Finansåret 2020 avslutades i en positiv miljö med stigande aktiekurser och en stark räntemarknad.

Kapitel 1

VD har ordet

Bäste andelsägare,

Finansåret 2020 avslutades i en positiv miljö med stigande aktiekurser och en stark räntemarknad. Facit blev att den svenska börsen steg med hela 15% för helåret och att räntemarknaden återhämtade sig väl efter den omfattande nedvärderingen under mars månad.

Coronavirusets framfart har ställt investerare inför något helt nytt i det att kvantifiera effekterna av att periodvis hela företag och länder stängts ner. De stora kurssvängningarna under årets första halva är sannolikt förknippade med de mer kortsiktiga farhågorna av dessa lock-downs. Men regeringar och centralbanker världen över har på kort varsel agerat kraftfullt och gjort vad som står i deras makt att upprätthålla efterfrågan och hålla sysselsättningen på acceptabla nivåer. Det mer kortsiktiga resultatet är att aktiekurser och räntor reagerat positivt på stimulanserna som kanske är de mest omfattande vi sett i moderna tid.

För de andelsägare som under året varit investerade i Enter Småbolagsfond är det en enastående värdeutveckling. Med sina 66% i värdestegring har den fått motta priset som “Årets Sverigefond”.

Men för Enters del vill vi gärna förstå de mer långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av den typen av händelser som vi bevittnat under 2020. Snarare än att gå på makroekonomiska variabler har vi fokuserat på företagsnivå och på de bolag som kan vara aktuella investeringar för Enters fonder. Närheten till de bolagen vi investerar i är viktig och en nära dialog med bolagsledningar är betydelsefull. Den processen ligger till grund för den egenhändiga bolagsanalys som vi utfört under mer än två decennier och 2020 har inte varit något undantag.

Det är för andelsägarna glädjande att samtliga Enters aktiefonder överträffat sina jämförelseindex och Enters räntefonder har efter den likviditetskris som rådde under mars månad återhämtat sig på ett märkbart bra sätt. För de andelsägare som under året som varit investerade i Enter Småbolagsfond är det en enastående värdeutveckling. Med sina 66% i värdestegring har den fått motta priset som “Årets Sverigefond”.

Vi är fast övertygade om att de goda investeringar som skall bygga mervärde för våra andelsägare utgörs av bolag som driver på eller står i harmoni med minskad klimatpåverkan. Det är bolag som också lever upp till krav på god bolags-styrning och tar ett socialt ansvar.

Läs gärna mer i denna Årsrapport om hur vi agerat under året och vilka beslut som legat till grund för den goda avkastning som fonderna levererat under 2020.

Med tack för andelsägarnas förtroende,

Henrik Lindquist, verkställande direktör

Kapitel 2

Förvaltningsberättelse Enter Sverige

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2020 uppgick till 18,96 procent för andelsklass A, 19,43 procent för andelsklass B och 19,56 procent för andelsklass C. Fondens jämförelseindex SIXPRX, redovisar en avkastning på 14,83 procent för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

Det är med blandade känslor och en sorglig underton, som vi lägger år 2020 bakom oss. Det var ett år med extrema kast på kapitalmarknaderna. I början på året föll Stockholmsbörsen med cirka 35 procent inom loppet av några få veckor – en hastighet som saknar motstycke i finansiell historik. Från botten steg sedan börsen fram till årsskiftet med hela 63 procent. Årsavkastningen på börsen (SIXPRX) stannade på 15 procent. Corona-krisen är den senaste i en lång rad av finansiella kriser. För min egen del, den sjätte i raden som började med börskraschen 1987, Black Monday.

Reaktionerna på börserna under 2020 känns igen från tidigare kriser. De inleds med att något oväntat dyker upp som omkullkastar prognoser och förväntningar som ligger i marknaden. Osäkerheten i inledningsskedet är stor och startar en bred och urskillningslös försäljning. Alla ”mjuka positioner” är de som ryker först – pengar som inte är i aktiemarknaden långsiktigt eller är rent spekulativa. Sedan följer försäljning av investerare som hoppas kunna tima marknaden och köpa tillbaka billigare. Vid det här laget har riksbanker och regeringar satt igång eller annonserat åtgärder för att stabilisera marknaderna (räntesänkningar, återköp mm). När det så finns ett allmänt förtroende för att man kommer göra vad som krävs för att stabilisera marknaderna – ja då vänder dom uppåt.

