Månadsrapport Enter Micro Cap oktober 2023

Månadsrapport Enter Micro Cap oktober 2023

Medvind för fonden trots tuffa tider

Under oktober månad avkastade Enter Micro Cap -3,9 % medan index rörde sig -4,3 %. Sedan fondens start vid årsskiftet har portföljen utvecklats bättre än jämförelseindex, -11,1 %, att jämföra med Carnegie Micro Cap Index som gått -14,0 %.

Under sommaren avtog riskaptiten betänkligt och marknaden har därefter präglats av negativa flöden ut ur småbolagsfonder. Detta har satt avtryck i aktiekurserna för börsens minsta bolag, som haft en mycket svag utveckling sedan halvårsskiftet.

En missvisande bild

Indikationen är att småbolag som helhet går mycket svagt operativt – men så är inte fallet. För bolag med stark balansräkning, tydliga huvudägare och bra lönsamhet är nuläget tvärtom förhållandevis gott. Många uppvisar både tillväxt och marginalexpansion, men även starka bolags aktiekurser straffas av det svaga sentimentet. Dessutom dras de med i de kursfall som sker bland bolag med svag balansräkning, låg lönsamhet och avsaknad av tydliga huvudägare. Dessa kämpar alltmer för sin överlevnad i kölvattnet av de stigande räntorna som biter sig in i balans- och resultaträkningar.

För oss som investerar i kvalitativa bolag med starka balansräkningar, god lönsamhet och starka huvudägare är nuvarande kurssvagheter inte bara av ondo. Det ger oss möjligheten att köpa in oss i kvalitativa bolag med god operativ utveckling till mycket attraktiva ingångsvärden – ett jobb som fortsätter varje dag.

Starka kvartalsrapporter och goda kursreaktioner

I skrivande stund har majoriteten av portföljbolagen rapporterat sina siffror för tredje kvartalet. Den samlade bilden är långt ifrån lika nattsvart som aktiekurserna påvisar.

En betydande andel av portföljbolagen har rapporterat över analytikernas förväntansbild, med goda kursreaktioner som följd. Bland dessa utmärker sig exempelvis Bonesupport, Medcap och Lumenradio. Extra glädjande är att portföljens senaste tillskott, industribolaget VBG, rapporterade siffror långt över förväntansbilden efter stark leverans på samtliga rader. Trots stark kursutveckling ser aktien alltjämt attraktivt värderad ut.

”Indikationen är att småbolag som helhet går mycket svagt operativt – men så är inte fallet. För bolag med stark balansräkning, tydliga huvudägare och bra lönsamhet är nuläget tvärtom förhållandevis gott.”

Den negativa vågskålen

Endast två portföljbolag, JM och MIPS, har fallit ur ramen ordentligt under rapportperioden rent operativt. I båda fallen är positionerna små i fonden, som en konsekvens av att nuläget för båda bolagen är mycket utmanande. Men deras starka marknadspositioner borgar fortfarande för stigande aktieägarvärden när marknadsförhållandena så småningom förbättras. Vi bidar därför vår tid i dessa bolag.

Duktiga bolag ger goda förutsättningar

Krig i omvärlden och svagt makro till trots måste lastvagnar fortsätta gå, lungor transplanteras och mjukvara fungera för bolag och myndigheter. Industrin behöver helt enkelt sina kritiska komponenter, något våra portföljbolag bidrar med. Och de gör det bra. Solida balansräkningar, höga marknadsandelar och starka marginaler visar att vi har en portfölj med fortsatt goda förutsättningar att navigera väl även genom rådande omvärldsmiljö.

Osäkerheten kring vart räntan, den svenska kronan och den generella ekonomiska cykeln ska ta vägen i närtid är just nu hög. Därför är det betryggande att vi har investerat i kvalitetsbolag där den genomsnittliga skuldsättningsgraden är låg. Merparten av bolagen i fonden har starka marknadsandelar och tydliga huvudägare samt lågt behov av extern finansiering. Allt detta återspeglar vårt långsiktiga och tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender.

Varmt välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer om Enter Micro Cap.

Träffa förvaltarna
Oscar Karlsson
Aktieförvaltare/analytiker

Oscar ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Asset Management där han förvaltat svenska aktier. Oscar har en masterexamen i Banking & International Finance från Bayes Business School, City University London.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.