Året 2021 utvecklade sig till att bli ett mycket bra år för de som har valt att vara andelsägare i Enters fonder.

Kapitel 1

VD har ordet

Bäste andelsägare,

Året 2021 utvecklade sig till att bli ett mycket bra år för de som har valt att vara andelsägare i Enters fonder. Men även om vi inte fick se samma finansiella oro som den under 2020 så orsakade pandemin ändå störningar för många av de företag som Enter investerar i. De utmaningarna till trots lyckades vi mycket väl med att balansera risker och identifiera möjligheter – förbli fokuserade och hålla fast vid investeringarna i de bolag vi tror allra mest på. Det är en investeringsstil som skapat mervärden till våra andelsägare under decennier. Det ledde till att samtliga Enters aktiefonder placerade sig avkastningsmässigt i topp i sina respektive kategorier och därutöver lyckades vi leverera mervärden i förhållande till jämförelseindex i flera av fonderna.

Den svenska kapitalmarknaden är en av de mer aktiva i Europa. Det märks inte minst på det stora antalet nya bolag – främst småbolag – som sökt sig till svenska börsen under 2021. Här har Enter Småbolagsfond varit särskilt aktiv som investerare. Det är glädjande att allt fler investerare hittat fram till den fonden som visat sig kunna erbjuda sparare och investerare en utmärkt möjlighet att ta vara på värdetillväxten som vårt urval av de mindre börsbolagen kan prestera.

“Alla Enters fonder har en lång historia av att investera inom ramen för speciella hållbarhetskriterier.”

Klimatförändringar och utveckling av mer hållbar produktion och konsumtion ställer nya krav på bolagen. Det är en omställning som utmanar vissa bolag men framför allt skapar stora affärsmöjligheter för andra bolag för många år framåt. För Sverige är det uppenbart att detta medför mycket stora investeringar i flera delar av den svenska ekonomin. Tillgången på förnybar elproduktion, riskvilligt kapital och mängden bolag med relevant know-how har redan lockat stora ekonomiska satsningar till vårt land. För Enter som är specialiserat på investeringar i svenska bolag ser vi det som en stor möjlighet till värdeskapande investeringar för många år framöver till gagn för våra andelsägare.

Alla Enters fonder har en lång historia av att investera inom ramen för speciella hållbarhetskriterier. Utöver det har två av fonderna formulerat konkreta investeringsinriktningar med inriktning på hållbara bolag, produkter och tjänster. Aktiefonden Enter Sverige Hållbar Tillväxt investerar i bolag som skall stå för hållbar tillväxt enligt ett urval av FN:s hållbarhetsmål. Räntefonden Enter Klimatfokus Ränta investerar endast i bolag som förbundit sig att reducera koldioxidavtrycket i enlighet med Parisavtalet.

Mycket mer om detta och kommentarer från våra investeringsansvariga finns att läsa i denna årsrapport.

Med tack för andelsägarnas förtroende,

Henrik Lindquist, verkställande direktör

Kapitel 2

Förvaltningsberättelse Enter Sverige

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2021 uppgick till 39,86 procent för andelsklass A, 40,43 procent för andelsklass B och 40,57 procent för andelsklass C. Fondens likaviktade jämförelseindex SIXPRX, redovisar en avkastning på 39,34 procent för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

När vi stänger 2021 kan vi se tillbaka på ett väldigt händelserikt år. Pandemin har även detta år varit det som styrt världens finansmarknader. Men i år har det varit positiva tongångar då återhämtningen från den initiala chocken varit kraftigare än vad som kunde förutspås. Detta resulterade i en ekonomisk tillväxt som syns i såväl makroekonomisk statistik såsom i BNP-tillväxt, men även i företagens resultaträkningar och orderböcker.

Efterfrågan har varit så stark att producerande företag har svårt att få tag på nödvändigt material och komponenter. I kombination med rekordhöga energipriser har detta medfört att inflationen är på den högsta nivån vi sett under flera årtionden. Efterfrågan på framför allt elektronikkomponenter ledde till kostnadsökningar, längre leveranstider och ökade fraktkostnader. Komponentbrist och inflationsoro har periodvis tyngt finansmarknaderna men som helhet har år 2021 varit ett mycket starkt börsår.