Vår investeringsfilosofi har alltid varit att leta efter ”bra” bolag. Det är bolag som bland annat har en hållbar konkurrenskraft som gör att man kan växa, har starka marknadspositioner, en bra ledning och ägare. Det är förvisso sällan de aktierna som är billigast på olika nyckeltal men över tiden är det vår tro att den strategin ger den bästa långsiktiga avkastningen. Och i orostider som under 2020, ger det en relativ trygghet att fondens investeringar vilar på de här grunderna. Vi har heller inte gjort några radikala förändringar av portföljen under året.

Vi passade däremot på att öka investeringarna i Kinnevik och Husqvarna, som vi antog skulle kunna påverkas positivt av ändrade konsumtionsmönster i kölvattnet på Corona-epidemien. Kinnevik har ett stort innehav i den europeiska online giganten Zalando som länge haft tvåsiffrig omsättningstillväxt. I och med den ökade online handeln accelererade tillväxten till över 20 procent för 2020. Zalando står för nästan hälften av börsvärdet på Kinnevik.

När det gäller Husqvarna så har man gynnats av att konsumenter lagt alltmer pengar på trädgårdsskötsel och bevattning. Mycket pekar på att lagren ute hos återförsäljarna är på ovanligt låga nivåer vilket är goda nyheter för Husqvarna inför den kommande viktiga vårsäsongen.

När aktiemarknaden var som mest nedtryckt passade vi till exempel också på att ta in två lite mindre bolag; Handelsbolaget Indutrade och Troax, som tillverkar områdesskydd för inomhusanvändning. De har båda haft en stabil och bra lönsamhet. De har en bra ledning och starka, långsiktiga huvudägare.
En av de större bolagshändelserna i portföljen var avknoppningen av Nent (Nordic Entertainment Group) från MTG. Nent består av fyra nordiska verksamheter; Fri TV (TV3, TV 6 med flera), Betal-TV (Viasat), streamingtjänsten Viaplay samt Radio. Traditionellt Tv-tittande har länge haft en fallande trend medan Viaplay har en mycket kraftig tillväxt. Under hösten annonserades vidare att TV-verksamheten går ihop med Canal Digital i en joint venture. Samgåendet ger bra potential till både besparingar och inte minst till merförsäljning av Viaplay.
Större köp/ökning av innehav under året:
Kinnevik, K2A och SEB.
Större försäljningar:
Alimak, EQT, Tele2 och Veoneer
Mest bidrag:
Troax Group, Husqvarna, Nordic Entertainment Group, Hexagon och Medicover.
Minst bidrag:
Alimak Group, Securitas, Essity, Tele2 och AAK.

 

Enters investeringsfilosofi

Enters investeringsfilosofi har alltid varit att leta efter ”bra” bolag. Det är bolag som bland annat har en hållbar konkurrenskraft som gör att man kan växa, har starka marknadspositioner, en bra ledning och ägare. Det är förvisso sällan de aktierna som är billigast på olika nyckeltal men över tiden är det vår tro att den strategin ger den bästa långsiktiga avkastningen. Och i orostider som under 2020, ger det en relativ trygghet att fondens investeringar vilar på de här grunderna.

Kapitel 3

Förvaltningsberättelse Enter Sverige Hållbar Tillväxt

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2020 uppgick till 21,53 procent. Fondens jämförelseindex SIXPRX, redovisar en avkastning på 14,83 procent för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

År 2020 blev verkligen ett annorlunda år med stora svängningar på världens alla marknader och en stark oro. Oro för hälsa, ekonomi och stora världspolitiska händelser som Brexit och Presidentval i USA. Coronapandemin har påverkat hela världen och gjort djupa avtryck på de finansiella marknaderna. Initialt så sjönk världens börser kraftigt och likviditeten på kreditmarknaderna försämrades och det globala oljepriset halverades. Centralbanker och regeringar lanserade olika stödpaket och införde olika åtgärder för att begränsa effekterna av Coronaviruset. De olika åtgärderna ledde sammantaget till att optimismen tilltog med lägre volatilitet och högre aktieomsättning som följd. När hösten kom och bolagens rapporter kom in bättre än förväntat i kombination med positiva vaccinnyheter stabiliserades marknaden innan vi återigen fick se ökad smittspridning i samhället. När vi nu summerar året så slutade Stockholmsbörsen SIXPRX trots allt med en uppgång på nästan 15 procent.

