Årsberättelse 2022

Kapitel 1

VD har ordet

Bäste andelsägare,

Händelser under finansåret 2022 kom att ställa investerare och sparare inför en hel del mycket svåra bedömningar. Inte bara innebar det ett trendbrott för viktiga fundament som exempelvis ränteutvecklingen. Räntan har varit fallande under flera decennier men under inledningen av året kom ett trendbrott med stigande räntor. Därtill inledde Ryssland krig mot Ukraina och försatte framförallt Europa i ett nytt och osäkert läge. Krigshandlingen överraskade de flesta och kom att inleda ett helt nytt kapitel för både inhemsk och internationell politik och ekonomi. Efter ett 2021 med rekordartad utveckling kom 2022 att handla om fallande börskurser och högre räntor.

Som förvaltare består vardagen i att identifiera goda investeringar för våra fonder och andelsägare. I den delen är dock 2022 inget undantag jämfört med tidigare år. Det innebär bl a att vi följer upp genomförda investeringar, träffar bolags-ledningarna och följer upp på den finansiella rapporteringen. Vi vill skapa oss trygghet i att ett bolag exempelvis står fast vid inarbetade arbetssätt men också att det engagerar sig i produktutveckling och har en gedigen organisation som kan hantera möjligheter och ändrade förhållanden. En kombination av att bygga på det goda man redan har och att förändra och anpassa en verksamhet till nya omvärldsförhållanden. Känner vi tveksamhet om det framtida värdet av en viss investering kommer den skiftas ut mot en annan med bättre potential.

 

“Fondernas nya investeringar har under året kunnat ske till betydligt högre räntenivåer än tidigare. Något som i sin tur ger möjlighet till högre avkastning för räntefonderna under kommande perioder.”

Slutprodukten av ett bolags samlade aktiviteter skall förstås resultera i en viss nivå på den vinst som slutligen tillfaller aktieägarna och våra fondandelsägare. Vinsten och hur den utvecklas över tid är grundbulten i den värdetillväxt vi som investerare är upptagna av. Över tid varierar börskursen för ett visst bolag betydligt mer än vinsten för samma bolag. Under 2022 har bolagen i många fall levererat stabila vinster när aktiekurser fallit. Med en välgrundad uppfattning om den långsiktiga vinstutvecklingen och värde är börskursens mer kortsiktiga upp- eller nedgång tillfällen vi kunnat använda till fördel för våra fondportföljer.

Enters räntefonder fokuserar sina investeringar på väldefinierade kreditrisker med korta löptider. Den strategin har varit förhållandevis motståndskraftig ett år som detta, även om årets stigande marknadsräntor inte passerat obemärkt även för våra räntefonder. Fondernas nya investeringar har under året kunnat ske till betydligt högre räntenivåer än tidigare. Något som i sin tur ger möjlighet till högre avkastning för räntefonderna under kommande perioder.

Fondbolag generellt omgärdas av en växande mängd regelverk vars syfte är att definiera vad som skall betraktas som hållbara investeringar. Regelverken har med tiden blivit mycket omfattande. Tanken är att varje andelsägare skall kunna utläsa vilka hållbarhetskriterier som gäller för en specifik fond. För Enters del fokuserar vi på att skapa tydliga investeringskriterier för bedömningar om hållbarhet. Vi tror också på att kombinera hållbarhetsfaktorer med mer renodlade finansiella kriterier för att på så sätt kunna hitta investeringar med förutsättningar
att skapa framtida hållbara värden. Aktiefonden Enter Sverige Hållbar Tillväxt och räntefonden Enter Klimatfokus Ränta är exempel på det synsättet. I de båda fonderna finns en särskilt tydlig koppling mellan hållbar produktion och värdetillväxt.

Välkommen att ta del av mer detaljerad information för respektive fond och läsa mer om Enters hållbarhetsarbete i denna årsrapport.

Med tack för andelsägarnas förtroende,

Henrik Lindquist, VD

Kapitel 2

Förvaltningsberättelse Enter Sverige

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2022 uppgick till -35,71% för andelsklass A, -35,56% för andelsklass B och -35,50% för andelsklass C. Fondens jämförelseindex SIXPRX, redovisar en avkastning på -22,77% för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

År 2022 var i alla meningar extraordinärt. För ett år sedan var det få som förutsåg att vi skulle få se inflation på runt 10%, FED-räntehöjningar på 425 punkter (under endast sju möten) samt återigen ett krig i Europa. Under majoriteten av 2022 har det framför allt varit inflations- och ränteförväntningar som har styrt aktiemarknaden, men även recessionsoro och Rysslands invasion av Ukraina har dominerat. Generellt har det varit få tillgångsslag som har utvecklats positivt under året. För den svenska aktiemarknaden inleddes det första halvåret med en större nedgång medan andra halvåret utvecklades uppåt. I spåren av ökade räntor under året (och i vissa fall högre diskonteringsräntor) skedde det också en tillväxt-till-värde-rotation då många tillväxtbolag värderades ned i och med att en större del av dessa bolags kassaflöden ligger längre fram i tiden. Det är intressant att notera att många av de tillverkande bolagen under 2022 har presenterat solida vinster och orderboksökningar. Problemen med försörjningskedjor och brist på komponenter lättade dessutom gradvis under året. Samtidigt har höjda energi- och elpriser varit ett problem för företag och konsumenter under året. Detta är något som får negativ påverkan på framför allt europeisk tillväxt, men har även inneburit ökade möjligheter för många av våra portföljbolag.

