonden, och vi har goda förutsättningar att navigera väl även genom rådande omvärldsmiljö.

Varmt välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer om Enter Micro Cap.

Träffa förvaltarna
Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.