Enters investeringsfilosofi har alltid varit att leta efter ”bra” bolag. Det är bolag som bland annat har en hållbar konkurrenskraft som gör att man kan växa, har starka marknadspositioner, en bra ledning och ägare. Det är förvisso sällan de aktierna som är billigast på olika nyckeltal men över tiden är det vår tro att den strategin ger den bästa långsiktiga avkastningen. Och i orostider som under 2020, ger det en relativ trygghet att fondens investeringar vilar på de här grunderna.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt började i november utgå från FN:s globala mål för en hållbar utveckling som utgångspunkt för investeringar i fonden. De globala målen för en hållbar utveckling utgörs av sjutton ambitiösa och universella mål som FN:s medlemsländer enades om år 2015. Målen handlar bl a om att bekämpa klimatförändringar och fattigdom. Sverige Pro kommer att vara med och stödja den hållbara omställningen och göra FN:s mål investeringsbara.

Under året har vi ökat investeringen i Husqvarna, som vi antog skulle kunna påverkas positivt av ändrade konsumtionsmönster då konsumenter lagt alltmer pengar på trädgårdsskötsel och bevattning i kölvattnet på Corona-epidemien. Mycket pekar på att lagren ute hos återförsäljarna är på ovanligt låga nivåer vilket är goda nyheter för Husqvarna inför den kommande viktiga vårsäsongen.

Nytt bolag i fonden är Re:newcell som återvinner cellulosa ur återvunna kläder och textilier genom sin patenterade pro-cessteknik och framställer därmed ett nytt material, Circulose. Fibern Circulose är ett cirkulärt material som kan ersätta mer resurskrävande fibrer som bomull och polyester i kläder. Processteknologin är utvecklad av forskare vid KTH. Ytterligare nyintroducerade bolag är Fasadgruppen och Skandinavisk Biogas.

Fasadgruppen fokuserar på renovering och nybyggnation av fasader. Renovering av fastigheter för att bli mer energieffektiva ligger högt på EU:s agenda för en hållbar omställning. Genom tilläggsisolering kan en fastighet uppnå 30 procent lägre energikostnad. Skandinavisk biogas producerar biogas, vilket är en kostnadseffektiv energikälla. Genom att samla ihop matavfall och andra restprodukter kan avfallet förvandlas till biogas. Biogas kan ersätta naturgas och efterfrågan förväntas öka ytterliga-re framöver. Biogödsel kan även erhållas som en biprodukt. I samband med introduktionen tar bolaget in kapital för att bygga upp en ny biogasanläggning i Mönsterås och utökar därmed sin kapacitet.
Större köp/ökning av innehav under året:
Mips, ABB och Kinnevik.
Större försäljningar:
Nent, Dometic och AAK.
Mest bidrag:
Troax Group, Husqvarna, Hexagon, Medicover
och Nordic Entertainment Group.
Minst bidrag:
Alimak Group, Securitas, Essity, AAK och Climeon.

Kapitel 4

Förvaltningsberättelse Enter Select

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2020 uppgick till 19,39 procent för andelsklass A och 20,47 procent för andelsklass C. Fondens jämförelseindex OMXS50EW redovisar en avkastning på 16,04 procent för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

Det är med blandade känslor och en sorglig underton, som vi lägger år 2020 bakom oss. Det var ett år med extrema kast på kapitalmarknaderna. I början på året föll Stockholmsbörsen med cirka 35 procent inom loppet av några få veckor – en hastighet som saknar motstycke i finansiell historik. Från bot-ten steg sedan börsen fram till årsskiftet med hela 63 procent. Årsavkastningen på börsen (SIXPRX) stannade på 15 procent. Corona-krisen är den senaste i en lång rad av finansiella kriser. För min egen del, den sjätte i raden som började med börs-kraschen 1987, Black Monday.