Vi som fondförvaltare kontrollerar det vi kan kontrollera: det vill säga, vilka bolag vi äger. Som alltid är vår förvaltningsfilosofi på Enter att långsiktigt hitta bra bolag. Detta är baserat på egenskaperna kvalitet, operativa trender och att hitta ett bolags verkliga värde. Inget bolag har allt, men över tid tror vi att kvalitetsbolag har flera gemensamma nämnare: hållbart, hög lönsam tillväxt, återkommande försäljning, konkurrenskraft, skalbar affärsmodell, hög avkastning på kapital, bra ledning och starka ägare.

Per den sista december 2022 har fyra innehav lämnat portföljen jämfört med 2021, samtidigt som vi har adderat fem bolag.

Mot slutet av året sålde vi av vårt innehav i H&M. Trots ett nyligen lanserat åtgärdspaket på SEK 2 miljarder för att minska kostnader har vi kommit till slutsatsen att det är svårt att se någon större uppsida i bolagets nuvarande affärsmodell. H&M är pressat från flera olika håll kostnads- och konkurrensmässigt. H&M har fastnat i en (alltför) låg prisposition visavi konkurrenter såsom Inditex/Zara och Uniqlo, samtidigt som kinesiska lågpriskedjan Shein tar stora marknadsandelar.

I mars avyttrade vi hela innehavet i Essity. Bolaget är för mycket av en pristagare av massapriser med begränsad förmåga att parera med prishöjningar; snarare än att vara en prisledare. Vi sålde även hela innehavet i Balder. Risken för nedgraderingar av ratinginstituten var och är överhängande, samtidigt som skuldsättningen är relativt hög.

Vi avyttrade också Kinnevik, till förmån för EQT. Vi hittade en god inträdespunkt i EQT-aktien efter den kraftiga nedgången i början av året. Bolagets affärsmodell skapar grund för en långsiktig lönsamhetstillväxt. Genom ett förvärv av den asiatiska branschkollegan Baring Private Equity Asia, får EQT en helt annan och större exponering mot Asien. Den privata investeringsmarknaden i Asien förväntas växa nästan dubbelt så snabbt som den globala marknaden.

Nibe, som tillverkar värmepumpar, värmeelement och kaminer, är ett annat tillägg till portföljen. Energieffektiviseringstrenden drivet av högre elpriser, utsläppskrav, EU-regleringar och en utbytesmarknad för värmepumpar är alla viktiga drivare för caset. Allt detta är nu också förstärkt i spåren av Rysslands invasion av Ukraina, där kartan för energipolitiken hastigt ritas om. Vi ser Nibe som ett kvalitetsbolag med ett pålitligt och långsiktigt management (som också är stora ägare).

Under hösten adderade vi ånyo Securitas till portföljen. Stanley Security-förvärvet (tillsammans med en lyckad nyemission) bidrar till en ökad marginalhöjningsförmåga i och med en högre andel elektronisk säkerhet. Förväntningarna är lågt ställda på Securitas så estimatpotentialen är på uppsidan.

Vi har även adderat läkemedelsbolaget AstraZeneca. Bolaget har 18 Fas 3-studier på väg under 2023. Vinsttillväxten kommer att vara hög framöver samtidigt som bolaget har defensiva kvalitéer.

Ett nytt innehav i portföljen är också Assa Abloy, global ledare inom accesslösningar. Två tredjedelar av företagets produkter finns inom eftermarknaden, med en god prishöjningsförmåga (renovering, utbyten). En hög tillväxt kommer från elektromekaniska lås som nu står för ca 30% av omsättningen. Via dessa produkter möjliggörs också ökande återkommande intäkter för licenser och mjukvara (cirka 5% av den totala försäljningen). Värderingen för bolaget har under 2022 sjunkit betydligt till nära ett nioårslägsta. Trots att vi och marknaden förväntar oss en sättning inom nybyggnation som påverkar bolaget negativt har Assa Abloy historiskt visat sig motståndskraftiga genom alla cykler. Bolagets höga avkastning på kapital och relativt höga tillväxt i lönsamheten borgar för långsiktig kvalitet.

