Månadsrapport Enter Micro Cap januari 2024

Månadsrapport Enter Micro Cap januari 2024

Riskaptiten tar fart inför våren

Under januari avkastade Enter Micro Cap A -0,8% medan index avkastade -0,1 %. Sedan fondens start har portföljen utvecklats bättre än jämförelseindex, 8,6%, att jämföra med Carnegie Micro Cap Index som gått 4,8%.

Efter den starka avslutningen på börsåret 2023 inleddes 2024 mer avvaktande och börsens mindre bolag rekylerade ned under årets första dagar. Rapporterna för fjärde kvartalet har nu börjat rulla in. Hittills har bolagen över lag levererat godkända resultat med positiva kursreaktioner som följd. Även där rapporterna inte nått upp till analytikernas förväntansbild har kursreaktionen varit förlåtande, vilket tyder på ett fortsatt positivt tolkningsföreträde i spåren av de fallande långräntorna och kreditspreadarna. Det stigande antalet utköpsbud som vi sett senaste tiden – exempelvis på Pagero, Byggfakta, Besqab och Kindred under årets första månad – är ytterligare en indikation på tilltagande riskaptit.

Styrkebevis från Medcap

Ett fåtal bolag i portföljen hann rapportera under januari. Portföljens största innehav, Medcap, stack ut positivt och levererarade ännu ett starkt kvartal samt även nya finansiella mål. I dagsläget har bolaget nettokassa, men de nya finansiella målen ger ett betydligt större finansiellt utrymme för framtida förvärv. Något som fick aktien att stiga ordentligt på rapporten.

Spännande investering i Firefly

Under januari köpte vi in ett nytt bolag till fonden i form av Firefly, som fokuserar på branddetektering och prevention i produktionsmiljö. Med över en miljard kronor i börsvärde uppvisar de redan fin lönsamhet. Under tredje kvartalet levererade de exempelvis 19 % rörelsemarginal, mycket tack vare en global marknadsledande position och nischade produkter. Företaget har globala kunder inom massaproduktion, livsmedelsproduktion och träindustri. Men Fireflys produkter används också i hamnar och kraftproduktion för att förebygga och släcka bränder samt motverka explosioner.

Affären kretsar kring bolagets karakteristiska sensor som kopplas till sprinklersystem och mjukvarusystem för övervakning av temperaturer i produktionsmiljön. På så vis kan systemet detektera bränder innan de uppstår, släcka om det behövs samt löpande övervaka temperaturnivåer i produktionsanläggningen.

“Rapporterna för fjärde kvartalet har nu börjat rulla in. Hittills har bolagen över lag levererat godkända resultat med positiva kursreaktioner som följd. Det stigande antalet utköpsbud som vi sett senaste tiden är ytterligare en indikation på tilltagande riskaptit.”

Beskyddare av miljarder

Fireflys produkter skyddar mycket stora värden för kunderna genom att förhindra kostsamma bränder som kan orsaka driftstopp och i värsta fall att miljardinvesteringar går upp i rök. Kostnaden för bolagets produkter är således förhållandevis låg i relation till de stora värden de skyddar, vilket skapar en bra grogrund för goda marginaler. Givet att bolaget verkar på en global marknad finns gott om utrymme att fortsätta tillväxtresan under många år framöver. Firefly har nettokassa, tydliga huvudägare och uppvisar gradvis stigande lönsamhet. Karaktärsdrag som harmoniserar väldigt väl med vad vi letar efter till Enter Micro Cap.

Goda förutsättningar för fonden

Farhågorna kring var räntan toppar har minskat markant under senaste kvartalet som en följd av centralbankernas nya besked. Det lär dock dröja innan räntekostnaderna faller på ett märkbart vis för bolagen. Därför är det alltjämt betryggande att vi har investerat i kvalitetsbolag där genomsnittliga skuldsättningsgraden är låg och lönsamheten god. Merparten av bolagen i fonden har dessutom starka marknadsandelar och tydliga huvudägare. Beroendet av extern finansiering är lågt. Sammantaget återspeglar fonden vårt långsiktiga och tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender.

När vi ser till omvärldsförutsättningarna står vi inför ett mycket intressant läge för Micro Cap-bolagen inför resten av 2024. Efter två år av svag utveckling jämfört med storbolagen, ser värderingarna ovanligt attraktiva ut för börsens minsta bolag. Både ställt mot stora svenska bolag och i jämförelse med exempelvis amerikanska Nasdaq samt mot egen historisk värdering. Vinstutvecklingen förväntas bli god för portföljbolagen under 2024 samtidigt som långräntor och kreditspreadar fallit markant. Det, i kombination med en låg likviditet i den här typen av bolag, talar för att det kan bli trångt i dörren när väl riskaptiten återvänder med full styrka.

Sammantaget har vi fortsatt goda förutsättningar att navigera väl genom rådande omvärldsmiljö och tar oss an 2024 med god optimism.

Varmt välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer om Enter Micro Cap.

Träffa förvaltarna
Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.