De finansiella marknaderna har fortsatt haft en god utveckling in i det första halvåret 2021.

Kapitel 1

VD har ordet

Bäste andelsägare,

De finansiella marknaderna har fortsatt haft en god utveckling in i det första halvåret 2021. Vår egen svenska börs uppvisar styrka med en börsuppgång på hela 20,7 procent. Återigen bättre än många jämförbara börser världen över. Den svenska företagsobligationsmarknaden har levererat en stabil och god avkastning.

Samstämmiga signaler pekar på en kraftfull ekonomisk återhämtning efter att Coronapandemin successivt avtar i omfattning. Penningmässiga stimulanser från både centralbanker och finanspolitik har lyckats begränsa de negativa ekonomiska effekterna på både företagens investeringsvilja och hushållens ekonomi. Faktum är att stimulansåtgärderna varit och fortsatt är kraftfulla så till den grad att arbetsmarknaden och produktionskapacitet inte riktigt håller jämna steg med den allt starkare efterfrågan. Många ser risker för ökande inflation och den förväntansbilden har periodvis skapat lite oro på aktie- och räntemarknaden. Sannolikt är de farhågorna övergående.

Henrik Lindquist VD Enter Fonder AB

Särskilt nischade på temat om hållbart värdeskapande är aktiefonden Enter Sverige Hållbar Tillväxt och räntefonden Enter Klimatfokus Ränta. Den senare är dessutom en av få fonder i Sverige som arbetar med hållbara investeringar som mål och är klassad som en s.k. artikel 9-fond.

En helt annan positiv kraft är företagens och hushållens anpassning till klimatmålen och Parisavtalets ambitioner att sänka koldioxidavtrycket till noll år 2050. Det kräver en fundamental omställning av stora delar av våra samhällen, hur vi konsumerar och därmed får behov av helt nya produkter och tjänster. Ett totalt utbyte av den existerande fordonsparken är bara ett exempel på det.

Med vår gedigna kunskap och mer än 20-åriga erfarenhet av investeringar i svenska bolag ser vi att omställningen genererar efterfrågan på helt nya produkter och tjänster. Det ger i sin tur möjlighet att skapa värdetillväxt i våra fonder och till våra andelsägare. Hållbar tillväxt är ett nyckelord som investeringstema för våra fonder. Det gäller dock att sortera ut de bolag som är progressiva och aktiva. Enters omfattande hållbarhetsanalys lägger grunden för det arbetet.

Särskilt nischade på temat om hållbart värdeskapande är aktiefonden Enter Sverige Hållbar Tillväxt och räntefonden Enter Klimatfokus Ränta. Den senare är dessutom en av få fonder i Sverige som arbetar med hållbara investeringar som mål och är klassad som en s.k. artikel 9-fond (SFDR; Sustainable Finance Disclosure Regulation).

På Enter gläds vi åt att allt fler investerare upptäcker våra fonders gedigna avkastningshistorik. Vi lägger också ner betydande resurser på att vara tydliga i vårt arbete och hur vi hanterar förtroendet från alla våra andelsägare. Mycket av den kommunikationen sker löpande och via digitala medier och poddar. I denna halvårsredogörelse finns om möjligt ännu mer information och intressanta kommentarer från Enters förvaltningsteam.

Med tack för andelsägarnas förtroende,

Henrik Lindquist, Verkställande direktör

 

Kapitel 2

Förvaltningsberättelse Enter Sverige

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under första halvåret 2021 uppgick till 22,02 procent för andelsklass A , 22,26 procent för andelsklass B och 22,33 procent för andelsklass C. Fondens jämförelse-index SIXPRX, redovisar en avkastning på 22,37 procent för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

Det första halvåret 2021 har fortsatt att präglas av Coronapandemin. Först en oro för ökad global smittspridning som sedan ledde till positiva marknader i och med vaccine-ring och därmed lättnader av restriktioner. Positiva signaler kom från USA med en nyinstallerad President Biden som sjösatte ett stort stödpaket som dessutom är gynnsamt för en grön omställning. Värdeaktier har utvecklats klart bättre än tillväxtbolag och stora bolag har avkastat mer än småbolagen. Årets första kvartalsrapporter visade bättre resultat än förväntat med fina marginaler tack vare lägre kostnader men även ökad efterfrågan. Stigande råvarupriser under första halvåret förväntas få större effekt på bolagen under andra halvåret 2021 och även i inledningen av 2022. Flertalet bolag menar att de lyckas få igenom prishöjningar ut mot kund för att kompensera ökade insatskostnader. Oro finns för stigande inflation då inflationsdata fortsatte att komma in något högre än förväntat. Hur stor andel av inflationen som beror på att vi jämför med inflationsdata från förra året och vad som kom-mer från reell inflationsökning är svårt att bedöma. Det har uppstått flaskhalsar inom produktion på grund av minskad kapacitet och restriktioner i samband med pandemin, vilket gör att det tar tid att starta produktionen igen när efterfrågan tar fart. Räntor har stigit för att sedan falla tillbaka vilket kan tyda på att inflationsuppgången kan vara tillfällig och att den kan falla tillbaka igen när flaskhalsar har åtgärdats.
Större köp/ökning av innehav under året:
Linc och Embracer Group
Större försäljningar:
Securitas
Mest bidrag:
Troax, Medicover, Dometic, Addtech och K2A Knaust
Minst bidrag:
Nent, Husqvarna, Embracer, Afray och AAK