Reaktionerna på börserna under 2020 känns igen från tidigare kriser. De inleds med att något oväntat dyker upp som omkullkastar prognoser och förväntningar som ligger i marknaden. Osäkerheten i inledningsskedet är stor och startar en bred och urskillningslös försäljning. Alla ”mjuka positioner” är de som ryker först – pengar som inte är i aktiemarknaden långsiktigt eller är rent spekulativa. Sedan följer försäljning av investerare som hoppas kunna tima marknaden och köpa till-baka billigare. Vid det här laget har riksbanker och regeringar satt igång eller annonserat åtgärder för att stabilisera marknaderna (räntesänkningar, återköp mm). När det så finns ett allmänt förtroende för att man kommer göra vad som krävs för att stabilisera marknaderna – ja då vänder dom uppåt.

Vår investeringsfilosofi har alltid varit att leta efter ”bra” bolag. Det är bolag som bland annat har en hållbar konkurrenskraft som gör att man kan växa, har starka marknadspositioner, en bra ledning och ägare. Det är förvisso sällan de aktierna som är billigast på olika nyckeltal men över tiden är det vår tro att den strategin ger den bästa långsiktiga avkastningen. Och i orostider som under 2020, ger det en relativ trygghet att fondens investeringar vilar på de här grunderna. Vi har heller inte gjort några radikala förändringar av portföljen under året.

Vi passade däremot på att öka investeringarna i Kinnevik och Husqvarna, som vi antog skulle kunna påverkas positivt av ändrade konsumtionsmönster i kölvattnet på Corona-epidemien. Kinnevik har ett stort innehav i den europeiska online giganten Zalando som länge haft tvåsiffrig omsättningstillväxt. I och med den ökade online handeln accelererade tillväxten till över 20 procent för 2020. Zalando står för nästan hälften av börsvärdet på Kinnevik.

När det gäller Husqvarna så har man gynnats av att konsumenter lagt alltmer pengar på trädgårdsskötsel och bevattning. Mycket pekar på att lagren ute hos återförsäljarna är på ovanligt låga nivåer vilket är goda nyheter för Husqvarna inför den kommande viktiga vårsäsongen.

När aktiemarknaden var som mest nedtryckt passade vi till exempel också på att ta in två lite mindre bolag; Handelsbolaget Indutrade och Troax, som tillverkar områdesskydd för inomhusanvändning. De har båda haft en stabil och bra lönsamhet. De har en bra ledning och starka, långsiktiga huvudägare.

En av de större bolagshändelserna i portföljen var avknoppningen av Nent (Nordic Entertainment Group) från MTG. Nent består av fyra nordiska verksamheter; Fri TV (TV3, TV 6 med flera), Betal-TV (Viasat), streamingtjänsten Viaplay samt Radio. Traditionellt Tv-tittande har länge haft en fallande trend medan Viaplay har en mycket kraftig tillväxt. Under hösten annonserades vidare att TV-verksamheten går ihop med Canal Digital i en joint venture. Samgåendet ger bra potential till både besparingar och inte minst till merförsäljning av Viaplay.
Större köp/ökning av innehav under året:
Arjo, Indutrade, SEB och Troax.
Större försäljningar:
Alimak, EQT, Tele2 och Veoneer.
Mest bidrag:
Kinnevik, Husqvarna, Nordic Entertainment Group, Hexagon och Indutrade.
Minst bidrag:
Alimak Group, Veoneer, Securitas, Essity och AstraZeneca.

