Årsberättelse 2023

Kapitel 1

VD har ordet

Bäste andelsägare,

Finansåret 2023 avslutades starkt med uppgångar på aktier och en stabil utveckling på räntemarknaden. Stockholmsbörsen steg under året med 19% med rejäla kursuppgångar under slutfasen av året. Men fram till den starka avslutningen har börsresan fram till årsskiftet varit omvälvande på många vis. För de som investerat i Enters räntefonder blev utvecklingen mer stabil och avkastningen högre än på många år.

Den geopolitiska utvecklingen befinner sig sällan i jämvikt och året som gått visar dessvärre prov på det. Rysslands fortsatta fullskaliga krig mot Ukraina, Hamas attack den 7 oktober på Israel och Kinas allt större press på grannen Taiwan är exempel på händelser som ställer frågor om en ordnad utveckling framöver.

Centralbankernas kamp mot inflation har varit ett annat huvudnummer under 2023. Räntehöjningar i syfte att kyla ner ekonomin är kanske de mest drastiska i modern tid. Under två år har räntekostnader i många fall femdubblats både för hushåll och privatpersoner. Av allt att döma får detta avsedd effekt – efterfrågan dämpas och inflationen faller. Det finns därmed utsikter om att räntepuckeln är nådd och kommande räntesänkningar finns inom synhåll. Börsuppgången under slutet på året är ett gott tecken på det.

Börsen har varit ryckig och utmanat många investerare, framför allt de med ett mer kortsiktigt perspektiv. Den som investerade när börsen stod som högst under året hade som mest en förlust på 15%. Men den som lyckades pricka in den lägsta nivån kunde å andra sidan räkna hem en vinst på över 20%. Förhållandet är inte unikt men en tydlig påminnelse om att aktieinvesteringar i första hand passar bra för den med ett långt perspektiv.

I det lite längre perspektivet – de senaste 5 åren – har börsbolagens vinster ökat med 11,5% per år. Det innebär att börsen tillförts ett värde på 75% under samma period. Stabiliteten i bolagens vinster är betydligt större än vad börskursernas upp- och nedgångar signalerar. Det kan tjäna som ett argument för att man skall förhålla sig något kallsinnigt till de kraftiga kursrörelser som kan uppstå från tid till annan. Vi vill investera i kvalitetsmässigt goda bolag till ett rimligt pris där just vinstutvecklingen är grundbulten till att skapa det långsiktiga värdet.

“Som investerare vill vi kunna följa upp på uppsatta hållbarhetsmål. Det underlättas av en ökad öppenhet hos de bolag vi väljer att investera i.”

 

När det gäller investeringar för våra räntefonder är kvalitetsaspekter lika betydelsefulla. Här är värdetillväxten lägre än för aktier men med det viktiga inslaget att variationen i utvecklingen också är väsentligt lägre. Investeringar i Enters räntefonder kan på det sättet sägas passa mycket bra som komplement till investeringar i våra aktiefonder.

Hållbarhetsaspekter har en central plats i vår bedömning av goda bolagsinvesteringar. Den tilltagande viljan hos företagen att uppfylla exempelvis Parisavtalets reduktionsmål är särskilt glädjande. Som investerare vill vi kunna följa upp på uppsatta hållbarhetsmål. Det underlättas av en ökad öppenhet hos de bolag vi väljer att investera i. Det i sin tur gör det också möjligt för våra andelsägarna att se att vi på Enter utför ett mycket gediget hållbarhetsarbete.

Läs gärna vidare om hur vi för andelsägares bästa positionerat investeringarna i respektive fond och om de hållbarhetsrelaterade faktorer som styr våra fonder.

Med tack för andelsägarnas förtroende,

Henrik Lindquist

Verkställande direktör

Kapitel 2

Förvaltningsberättelse Enter Sverige

Förvaltarkommentarer till resultatet

År 2023 var ett år som präglades av tvära kast i börsutveckling samt i omvärldsfaktorer såsom långräntor, centralbanksförväntningar, inflation, BNP-utsikter, valutor och geopolitisk oro. Exempelvis rörde sig den amerikanska tioårsräntan upp och ned mellan 3,3-4,0% under första halvåret för att sedan ta fart upp mot 5,0% i slutet av oktober. Sedan under november och december föll den kraftigt ned till under 4,0% igen. Det sistnämnda givet duvaktigare signaler från framför allt amerikanska Federal Reserve på grund av sämre jobbdata i USA. Under 2023 höjde FED räntan med totalt 100 punkter till 5,5%, ECB höjde med 200 punkter till 4,5% och Sveriges Riksbank med 150 punkter till 4,0%. Inflationen i västvärlden har som väntat rört sig gradvis nedåt under året.