 

Framtidsutsikter andra halvåret 2021

Efterfrågan: I närtid kommer vi att få se fortsatta stimulanser och lättade restriktioner i samband med ökad vaccinering. Räntorna har ökat för att sedan falla tillbaka bla pga högre inflationssiffror och flaskhalsar inom världsproduktionen av vissa varor som tex halvledare. Ökade råvarupriser kan komma att påverka prisbilden under kommande halvår. Efterfrågan inom många områden är mycket stark. Makrobilden är dock fortsatt osäker och spridningen av den sk Deltavarianten av Covid-19 kan leda till skärpta eller återinförda restriktioner i vissa länder och områden. I Sverige har vi en stor vårdskuld som ska komma att betas av då operationer har lagts på is under pandemin.
Vinsterna: Vinsterna för bolagen förväntas öka och jämfört med år 2020 ser det onekligen positivt ut. En vinstjämförelse mot år 2019 är dock mer intressant och lämpligt att mäta. Vissa bolag ser ett uppdämt behov och efterfrågan på deras produkter ökar medan 2020 års vinnare i form av tex hemmafixbolag får svårare jämförelsetal att mäta sig mot. Vinster kvartal över kvartal kommer att se fortsatt positiva ut och vi förväntar oss en vinståterhämtning kommande år. Eventuell ökad inflation kan dock leda till högre priser och lägre marginaler om bolagen får svårt att kompensera sig.
Värdering: Stockholmsbörsens P/E tal befinner sig strax under 20-strecket för år 2021. Detta kan jämföras med historiskt snitt som ligger runt ca 15. Även om vi ser på en värdering av eget kapital i bolagen, det sk P/BV, ligger det högre än historiskt snitt. Den låga förväntansbilden för lönsamheten, avkastningen på det egna kapitalet för 2021-2022, indikerar att bolagen är högt värderade. Vid ökad inflation så kommer företags vinstmarginaler under press men för tillfället verkar inflationsökningen främst bestå av råvaruprisökningar och inte pga löneökningar, men det återstår att se. Inflation i producentled är lättare att kompensera för gentemot kund och vinsttillväxten kan därmed eventuellt bli högre än analytikernas lågt ställda förväntningar vilket skulle innebära att företagens värdering inte är fullt så hög som initiala nyckeltal indikerar. Vi bedömer att priset på aktier är fortsatt attraktivt relativt alternativa placeringar.
Risker: Coronapandemin är fortsatt den största risken för aktiemarknaden för återstoden av 2021 med dess effekter på bl a återgång till öppning av samhällen, arbetsmarknad, efterfrågan och tillväxt. Utöver Corona är utvecklingen kring handelskonflikter utmaningar som kan påverka marknaden.

 

Hållbarhet för oss

I Enter Fonders arbete att skapa avkastning för våra kunder spelar hållbarhetsfrågor en allt viktigare roll. Vi är övertygade om att bolag som inte tar sociala, etiska och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet innebär affärsmässiga och varumärkesmässiga risker vi som placerare bör vara observanta på. Eftersom felsteg inom hållbarhetsområdet i högsta grad riskerar att få återverkningar på ett bolags aktiekurs arbetar Enter Fonder strukturerat för att integrera dessa aspekter i vår bolagsanalys och aktievärdering.

Kapitel 3

Förvaltningsberättelse Enter Sverige Hållbar Tillväxt

Resultatutveckling under året

Fondens avkastning under första halvåret 2021 uppgick till 23,35 procent. Fondens jämförelseindex SIXPRX, redovisar en avkastning på 22,37 procent för motsvarande period.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