Större köp/ökning av innehav under året
Assa Abloy, AstraZeneca, EQT, Nibe, Securitas
Större försäljningar under året
Balder, Essity, H&M, Kinnevik
Störst bidrag under året
Astrazeneca, Nibe, Securitas, SEB, Atlas Copco
Minst bidrag under året
Medicover, Troax, Arjo, Balder, Viaplay

 

Kapitel 3

Förvaltningsberättelse Enter Sverige Hållbar Tillväxt

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2022 uppgick till -32,15%. Fondens jämförelseindex SIXPRX, redovisar en avkastning -22,77% för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

Marknadens utveckling har påverkats av flera faktorer. En stor geopolitisk oro som eskalerade och kulminerade med Rysslands invasion av Ukraina. Kriget ledde till stora spänningar mellan Ryssland och omvärlden och bidrog till kraftigt stigande inflation och räntehöjningar från flera centralbanker. Stigande inflation och räntehöjningarna skapade säljtryck på aktiemarknaden och framför allt bolag med höga värderingsmultiplar och räntekänslighet påverkades mest. Stora rörelser på råvarupriser och aktier gav en stigande volatilitet och minskad riskaptit. Flera konjunktursignaler pekar mot att vi går mot en kraftig inbromsning av ekonomin. I vårt geopolitiska närområde har turbulensen fortsatt och Sverige och Finland valde att lämna in en ansökan om medlemskap i Nato.

Fondens utveckling

Enters investeringsfilosofi har alltid varit att leta efter ”bra” bolag. Det är bolag som bland annat har en hållbar konkurrenskraft som gör att de kan växa, har starka marknadspositioner, en bra ledning och ägare. Det är sällan de aktierna som är billigast på olika nyckeltal men över tiden är det vår tro att den strategin ger den bästa långsiktiga avkastningen. Enter Sverige Hållbar tillväxt har till denna filosofi adderat ett tematiskt angreppssätt med avstamp i FN:s globala mål för en hållbar utveckling när vi gör investeringar i fonden. Målen handlar bland annat om att bekämpa klimatförändringar och fattigdom. Enter Sverige Hållbar Tillväxt stödjer den hållbara omställningen och vill med fonden göra FN:s mål investeringsbara.

Fonden hade en negativ utveckling och gick sämre än sitt jämförelseindex under året. Framför allt var det bolag med höga värderingsmultiplar och stor räntekänslighet som utvecklades sämst på aktiemarknaden. Oljepriset steg efter Rysslands invasion av Ukraina och energibolag, både inom fossilt och förnybart gick starkt. Länder och företag började diskutera energi oberoende från olja och gas och intresset för alternativa energikällor som vind och solkraft ökade. Fonden tog en ny position i värmepumpstillverkaren Nibe. Elpriserna är höga och payoff-tiden för en investering har nästan halverats för den europeiska konsumenten. Stor potential då Europa förväntas minska sitt beroende av olja och gas från Ryssland och EU vill stödja en värmepumpssatsning.

Ett nytt innehav i fonden är Assa Abloy – global ledare inom accesslösningar. 2/3 av dess produkter finns inom eftermarknaden (renovering, utbyten etc). Därav har de en god prishöjningsförmåga då produkterna ofta är ”must-have”. En hög tillväxt kommer från elektromekaniska lås. Assa Abloy har historiskt visat sig motståndskraftiga genom alla cykler.

Fonden har sålt positionen i H&M. Trots åtgärder för att minska kostnader är det svårt att se någon större uppsida i bolagets nuvarande affärsmodell. H&M är pressat från flera olika håll kostnads- och konkurrensmässig och har fastnat i en (alltför) låg prisposition jämfört konkurrenter. Möjlig väg framåt för H&M kan vara att trycka på fullt ut med en hållbar agenda och samtidigt förflytta bolaget till en premiumposition med högre pris. Denna väg framåt kan förändra vår bild av bolaget framöver.

Essity avyttrades då massapriserna fortsatte upp i en hög takt vilket gjorde att vi trodde det skulle bli svårt för bolaget att komma väl ut både operationellt och finansiellt under året och 2023. Detta trots prishöjningar från bolagets sida.
Allemia avknoppades från Sandvik och Acceleron från ABB under året och vi valde att sälja av dessa enheter. Under året så deltog fonden i nyemissionerna av Scandinavian Biogas och Renewcell.

Ekonomiska indikatorer visar på en inbromsning av ekonomin och utsikterna för 2023 är osäkra. Bolagen har fått lättare med inköp av insatsvaror och kunnat öka sin produktion efter tidigare års Covid-nedstängningar. Medvind från lägre råmaterialkostnader bidrar positivt in i 2023 och kan leda till bra marginaler och lönsamhet för de bolag som lyckats bibehålla efterfrågan och hålla kostnaderna i schack. Konsumenternas oro för utdraget krig i Ukraina, inflation och stigande räntor samt fortsatt höga energikostnader tynger sentimentet.

