Månadsrapport Enter Sverige Hållbar Tillväxt november 2022

Kapitel 1

Marknadsfokus på klimatanpassning speglas i fonden

Under månaden fortsatte världens centralbanker att höja styrräntorna. Amerikanska FED höjde räntenivån med 0,75 % vilket även Bank of England och Riksbanken gjorde. Samtidigt höjs guidningen om de slutliga räntenivåerna. Finansmarknadens fokus under månaden var att inflationsdata visade en lägre ökningstakt än förväntat och att centralbankerna närmar sig slutet av räntehöjningarna. Trots att konjunkturen är på väg att försvagas väljer marknaden för stunden att titta längre fram i cykel och alla risktillgångar hade en stark avkastning under månaden. Aktiemarknaderna steg 5–10 %, långa räntor föll och kreditspreadar sjönk. Stockholmsbörsen var Nordens starkaste marknad och småbolag hade en lite svagare utveckling än storbolagen.

Hållbar riktning i medvind

Enter Sverige Hållbar Tillväxt A ökade med 9,1 %, Enter Sverige Hållbar Tillväxt B ökade med 9,2 % under månaden och Enter Sverige Hållbar Tillväxt D ökade med 9,2 % under månaden samtidigt som fondens jämförelseindex Sixprx steg 7,3 %.

Störst bidrag gav positionerna i Afry, Husqvarna och Addtech medan det största negativa bidraget kom från Arjo och vindkraftsbolaget OX2.

Afry bland de mest handlade aktierna

Det är just nu ett ökat fokus på bolag som erbjuder klimatanpassning, speciellt då klimatmötet COP27 i Egypten pågick under månaden. Teknikkonsultfirman Afry – som erbjuder konsulttjänster för att hjälpa företag klimatanpassa sin verksamhet –kommer med i OMX Stockholm Benchmark index från 1 december, vilket är mycket positivt för bolaget. Indexet inkluderar de mest handlade och största aktierna på Stockholmsbörsen och innehaven uppdateras halvårsvis.

“Sdiptech, som bland annat verkar inom nischade infrastrukturlösningar, genomförde en riktad nyemission som tillförde ca 500 mkr.”

Kapitel 2

Sdiptech går som på räls

Sdiptech, som bland annat verkar inom nischade infrastrukturlösningar, genomförde en riktad nyemission som tillförde ca 500 mkr. Emissionen var övertecknad och erbjöds till en rabatt om ca 7 %. Kapitalet ska användas till fortsatt tillväxt genom förvärv. Sdiptech ser flera potentiella bolag att förvärva på kort till medellång sikt och kapitaltillskottet underlättar fortsatt expansion. Företaget har under november köpt ett italienskt bolag som specialiserar sig på slipning av räls för tåg. Bolagets egenutvecklade teknologi gör det lättare att slipa järnvägsväxlar med hög precision. Även buller och slipdamm minskas vilket medför lägre miljöpåverkan.

Medicinteknikbolaget Arjo höll kapitalmarknadsdag sent i oktober. Bolaget tog ned sina finansiella mål för innevarande år. Högre material- och energikostnader samt motvind på den amerikanska marknaden för införsäljning av en utkomstbaserad resultatmodell tynger.

Träffa förvaltaren
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.