Enters investeringsfilosofi är att leta efter ”bra” bolag. Det är bolag som bland annat har en hållbar konkurrenskraft som gör att man kan växa, har starka marknadspositioner, en bra ledning och ägare. Det är sällan de aktierna som är billigast på olika nyckeltal men över tiden är det vår tro att den strategin ger den bästa långsiktiga avkastningen. Och i mer svårbedömda tider som vi just nu genomlever ger det en relativ trygghet att fondens investeringar vilar på de här grunderna.

Under 2021 har två bolag lämnat portföljen. Det första var Securitas, ett bolag vi ägt i över fem år. Övergången från traditionell till elektronisk bevakning, med förväntningar på betydligt högre marginaler, har tagit längre tid och visat sig vara mycket svårare än väntat.

Vi sålde även hela innehavet i Dometic. Bolaget har varit med i portföljen sedan 2018, då det presenterades en ambitiös plan för att minska komplexiteten i bolaget. Dometic har på senare tid gjort flera förvärv av konsumentbolag. Vi tror att det är en stor utmaning att vända bolagets inriktning från att vara en tillverkande underleverantör, till att framgångsrikt vända sig direkt till konsumenten.

Ett av de nya bolagen i fonden är Embracer. Affärsidén är att via förlag- och spelutvecklingsbolag, så kallade studios, sälja dataspel till konsumenter världen över. Sedan bolaget noterades 2016 har börsvärdet växt från dryga miljarden till 95 miljarder kronor. Tillväxten har främst skett genom förvärv av i allmänhet fristående spelutvecklare. Men två av de senaste köpen, ett brädspelsbolag och ett serietidningsförlag breddar produktutbudet. Båda kontrollerar betydande IP-rättigheter, vilket kan öppna upp för lönsamma samarbeten inom bolags-gruppen. Embracer räknar med att det framöver kommer bli en allt starkare koppling mellan digitala spel, TV/film, brädspel och serietidningar.

Fonden deltog som ankarinvesterare i det nyintroducerade investmentbolaget Linc. Börsvärdet på bolaget är cirka 5,5 miljarder SEK. Linc investerar i läkemedels- och medtech-bolag i ett tidigt skede och bidrar till att utveckla dem till lönsamma bolag. För att lyckas inom den här nischen krävs inte bara medicinsk kompetens utan även kompetens inom företagande. Linc besitter båda kompetenserna, vilket resulterat i en totalavkastning om 26% per år för Lincs portfölj sedan 2011. Linc har en väl beprövad affärsidé, en bra huvudägare och ledning, en stark balansräkning och bör kunna fortsätta generera god avkastning genom investeringar i nya bolag.

Större köp/ökning av innehav under året
Linc, Storskogen, Embracer, SEB, Investor
Större försäljningar
Securitas, Dometic, Climeon, Electrolux
Mest bidrag
Troax, Medicover, Addtech, Epiroc, Arjo
Minst bidrag
Embracer, Volvo Car, Climeon, Securitas, NENT

Kapitel 3

Förvaltningsberättelse Enter Sverige Hållbar Tillväxt

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2021 uppgick till 46,33 procent. Fondens jämförelseindex SIXPRX, redovisar en avkastning 39,34 procent för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

Återigen så har Coronapandemin styrt världens finansmarknader. Återhämtningen som skedde efter lanseringen av vaccin har varit kraftigare än väntat. Vi har konstaterat att pandemin skapade ett uppdämt intresse för konsumtion vilket resulterade i en stark ekonomisk tillväxt som syns i såväl makroekonomisk statistik som BNP-tillväxt men även i företagens orderböcker och resultaträkningar. Efterfrågan på framför allt elektronikkomponenter ledde till kostnads-ökningar, längre leveranstider och ökade fraktkostnader. I kombination med rekordhöga energipriser har detta medfört att inflationen är den högsta vi har sett under flera årtionden. Komponentbrist och inflationsoro har periodvis tyngt finans-marknaderna men som helhet har år 2021 varit ett mycket starkt börsår.

Enters investeringsfilosofi har alltid varit att leta efter ”bra” bolag. Det är bolag som bland annat har en hållbar konkurrenskraft som gör att man kan växa, har starka marknadspositioner, en bra ledning och ägare. Det är förvisso sällan de aktierna som är billigast på olika nyckeltal men över tiden är det vår tro att den strategin ger den bästa långsiktiga avkastningen. Och i orostider som de vi upplevt under 2020 och 2021, ger det en relativ trygghet att fondens investeringar vilar på de här grunderna.