Större köp/ökning av innehav under året
Nibe, Assa Abloy, Atlas Copco, Sdiptech
Större försäljningar under året
Kinnevik, H&M, Essity, Alleima, Accelleron
Störst bidrag under året
Astrazeneca, ABB, OX2, Nibe
Minst bidrag under året
Medicover, Troax, Arjo, Mips , K2A

Kapitel 4

Förvaltningsberättelse Enter Select

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2022 uppgick till -33,40% för andelsklass A, -32,79% för andelsklass C. Fondens jämförelseindex SIXPRX, redovisar en avkastning på -22,77% för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

År 2022 var i alla meningar extraordinärt. För ett år sedan var det få som förutsåg att vi skulle få se inflation på runt 10%, FED-räntehöjningar på 425 punkter (under endast sju möten) samt återigen ett krig i Europa. Under majoriteten av 2022 har det framför allt varit inflations- och ränteförväntningar som har styrt aktiemarknaden, men även recessionsoro och Rysslands invasion av Ukraina har dominerat. Generellt har det varit få tillgångsslag som har utvecklats positivt under året. För den svenska aktiemarknaden inleddes det första halvåret med en större nedgång medan andra halvåret utvecklades uppåt. I spåren av ökade räntor under året (och i vissa fall högre diskonteringsräntor) skedde det också en tillväxt-till-värde-rotation då många tillväxtbolag värderades ned i och med att en större del av dessa bolags kassaflöden ligger längre fram i tiden.

Det är intressant att notera att många av de tillverkande bolagen under 2022 har presenterat solida vinster och orderboksökningar. Problemen med försörjningskedjor och brist på komponenter lättade dessutom gradvis under året. Samtidigt har höjda energi- och elpriser varit ett problem för företag och konsumenter under året. Detta är något som får negativ påverkan på framför allt europeisk tillväxt, men har även inneburit ökade möjligheter för många av våra portföljbolag.

Vi som fondförvaltare kontrollerar det vi kan kontrollera: det vill säga, vilka bolag vi äger. Som alltid är vår förvaltningsfilosofi på Enter att långsiktigt hitta bra bolag. Detta är baserat på egenskaperna kvalitet, operativa trender och att hitta ett bolags verkliga värde. Inget bolag har allt, men över tid tror vi att kvalitetsbolag har flera gemensamma nämnare: hållbart, hög lönsam tillväxt, återkommande försäljning, konkurrenskraft, skalbar affärsmodell, hög avkastning på kapital, bra ledning och starka ägare.

Per den sista december 2022 har fyra innehav lämnat portföljen jämfört med 2021, samtidigt som vi har adderat fyra bolag.

Mot slutet av året sålde vi av vårt innehav i H&M. Trots ett nyligen lanserat åtgärdspaket på SEK 2 miljarder för att minska kostnader har vi kommit till slutsatsen att det är svårt att se någon större uppsida i bolagets nuvarande affärsmodell.

H&M är pressat från flera olika håll kostnads- och konkurrensmässigt. H&M har fastnat i en (alltför) låg prisposition visavi konkurrenter såsom Inditex/Zara och Uniqlo, samtidigt som kinesiska lågpriskedjan Shein tar stora marknadsandelar.

I mars avyttrade vi hela innehavet i Essity. Bolaget är för mycket av en pristagare av massapriser med begränsad förmåga att parera med prishöjningar; snarare än att vara en prisledare. Vi sålde även hela innehavet i Balder. Risken för nedgraderingar av ratinginstituten var och är överhängande, samtidigt som skuldsättningen är relativt hög.

Vi avyttrade också Kinnevik, till förmån för EQT. Vi hittade en god inträdespunkt i EQT-aktien efter den kraftiga nedgången i början av året. Bolagets affärsmodell skapar grund för en långsiktig lönsamhetstillväxt. Genom ett förvärv av den asiatiska branschkollegan Baring Private Equity Asia, får EQT en helt annan och större exponering mot Asien. Den privata investeringsmarknaden i Asien förväntas växa nästan dubbelt så snabbt som den globala marknaden.

Nibe, som tillverkar värmepumpar, värmeelement och kaminer, är ett annat tillägg till portföljen. Energieffektiviseringstrenden drivet av högre elpriser, utsläppskrav, EU-regleringar och en utbytesmarknad för värmepumpar är alla viktiga drivare för caset. Allt detta är nu också förstärkt i spåren av Rysslands invasion av Ukraina, där kartan för energipolitiken hastigt ritas om. Vi ser Nibe som ett kvalitetsbolag med ett pålitligt och långsiktigt management (som också är stora ägare).

Under hösten adderade vi ånyo Securitas till portföljen. Stanley Security-förvärvet (tillsammans med en lyckad nyemission) bidrar till en ökad marginalhöjningsförmåga i och med en högre andel elektronisk säkerhet. Förväntningarna är lågt ställda på Securitas så estimatpotentialen är på uppsidan.

