Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt juli 2023

Starka aktiereaktioner när vi närmar oss räntetoppen

Stockholmsbörsen var i juli Nordens svagaste marknad och de större bolagen utvecklades sämre än småbolagsindex. Världens börser hade överlag en mer positiv utveckling jämfört med Sverige, vilket till viss del kan bero på en ökad oro för den svenska ekonomin. Merparten av börsens bolag rapporterade sina kvartalssiffror för det andra kvartalet och aktiereaktionerna var i många fall kraftiga. Bolag som rapporterade in lägre försäljning, vinst, marginal eller orderbok fick kraftigt negativa reaktioner även om efterföljande revideringar inte blir lika stora. Amerikanska FED höjde som väntat sin styrränta med 25 bps, men signaler om att vi nu befinner oss i slutet av höjningarna bidrog till positiv börsutveckling. Sektormässigt gick finans med bank och fastigheter starkt medan konsument utvecklades svagare.

Motvind för fonden i juli

Enter Sverige Hållbar Tillväxt minskade med 4,1 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx sjönk 0,3 %. Positivt bidrag kom från innehaven Sdiptech och Linc medan Hexagon och Addtech gav störst negativt bidrag.

Sdiptechs kvartalsrapport visade på stark organisk försäljningstillväxt och högre marginal än förväntat. Prishöjningar har lyckats kompensera för kostnadsökningar och deras engelska affärsenhet för elbilsladdning har återhämtat sig.

”Addtech har exponering till flera segment som vi bedömer kommer ha fortsatt stor efterfrågan, däribland investeringar i utbyggnad av elnätet, automatisering och elektrifiering.”

Häxjakt på Hexagon

Hexagon sjönk ca 23 % under juli månad, bland annat för att en uppmärksammad blankningsfirma gick ut med en blankningsrapport och meddelade att de tagit korta positioner i Hexagon. I denna rapport anklagade firman Hexagons ledning för deras sätt att sköta corporate governance och att de gjort sig skyldiga till bedrägeri och frontrunning – det vill säga att ägarbolag köpt in sig i bolag som sedan Hexagon förvärvar. De ska även ha misslett marknaden med hur mycket Hexagon har vuxit organiskt respektive genom förvärv.

Hexagon har kraftigt dementerat och visat på felaktigheter i blankningsrapporten. Oro för Hexagons svagare kassaflöde under kvartalet och effekter av blankningsrapporten har givit stor negativ kursrörelse som kraftigt påverkat fondens avkastning i juli. Då Hexagons mätteknik kan bidra i allt från jordbruk till gruvindustrin för säkerhet och ökad effektivitet med exakt positionering tror vi på att vara fortsatt investerade i bolaget.

Svårtoppade framgångar för Addtech

Addtech redovisade en stark rapport med god lönsamhet men där den organiska tillväxttakten sjönk i absoluta termer och kom in lägre än förväntat. Orderboken är fortsatt stark och visar på bra potential för andra halvåret 2023. Men då jämförelsesiffrorna framöver kommer att bli allt svårare att slå och Addtech utvecklats bland de starkaste av förvärvade bolag på börsen, föll kursen tillbaka kraftigt på rapportdagen. Addtech har exponering till flera segment som vi bedömer kommer ha fortsatt stor efterfrågan, däribland investeringar i utbyggnad av elnätet, automatisering och elektrifiering.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.