Enter Sverige Hållbar Tillväxt började i november 2020 utgå från FN:s globala mål för en hållbar utveckling som utgångspunkt för investeringar i fonden. De globala målen för en hållbar utveckling utgörs av sjutton ambitiösa och universella mål som FN:s medlemsländer enades om år 2015. Målen handlar bl a om att bekämpa klimatförändringar och fattigdom. Sverige Pro kommer att vara med och stödja den hållbara omställningen och göra FN:s mål investeringsbara. Under 2021 har vi bl a deltagit i börsintroduktionerna av bolagen Linc, OX2 och Volvo Cars.

Linc investerar i nordiska bolag inom läkemedels- eller medicinteknik som har produkter med en global marknadspotential. Linc är en aktiv ägare som utvecklar och stöttar bolagen med kapital, nätverk och kompetens.

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. OX2 hjälper till att öka tillgången på förnybar energi och passar därmed i Enter Sverige Hållbar Tillväxt:s tematiska område Energi och resurseffektivitet. Bolagets huvudsakliga marknader är Sverige, Finland och Polen och drivkrafter är lägre teknikkostnader, ambitiöst uppsatta mål inom hållbar omställning, utfasning av äldre kapacitet och ökad elektrifiering i samhället.

Volvo Cars börsintroducerades under hösten och siktar på att vara ett renodlat elbilsföretag vid år 2030 men att hälften av all sin försäljning ska utgöras av hel-elektriska bilar redan år 2025. Koldioxidavtrycket per fordon ska minska med 40% mellan åren 2018-2025 i hela Volvo Cars värdekedja och produktionen ska vara klimatneutral senast år 2025.

Dessa tre bolag passar i Enter Sverige Hållbar Tillväxt tematiska investeringsområden Energi och resurseffektivitet eller hälsoprevention och vi finner flera intressanta drivkrafter för dessa bolag både på kortare och lång sikt. AstraZeneca är ett nytt bolag i fonden och verkar som ett glo-balt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med stort fokus inom forskning. Bolaget ligger i framkant inom innovativa behandlingar inom cancer och biologiska läkemedel.

Större köp/ökning av innehav under året
AstraZeneca, ABB, Fasadgruppen, Volvo Cars, Sdiptech
Större försäljningar under året
Balder, Securitas, Troax
Störst bidrag under året
Troax, Medicover, Mips, Arjo, Addtech
Minst bidrag under året
Afry, Scandinavian Biogas, Renewcell, Essity, HM

Kapitel 4

Förvaltningsberättelse Enter Select

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2021 uppgick till 35,57 procent för andelsklass A och 36,80 procent för andelsklass C. Fondens likaviktade jämförelseindex OMXS50EW, redovisar en avkastning på 35,72 procent för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

När vi stänger 2021 kan vi se tillbaka på ett väldigt händelserikt år. Pandemin har även detta år varit det som styrt världens finansmarknader. Men i år har det varit positiva tongångar då återhämtningen från den initiala chocken varit kraftigare än vad som kunde förutspås. Detta resulterade i en ekonomisk tillväxt som syns i såväl makroekonomisk statistik såsom i BNP-tillväxt, men även i företagens resultaträkningar och orderböcker.

Efterfrågan har varit så stark att producerande företag har svårt att få tag på nödvändigt material och komponenter. I kombination med rekordhöga energipriser har detta medfört att inflationen är på den högsta nivån vi sett under flera årtionden. Efterfrågan på framför allt elektronikkomponenter ledde till kostnadsökningar, längre leveranstider och ökade fraktkostnader. Komponentbrist och inflationsoro har period-vis tyngt finansmarknaderna men som helhet har år 2021 varit ett mycket starkt börsår.

Enters investeringsfilosofi är att leta efter ”bra” bolag. Det är bolag som bland annat har en hållbar konkurrenskraft som gör att man kan växa, har starka marknadspositioner, en bra ledning och ägare. Det är sällan de aktierna som är billigast på olika nyckeltal men över tiden är det vår tro att den strategin ger den bästa långsiktiga avkastningen. Och i mer svårbedömda tider som vi just nu genomlever ger det en relativ trygghet att fondens investeringar vilar på de här grunderna.