Ett nytt innehav i portföljen är också Assa Abloy, global ledare inom accesslösningar. Två tredjedelar av företagets produkter finns inom eftermarknaden, med en god prishöjningsförmåga (renovering, utbyten). En hög tillväxt kommer från elektromekaniska lås som nu står för ca 30% av omsättningen. Via dessa produkter möjliggörs också ökande återkommande intäkter för licenser och mjukvara (cirka 5% av den totala försäljningen). Värderingen för bolaget har under 2022 sjunkit betydligt till nära ett nioårslägsta. Trots att vi och marknaden förväntar oss en sättning inom nybyggnation som påverkar bolaget negativt har Assa Abloy historiskt visat sig motståndskraftiga genom alla cykler. Bolagets höga avkastning på kapital och relativt höga tillväxt i lönsamheten borgar för långsiktig kvalitet.

Större köp/ökning av innehav under året
Assa Abloy, EQT, Nibe, Securitas
Större försäljningar under året
Balder, Essity, H&M, Kinnevik
Störst bidrag under året
Astrazeneca, Camurus, Nibe, Securitas, SEB
Minst bidrag under året
Medicover, Troax, Arjo, Balder, Storskogen

Kapitel 5

Förvaltningsberättelse Enter Select Pro

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2022 uppgick till -32,88%. Fondens likaviktade jämförelseindex OMXS50EW, redovisar en avkastning på -21,62% för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

År 2022 var i alla meningar extraordinärt. För ett år sedan var det få som förutsåg att vi skulle få se inflation på runt 10%, FED-räntehöjningar på 425 punkter (under endast sju möten) samt återigen ett krig i Europa. Under majoriteten av 2022 har det framför allt varit inflations- och ränteförväntningar som har styrt aktiemarknaden, men även recessionsoro och Rysslands invasion av Ukraina har dominerat. Generellt har det varit få tillgångsslag som har utvecklats positivt under året. För den svenska aktiemarknaden inleddes det första halvåret med
en större nedgång medan andra halvåret utvecklades uppåt. I spåren av ökade räntor under året (och i vissa fall högre diskonteringsräntor) skedde det också en tillväxt-till-värde-rotation då många tillväxtbolag värderades ned i och med att en större del av dessa bolags kassaflöden ligger längre fram i tiden

Det är intressant att notera att många av de tillverkande bolagen under 2022 har presenterat solida vinster och orderboksökningar. Problemen med försörjningskedjor och brist på komponenter lättade dessutom gradvis under året. Samtidigt har höjda energi- och elpriser varit ett problem för företag och konsumenter under året. Detta är något som får negativ påverkan på framför allt europeisk tillväxt, men har även inneburit ökade möjligheter för många av våra portföljbolag.

Vi som fondförvaltare kontrollerar det vi kan kontrollera: det vill säga, vilka bolag vi äger. Som alltid är vår förvaltningsfilosofi på Enter att långsiktigt hitta bra bolag. Detta är baserat på egenskaperna kvalitet, operativa trender och att hitta ett bolags verkliga värde. Inget bolag har allt, men över tid tror vi att kvalitetsbolag har flera gemensamma nämnare: hållbart, hög lönsam tillväxt, återkommande försäljning, konkurrenskraft, skalbar affärsmodell, hög avkastning på kapital, bra ledning och starka ägare.

Per den sista december 2022 har fyra innehav lämnat portföljen jämfört med 2021, samtidigt som vi har adderat fyra bolag.

Mot slutet av året sålde vi av vårt innehav i H&M. Trots ett nyligen lanserat åtgärdspaket på SEK 2 miljarder för att minska kostnader har vi kommit till slutsatsen att det är svårt att se någon större uppsida i bolagets nuvarande affärsmodell.

H&M är pressat från flera olika håll kostnads- och konkurrensmässigt. H&M har fastnat i en (alltför) låg prisposition visavi konkurrenter såsom Inditex/Zara och Uniqlo, samtidigt som kinesiska lågpriskedjan Shein tar stora marknadsandelar.

I mars avyttrade vi hela innehavet i Essity. Bolaget är för mycket av en pristagare av massapriser med begränsad förmåga att parera med prishöjningar; snarare än att vara en prisledare. Vi sålde även hela innehavet i Balder. Risken för nedgraderingar av ratinginstituten var och är överhängande, samtidigt som skuldsättningen är relativt hög.

Vi avyttrade också Kinnevik, till förmån för EQT. Vi hittade en god inträdespunkt i EQT-aktien efter den kraftiga nedgången i början av året. Bolagets affärsmodell skapar grund för en långsiktig lönsamhetstillväxt. Genom ett förvärv av den asiatiska branschkollegan Baring Private Equity Asia, får EQT en helt annan och större exponering mot Asien. Den privata investeringsmarknaden i Asien förväntas växa nästan dubbelt så snabbt som den globala marknaden.

