Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt maj 2024

Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt maj 2024

Stark fond på en svag marknad

Stockholmsbörsen steg ca 3,8 % i maj och var den svagaste marknaden i Norden. Den var även sämre än breda världsmarknadsindex där Msci World steg 4,1%. I Sverige utvecklades småbolagen starkast. Svenska Riksbanken sänkte styrräntan från 4 % till 3,75 % – i linje med förväntningarna men ändå efterlängtat efter två år med stigande räntor. Förväntningarna ligger nu på ytterligare räntesänkningar i Sverige till hösten medan den första europeiska räntesänkningen beräknas till början av sommaren.

Den extra procenten

Enter Sverige Hållbar Tillväxt ökade med 5,5 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx steg 3,8%.  Positivt bidrag kom från innehaven i OX2, Sdiptech och Linc medan innehaven i AstraZeneca och ABB bidrog mest negativt.

”I Sverige utvecklades småbolagen starkast i maj. Enter Sverige Hållbar Tillväxt ökade med 5,5 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx steg 3,8%.”

En inblick i portföljen

Riskkapitalbolaget EQT la bud på vindkraftsbolaget OX2 med en budpremie på 43 %, där huvudägare och styrelse rekommenderar aktieägare att acceptera budet.  EQT har erhållit mer än 50 % av rösterna så sannolikheten för att ytterligare budgivare ska lämna bud på OX2 är låg. EQT meddelar också att de ska förändra affärsmodellen för OX2 genom  att även bygga och utveckla vindkraftverk på egen balansräkning.

Linc investerar i bolag inom den nordiska Life Science-sektorn och har som näst största innehav i fonden en position i Calliditas Therapeutics. De sistnämnda utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar med stort medicinskt behov. Under månaden la det japanska bolaget Asahi Kasei ett kontantbud på Calliditas med en budpremie på ca 83 % jämfört med senast kurs vilket bidrog till att Linc fick en fin utveckling under månaden.

AstraZeneca genomförde sin första stora forsknings- och utvecklingsdag på sju år och höjde där sin prognos för bolagets försäljning till 80 miljarder dollar år 2030. Om prognosen stämmer kommer bolaget ha en årlig tillväxttakt på 7 % som sker genom ökad försäljning av existerande produkter, breddad användning av existerande produkter till nya terapiområden samt med nya produkter. Försäljningsökningen ger en högre tillväxttakt än förväntat och AstraZeneca förväntar sig att ha ca 25 block buster-produkter, vilket innebär att de säljer för mer än 1 miljard dollar per år respektive.

Under maj tog vi en position i Mycronic. Bolaget är en global marknadsledande leverantör av produktionsutrustning (eg. maskritare) som används för elektroniktillverkning för exempelvis bildskärmar och halvledarplattor/halvledare. Nuvarande årlig försäljning ligger runt ca 6mdr kronor och bolaget har ett mål om 10mdr kronor 2027–2030. Eftermarknaden utgör omkring 30 % av omsättningen och rörelsemarginalen i bolaget ligger över 20 %. Avkastning på eget kapital är över 20 % och EPS-tillväxt framöver borde ligga på höga tal. En nettokassa på över 2,5mdr kronor möjliggör för framtida förvärv.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.