Kapitel 5

Förvaltningsberättelse Enter Select Pro

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2020 uppgick till 20,11 procent. Fondens jämförelseindex OMXS50EW, redovisar en avkastning på 16,04 procent för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

Det är med blandade känslor och en sorglig underton, som vi lägger år 2020 bakom oss. Det var ett år med extrema kast på kapitalmarknaderna. I början på året föll Stockholmsbörsen med cirka 35 procent inom loppet av några få veckor – en hastighet som saknar motstycke i finansiell historik. Från bot-ten steg sedan börsen fram till årsskiftet med hela 63 procent. Årsavkastningen på börsen (SIXPRX) stannade på 15 procent. Corona-krisen är den senaste i en lång rad av finansiella kriser. För min egen del, den sjätte i raden som började med börs-kraschen 1987, Black Monday.

Reaktionerna på börserna under 2020 känns igen från tidigare kriser. De inleds med att något oväntat dyker upp som omkullkastar prognoser och förväntningar som ligger i marknaden. Osäkerheten i inledningsskedet är stor och startar en bred och urskillningslös försäljning. Alla ”mjuka positioner” är de som ryker först – pengar som inte är i aktiemarknaden långsiktigt eller är rent spekulativa. Sedan följer försäljning av investerare som hoppas kunna tima marknaden och köpa till-baka billigare. Vid det här laget har riksbanker och regeringar satt igång eller annonserat åtgärder för att stabilisera marknaderna (räntesänkningar, återköp mm). När det så finns ett allmänt förtroende för att man kommer göra vad som krävs för att stabilisera marknaderna – ja då vänder dom uppåt.

Vår investeringsfilosofi har alltid varit att leta efter ”bra” bolag. Det är bolag som bland annat har en hållbar konkurrenskraft som gör att man kan växa, har starka marknadspositioner, en bra ledning och ägare. Det är förvisso sällan de aktierna som är billigast på olika nyckeltal men över tiden är det vår tro att den strategin ger den bästa långsiktiga avkastningen. Och i orostider som under 2020, ger det en relativ trygghet att fondens investeringar vilar på de här grunderna. Vi har heller inte gjort några radikala förändringar av portföljen under året.

Vi passade däremot på att öka investeringarna i Kinnevik och Husqvarna, som vi antog skulle kunna påverkas positivt av ändrade konsumtionsmönster i kölvattnet på Corona-epidemien. Kinnevik har ett stort innehav i den europeiska online giganten Zalando som länge haft tvåsiffrig omsättningstillväxt. I och med den ökade online handeln accelererade tillväxten till över 20 procent för 2020. Zalando står för nästan hälften av börsvärdet på Kinnevik.

När det gäller Husqvarna så har man gynnats av att konsumenter lagt alltmer pengar på trädgårdsskötsel och bevattning. Mycket pekar på att lagren ute hos återförsäljarna är på ovanligt låga nivåer vilket är goda nyheter för Husqvarna inför den kommande viktiga vårsäsongen.

När aktiemarknaden var som mest nedtryckt passade vi till exempel också på att ta in två lite mindre bolag; Handelsbolaget Indutrade och Troax, som tillverkar områdesskydd för inomhusanvändning. De har båda haft en stabil och bra lönsamhet. De har en bra ledning och starka, långsiktiga huvudägare.

En av de större bolagshändelserna i portföljen var avknoppningen av Nent (Nordic Entertainment Group) från MTG. Nent består av fyra nordiska verksamheter; Fri TV (TV3, TV 6 med flera), Betal-TV (Viasat), streamingtjänsten Viaplay samt Radio. Traditionellt Tv-tittande har länge haft en fallande trend medan Viaplay har en mycket kraftig tillväxt. Under hösten annonserades vidare att TV-verksamheten går ihop med Canal Digital i en joint venture. Samgåendet ger bra potential till både besparingar och inte minst till merförsäljning av Viaplay.
Större köp/ökning av innehav under året:
Arjo, Indutrade, SEB och Troax.
Större försäljningar:
Alimak, EQT, Tele2 och Veoneer.
Mest bidrag:
Kinnevik, Husqvarna, Nordic Entertainment Group,
Hexagon och Indutrade.
Minst bidrag:
Veoneer, Alimak Group, Securitas, Essity och AstraZeneca.