Nibe, som tillverkar värmepumpar, värmeelement och kaminer, är ett annat tillägg till portföljen. Energieffektiviseringstrenden drivet av högre elpriser, utsläppskrav, EU-regleringar och en utbytesmarknad för värmepumpar är alla viktiga drivare för caset. Allt detta är nu också förstärkt i spåren av Rysslands invasion av Ukraina, där kartan för energipolitiken hastigt ritas om. Vi ser Nibe som ett kvalitetsbolag med ett pålitligt och långsiktigt management (som också är stora ägare).

Under hösten adderade vi ånyo Securitas till portföljen. Stanley Security-förvärvet (tillsammans med en lyckad nyemission) bidrar till en ökad marginalhöjningsförmåga i och med en högre andel elektronisk säkerhet. Förväntningarna är lågt ställda på Securitas så estimatpotentialen är på uppsidan.

Ett nytt innehav i portföljen är också Assa Abloy, global ledare inom accesslösningar. Två tredjedelar av företagets produkter finns inom eftermarknaden, med en god prishöjningsförmåga (renovering, utbyten). En hög tillväxt kommer från elektromekaniska lås som nu står för ca 30% av omsättningen. Via dessa produkter möjliggörs också ökande återkommande intäkter för licenser och mjukvara (cirka 5% av den totala försäljningen). Värderingen för bolaget har under 2022 sjunkit betydligt till nära ett nioårslägsta. Trots att vi och marknaden förväntar oss en sättning inom nybyggnation som påverkar bolaget negativt har Assa Abloy historiskt visat sig motståndskraftiga genom alla cykler. Bolagets höga avkastning på kapital och relativt höga tillväxt i lönsamheten borgar för långsiktig kvalitet.

Större köp/ökning av innehav under året
Assa Abloy, EQT, Nibe, Securitas
Större försäljningar under året
Balder, Essity, H&M, Kinnevik
Störst bidrag under året
Astrazeneca, Camurus, Nibe, Securitas, SEB
Minst bidrag under året
Medicover, Troax, Arjo, Balder, Storskogen

Kapitel 6

Förvaltningsberättelse Enter Småbolagsfond

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2022 uppgick till -42,58% för andelsklass A, -42,14% för andelsklass B och -42,23% för andelsklass C. Fondens jämförelseindex, CSRX, redovisar en avkastning på -31,44% för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

Marknadens utveckling har i stor utsträckning influerats av inflations- och ränterörelser. Hög inflation har drivit upp räntor globalt. Det har medfört att marknadens sentiment kraftigt favoriserat så kallade värdebolag, alltså bolag med lågt marknadsvärde i förhållande till sin vinst. Tillväxtbolag med högre marknadsvärde i förhållande till sin vinst eller tillväxtbolag som ännu inte rapporterar en vinst straffades hårt under 2022. Svenskt småbolagsindex (CSRX) som har en tydligt tillväxtprägel, vilket ligger bakom en historiskt hög avkastning, påverkades kraftigt av marknadens favorisering av värdebolag under 2022. CSRX backade med 31,4%, betydligt mer än de stora bolagen i OMX 30 index som endast minskade med 13,0%. Allt eftersom den negativa utvecklingen pågick under 2022 blev likviditeten sämre i aktiemarknaden, vilket ytterligare försämrade utvecklingen för de mindre bolagen. Lågpunkten i marknaden var i oktober. Sedan dess har marknaden återhämtat sig då tecken på att inflationstakten är på väg att klinga av, vilket lett till lägre långräntor, främst i USA. Denna utveckling har fortsatt under inledningen av 2023 drivet av tydligt lägre inflation i USA.

Fondens utveckling

Enter Småbolagsfond utvecklades negativt och sämre än vårt jämförelseindex under 2022. Den främsta orsaken är fondens fokus på mindre, höglönsamma bolag med historiskt god tillväxt och god potential för framtida tillväxt. Denna typ av bolag värderades upp till högre nivåer än historiska snitt under 2021. När marknaden under 2022 favoriserade värdebolag så resulterade det i kraftigt fallande aktiekurser för de flesta tillväxtbolag.

Fondens snittvärdering (P/E-tal) minskade med ca 45% under 2022 och förklarar merparten av den negativa avkastningen under året. Den operationella utvecklingen för bolagen har i sin helhet varit god med hög vinsttillväxt i snitt. Som alltid har utvecklingen varierat där vissa innehav överträffat våra förväntningar och några rapporterat sämre. I det marknadsklimat som rådit har bolag som rapporterat bättre än förväntat inte belönats i lika stor utsträckning som de bolag som rapporterat sämre än väntat har straffats.