Under 2021 har två bolag lämnat portföljen. Det första var Securitas, ett bolag vi ägt i över fem år. Övergången från traditionell till elektronisk bevakning, med förväntningar på betydligt högre marginaler, har tagit längre tid och visat sig vara mycket svårare än väntat.

Vi sålde även hela innehavet i Dometic. Bolaget har varit med i portföljen sedan 2018, då det presenterades en ambitiös plan för att minska komplexiteten i bolaget. Dometic har på senare tid gjort flera förvärv av konsumentbolag. Vi tror att det är en stor utmaning att vända bolagets inriktning från att vara en tillverkande underleverantör, till att framgångsrikt vända sig direkt till konsumenten.

Ett av de nya bolagen i fonden är Embracer. Affärsidén är att via förlag- och spelutvecklingsbolag, så kallade studios, sälja dataspel till konsumenter världen över. Sedan bolaget noterades 2016 har börsvärdet växt från dryga miljarden till 95 miljarder kronor. Tillväxten har främst skett genom förvärv av i allmänhet fristående spelutvecklare. Men två av de senaste köpen, ett brädspelsbolag och ett serietidningsförlag breddar produktutbudet. Båda kontrollerar betydande IP-rättigheter, vilket kan öppna upp för lönsamma samarbeten inom bolags-gruppen. Embracer räknar med att det framöver kommer bli en allt starkare koppling mellan digitala spel, TV/film, brädspel och serietidningar.

Fonden deltog som ankarinvesterare i det nyintroducerade investmentbolaget Linc. Börsvärdet på bolaget är cirka 5,5 miljarder SEK. Linc investerar i läkemedels- och medtech-bolag i ett tidigt skede och bidrar till att utveckla dem till lönsamma bolag. För att lyckas inom den här nischen krävs inte bara medicinsk kompetens utan även kompetens inom företagande. Linc besitter båda kompetenserna, vilket resulterat i en totalavkastning om 26% per år för Lincs portfölj sedan 2011. Linc har en väl beprövad affärsidé, en bra huvudägare och ledning, en stark balansräkning och bör kunna fortsätta generera god avkastning genom investeringar i nya bolag.

Större köp/ökning av innehav under året
K2A, Linc, Storskogen, Embracer, Arjo, SEB
Större försäljningar
Securitas, Dometic. Electrolux, Kinnevik
Mest bidrag
Medicover, Troax, Epiroc, Atlas Copco, SEB
Minst bidrag
Embracer, Volvo Car, Securitas, Camurus, NENT

Kapitel 5

Förvaltningsberättelse Enter Select Pro

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2021 uppgick till 37,1 procent. Fondens likaviktade jämförelseindex OMXS50EW, redovisar en avkastning på 35,7 procent för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

När vi stänger 2021 kan vi se tillbaka på ett väldigt händelserikt år. Pandemin har även detta år varit det som styrt världens finansmarknader. Men i år har det varit positiva tongångar då återhämtningen från den initiala chocken varit kraftigare än vad som kunde förutspås. Detta resulterade i en ekonomisk tillväxt som syns i såväl makroekonomisk statistik såsom i BNP-tillväxt, men även i företagens resultaträkningar och orderböcker.

Efterfrågan har varit så stark att producerande företag har svårt att få tag på nödvändigt material och komponenter. I kombination med rekordhöga energipriser har detta medfört att inflationen är på den högsta nivån vi sett under flera årtionden. Efterfrågan på framför allt elektronikkomponenter ledde till kostnadsökningar, längre leveranstider och ökade fraktkostnader. Komponentbrist och inflationsoro har periodvis tyngt finansmarknaderna men som helhet har år 2021 varit ett mycket starkt börsår.

Enters investeringsfilosofi är att leta efter ”bra” bolag. Det är bolag som bland annat har en hållbar konkurrenskraft som gör att man kan växa, har starka marknadspositioner, en bra ledning och ägare. Det är sällan de aktierna som är billigast på olika nyckeltal men över tiden är det vår tro att den strategin ger den bästa långsiktiga avkastningen. Och i mer svårbedömda tider som vi just nu genomlever ger det en relativ trygghet att fondens investeringar vilar på de här grunderna.