Under första halvåret var SIXPRX upp ca 11%. Perioden juli till oktober rörde sig dock SIXPRX ned med ca 9% för att sedan ta rejält med fart och var upp 18% under november och december. Helåret summerade till en avkastning på 19,3%. Storbolagsindexet OMXS30 i Sverige var upp 17,3% medan småbolagsindexet CSRX var upp 14,9%. Större bolag gick under 2023 därav bättre än mindre. Men denna utveckling vände under andra halvåret till fördel för mindre bolag. Anledningen till detta var förmodligen lägre diskonteringsräntor som påverkar bolag med högre tillväxt (som ofta är mindre) i större utsträckning. Teknikindex NASDAQ COMPOSITE i USA steg med hela 43,4% under året och S&P500 med 24,2%.

I Sverige var verkstad den bästa sektorn under 2023 med en uppgång på 28%. Industrivaror och tjänster utgör 48,7% av portföljen och är därmed den största kategorin av bolag. Verkstadsbolag som har lyckats kompensera sig för för höjd inflation med prishöjningar har premierats med högre aktiekurser.

I det ultramaraton som kallas fondförvaltning är vår förvaltningsfilosofi att långsiktigt hitta bra och välskötta bolag. Detta är baserat på egenskaperna kvalitet, operativa trender och att hitta ett bolags verkliga värde. Inget bolag har allt, men över tid tror vi att kvalitetsbolag har flera gemensamma nämnare: hållbart, hög lönsam tillväxt, återkommande försäljning, konkurrenskraft, skalbar affärsmodell, hög avkastning på kapital, bra ledning och starka ägare.

I fondens halvårsredogörelse för första halvåret 2023 förväntades en portföljviktad vinsttillväxt om runt 10% för 2023 för fonden och dess bolag. Denna hamnade på ca 13% för helåret 2023. Portföljviktad avkastning på eget kapital ligger för närvarande på 15%. Över en längre tidshorisont på flera år är det statistiskt tydligt att vinst per aktie styr långsiktig aktiekursutveckling. Hög vinsttillväxt i kombination med hög avkastning på kapital skapar över tid god värdetillväxt. Därför är dessa två parametrar viktiga för oss. Sammanfattningsvis har vi en port-följ som har goda förutsättningar att skapa värdetillväxt även när vi blickar in i 2024 och 2025.

Fram till sista december 2023 har tre innehav lämnat portföljen jämfört med 2022, samtidigt som vi har adderat fem bolag.

I februari sålde vi vår position i Arjo då vi har blivit mer tveksamma till bolagets framtida tillväxt. Viaplay kom den 5:e juni med en vinstvarning där de justerade ned de kortsiktiga målen, drog tillbaka de långsiktiga målen samt meddelade att VD Anders Jensen får lämna. Risken blev alltför stor i aktien och vi valde att snabbt sälja vårt innehav efter vinstvarningen.

I september sålde vi vår sista position i Electrolux. Även om värderingen är låg och bolaget operationellt gör mycket rätt tror vi att det negativa konsumentbeteendet samt en intensifierad konkurrens kommer vara problematiskt för bolaget under en överskådlig framtid.

Under våren köpte vi in oss i bolaget Engcon som tillverkar tiltrotatorer. Produkterna används för grävmaskiner och ökar kraftigt flexibiliteten och effektiviteten för grävmaskinister. Marknadspenetrationen i Sverige, Norge och Finland ligger runt 90% och Engcon är en av marknadsledarna. Samtidigt är global penetration på runt 2% och i utvecklade ekonomier såsom USA och övriga Europa ligger den väl under 20%. Det vill säga, även om bygg- och anläggningsmarknader kommer att vara svaga ett tag finns över tid betydande tillväxtuppsida i ökad marknadspenetration i andra geografier. Lönsamheten för bolaget ligger över 20% (EBIT) och avkastningen på sysselsatt kapital över 50%.