Utsikterna för 2023 är osäkra. Ekonomiska indikatorer pekar på en försvagning av konjunkturen. Utanför konsument- och byggsektorerna finns det dock få tydliga tecken på detta från bolagen. På det hela taget är efterfrågenivån fortfarande på goda nivåer och leverantörsproblem börjar avta, vilket gör att bolagen får det lättare att leverera det som efterfrågas. Priser på vissa insatsvaror faller även kraftigt, vilket kommer gynna lönsamheten för de bolag som lyckas behålla de prishöjningar som genomförts under 2022.

Prishöjningsförmåga är ett viktigt urvalskriterie för Enter Småbolagsfond och vi bedömer att bolagen i fonden kommer klara ett tuffare ekonomiskt klimat relativt väl. Vi har lämnat våra konsumentrelaterade bolag där det är för svårt att bedöma hur de kommer klara ett tufft 2023.

Vår strategi ligger däremot kvar och förändras inte nämnvärt av marknaden. Vi fortsätter att fokusera våra investeringar på bolag vi bedömer kommer generera stark vinsttillväxt på lång sikt och favoriserar de som är i en bra vinsttrend med rimli-ga värderingar. Efter den kraftiga nedgången under 2022 har värderingsnivån för innehaven i fonden gått ner markant, vilket ger ett mer gynnsamt läge jämfört med ingången av 2022.

Större köp/ökning av innehav under året
Karnov, Momentum Group, IAR Systems, Sagax, Balder
Större försäljningar
Addlife, Enea, Revolution Race, Arjo, Storskogen, Dometic, BHG
Mest bidrag
Momentum Software, IAR Systems, New Wave
Minst bidrag
Swedencare, Revolution Race, Sdiptech, Bufab, Genova

Kapitel 7

Förvaltningsberättelse Enter Preserve

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2022 uppgick till -21,11% för andelsklass A.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

När vi blickar tillbaka över året kan vi konstatera att det har varit ett väldigt händelserikt år. För ett år sedan var det få som förutsåg att vi skulle få se inflation på runt 10% samt återigen ett krig i Europa. Året går även till historien som ett av de med snabbast förändring i räntor där amerikanska FED höjde räntan med 4,25 procentenheter och Svenska Riksbanken med 2,5 procentenheter.

De flesta tillgångar har påverkats negativt av ränteuppgången och svenska börsen föll 22%, svenska tioåriga statsobligationen 16%, och svenska investment grade obligationer 4%.

Fondens utveckling

Fonden har under året haft en allokering om ca 60% till aktieinvesteringar. Aktieinvesteringarna backade med 30% under året, sämre än Stockholmsbörsen (SIXPRX) som gick ned 23%. Den sämre avkastningen än börsen i stort beror främst på fondens fokus på kvalitetsbolag. Dessa har typiskt sett högre marknadsvärden i förhållande till sina vinster. Under 2022 var det en kraftig rotation i marknaden mot bolag med lägre marknadsvärde i förhållande till sina vinster, vilket missgynnade fondens investeringar.

Ränteplaceringarna utvecklades stabilt. Främsta anledningen är att räntedurationen för fondens placeringar varit kort, vilket inneburit att värdena inte påverkats speciellt mycket av stigande räntor under året. Inledningen av 2023 har varit positiv, främst drivet av fallande långräntor i USA då fler och fler tecken pekar på att inflationstakten kommer minska kraftigt under året.

Det har inte skett några större förändringar i investeringsinriktning under året. Aktieandelen är kvar på ca 60% och merparten av aktieinvesteringarna är samma kvalitetsbolag som förra året. Efter nedgången under 2022 är värderingsnivån dock betydligt lägre.

Mest bidrag
Astra Zeneca, Mycronic
Minst bidrag
Arjo, Instalco, Balder och Formpipe

Kapitel 8

Förvaltningsberättelse Enter Cross Credit

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2022 uppgick till -1,37% för andelsklass A, -1,37% för andelsklass B, -1,37% för andelsklass C och -1,32% för andelsklass D. Durationen i fonden var 0,15 år per den 31 december 2022.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

När vi blickar tillbaka över året kan vi konstatera att det har varit ett väldigt händelserikt år. För ett år sedan var det få som förutsåg att vi skulle få se inflation på runt 10% samt återigen ett krig i Europa. Året går även till historien som ett av det med snabbast förändring i räntor där amerikanska FED höjde räntan med 4,25% och Svenska Riksbanken med 2,5%.

De flesta tillgångar har påverkats negativt av ränteuppgången och svenska börsen föll 22%, svenska tioåriga statsobligationen 16%, och svenska investment grade obligationer 4%.

Fondens utveckling

Fonden tappade 1,4% under året, vilket vi är nöjda med sett till hur övriga tillgångar och liknande fonder utvecklades.

