"Vi håller fast i vårt metodiska arbete med att investera i ett urval av ”bra” bolag."

Kapitel 1

VD har ordet

Bäste andelsägare,

Vid utgången av första halvåret 2022 befinner vi oss i ett helt annat investeringsklimat än det som rådde vid utgången av förra året. Det har utmanat börsen generellt och mer specifikt aktiekurserna för några av de bolag där Enters fonder är investerade. De nya förutsättningarna har presenterat sig på rad och i snabb takt. Inflationen har tagit fart och världens centralbanker har nu svarat med kraftfulla räntehöjningar. Stora börsfall och en i vissa delar pressad räntemarknad. Härtill ett krigsutbrott mitt i Europa som lett till skenande energipriser och som försätter omvärlden i stor osäkerhet. Sammantaget ett antal faktorer som innebär nya spelregler för både företag och konsumenter jämfört med de som rådde fram till årsskiftet 2021/22. På det mänskliga planet inte att förglömma all den mänskliga tragik och förödelse som Rysslands invasion av Ukraina inneburit.

När det gäller de finansiella marknaderna och under perioder av större osäkerhet kan det vara lägligt att påminna om aktiemarknadens förmåga att leverera värdetillväxt på lång sikt. Börsnedgången i år till trots har den svenska börsen stigit med nästan 50% under de senaste 5 åren, och för de senaste 10 åren med över 200%.

I tider av osäkerhet och stora kursrörelser är det därför viktigt att fokusera på bolagens värde. Det är ofta mer bestående än det som kan reflekteras i de mer kortsiktiga toppar och bottnar som börskurserna uppvisar.

“Enters långsiktiga arbete med att kombinera hållbarhet och avkastning är prisbelönat och vi arbetar intensivt med att göra den kombinationen tydlig för sparare och investerare.”

Henrik Lindquist, VD Enter Fonder AB

 

På Enter jobbar vi aktivt och metodiskt när det gäller att söka efter investeringar i bolag som har potential att växa sina vinster mer långsiktigt. Bolag som kan leverera värde. Vi letar efter det vi kallar för ”bra bolag”. Generellt sett innefattar det välskötta företag med hållbara affärsmodeller, som har etablerade marknadspositioner, ett stort mått av produktutveckling och som leds av ett gediget management. Det är bolag som förmår att parera för nya förutsättningar och som kan höja priset på sina produkter och tjänster i såväl goda som tuffare tider. Vi håller fast i vårt metodiska arbete med att investera i ett urval av ”bra” bolag. Erfarenheten är att det arbetssättet har fört andelsägarnas kapital igenom och ut ur tidigare perioder av börsoro på ett bra sätt.

Enters långsiktiga arbete med att kombinera hållbarhet och avkastning är prisbelönat och vi arbetar intensivt med att göra den kombinationen tydlig för sparare och investerare. Därför har en av Enters räntefonder namnändrats till Enter Klimatfokus Ränta. Vi vill med det förtydliga att fonden investerar i räntepapper emitterade endast av bolag som uppfyller Parisavtalets mål om reduktion av växthusgaser.

Välkommen att läsa mer om Enters hållbarhetsarbete och ta del av detaljerad information för respektive fond i denna halvårsrapport.

Med tack för andelsägarnas förtroende,

Henrik Lindquist, Verkställande direktör

Kapitel 2

Förvaltningsberättelse Enter Sverige

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under första halvåret 2022 uppgick till -38,88% för andelsklass A , -38,77% för andelsklass B och -38,74% för andelsklass C. Fondens jämförelseindex SIXPRX, redovisar en avkastning på -27,94% för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

År 2022 inleddes med en nedgång på Stockholmsbörsen. Den svenska börsen, mätt som SIXPRX, sjönk med 11% i januari. Sättningen bör delvis ses mot bakgrund av en stark avslutning i december då börsen var upp 5% och 39% för 2021 som helhet. Framtida räntehöjningar från amerikanska FED var temat vilket skapade ett säljtryck på främst tillväxtaktier och aktier med högre värderingsmultiplar.