Vi gick ånyo in i H&M i samband med Q1-rapporten i mars. Bolaget har visat på god rörelsekostnadskontroll, fortsatta lagerminskningar samt har nu även vågat höja priser i större utsträckning än tidigare. Samtidigt är bruttomarginalen fortfarande nedtryckt vilket kan innebära uppsida då fraktkostnader och bomullspriser har kommit ned. Kostnadseffektivitetsprogrammet hjälper också marginalprofilen framöver. I de senaste kvartalsrapporterna har ledningen inte sviktat på målet om att nå 10% marginal nästa fiskala år. Även om analytikernas estimat nu har kommit upp är de inte nära detta marginalmål så det finns upprevideringspotential.

I juni gick vi in i JM. Det är onekligen så att den nordiska bostadsmarknaden befinner sig i ett prekärt läge med högre räntor än tidigare och väldigt få byggstarter. Det är svårt att veta hur länge detta håller i sig men vi är av uppfattningen att när räntor nu börjar stabilisera sig kommer bostadsköpare ånyo våga sig tillbaka till marknaden. Men återhämtningen kommer säkerligen ske gradvis. Givet JM:s storlek i marknaden, erfarenhet och tillgång till byggrätter kan de rida igenom stormen till nästa uppgång. Därav kan bolaget agera mer långsiktigt och kan dessutom dra nytta av nuvarande situation när mindre byggaktörer utan finansiella muskler måste agera reaktivt.

Under augusti gick vi in i fastighetsbolaget Balder vilket likt vår JM-intåg var vältajmat givet uppgången i fastighets- och byggaktier mot slutet av 2023. Vi tror att värden på fastigheter förmodligen kommer hålla emot nu i samband med stabila och framöver bedömt lägre räntor. Därav tror vi också att investeringsviljan sakteliga kommer återkomma även om det kan ta tid. Givet Balders storlek i marknaden, tillgång till byggrätter, låga värdering och förhållandevis adekvata tillgång till finansiering via bank och obligationsmarknaden tror vi att aktiecaset är starkt på medellång sikt.

I början av oktober adderade vi bolaget Bonesupport till portföljen. Bolaget utvecklar och säljer patenterade produkter för att behandla ben-/skelettfrakturer orsakad av exempelvis trauma eller infektion. Deras viktigaste produkt Cerament G/V är ett patenterat benutfyllnadssubstitut innehållande antibiotika. Vätskan (som stelnar) främjar och skyddar effektivt benläkning och frigör antibiotika lokalt vid nivåer som eliminerar bakterie-tillväxt. Bolaget växer med höga tvåsiffriga organiska tillväxttal (USA är en starkt bidragande faktor) och har precis blivit kassa-flödespositiva. Bruttomarginalen är över 90%. Givet den höga tillväxttakten i lönsamheten ser vi också att multipelvärderingen för bolaget kommer att komma ned relativt fort.

Större köp/ökning av innehav under året
Balder, Bonesupport Holding, Engcon, H&M & JM

Större försäljningar under året
Arjo, Electrolux & Viaplay Group

Störst bidrag under året
Volvo, Atlas Copco, Addtech, SEB & Investor

Minst bidrag under året
Viaplay Group, Embracer Group, NIBE, AFRY & K2A

Kapitel 3

Förvaltningsberättelse Enter Sverige Hållbar Tillväxt

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling

Helåret 2023 har präglats av geopolitisk oro med fortsatt krig i Ukraina, högt ränteläge och inflationstryck. Globalt så har de geopolitiska spänningarna mellan Ryssland och omvärlden ökat och kriget i Israel mot slutet av året spädde på oron ytterligare. Svenska Riksbanken höjde styrräntan med 150 bp under året till 4,0%. Höga inflationssiffror ledde till högre räntor globalt och medförde att investerare föredrog räntemarknaden före aktiemarknaden. Bolag med hög räntekänslighet eller med svagare balansräkning föll. Småbolagssektorn utvecklades sämre än storbolagen. Clean tech bolag som sol- och vindkraftsbolag som oftast kräver stora infrastrukturinvesteringar påverkades negativt av det höjda ränteläget då den långsiktiga kalkylen blev dyrare. Mot slutet av året sågs mer positiva inflationsdata vilket fick marknaden att förvänta sig fallande räntor under 2024. Detta ledde till en mycket stark återhämtning för aktiemarknaden och fastighetsaktier som påverkats mest negativt under åter utvecklades mycket starkt.