Fondens genomsnittliga kreditkvalité är BBB- vilket är samma nivå som i inledningen på året. Under året har SSAB, finska kärnkraftsproducenten TVO och Storebrand fått höjda kreditbetyg. Castellum, Intrum och Storskogen har gått motsatta vägen. Innehaven med höjt betyg har dock varit större positioner i fonden och vägt 4% mer så ratingmigrationen har under året varit positiv.

Räntenivån i fonden har gått från 1,6% till 6,2% under året. Det förklaras dels av att Stibor stigit från -0,1% till 2,7%, dels av en förändrad värdering av kreditrisk. Den höga räntenivån ger skydd om prissättningen av kreditrisk stiger ytterligare samtidigt som avkastningspotentialen är högre än på många år. Vi är hoppfulla att vi ska kunna skapa en god riskjusterad avkastning trots en svår konjunktur.

Större köp/ökning av innehav under året

Aktiviteten har under året varit hög för att anpassa fonden mot ett förändrat marknadsläge. Vi har ökat exponeringen mot försäkringsbolag där Storebrand nu är en av fondens största innehav. Inom bank har vi adderat isländska Landsbanki och Kvika, medan Klarna och Bank Norwegian lämnat fonden.

Inom fastighetssektorn har vi gjort flera förändringar då vi i början på året sålde Genova och M2. Vi tycker prissättning i sektorn över lag ser attraktiv ut trots att fler åtgärder likt de vi såg i december behöver komma på plats. Vi är dock försiktiga och den totala vikten är 22% jämfört med 25% i början på året.

Inom energi har vi bland annat trefaldigat positionen i nämnda TVO vilket nu en av de största positionerna. Bolaget är en stark kandidat att ta steget från high yield till investment grade under 2023.

Större försäljningar
Klarna, Bank Norwegian, SSAB Genova och M2
Mest bidrag
Storebrand, SSAB, Velliv, Stena Metall och IF
Minst bidrag
SBAB, Storskogen, Tryg Forsikring, Nordax Holding och Sirius International

Kapitel 9

Förvaltningsberättelse Enter Klimatfokus Ränta

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under 2022 uppgick till -2,49% för andelsklass A, -2,49% för andelsklass B och -2,20% för andelsklass D. Durationen i fonden var 0,27 år per den 31 december 2022.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

När vi blickar tillbaka över året kan vi konstatera att det har varit ett väldigt händelserikt år. För ett år sedan var det få som förutsåg att vi skulle få se inflation på runt 10% samt återigen ett krig i Europa. Året går även till historien som ett av de med snabbast förändring i räntor där amerikanska FED höjde räntan med 4,25% och Svenska Riksbanken med 2,5%.

De flesta tillgångar har påverkats negativt av ränteuppgången och svenska börsen föll 22%, svenska tioåriga statsobligationen 16%, och svenska investment grade obligationer 4%.

Fondens utveckling

Fonden tappade 2,5% under året, vilket vi är nöjda med sett till hur övriga tillgångar och liknande fonder utvecklades.

Fondens genomsnittliga kreditkvalité är BBB+ vilket är högre än inledningen på året. Under året har norska Storebrand fått höjt kreditbetyg medan Castellum har gått motsatta vägen. Innehavet i Storebrand var dock 5,5% jämfört med Castellums på 2% så ratingmigrationen har under året varit positiv.

Räntenivån i fonden har gått från 0,9% till 4,6% under året. Det förklaras dels av att Stibor stigit från -0,1% till 2,7%, dels av en förändrad värdering av kreditrisk. Den höga räntenivån ger skydd om prissättningen av kreditrisk stiger ytterligare samtidigt som avkastningspotentialen är högre än på många år. Vi är hoppfulla att vi ska kunna skapa en god riskjusterad avkastning trots en svår konjunktur.

Större köp/ökning av innehav under året

Aktiviteten har under året varit hög för att anpassa fonden mot ett förändrat marknadsläge. Vi har ökat exponeringen mot försäkringsbolag och finanssektorn med 10% där Storebrand nu är det största innehavet samt att Tryg Försikring och IF är bland de fem största. Inom bank har vi adderat isländska Arion medan Klarna och Bank Norwegian lämnat fonden.

Inom fastighetssektorn har vi under hela året varit försiktigt allokerade. Vi tycker prissättning i sektorn över lag ser attraktiv ut trots att fler åtgärder likt de vi såg i december behöver komma på plats. Under sommaren och hösten har vi adderat Balder, Vasakronan och Vacse. Vi är dock försiktiga och den totala vikten är 17% jämfört med 18% i början på året.

Inom energi har vi adderat Kraftrigen. Bolaget producerar fossilfri el och värme och har ett kreditbetyg på A-.

Större försäljningar
Klarna, Bank Norwegian, Loomis, Kinnevik
Mest bidrag
Bank Norwegian, Telenor, Swedavia, Husqvarna och Nordax Bank
Minst bidrag
Nykredit, SKF, Gränges, Heimstanden Bostad och Fabege

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.