Vi intervjuar Professor John Hassler som bedriver forskning på Stockholms universitet om bl a kopplingen mellan ekonomi och klimat.

Kapitel 1

Rapporten i korthet

Electrolux ger en mycket tänkvärd bild av verkligheten i Kina
Under kvartalet uppmärksammades vi på misstankarna kring omfattande och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter på ett stort antal fabriker i Kina. Muslimska uigurer misstänks vara utsatta för tvångsarbete koordinerat av den kinesiska staten. En av de utpekade fabrikerna kan kopplas till Electrolux underleverantörskedja. I Enters dialog med bolaget beskriver man den process som nu inleds för att klargöra förhållandena och utvärdera om man kan fortsätta att använda sig av vissa underleverantörer. Man ger samtidigt en mycket tänkvärd bild av de problem man stöter på i Kina. Mer om detta på sidan 6.

Intervju med Professor John Hassler
Vi har under första kvartalet engagerat professor John Hassler i vårt hållbarhetsarbete vilket har utmynnat i en intervju som återfinns på sidan 9. John bedriver forskning på Stockholms universitet och studerar bland annat kopplingen mellan ekonomi och klimat. I intervjun beskriver John vilka klimatpolitiska åtgärder som är de mest effektiva och vad näringslivets roll för att uppnå dessa är. Han kommenterar också hur han tror att den rådande pandemin kommer att påverka framtida hållbara satsningar.

Kan börsens största utsläppare vara en hållbar investering?
Kan en investering i ett bolag som står för 10% av Sveriges koldioxidutsläpp paradoxalt nog vara en av våra mest hållbara investeringar? På sidan 15 beskriver vi hur vi ser på våra obligationsinnehav från Sveriges största utsläppare SSAB.

Hållbarhet genom innovation – Atlas Copco visar vägen
Innovationskraft är en del av Atlas Copcos DNA. Man har sedan länge arbetar med att erbjuda lösningar som ökar kunders produktivitet och effektivitet. Detta har gjort att hållbarhet idag är en av bolagets starkaste drivkrafter. Läs mer om hur vi ser på Atlas Copcos hållbarhetsarbete på sidan 17.

Kapitel 2

Intervju med Professor John Hassler

Att vidga sina kunskaper och fördjupa sina resonemang är alltid eftersträvansvärt. Särskilt kring ett komplext i sådan snabb utveckling som klimat och hållbarhetsfrågor. Men en stundtals osäker vetenskap och starka politiska viljor gör att det ibland känns svårt att veta hur man ska navigera rätt i det enorma informationsflödet.

“Den absolut viktigaste poängen i rapporten är att klimat och ekonomi hänger ihop i ett globalt system. Politiker måste lyfta blicken utanför sina nationers gränser och komma fram till globala åtgärder med ett långsiktigt perspektiv. Något jag kan tycka att svensk politik har fokuserat för lite på hittills.”

I SNS konjunkturrådets rapport 2020, svensk politik för ett globalt klimat, försöker nio forskare från skilda vetenskapliga discipliner reda ut det vetenskapliga läget och ge förslag på klimatpolitiska åtgärder. Ordförande är John Hassler, professor i nationalekonomi på Stockholms universitet. Vi på Enter har under det första kvartalet 2020 engagerat John i vårt arbete med hållbarhetsfrågor. Samarbetet med John har bland annat utmynnat i följande intervju. Läs mer i rapporten.

Kapitel 3

Incidenter

Electrolux
Organisationen ASPI uppmärksammade i början av 2020 misstänkt tvångsarbete på ett stort antal kinesiska fabriker, däribland en aktör i Electrolux underleverantörskedja. Människorättsorganisationer har länge kritiserat den kinesiska regimen för det förtryck som bedrivs mot muslimska uigurer från Xinjiang-provinsen. Närmare en miljon uigurer misstänks vara frihetsberövade och instängda i s.k. omskolningsläger där de enligt den kinesiska staten ska utbildas för att motverka terrorism och extremism. Flertalet av dessa människor misstänks nu ha förflyttats från omskolningslägren till fabriker runtom i Kina. Detta har föranlett Enter att initiera en dialog med Electrolux Cecilia Nord, Director Responsible Sourcing, samt Henrik Sundström, VP Group Sustainable Affair.

För att säkerställa att mänskliga rättigheter inte kränks i leverantörskedjan arbetar Electrolux primärt med en hög grad av fysisk närvaro hos leverantörer i särskilt utsatta områden. I den senaste riskutvärderingen flaggas 8 länder som särskilt utsatta, Kina är ett av dessa. Cirka 350–450 platsbesök utförs årligen på dessa anläggningar, både av egen personal med lokal närvaro samt externa aktörer. Kan Electrolux påvisa brister inom vissa områden, exempelvis tvångsarbete, har man strikt nolltolerans och dessa leverantörer skall uteslutas. Man poängterar att man inte upplever att någon leverantör är affärskritisk till den grad att en omgående exkludering skulle innebära stora störningar av verksamheten.

För att hantera den inträffade situationen i Kina har Electrolux initierat en process i flera steg. I ett inledande skede har man vänt sig till samtliga leverantörer i Kina och bett om en redogörelse över deras situation. I rapporten från ASPI namngavs särskilt en aktör i Electrolux underleverantörskedja. Denna leverantör menar att uigurer arbetar i fabriken, men att dessa arbetar på helt lagliga premisser. Detta accentuerar tydligt den problematik man stöter på när man försöker föra dialog kring dessa frågor med kinesiska företrädare. Kritik av den kinesiska statens intentioner bemöts inte sällan av motsättning och ovilja till samarbete. Ibland så till den grad att det kan äventyra anställdas säkerhet. Med anledning av detta kommer Electrolux inte att använda sig av inhemsk personal i de viktiga platsbesöken som kommer att krävas för att utvärdera dessa situationer. Platsbesöken kommer istället att utföras av personal från det svenska kontoret.

Så fort den rådande omvärldssituationen tillåter resor av detta slag igen så inleds arbetet med platsbesök hos samtliga leverantörer i Kina. Vi bedömer att Electrolux vidtar relevanta åtgärder och vi fortsätter följa processens utveckling i en tät dialog med bolaget. Enter kommer också att utvärdera övriga investeringar som kan vara exponerade mot denna typ av risk och initiera en dialog med dessa bolag.

Träffa analytikern
Vilhelm Böhme
Ansvarig för Hållbarhetsanalys

Vilhelm är ansvarig för bolagets hållbarhetsanalys. Han har en civilingenjörsexamen med inriktning på finansiell matematik från KTH och har studerat ekonomi på Stockholms universitet. Vilhelm ingår i bolagets Operations team.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.