Under 2021 har två bolag lämnat portföljen. Det första var Securitas, ett bolag vi ägt i över fem år. Övergången från traditionell till elektronisk bevakning, med förväntningar på betydligt högre marginaler, har tagit längre tid och visat sig vara mycket svårare än väntat.

Vi sålde även hela innehavet i Dometic. Bolaget har varit med i portföljen sedan 2018, då det presenterades en ambitiös plan för att minska komplexiteten i bolaget. Dometic har på senare tid gjort flera förvärv av konsumentbolag. Vi tror att det är en stor utmaning att vända bolagets inriktning från att vara en tillverkande underleverantör, till att framgångsrikt vända sig direkt till konsumenten.

Ett av de nya bolagen i fonden är Embracer. Affärsidén är att via förlag- och spelutvecklingsbolag, så kallade studios, sälja dataspel till konsumenter världen över. Sedan bolaget noterades 2016 har börsvärdet växt från dryga miljarden till 95 miljarder kronor. Tillväxten har främst skett genom förvärv av i allmänhet fristående spelutvecklare. Men två av de senaste köpen, ett brädspelsbolag och ett serietidningsförlag breddar produktutbudet. Båda kontrollerar betydande IP-rättigheter, vilket kan öppna upp för lönsamma samarbeten inom bolags-gruppen. Embracer räknar med att det framöver kommer bli en allt starkare koppling mellan digitala spel, TV/film, brädspel och serietidningar.

Fonden deltog som ankarinvesterare i det nyintroducerade investmentbolaget Linc. Börsvärdet på bolaget är cirka 5,5 miljarder SEK. Linc investerar i läkemedels- och medtech-bolag i ett tidigt skede och bidrar till att utveckla dem till lönsamma bolag. För att lyckas inom den här nischen krävs inte bara medicinsk kompetens utan även kompetens inom företagande. Linc besitter båda kompetenserna, vilket resulterat i en totalavkastning om 26% per år för Lincs portfölj sedan 2011. Linc har en väl beprövad affärsidé, en bra huvudägare och ledning, en stark balansräkning och bör kunna fortsätta generera god avkastning genom investeringar i nya bolag.

Större köp/ökning av innehav under året
K2A, Linc, Storskogen, Embracer, Arjo, Troax
Större försäljningar
Securitas, Dometic. Electrolux, Kinnevik
Mest bidrag
Medicover, Troax, Epiroc, Atlas Copco, Indutrade
Minst bidrag
Embracer, Camurus, NENT, Storskogen, Linc

Kapitel 6

Förvaltningsberättelse Enter Småbolagsfond

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2021 uppgick till 48,7 procent för andelsklass A och 47,0 procent för andelsklass B. Fondens jämförelseindex, CSRX, redovisar en avkastning på 37,2 procent för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

Återigen har det visat sig lönsamt att vara investerad i småbolagssegmentet. Under 2021 steg småbolagsindex (CSRX) med 37 procent jämfört med de stora bolag (OMX 30) som steg med 33 procent. En fortsatt återhämtning då ekonomier gradvis släppt på covid-relaterade restriktioner gav bränsle till den starka börsutvecklingen. Som vi noterat vid tidigare ekonomiska återhämtningar utvecklades så kallade värdeaktier starkast under den första halvan av 2021. Värdebolag är de bolag som har lägre marknadsvärdering i förhållande till sin vinst, vilket oftast beror på en förväntan om begränsad vinsttillväxt och lönsamhet. Mot slutet av året vändes marknadens sentiment och så kallade tillväxtbolag utvecklades bättre.

Enter Småbolagsfond utvecklades väl och bättre än vårt jämförelseindex även under det första halvåret av 2021, trots fondens inriktning på tillväxtbolag vilka som grupp gick sämre än så kallade värdebolag. Anledningen är främst överlag mycket starka kvartalsrapporter från portföljbolagen. Under hela 2021 har en stor majoritet av portföljbolagen rapporterat imponerande resultat. Bolagen har i stort navigerat väl genom ett tufft år fullt av problem som brist på komponenter, försenade och dyra leveranser, fortsatt hemmaarbete etc.

