Vi tittar närmare på Sandviks, Balders och Climeons hållbarhetsarbete.

Kapitel 1

Rapporten i korthet

Under kvartalet har två incidenter i våra portföljbolag uppmärksammats. Den tyska miljöorganisationen BUND har uppmärksammat omfattande brister i registreringen av kemikalier. En av kemikalierna som uppmärksammas av BUND är ursprungligen registrerad av AAK.

Ångpanneföreningen (ÅF) har uppmärksammats i en korruptionshärva kring den förre brasilianske presidenten Michel Tamer. ÅF:s dotterbolag i Brasilien anklagas för att ha vunnit upphandlingen av byggandet av en kärnkraftsreaktor på ifrågasatta grunder. Mer om dessa incidenter och vårt agerande finns att läsa på sidan 3 i denna rapport.

Den senaste bedömningen av koldioxidrelaterad risk presenteras på sidan 9. Denna analys syftar till att identifiera de bolag som är dåligt rustade för skiftet till en koldioxidneutral ekonomi. Resultatet för kvartal 2 2019 visar att vi har varit framgångsrika på att välja ut de främsta bolagen inom industrisektorn. Ett positivt resultat då industrin är vår enskilt största sektor. Industrin är också en sektor där den gröna omställningen kommer att vara särskilt påtaglig.

Ett industribolag som har integrerat hållbarhet i sin affärsmodell på ett lyckat sätt är Sandvik. På sidan 6 kan du läsa mer om hur vi ser på Sandviks hållbarhetsarbete. I analysen framgår det även att fastighetssektorn är den sektor som bidrar till mest koldioxidrelaterad risk i våra portföljer. På sidan 7 ger vi vår syn på fastighetssektorns utmaningar och våra tankar kring vårt största fastighetsinnehav, Fastighets AB Balders, hållbarhetsarbete.

“Vi ser gärna att de bolag som tar plats i våra portföljer har en tydlig hållbarhetsinriktning. Det kan vara bolag som arbetar med ny teknik eller som på något annat sätt har en affärsmodell med syfte att bidra till en hållbar utveckling.”

Vilhelm Böhme, Ansvarig för hållbarhetsanalys

Kapitel 2

Climeon - intressant innehav i våra fonder

Hållbarhetsrelaterade risker är något som i princip alla bolag idag måste förhålla sig till. Den gröna omställningen väntas accelerera och bolag som inte hänger med i utvecklingen kommer att straffas hårt. Samtidigt kommer nya dörrar att öppnas för aktörer som är väl anpassade för den nya verkligheten. När man talar om hållbara investeringar brukar man skilja på negativt respektive positivt urval. Negativt urval syftar till att undvika ”dåliga” bolag. Positivt urval å andra sidan syftar till att identifiera de bolag som bedriver ett hållbarhetsarbete som kan dra nytta av den gröna omställningen.

Ett tydligt exempel på ett positivt urval i våra portföljer är bolaget Climeon som samtliga våra aktiefonder har investerat i under 2019. Climeon är idag ett litet bolag som ännu inte är lönsamt. Men vi ser en stor potential i bolagets unika teknologi som möjliggör utvinning av elektricitet ur lågtempererat vatten. Restvärme från industrier och andra värmeproducerande verksamheter är idag en stor outnyttjad resurs. Med Climeons skalbara värmekraftsystem kan man utnyttja denna värme som annars hade kylts bort. Detta bidrar både till energieffektivisering samt en stor miljönytta.

Climeons produkter används idag bland annat på ett antal fartyg där spillvärme från fartygsmotorerna används för att producera el. Även SSAB har installerat Climeons system som ett led i en koldioxidfri stålproduktion.
Den största potentialen ser vi däremot i systemets geotermiska tillämpningar. Geotermisk elproduktion är en förnyelsebar energikälla med förmågan att producera kontinuerlig energi. Idag är geotermisk produktion av elektricitet begränsad till ett fåtal områden på jorden som Island och Japan där det geotermiska vattnet är högtempererat. Med Climeons produkt finns potential att inte bara effektivisera produktionen i dessa länder, utan även utvidga geotermisk elproduktion till resten av världen.

Climeons system har blivit mångfaldigt prisat, bland annat fick de utmärkelsen ”Climate Solver” av WWF 2016.
För ett expansivt bolag som strävar efter en hög internationell närvaro ställs höga krav på en god affärsetik. I takt med att Climeons affär växer kommer vi att vilja se tydligare riktlinjer och processer för att säkerställa detta.

 

Träffa analytikern
Vilhelm Böhme
Ansvarig för Hållbarhetsanalys

Vilhelm är ansvarig för bolagets hållbarhetsanalys. Han har en civilingenjörsexamen med inriktning på finansiell matematik från KTH och har studerat ekonomi på Stockholms universitet. Vilhelm ingår i bolagets Operations team.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.