Månadsrapport Enter Micro Cap juli 2023

Tydlig kurs på en marknad i gungning

 Flera av portföljbolagen rapporterade för det andra kvartalet under juli. Utmärkande för sommarens rapportperiod är att de negativa kursreaktionerna varit stora, även på förhållandevis små negativa avvikelser mot analytikernas förväntan. Under månaden avkastade Enter Micro Cap -2,1 % medan index rörde sig 2,9 %.

En imponerande insats från Vitec

Mjukvarubolaget Vitec utgjorde dock ett positivt utropstecken då deras resultat för det andra kvartalet översteg förväntan med 19 % och steg med 89 % jämfört med föregående år. Aktien steg även kraftigt efter rapporten. Sdiptech rapporterade likaså ett resultat som översteg analytikernas prognoser med positiv reaktion i aktien som följd. Bolaget har en betydligt lägre värdering än liknande bolag och vi bedömer att vinstmomentum kommer att vara extra starkt under kommande år, vilket bådar gott för aktien.

Försiktiga prognoser påverkar industrin

Kikar vi på de olika branscherna har industribolagen överlag fortsatt leverera starka resultat i absoluta tal. Men efter goda kursuppgångar hittills i år och en generellt sett mer försiktig kommunikation från bolagens sida har kurserna utvecklats relativt svagt under den gångna månaden.

Marknadens tolkningsföreträde har varit återhållsamt samtidigt som många av industribolagen rapporterat aningen svagare än väntat på framför allt omsättningen, medan rörelsemarginalerna i många fall hållit uppe väl. Kassaflödena har varit starka, men aktiemarknaden har ändå tagit fasta på de mer försiktiga framtidskommentarer som bolagen lämnat. Sammantaget ser alltså merparten av industribolagen nu en faktisk avmattning – men merparten av bolagen har parerat den väl lönsamhetsmässigt.

Övriga segment som sticker ut i rapportperioden är konsument- och bostadsrelaterade bolag, som åter rapporterar svaga siffror. Här har dock aktiemarknaden varit mer förlåtande under just denna rapportperiod, då mycket stora kurstapp redan skett i merparten av dessa bolag. Vidare kan konstateras att konsultbolag sett en tydligt tuffare miljö, dels på grund av en utmanande kalendereffekt men framför allt på grund av inbromsande efterfrågan och medföljande marginalpress.

”Den genomsnittliga skuldsättningsgraden och beroendet av extern finansiering är lågt i portföljen. Bolagen har starka marknadsandelar samt tydliga huvudägare. Detta återspeglar vårt tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender.”

Fortsatt tro på vår långsiktiga strategi

Sedan fondens start vid årsskiftet har mycket av det vi har valt att undvika i Enter Micro Cap – exempelvis bygg-, konsument- och finansrelaterat – utvecklats svagt. Det mesta talar för att de negativa faktorerna i dessa sektorer kommer att bestå i närtid. Konsumentbolagen brottas med svag försäljningsutveckling, pressade marginaler och för stora lager. I många fall spökar även skuldsättningsgraden. Bland finansbolagen syns nu även tydliga tecken på stigande kreditförluster. I skenet av ovanstående är vi tillfreds med fondens långsiktiga tyngdpunkt på industri- och mjukvara med hög andel Business to Business-försäljning, jämfört med Business to Consumer-orienterade bolag som nu brottas ordentligt med svagt konsumentförtroende och för stora lager.

Den senaste tidens svagare utveckling för industribolagen gör att vi tagit ned vissa positioner något under den gångna månaden, detta till förmån för kvalitativa bolag inom sektorer som nu möter lättare jämförelsetal.

Rätt förutsättningar för tillväxt

Sammantaget har vi en portfölj med fortsatt goda förutsättningar att navigera väl även genom rådande omvärldsmiljö. Den genomsnittliga skuldsättningsgraden i portföljen är låg. Merparten av portföljbolagen har starka marknadsandelar och tydliga huvudägare. Sett till portföljen som helhet är beroendet av extern finansiering lågt. Det är således en portfölj som återspeglar vårt tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender.

Varmt välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer om Enter Micro Cap.

Träffa förvaltarna
Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.