Månadsrapport Enter Micro Cap mars 2024

Starka kvartalsrapporter och ökad riskaptit

Under mars avkastade Enter Micro Cap A 7,0 % medan index steg 5,6 %. Den starka relativavkastningen beror framför allt på att portföljbolagen levererade starka kvartalsrapporter samt att vi på sistone sett en tilltagande riskaptit för börsens mindre bolag. Sedan fondens start har portföljen utvecklats klart bättre än jämförelseindex, +20,1 %, att jämföra med Carnegie Micro Cap Index som gått 9,6 %.

En positiv kursutveckling

Den starka avslutningen på börsåret 2023 följdes upp av ett starkt första kvartal på börsen under 2024. Rapporterna för fjärde kvartalet har rullat in och portföljbolagen har över lag levererat godkända resultat med positiva kursreaktioner som följd. Även där rapporterna inte nådde upp till analytikernas förväntansbild har kursreaktionen varit förlåtande, vilket tyder på ett fortsatt positivt tolkningsföreträde. Ytterligare en indikation på tilltagande riskaptit är det stigande antalet utköpsbud som vi sett senaste tiden – däribland buden på Pagero, Byggfakta, Besqab och Kindred under årets första kvartal.

Fonden på resande fot

Under månaden har vi rest till Storbritannien för att träffa sex portföljbolag i trakterna kring London, Birmingham och Manchester. Det handlar om dotterbolag till Sdiptech, Fagerhult, Troax, Beijer Alma, Bufab och New Wave.

Gemensamt för de tre sistnämnda bolagen är att de verkar i väldigt lönsamma nischer där inträdesbarriärerna är höga. Våra besök bekräftar bilden av dessa höga barriärer, vilket främst beror på den nätverkseffekt som uppstår när företagen effektivt hanterar komplex logistik jämfört med sina konkurrenter. I samtliga fall kommer det sannolikt inte tillkomma ny konkurrens i första taget, då det är svårt att slå Beijer Almas, Bufabs och New Waves kund-, produkt- och distributionsnätverk. Samtidigt kan dessa tre bolag fortsätta växa i skala och öka marginalerna sakta men säkert i takt med att de blir större. Dessutom kommer de sannolikt att förbättra produktmixen med högmarginalprodukter och fasa ut låglönsamma produkter ur sortimentet.

Besöket hos Sdiptechs dotterbolag Rolec, som tillverkar elbilsladdare för B2B-marknaden i UK, stärkte bilden av ett mycket välskött och höglönsamt bolag i en nisch som hittills uppvisat mycket fin lönsamhet i jämförelse med de aktörer som säljer elbilsladdare till konsumenter. Enda frågetecknet är egentligen om de 25%-iga rörelsemarginaler som Rolec uppvisat historiskt är hållbara framåt eller om ny konkurrens från andra aktörer kommer göra det svårt att upprätthålla marginalen över tid.

Fagerhult-fabriken som vi besökte var oerhört välinvesterad med hög automationsgrad. Bolaget verkar redo för stigande efterfrågan till följd av att EU och Storbritannien infört regler som kräver att icke-LED lysrör fasas ut.

Detta väntas bli en stark tillväxtdrivare för bolaget under kommande år. Frågan är dock om det räcker för att även bolagets lönsamhet ska förbättras över tid. Senaste åren har marginalen varit relativt stabil, men med stigande efterfrågan bör vi även kunna se stigande marginaler.

När vi besöker Troax produktionsanläggningar slås vi alltid av hur fantastiskt fina marginaler de åstadkommer på sina produkter tack vare bolagets starka marknadsposition och högeffektiva produktion. Extra intressant den här gången var att Troax noterat snabbt tilltagande efterfrågan på en nyframtagen produkt som ska användas för att skydda och avskilja enheter i datacenters. Ett segment som ska bli mycket intressant att följa framgent givet den starka tillväxt vi ser globalt inom detta område just nu.

”Mars månad bjöd på stark relativavkastning. Läget för Micro Cap-bolagen inför resten av 2024 är mycket intressant. Efter två år av svag utveckling jämfört med storbolagen, ser värderingarna ovanligt attraktiva ut för börsens minsta bolag.

Goda förutsättningar för fonden

Farhågorna kring var räntan toppar har minskat markant under senaste kvartalet som en följd av centralbankernas nya besked. Det lär dock dröja innan räntekostnaderna faller på ett märkbart vis för bolagen. Därför är det alltjämt betryggande att vi har investerat i kvalitetsbolag där genomsnittliga skuldsättningsgraden är låg och lönsamheten god. Merparten av bolagen i fonden har dessutom starka marknadsandelar och tydliga huvudägare. Beroendet av extern finansiering är lågt. Sammantaget återspeglar fonden vårt långsiktiga och tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender.

När vi ser till omvärldsförutsättningarna är läget för Micro Cap-bolagen inför resten av 2024 mycket intressant. Efter två år av svag utveckling jämfört med storbolagen, ser värderingarna ovanligt attraktiva ut för börsens minsta bolag. Både ställt mot stora svenska bolag och i jämförelse med exempelvis amerikanska Nasdaq samt mot egen historisk värdering. Vinstutvecklingen förväntas bli god för portföljbolagen under 2024 samtidigt som långräntor och kreditspreadar fallit markant. Det, i kombination med en låg likviditet i den här typen av bolag, talar för att det kan bli en fortsatt god kursutveckling under året.

Sammantaget har vi fortsatt goda förutsättningar att navigera väl genom rådande omvärldsmiljö och tar oss an 2024 med god optimism.

Varmt välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer om Enter Micro Cap.

Träffa förvaltarna
Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.