Det första halvåret 2021 har fortsatt att präglas av Coronapandemin. Först en oro för ökad global smittspridning som sedan ledde till positiva marknader i och med vaccinering och därmed lättnader av restriktioner. Positiva signaler kom från USA med en nyinstallerad President Biden som sjösatte ett stort stödpaket som dessutom är gynnsamt för en grön omställning. Värdeaktier har utvecklats klart bättre än tillväxtbolag och stora bolag har avkastat mer än småbolagen. Årets första kvartalsrapporter visade bättre resultat än förväntat med fina marginaler tack vare lägre kostnader men även ökad efterfrågan. Stigande råvarupriser under första halvåret förväntas få större effekt på bolagen under andra halvåret 2021 och även i inledningen av 2022. Flertalet bolag menar att de lyckats få igenom prishöjningar ut mot kund för att kompensera ökade insatskostnader. Oro finns för stigande inflation då inflationsdata fortsatte att komma in något högre än förväntat. Hur stor andel av inflationen som beror på att vi jämför med inflationsdata från förra året och vad som kom-mer från reell inflationsökning är svårt att bedöma. Det har uppstått flaskhalsar inom produktion på grund av minskad kapacitet och restriktioner i samband med pandemin, vilket gör att det tar tid att starta produktionen igen när efterfrågan tar fart. Räntor har stigit för att sedan falla tillbaka vilket kan tyda på att inflationsuppgången kan vara tillfällig och att den kan falla tillbaka igen när flaskhalsar har åtgärdats.
Större köp/ökning av innehav under året:
Linc, Sdiptech och OX2
Större försäljningar:
Securitas
Mest bidrag:
Troax, Medicover, Arjo och K2A
Minst bidrag:
Scandinavian Biogas, Renewcell och Climeon

Framtidsutsikter andra halvåret 2021

Efterfrågan: I närtid kommer vi att få se fortsatta stimulanser och lättade restriktioner i samband med ökad vaccinering. Räntorna har ökat för att sedan falla tillbaka bl a pga högre inflationssiffror och flaskhalsar inom världsproduktionen av vis-sa varor som tex halvledare. Ökade råvarupriser kan komma att påverka prisbilden under kommande halvår. Efterfrågan inom många områden är mycket stark. Makrobilden är dock fortsatt osäker och spridningen av den sk Deltavarianten av Covid-19 kan leda till skärpta eller återinförda restriktioner i vissa länder och områden. I Sverige har vi en stor vårdskuld som ska komma att betas av då operationer har lagts på is under pandemin.
Vinsterna: Vinsterna för bolagen förväntas öka och jämfört med år 2020 ser det onekligen positivt ut. Vinstjämförelse mot år 2019 är dock mer intressant och lämpligare att mäta. Vissa bolag ser ett uppdämt behov och efterfrågan på deras produkter ökar medan 2020 års vinnare i form av tex hemmafixbolag får svårare jämförelsetal att mäta sig mot. Vinster kvartal över kvartal kommer att se fortsatt positiva ut och vi förväntar oss en vinståterhämtning kommande år. En eventuellt ökad inflation kan dock leda till högre priser och lägre marginaler om bolagen får svårt att kompensera sig.
Värdering: Stockholmsbörsens P/E tal befinner sig strax under 20-strecket för år 2021. Detta kan jämföras med ett historiskt snitt som ligger runt ca 15. Även om vi ser på värdering av eget kapital i bolagen, det sk P/BV, ligger det högre än historiskt snitt. Den låga förväntansbilden för lönsamheten, avkastningen på det egna kapitalet för 2021-2022, indikerar att bolagen är högt värderade. Vid ökad inflation så kommer företagens vinstmarginaler under press men för tillfället verkar inflationsökningen främst bestå av råvaruprisökningar och inte pga löneökningar, men det återstår att se. Inflation i producentledet är lättare att kompensera för gentemot kund och vinsttillväxten kan därmed eventuellt bli högre än analytikernas lågt ställda förväntningar vilket skulle innebära att företagens värdering inte är fullt så hög som initiala nyckeltal indikerar. Vi bedömer att priset på aktier är fortsatt attraktivt relativt alternativa placeringar.
Risker: Coronapandemin är fortsatt den största risken för aktiemarknaden för återstoden av 2021 med dess effekter på bl a återgång till öppnandet av samhällen, arbetsmarknad, efterfrågan och tillväxt. Utöver Corona är utvecklingen kring handelskonflikter utmaningar som kan påverka marknaden.

Träffa förvaltarna
Henrik Lindquist
VD Pareto Asset Management AB

Henrik har mer än 30 års erfarenhet av kapital- och fondförvaltning och har verkat i bolaget sedan starten 1999. Henrik har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet. Henrik nås på 070-693 57 13.

Cecilia Persson
Aktieförvaltare/ analytiker

Cecilia ingår i förvaltningsteamet. Hon kommer närmast från Alfred Berg där hon arbetat som aktieförvaltare och analytiker. Cecilia har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Gustaf Tegell
Ansvarig för ränteförvaltningen

Gustaf är ansvarig för ränteförvaltningen. Han kommer närmast från Quesada Kapitalförvaltning där han arbetat som fond- och portföljförvaltare. Gustaf har en civilingenjörsexamen samt en nationalekonomiexamen från Lunds Universitet.

Jon Hyltner
Aktieförvaltare / analytiker

Jon ingår i förvaltningsteamet. Han kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat som aktieanalytiker. Jon har en magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.