Månadsrapport Enter Klimatfokus Ränta mars 2022

De finansiella marknaderna fortsätter att präglas av kriget i Ukraina. Från ett ekonomiskt perspektiv påverkar det direkt tillgången till råvaror och produkter som produceras i de drabbade länderna. Det har återigen blivit tydligt hur sammanlänkad den globala ekonomin och försörjningskedjorna är. Bolag med försäljning i Ryssland drar sig ur marknaden, men det är oklart hur det blir på längre sikt. De sammantagna effekterna blir dyrare insatsvaror, då företag behöver hitta nya leverantörer eller i vissa fall tillfälligt stoppa produktionen där ersättningsvaror inte går att få fram.

Räntenivåerna på uppgång

Priserna stiger vilket ger ytterligare press uppåt på inflationen. Räntemarknaderna har reagerat med att driva upp räntenivåer och vi är på väg mot en tid med stigande styrräntor. Individens oro i kristider i kombination med stigande boräntor och urholkad köpkraft ger ett konsumentförtroende som är på den lägsta nivån sedan finanskrisen. Konjunkturen kommer att mattas av, men hur stor inbromsningen blir är i nuläget väldigt svårt att säga.

“Trots den osäkerhet som finns kring konjunkturen tycker vi att nuvarande räntenivåer på företagsobligationer överlag ser attraktiva ut.”

Satsning på bank och pension

Trots den osäkerhet som finns kring konjunkturen tycker vi att nuvarande räntenivåer på företagsobligationer överlag ser attraktiva ut. Sedan krigsutbrottet har kreditpremier stigit kraftigt vilket ger ett intressant nuläge. Vi har under månaden ökat positionerna i bolag som inte har direkt koppling till det som sker och där vi bedömer att kreditrisken är fortsatt låg. Vi har ökat exponeringen mot livbolag genom innehavet i norska pensionsbolaget Storebrand. Vi har även ökat exponeringen mot banksektorn där vi ser att stigande räntor kan ge möjlighet till högre marginaler, vilket ger ett skydd mot ökad osäkerhet. Innehaven vi adderat i är Swedbank och isländska Landsbankinn.

Vi tror fortsatt att det kommer vara volatilt på räntemarknaden och har fortsatt kort duration i fonden. Om Riksbanken höjer räntan kommer det fonden till godo genom högre kuponger då majoriteten av fondens innehav har kuponger som justeras kvartalsvis med den korta räntan Stibor.

Träffa förvaltaren
Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.