Månadsrapport Enter Micro Cap december 2023

Månadsrapport Enter Micro Cap december 2023

Mod vinner i längden

Under december avkastade Enter Micro Cap A 9,9 % medan index steg 11,0 %. Sedan fondens start vid årsskiftet har portföljen med sina 9,5 %. utvecklats klart bättre än jämförelseindex, 4,8 %.

När vi skrev månadsbrevet för oktober stod bolagen i Micro Cap-segmentet på årslägsta och pessimismen överskuggade allt annat. Vi konstaterade då att för oss som investerar i kvalitativa bolag med starka balansräkningar, god lönsamhet och starka huvudägare är kurssvagheter inte bara av ondo. Det ger möjlighet att köpa in oss i kvalitativa bolag med god operativ utveckling till attraktiva ingångsvärden. De senaste två månadernas starka kursutveckling för börsens minsta bolag befäster detta och visar på vikten av att våga vara köpare då sentimentet är som svagast.

God aptit på marknaden

Den amerikanska centralbankens besked att lämna styrräntan oförändrad i slutet av oktober blev den utlösande faktorn till att riskaptiten återvände. I synnerhet till börsens minsta bolag där vi sett kraftigt stigande kurser de senaste veckorna. Riskaptiten underbyggdes än mer under december då allt fler centralbanker världen över rättade in sig i Federal Reserves led. Detta har gjort att långräntorna vänt nedåt och att svenska kronan stärkts samtidigt som kreditspreadarna tydligt minskat. Räntekänsliga sektorer som fastigheter och teknologi tillhörde de stora vinnarna under månaden, men kursuppgångarna skedde på bred front. Även industribolag och hälsovårdsbolag utvecklades väl.

Innehav blev för stora

Under månaden sålde vi ut vårt innehav i Hemnet som blivit för stort för fonden efter en kursutveckling på omkring +90 % under 2023, en siffra som främst förklaras av att bolaget överbevisat marknadens initiala skepsis till förmågan att höja priser på bostadsannonserna. Dock har det senaste årets kursuppgång drivit upp värderingen till P/E 50x för 2024. Därav var tiden mogen för att avyttra innehavet även ur ett värderingsperspektiv.

Även HMS Networks lämnade portföljen under månaden efter att ha blivit för stort för fonden. Detta efter att bolaget genomförde ett betydande förvärv i form av Red Lion varpå kursen steg kraftigt.

”I spåren av de kraftigt fallande räntorna och kreditspreadarna har vi markant ökat våra innehav i fastigheter i norra Sverige. Att äga fastigheter i närmiljön till några av landets största industriprojekt har goda förutsättningar att bli värdeskapande över tid.”

Fastigheter på frammarsch

I spåren av de kraftigt fallande räntorna och kreditspreadarna har vi markant ökat våra innehav i fastigheter under december. Bland annat genom att köpa in ett nytt portföljbolag i form av NP3. Bolaget är det ledande fastighetsbolaget i norra Sverige och äger fastigheter i många av de städer som kommer ta del av gröna industrisatsningar i miljardklassen. Dessa väntas driva inflyttning och ett förstärkt lokalt näringsliv. Att äga fastigheter i närmiljön till några av Sveriges största industriprojekt har goda förutsättningar att bli värdeskapande över tid.

En stadig kompass framåt

Farhågorna kring räntetoppen har minskat markant som en följd av centralbankernas senaste besked. Dock kommer det att dröja innan räntekostnaderna faller på ett märkbart vis för bolagen. Därför känns det betryggande att vi har investerat i kvalitetsbolag med låg genomsnittlig skuldsättningsgrad, god lönsamhet och lågt beroende av extern finansiering. Merparten av bolagen i fonden har dessutom starka marknadsandelar och tydliga huvudägare. Sammantaget återspeglar fonden vårt långsiktiga och tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender. Förutsättningarna att navigera väl genom rådande omvärldsmiljö är väldigt bra.

När vi ser till omvärldsförutsättningarna står vi inför ett mycket intressant läge för Micro Cap-bolagen inför 2024 då värderingarna ser ovanligt attraktiva ut för börsens minsta bolag. Både jämfört med stora svenska bolag,  tillväxtaktier globalt och vår egen historiska värdering. Vinstutvecklingen förväntas bli god för portföljbolagen under 2024 samtidigt som långräntor och kreditspreadar fallit markant. Det, i kombination med en låg likviditet i den här typen av bolag, talar för att det kan bli trångt i dörren när väl riskaptiten återvänder med full styrka.

Vi tar oss an det nya året med god optimism!

Varmt välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer om Enter Micro Cap.

Träffa förvaltarna
Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.