Det har varit många rörliga delar i spel under första halvåret; kriget i Ukraina, inflation, räntehöjningar, problem med försörjningskedjor och covidnedstängningar i Kina. Tillväxtaktier och konsumentrelaterade sektorer har varit under press. Sektorer som gynnats av högre räntor har utvecklats positivt och det omvända gällt för sektorer med negativ påverkan. Det tydligaste exemplet är att banksektorn fallit med knappt 15% sedan årsskiftet medan fastighetssektorn gått ned med drygt 45%. Riksbanken har höjt styrräntan till 75 baspunkter och i USA har den amerikanska 10-åriga statsobligationen stigit till 2,96%.

Rysslands brutala invasion av Ukraina har tvingat människor på flykt samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna blivit alltmer tydliga. Bolag med exponering mot Ryssland och Ukraina har stängt ned både försäljnings- och produktionsverksamheter. Den stora osäkerheten kring förändrade handelsrelationer, energiförsörjning och det allmänna säkerhetsläget påverkar dock alla företag.

Energipriser, den europeiska energiförsörjningen, kostnadsökningar och fortsatta störningar i de globala leverantörskedjorna har varit viktiga frågor. Konjunkturen kommer rimligtvis att mattas av framöver som en följd av ränteuppgångarna. På den positiva sidan kan vi notera att många tillverkande bolag blivit duktiga på att anpassa sig till en föränderlig försörjningskedja, logistikmönster och produktionsbortfall som en följd av pandemin. Dessutom har en stor del av våra portföljbolag en rekordstor efterfrågan på sina produkter.

Nibe, som tillverkar värmepumpar, värmeelement och kaminer, är en nykomling i portföljen. Vi bedömer att bolaget är väl positionerat av flera anledningar. Det är först och främst en kraftigt ökande energieffektiviseringstrend drivet av högre elpriser, utsläppskrav, EU-regleringar och en utbytesmarknad för värmepumpar. Allt detta är nu också förstärkt i spåren av Rysslands invasion av Ukraina, där kartan för energipolitiken hastigt ritas om. Det borde gynna produkter med syfte att öka energieffektiviseringen och att skapa ett större oberoende av fossila kraftkällor. Vi ser Nibe som ett kvalitetsbolag med ett pålitligt och långsiktigt management (som också är stora ägare). De har även produkter med starka varumärken som är ledande i sina nischer. Vi tror att bolaget kommer fortsätta driva försäljningen med förvärv i magnituden av ett antal procentenheter per år och ser en organisk försäljningstillväxt på runt 10% under 2022. Värderingen för bolaget har de senaste åren varit ansträngd men aktien hade kommit ned rejält sedan slutet av 2021. Vi tyckte att det finns en värderingsuppsida, vilket inte har varit fallet tidigare.

Även EQT är ett nytt innehav i portföljen. Vi hittade en god inträdespunkt i aktien efter den kraftiga nedgången under de senaste månaderna. Bolagets affärsmodell skapar grund för en långsiktig lönsamhetstillväxt. Genom ett förvärv av den asiatiska branschkollegan Baring Private Equity Asia, får EQT en helt annan och större exponering mot Asien. Den privata investeringsmarknaden i Asien förväntas växa nästan dubbelt så snabbt som den globala marknaden. EQT har en bra affärsmodell, inte minst när det gäller att ta ut förvaltningsavgifter. Man har också en till stor del en stabil kundkrets som löpande är med i nya fondlanseringar.