Bland e-handelsbolag har vi däremot varit mindre lyckosamma under året. Största besvikelsen är vår investering i Desenio som säljer posters på nätet. Bolaget som gynnats under inledningen av pandemin då många vill köpa tavlor till sina hem missade grovt sin guidning för helåret. Resultatprognoserna för bolaget har tagits ned med ca 50 procent vilket resulterat i ett kraftigt fall i aktien. Även Bhg group som säljer möbler och gör-det-själv produkter på nätet har haft en svag utveckling under 2021, framförallt på grund av en försämrad lönsamhetsnivå då bolaget inte kunnat kompensera för högre marknadsföringskostnader mm med högre priser.

Trots att några av fondens investeringar utvecklats svagt så utvecklades merparten av bolagen mycket väl drivet av en exceptionellt stark vinstutveckling för portföljbolagen. Inledningen av 2022 har många likheter med 2021. Marknaden har ett stort fokus på ränteutvecklingen i USA. Uppgången i amerikanska räntor har vid inledningen av 2022 skapat ett stort säljtryck på tillväxt och kvalitetsaktier med högre värderingar. Hur länge detta sentimentskifte är det som främst driver börsutvecklingen är svårt att sia om.

Vår strategi ligger däremot kvar och förändras inte nämnvärt av marknaden. Vi fortsätter att fokusera våra investeringar på bolag vi bedömer kommer generera stark vinsttillväxt på lång sikt och favoriserar de som är i en bra vinsttrend med rimliga värderingar.

Större köp/ökning av innehav under året
Revolution Race, Bufab, Concentric, Nordnet, Exsitec, Idun Industrier, Profoto, Storskogen.
Större försäljningar
Whilborgs, Invisio, Nent, KnowIt, AAK, Sinch, IAR Systems, Nordic Waterproofing, Thunderful Group.
Mest bidrag
Swedencare, Sdiptech, AddLife, NCAB och Lifco.
Minst bidrag
Bhg group, Desenio, Fractal, Thunderful group och Invisio.

Kapitel 7

Förvaltningsberättelse Enter Preserve

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2021 uppgick till 26,2 procent för andelsklass A och B.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

När vi stänger 2021 kan vi se tillbaka på ett väldigt händelserikt år. Pandemin har även detta år varit det som styrt världens finansmarknader. Men i år har det varit positiva tongångar då återhämtningen från den initiala chocken varit kraftigare än vad som kunde förutspås. Vi har konstaterat att pandemin skapade ett uppdämt intresse för konsumtion när samhället väl öppnade upp. Detta resulterade i en ekonomisk tillväxt som syns i såväl makroekonomisk statistik såsom i BNP-tillväxt, men även i företagens resultaträkningar. Aktiemarknaden har tagit till sig detta och världens börser visar kraftiga uppgångar.

Efterfrågan har varit så stark att producerande företag har svårt att få tag på nödvändigt material och komponenter. Detta har resulterat i stigande fraktkostnader, längre leverans-tider och kostnadsökningar. I kombination med rekordhöga energipriser har detta medfört att inflationen är på den högsta nivån vi sett under flera årtionden. Trots att en del av upp-gången anses vara temporär är det ändå nya impulser som trycker på. Vi har p g a detta sett ett skifte i hur räntemarknaden bedömer centralbankernas agerande framöver. De stora QE-programmen som lanserades vid pandemins utbrott har börjat trappas ner och höjda räntor kommer allt närmare. Som vanligt ligger USA före Europa. Troligtvis kommer nästa år till stor del handla om just detta.

Räntemarknaden har varit volatil under året med stigande statsräntor. Speciellt de korta räntorna har varit extra volatila då de är nära kopplade till centralbankernas styrräntor. Obligationer som påverkas av marknadsräntor har därför haft en negativ avkastning under året.

Enter Preserve har hållit en aktieexponering om 60-65 procent under året. Aktieinvesteringarna är inriktade på stabila kvalitetsbolag med hög lönsamhet och hållbara tillväxtförutsättningar. Aktieinvesteringarna steg drygt 40 procent under året och ränteplaceringarna med knappt 2 procent. Inledningen av 2022 har varit volatil med kraftig press på framför allt kvalitets- och tillväxtaktier som i många fall var fjolårets vinnare. Stigande inflation och räntehöjningar framför allt i USA har varit den utlösande faktorn. Hur länge dessa faktorer påverkar sentimentet på börsen är svårt att sia om. De underliggande ekonomiska faktorerna är dock positiva och vi bedömer att en god resultatutveckling bland de noterade bolagen kommer vara en positiv faktor för börsen. Vi ligger alltjämt kvar med en aktieexponering mellan 60-65 procent.

