Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt januari 2024

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt januari 2024

Ökad riskaptit och spännande förvärv

Den starka börsutveckling vi har sett de senaste månaderna stannade i januari av och Stockholmsbörsen föll tillbaka. Stockholm var Nordens svagaste marknad och de mindre bolagen gick sämre än storbolagen. Globalt var index över lag positiva med bra utveckling både för breda världsindex, USA och Europa. De första helårsrapporterna för 2023 började komma in med relativt goda resultat och marknadens respons har varit rättvis. Resultat under tidigare rapportperioder har varit mer volatila med stora kursrörelser på negativa resultat. Förväntan om fallande långräntor och lägre inflationstryck ger ökad riskaptit och ett mer positivt sentiment i marknaden.

Nyförvärv och kapitaltillskott

Flera av våra portföljbolag, som Sdiptech och Assa Abloy, har under månaden genomfört förvärv. Camurus genomförde en nyemission för att säkra upp kapital inför nästkommande produkter och fortsatta lanseringar. Sammantaget minskade Enter Sverige Hållbar Tillväxt med 2,4% under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx sjönk 1,8%.  Positivt bidrag kom från innehaven i Medicover och Bonesupport medan innehaven i Hexagon och OX2 bidrog mest negativt.

“Förväntan om fallande långräntor och lägre inflationstryck ger ökad riskaptit och ett mer positivt sentiment i marknaden. Flera av våra portföljbolag har under månaden genomfört förvärv. ”

Medicover expanderar och effektiviserar

Medicover fortsätter att expandera och utökar sitt laboratorienätverk med förvärvet av en tysk laboratoriekoncern. Satsningen leder till bättre samarbeten för effektivare laboratorieprocesser och ökad lokal effektivitet med förbättrad kundservice, samtidigt som Medicover uppnår ökad kostnadseffektivitet. Bolaget har investerat kraftigt under flera år och i kombination med förväntan om kommande räntesänkningar har aktien fått draghjälp av flera köprekommendationer från press och analytiker. Medicover deltog på en stor konferens i början av månaden och vidhöll där sina finansiella mål.

Positiva vindar för OX2

Vindkraftsbolaget OX2 har under januari lämnat över vindkraftparken Grajewo i Polen.  Årlig produktion beräknas till ca 130 GWh och bolaget fortsätter att sköta både teknisk och kommersiell förvaltning av parken. Polen har hög andel kolkraftverk för sin elproduktion, så potentialen för förnybart är god och OX2 har fler projekt i landet. Företaget har även avyttrat sitt andra solkraftsprojekt i Spanien men betonar solenergi som en central komponent i sitt utbud av fossilfri elektricitet. Dessutom har de, i samarbete med Inka Invest, ansökt om tillstånd för att etablera en havsbaserad energipark med en förväntad årlig produktion på 13–15 terawattimmar.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.