Vi har sålt hela innehavet i Kinnevik och i stället byggt på vår position i EQT. Kinnevik har, enligt vår bedömning, inte en lika utmejslad affärsidé, och i valet av de två har vi bedömt att EQT har bättre långsiktiga förutsättningar. Under mars avyttrade vi innehavet i Essity. Massapriserna ökade under inledningen av året och vi bedömde att det blir svårt för Essity att komma väl ut operationellt och finansiellt under 2022 och 2023. Detta trots prishöjningar från bolagets sida.

Större köp/ökning av innehav under året

Astrazeneca, Nibe och EQT

Större försäljningar

Essity och Kinnevik

Mest bidrag

Astrazeneca, AAK och Embracer

Minst bidrag

Medicover, Troax och Storskogen

Framtidsutsikter andra halvåret 2022

Efterfrågan:

I närtid fortsätter det osäkra läget. Kriget i Ukraina, höga energipriser, kostnadsökningar, inflation och kommande räntehöjningar kommer att påverka efterfrågan i marknaden. Konjunkturen kommer med stor sannolikhet att mattas av
till följd av räntehöjningar. Som motkraft mot det negativa är arbetsmarknaden fortsatt stark och än så länge så är efterfrågan för många av våra portföljbolag god. Om efterfrågan är verklig eller om den är delvis dopad av lageruppbyggnad är svårt att prognosticera. Tillverkande bolag har dock blivit duktiga på att anpassa sig till en föränderlig försörjningskedja och logistikutmaningar till följd av pandemin.

Vinsterna:

Vinstjämförelse mot år 2019 är fortsatt mer intressant och lämplig att mäta då bolag och sektorer har både påverkats mer positivt eller negativt under pandemin. Vissa bolag ser ett uppdämt behov. Efterfrågan på deras produkter ökar efter två år med produktionsbortfall och komponentbrist. Inflationen innebär högre ordervärden medan underliggande volym kan vara relativt oförändrad. Hur bra bolagen lyckas kompensera sig mot högre pris på insatsvaror samt hur väl de kan bibehålla sina marginaler kommer få stor inverkan på vinstutvecklingen framöver.

Värdering:

P/E talet för 2021 på ca 20 var högt och låg över det 20-åriga genomsnittet. Värderingen har nu i år kommit ned betydligt och Stockholmsbörsens P/E tal befinner sig runt 13 strecket för 2022. Detta kan jämföras med ett historiskt snitt på ca 15. Värderingen för de stora bolagen i OMX30 ser därmed mer attraktiv ut men då inflationen ökar så kan företagens vinstmarginaler komma under press. Råvarupriser är volatila och energipriser höga. Än så länge så syns inte inflationen i löneökningar men kan ske om prisnivåerna fortsätter att stiga och högre ersättning krävs. Inflationen i producentled kan företagen kompensera för om de lyckas föra prisökningarna vidare gentemot kund. En långvarig och bestående inflation kan slå mot konsumenternas efterfrågan och därmed bolagens vinstutveckling och värdering. Långsiktig bedömer vi att aktier är fortsatt attraktiva relativt alternativa placeringar.

Risker:

Kriget i Ukraina och det allmänna säkerhetsläget påverkar marknaden. Osäkerhet med förändrade handelsrelationer, oro för energiförsörjning och störningar i globala leverantörskedjor ser ut att fortsätta. Inflation och kommande räntehöjningar påverkar marknaden på flera olika sätt och hur väl bolag lyckas med att kompensera för detta kommer att bli viktiga faktorer att följa då de ekonomiska konsekvenserna kan bli betydande.

Träffa förvaltarna
Henrik Lindquist
VD Pareto Asset Management AB

Henrik har mer än 30 års erfarenhet av kapital- och fondförvaltning och har verkat i bolaget sedan starten 1999. Henrik har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet. Henrik nås på 070-693 57 13.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Erik Paulsson
Aktieförvaltare/ analytiker

Erik ingår i förvaltningsteamet. Han har lång erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst som Senior Equity Analyst på Nordea. Erik har en masterexamen med inriktning på Finance från Stockholms Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.