Större köp/ökning av innehav under året
Knowit
Större försäljningar
Annehem Fastigheter, Biogaia, Essity, Kone, Midsona, Novo Nordisk, Scandi Standard, SOBI.
Mest bidrag
NCAB, Instalco, Lifco, Arjo och Sagax.
Minst bidrag
Mycronic, Biogaia, Midsona, Scandi Standard och Annehem Fastigheter.

Kapitel 8

Förvaltningsberättelse Enter Cross Credit

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2021 uppgick till 2,68 procent för andelsklass A, 2,68 procent för andelsklass B, 2,68 procent för andelsklass C och 2,74 procent för andelsklass D. Durationen i fonden var 0,16 år per den 31 december 2021.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

När vi stänger 2021 kan vi se tillbaka på ett väldigt händelserikt år. Pandemin har även detta år varit det som styrt världens finansmarknader. Men i år har det varit positiva tongångar då återhämtningen från den initiala chocken varit kraftigare än vad som kunde förutspås. Vi har konstaterat att pandemin skapade ett uppdämt intresse för konsumtion när samhället väl öppnade upp. Detta resulterade i en ekonomisk tillväxt som syns i såväl makroekonomisk statistik såsom i BNP-tillväxt, men även i företagens resultaträkningar. Aktiemarknaden har tagit till sig detta och världens börser visar kraftiga uppgångar.

Efterfrågan har varit så stark att producerande företag har svårt att få tag på nödvändigt material och komponenter. Detta har resulterat i stigande fraktkostnader, längre leveranstider och kostnadsökningar. I kombination med rekordhöga energipriser har detta medfört att inflationen är på den högsta nivån vi sett under flera årtionden. Trots att en del av uppgången anses vara temporär är det ändå nya impulser som trycker på. Vi har p g a detta sett ett skifte i hur räntemarknaden bedömer centralbankernas agerande framöver. De stora QE-programmen som lanserades vid pandemins utbrott har börjat trappas ner och höjda räntor kommer allt närmare. Som vanligt ligger USA före Europa. Troligtvis kommer nästa år till stor del handla om just detta.

Räntemarknaden har varit volatil under året med stigande statsräntor. Speciellt de korta räntorna har varit extra volatila då de är nära kopplade till centralbankernas styrräntor. Obligationer som påverkas av marknadsräntor har därför haft en negativ avkastning under året.

Företagsobligationer har haft en blandad utveckling där såväl amerikansk som europeisk investment grade har haft negativ avkastning medan high yield givit mellan två och tre procents avkastning.  Fondens avkastning står sig således stark jämfört med internationella motsvarigheter.

De flesta bolagen i fonden har hanterat återhämtningen väldigt väl vilket resulterat i starka finansiella siffor, lägre kreditrisk och i slutändan högre värdering på obligationerna. Detta förklarar att fondens avkastning är högre än vad räntenivån har varit under året. För att lyfta fram några av bolagen har både Bilia och Hedin Bil varit duktiga på att hantera ändrade förutsättningar på bilmarknaden. De isländska bankerna Arion Banki och Islandsbanki har hanterat sin utlåning till turism och pandemirelaterade sektorer mycket väl. Den finska kärnkraftproducenteten TVO har efter drygt 15 års arbete med deras tredje reaktor nästan kommit i mål. SSAB kommer allt längre fram i sin satsning på fossilfritt stål och har samtidigt haft ett kanonår finansiellt. Alla dessa händelser, och många fler, har resulterat i stigande obligationspriser.

Fonden har under året inte haft någon ränteduration utan enbart varit exponerad mot kreditrisken i företagsobligationer. Strategin är fortsatt att ha företagsobligationer med kort ränteduration som inte påverkas av stigande räntor. Vi tror marknadsräntorna kan vara volatila framöver samtidigt som trenden talar för stigande räntor. Kreditkvalitén bland fondens innehav är samtidigt mycket god och framtiden för innehaven ser ljus ut. Värderingen är över lag tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Det är därför troligt att den breda marknadens avkastning blir något lägre framöver men vi tror att det finns goda förutsättningar att fondens innehav fortsätter att utvecklas väl vilket bör ge attraktiv totalavkastning.