Kapitel 6

Förvaltningsberättelse Enter Småbolagsfond

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2020 uppgick till 65,5 procent för andelsklass A och 58,0 procent för andelsklass B. Fondens jämförelseindex, CSRX, redovisar en avkastning på 23,0 pro-cent för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Återigen har det visat sig lönsamt att vara investerad i små-bolagssegmentet. Under 2020 steg småbolagsindex (CSRX) med 23 procent, hela Stockholmsbörsen (SIX PRX) med 14,8 procent och stora bolag (OMX 30) med 7,4 procent. Trenden under 2020 är i linje med vad vi sett det senaste decenniet där CSRX gått upp med hela 344 procent jämfört med SIXPRX på 191 procent och OMX30 på 127 procent. Anledningen till den bättre avkastningen för de små bolagen är att de växt vinsten betydligt snabbare än de stora.

Men den goda avkastningen under 2020 kom under stor volatilitet. Pandemins påverkan på allas våra liv gjorde även stort avtryck på aktiemarknaderna världen över. På ungefär en månad gick SIXPRX ner med 35 procent och CSRX med 39 procent. Men i takt med att stora stimulanser från centralbanker och regeringar presenterades återhämtade sig marknaderna och gick upp kraftigt från bottennoteringen i slutet av mars. Kraften i denna rörelse var av historiska proportioner. Under turbulensen gick Enter Småbolag ned ungefär lika mycket som CSRX men när marknaden vände så utvecklades fonden betydligt starkare. Fondens fokus på kvalitetsbolag med bra tillväxtförutsättningar betalade sig bra under året då investerare generellt favoriserade bolag som kan visa vinsttillväxt även i denna miljö. Den största anledningen till den goda avkastningen under året är ändå att investeringarna vi valt levererat väldigt bra vinsttillväxt även under detta Coronaår. Vinsttillväxten för fondens innehav i snitt kommer landa på ca 30 procent när sista kvartalet för 2020 är redovisat, vilket är betydligt bättre än snittet för CSRX som beräknas landa på ca -7 procent.

Några exempel på investeringar som levererat imponerande vinsttillväxt under året är Swedencare på ca 50 procent, Stillfront ca 70 procent, BHG ca 140 procent, Sdiptech ca 45 procent. Samtidigt som vi favoriserat bolag som vi bedömde skulle klara sig bra trots effekterna av pandemin har vi varit restriktiva med de bolag som uppenbart påverkats negativt. Det gjorde att vi gick ur våra positioner i hotellfastighetsbolaget Pandox och Duni (stor exponering mot hotell och restaurang).

När vi blickar in i 2021 finns det som vanligt både positiva tecken och orosmoln. I den positiva vågskålen väger att vaccin börjar distribueras globalt och förhoppningsvis kommer världen att närma sig ett normalläge under 2021 samtidigt som penning- och finanspolitik är väldigt gynnsam. Det torde leda till en kraftig ekonomisk tillväxt och stark efterfrågan och bra vinsttillväxt för de flesta bolag under året. I den negativa vågskålen så har värderingarna på många håll krupit upp till höga nivåer, vilket är en tydlig risk.

Vår strategi ligger däremot kvar och förändras inte nämnvärt av marknaden. Vi fortsätter att fokusera våra investeringar på bolag vi bedömer kommer generera stark vinsttillväxt på lång sikt och favoriserar de som är i en bra vinsttrend med rimliga värderingar.
Större köp/ökning av innehav under året
Musti Group, Instalco, Sagax, Avanza, Indutrade, Addnode, Addlife, K-Fastigheter, Fasadgruppen, Genova Property, Avensia och BTS Group.
Större försäljningar
tillfront, Beijer Ref, Momentum Group, Midsona, Tomra, Duni, Fabege, Piezo Motor, Cellavision och Climeon.
Mest bidrag
Swedencare, Stillfront, Sdiptech, BHG Group och Lime Technologies.
Minst bidrag
Pandox, Momentum Group, Duni, Fabege och Balder.

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Henrik Lindquist
VD Pareto Asset Management AB

Henrik har mer än 30 års erfarenhet av kapital- och fondförvaltning och har verkat i bolaget sedan starten 1999. Henrik har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet. Henrik nås på 070-693 57 13.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.