Månadsrapport Enter Micro Cap november 2023

Månadsrapport Enter Micro Cap november 2023

Rapporter över förväntan och en bevisat bra modell

Under november avkastade Enter Micro Cap 12,2 % medan index steg 9,7 %. Sedan fondens start vid årsskiftet har portföljen utvecklats bättre än jämförelseindex, –0,3 %, att jämföra med Carnegie Micro Cap Index som gått –5,6 %.

Efter sommarmånaderna präglades aktiemarknaden fram till oktober av negativa flöden ut ur småbolagsfonder. Detta satte stort avtryck i aktiekurserna för börsens minsta bolag. Detta trots att många av bolagen utvecklades operationellt väl.

Att investera är att våga

När vi skrev månadsbrevet för oktober stod bolagen i Micro Cap-segmentet på årslägsta och pessimismen överskuggade allt annat. Vi konstaterade då att för oss som investerar i kvalitativa bolag med starka balansräkningar, god lönsamhet och starka huvudägare är kurssvagheter inte bara av ondo. Det ger möjlighet att köpa in oss i kvalitativa bolag med god operativ utveckling till attraktiva ingångsvärden. Den senaste månadens starka kursutveckling för börsens minsta bolag befäster detta och visar på vikten av att våga vara köpare då sentimentet är som svagast.

Riskaptiten återvänder med besked

Den amerikanska centralbankens beslut att lämna styrräntan oförändrad fick riskaptiten att återvända under november. Något som gjorde att världens börser drog en lättnadens suck. I en handvändning återvände riskaptiten till aktiemarknaden och i synnerhet till börsens minsta bolag där vi sett kraftigt stigande kurser senaste veckorna. Trenden förstärktes under slutet av november då även den svenska Riksbanken valde att hålla fast vid nuvarande styrränta på 4 %. Detta har gjort att långräntorna slutat stiga och snarare börjat gå ner under de senaste veckorna. Vi är dock ödmjuka inför att osäkerheten fortfarande är betydande.

”För oss som investerar i kvalitativa bolag med starka balansräkningar, god lönsamhet och starka huvudägare är kurssvagheter inte bara av ondo. Den senaste månadens starka kursutveckling för börsens minsta bolag befäster detta och visar på vikten av att våga vara köpare då sentimentet är som svagast.”

Varsam navigering ger positivt resultat

Räntekänsliga sektorer som fastigheter och teknologi tillhörde vinnarna under månaden, men kursuppgångarna skedde på bred front och även industribolag och hälsovårdsbolag utvecklades väl. I skrivande stund har samtliga portföljbolag rapporterat sina siffror för tredje kvartalet. En betydande andel har rapporterat över analytikernas förväntansbild med goda kursreaktioner som följd. Bland dessa utmärker sig exempelvis Bonesupport, Medcap och Lumenradio.

I negativa vågskålen återfinns tre portföljbolag som fallit ur ramen under rapportperioden: JM, Profoto och MIPS. Positionerna i fonden är förhållandevis små eftersom nuläget är svagt för bolagen. Men deras starka marknadspositioner och goda balansräkningar borgar för stigande aktieägarvärden när marknadsförhållandena förbättras. Vi bidar alltjämt vår tid i dessa bolag.

En välfungerande och långsiktig modell

Farhågorna kring var räntan toppar har minskat något under månaden som en följd av centralbankernas senaste besked och framåtblickande kommentarer. Dock kommer det dröja innan räntekostnaderna faller på ett märkbart vis för bolagen. Därför är det betryggande att vi har investerat i kvalitetsbolag där genomsnittliga skuldsättningsgraden är låg och lönsamheten god. Merparten av bolagen i fonden har dessutom starka marknadsandelar och tydliga huvudägare. Beroendet av extern finansiering är lågt. Sammantaget återspeglar fonden vårt långsiktiga och tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender.

Varmt välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer om Enter Micro Cap.

Träffa förvaltarna
Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.