Större köp/ökning av innehav under året
Nordax, Swedavia, Storskogen, Diös & Vattenfall
Större försäljningar
Volvo, Hedin Bil, Indutrade, Corem & Volvo Cars
Mest bidrag
Islandbanki, Sirius, Bonava, Corem, Jyske Bank
Minst bidrag
Ålandsbank, Compactor, Catella, Platzer, Klarna

Kapitel 9

Förvaltningsberättelse Enter Klimatfokus Ränta

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2021 uppgick till 0,98 procent för andelsklass A, 0,98 procent för andelsklass B och 1,28 procent för andelsklass D. Durationen i fonden var 0,42 år per den 31 december 2021.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

När vi stänger 2021 kan vi se tillbaka på ett väldigt händelserikt år. Pandemin har även detta år varit det som styrt världens finansmarknader. Men i år har det varit positiva tongångar då återhämtningen från den initiala chocken varit kraftigare än vad som kunde förutspås. Vi har konstaterat att pandemin skapade ett uppdämt intresse för konsumtion när samhället väl öppnade upp. Detta resulterade i en ekonomisk tillväxt som syns i såväl makroekonomisk statistik, såsom BNP-tillväxt, men även i företagens resultaträkningar. Aktiemarknaden har tagit till sig detta och världens börser visar kraftiga uppgångar.

Efterfrågan har varit så stark att producerande företag har svårt att få tag på nödvändigt material och komponenter. Detta har resulterat i stigande fraktkostnader, längre leveranstider och kostnadsökningar. I kombination med rekordhöga energipriser har detta medfört att inflationen är på den högsta nivån vi sett under flera årtionden. Trots att en del av upp-gången anses vara temporär är det ändå nya impulser som trycker på. Vi har p g a detta sett ett skifte i hur räntemarknaden bedömer centralbankernas agerande framöver. De stora QE-programmen som lanserades vid pandemins utbrott har börjat trappas ner och vi kommer allt närmare högre styrräntor. Som vanligt ligger USA före Europa. Troligtvis kommer 2022 till stor del handla om just detta. Räntemarknaden har varit volatil under året med stigande statsräntor. Speciellt korta räntor har varit extra volatila då de är nära kopplade till centralbankernas styrräntor. Obligationer som påverkas av marknadsräntor har därför haft en negativ avkastning under året.

Företagsobligationer har haft en blandad utveckling där såväl amerikansk som europeisk investment grade har haft negativ avkastning medan high yield givit mellan två och tre procents avkastning. Fondens avkastning står sig således stark jämfört med internationella motsvarigheter.

Uppmuntrande är att klimatfrågor får en allt större plats i samhällsdebatten och på finansmarknaderna. Kunskapen ökar kontinuerligt och bolagens ambitioner flyttas fram. Hälften av fondens bolag har nu klimatmål som är verifierade av Science Based Target Initiativ jämfört med trettio procent i början på året. Parallellt har flera bolag satt högre ambitionsnivåer vilket gör att fondens koldioxidavtryck närmar sig en minskningstakt i linje med 1,5 graders målet.

De flesta bolagen i fonden har hanterat återhämtningen väldigt väl vilket resulterat i starka finansiella siffor, lägre kreditrisk och i slutändan högre värdering på obligationerna. De flesta bolagen i fonden har hanterat återhämtningen väldigt väl vilket resulterat i starka finansiella siffor, lägre kreditrisk och i slutändan högre värdering på obligationerna. Detta förklarar att fondens avkastning är högre än vad räntenivån har varit under året. För att lyfta fram några av bolagen har Elektas stabila ställning belönats med en officiell rating från S&P. Bussoperatören Nobina fortsätter vinna nya kontrakt och samtidigt öka andelen bussar som körs fossilfritt. De isländska bankerna Landsbankinn och Islandsbanki har mycket väl hanterat sin utlåning till turism och pandemirelaterade sektorer. Alla dessa händelser, och många fler, har resulterat i stigande obligationspriser.

Större köp/ökning av innehav under året
Swedavia, Jyske Bank, Gränges, Wallenstam & Loomis
Större försäljningar
Indutrade, Volkswagen, Elekta, Balder & Svenska Handelsfastigheter
Mest bidrag
Jyske Bank, STBNO, Elekta, Loomis, Telia
Minst bidrag
Fastpartner, Hexagon, Klarna, Epiroc, Fabege

Träffa förvaltarna
Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.