Vi har tittat närmare på ett urval av svenska bolag inom tillverkningsindustrin och hur de arbetar med att minska sina utsläpp.

Kapitel 1

Rapporten i korthet

Skanskas säkerhet under lupp
Under kvartalet har vi haft en dialog med Skanska avseende arbetsförhållanden och säkerhet på byggbolagets arbets­platser efter att flertalet olyckor med dödlig utgång har uppmärksammats. I samband med att dessa frågor har lyfts har också en frågeställning kring Skanskas fackliga samar­beten aktualiserats. Följ vår dialog med Skanska på sidan 6. En längre och mer fördjupad syn av Skanskas hållbarhets­arbete finns att läsa på sidan 17.

Essitys hållbarhetsarbete i framkant

Att Essity ser stora affärsmöjligheter i en grön omställning råder det inga tvivel om. Det syns tydligt i de investeringar man har gjort för att minska bolagets klimatpåverkan och hur man arbetar med innovativa produktlösningar. Trots Essitys goda positionering vad gäller hållbarhet kommer det att krävas omfattande åtgärder för att uppnå bolagets ambitiösa målsättningar. Läs mer om vår syn på Essitys hållbarhets­arbete på sidan 15.

Svenska industribolag, en hållbar investering?
Industrin är den enskilt största bidragaren till Sveriges kol­dioxidutsläpp. Samtidigt visar forskning att industri förlagd till Sverige kan ha stora globala klimatfördelar. På sidan 10 gör vi en djupdykning i svensk tillverkningsindustri och studerar hur några av våra största bolag arbetar med att minska sin klimatpåverkan.

Sandvik på besök hos Enter
Ett återkommande inslag i Enters hållbarhetsarbete är att vi jobbar med fortbildning av vår personal. I december var Sandviks hållbarhetschef på plats för en presentation och en mer detaljerad diskussion om de möjligheter och utmaning­ar Sandvik står inför framöver. Sandvik tar hållbarhetsfrågan på stort allvar och ser betydande affärsmässiga möjligheter när gruvindustrin blir allt mer elektrifierad. Samtidigt är man ödmjuk till det faktum att man har mycket kvar att göra och lyfter bland annat konflikten mellan kortsiktiga finansiella intressen och långsiktiga hållbarhetsinvesteringar. En konflikt som långt ifrån är unik för Sandvik. Vill du läsa mer om hur vi ser på Sandviks hållbarhetsarbete rekommenderas Enters hållbarhetsrapport kvartal 2 2019.

Kapitel 2

Hållbarhet i tillverkningsindustrin

Industrin står för över 30 % av Sveriges utsläpp, på en global nivå är motsvarande siffra cirka 20 %. I Sverige kan merparten av dessa utsläpp härledas till cirka 30 enskilda anläggningar. Trots den stora belastningen på den svenska utsläpps­statistiken har industri förlagd i Sverige resulterat i stora klimatbesparingar ur ett globalt perspektiv. Undersökningar1 visar att industri i Sverige under perioden 1995 till 2009 har motverkat utsläpp av 580 miljoner ton koldioxid. Som referens uppgick de totala utsläppen av koldioxid i Sverige till 52 miljo­ner ton år 2018. Detta är ett resultat av den svenska industrins tekniska effektivitet och Sveriges närmast fossilfria energimix som resulterat i ovanligt koldioxidsnåla tillverkningsprocesser i jämförelse med globala genomsnitt. Läs mer i rapporten.

 

Ett forskningsområde som Enter följer med stort intresse är utvecklingen av CCS­teknik (”Carbon Capture and Storage”). Detta är en teknik där koldioxid från stora punktutsläpp kan fångas in för att sedan lagras djupt ner i berggrunden. Om CCS­teknik installeras på de 30 industrianläggningar med högst utsläpp i Sverige finns potential att halvera Sveriges totala koldioxidutsläpp. Forskarskrået och FN´s klimatpanel IPCC är överens om att CCS­teknik kommer att vara en nödvändig komponent för att nå klimatmålen i Parisavtalet. Förutsättningarna för tekniken bedöms vara särskilt god i Sverige. De ekonomiska incitamenten är däremot för svaga i dagsläget.

Kapitel 3

Incidenter

Skanska
Under 2019 har Skanska vid flertalet tillfällen blivit upp­märksammade i media på grund av upprepade dödsfall på projekt drivna av bolaget. Framförallt har säkerheten vid byggandet av motorvägen I­4 Ultimate mellan Florida och Orlando ifrågasatts där fem personer har omkom­mit sedan projektets start 2015. Olyckorna har orsakats av typiska byggarbetsplatsincidenter som kollisioner, fall eller överkörningsolyckor. I samtliga fall kan säkerheten på arbetsplatsen ifrågasättas. I samband med att frågor kring säkerhet har lyfts så har också diskussioner som rör bola­gets fackliga samverkan aktualiserats. Dessa händelser har föranlett att Enter under kvartalet upprättat ett möte med Skanska för att diskutera
de frågorna.

Träffa analytikern
Vilhelm Böhme
Ansvarig för Hållbarhetsanalys

Vilhelm är ansvarig för bolagets hållbarhetsanalys. Han har en civilingenjörsexamen med inriktning på finansiell matematik från KTH och har studerat ekonomi på Stockholms universitet. Vilhelm ingår i bolagets Operations team.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.