Fondens utveckling
Enter Sverige Hållbar Tillväxt har ett tematiskt angreppssätt med avstamp i FN:s globala mål för en hållbar utveckling när vi gör investeringar. Målen handlar bland annat om att bekämpa klimatförändringar. Enter Sverige Hållbar Tillväxt stödjer den hållbara omställningen och vill med fonden göra FN:s mål investeringsbara.

Fonden hade en negativ utveckling och gick sämre än sitt jämförelseindex under året. Bolag med höga värderingsmultiplar och stor räntekänslighet som Clean tech bolag utvecklades negativt. De långsiktiga trenderna inriktade mot hållbarhet med energieffektiviseringar och klimatanpassningar behövs mer än någonsin då vi erfarit en sommar med den högsta uppmätta globala genomsnittstemperaturen någonsin. Utbytet av fossila energislag mot förnybara energikällor ger stora behov av investeringar inom exempelvis sol, vind, batteri, energiförvaring, kraftöverföring och vätgas.

Det största negativa bidraget till fonden kom från innehavet i Renewcell. Bolaget har en patenterad teknik som lite förenklat baseras på traditionell massatillverkning som gör att man kan använda uttjänta textilier för att producera nya kläder. Renewcell vinstvarnade och meddelade att det tar längre tid att få upp försäljningsvolymerna av Circulose till fiberproducenter. Detta får negativa effekter på rörelsekapital och kassaflöde och bolaget skulle inte längre nå break-even 2023 som tidigare kommunicerats. Tilltron till företagets operationella mål och företagsledning blev därav försvagat. Eventuell osäkerhet i affärsmodellen har kretsat kring produktionskapaciteten snarare än oro över försäljningsförmågan. Renewcell har kommunicerat att de velat investera i fler produktionslinor tack vare hög efterfrågan på Circulose men vinstvarningen ledde till stor osäkerhet med kraftig kursreaktion och styrelsen avsatte VD. Fonden har haft ett stort intresse av teknologin då behovet av cirkulärt alternativ inom textilindustrin är stort. Modeindustrin beräknas stå för 10% av de globala CO2 utsläppen vilket är mer än internationella flygningar och sjöfart ihop. Enligt tidigare beslut är EU-länderna skyldiga att samla in alla textilier separat from 2025 och klädproducenter uppmanas att ta ansvar för sina textilier genom hela värdekedjan.

Fonden tog en ny position i Fagerhult. Energieffektiviseringstrenden drivet av högre elpriser, utsläppskrav och EU- regleringar borde fortsätta gynna bolag med produkter för att öka energieffektivisering och större oberoende till fossila kraftkällor. Utfasningen av traditionell belysning mot LED förväntas växa då EU vill se ökad energibesparing i fastigheter genom modernare uppvärmning och belysning. Under året infördes förbud att inom EU producera traditionella lysrör pga kvicksilver – något som har potential att utgöra en medvind för Fagerhult under flera år framöver.

En snabb ökning av förskrivna och icke förskrivna opiodhaltiga läkemedel har lett till en opiodkris i USA och överdosering av narkotiska preparat är den vanligaste dödsorsaken för personer under 50 år. Smärtstillande läkemedlet OxyContin marknadsfördes aggressivt under decennier och många blev beroende efter att fått läkemedlet utskrivet mot ex ryggskott. Fonden har investerat i Camurus som genom sin parter Braeburn i USA erhållit godkännande för sin långtidsverkande Buvidal/Brixadi mot opiodberoende.

Bonesupport utvecklar och säljer patenterade produkter för att behandla frakturer (ben/skelettutfyllnad) orsakad av exempelvis trauma eller infektion. Deras viktigaste produkt Cerament G/V är en patenterad benutfyllnadsvätska innehållande antibiotika. Bolaget växte organiskt med nära 80% i Q3 (USA är en starkt bidragande faktor) har hög bruttomarginal och har blivit kassaflödespositiva. Givet den höga tillväxttakten i lönsamheten ser vi också att multipelvärderingen för Bonesupport bör komma ned.

Större köp/ökning av innehav under året
Assa Abloy, Fagerhult, Volvo, JM & Bonesupport

Större försäljningar under året
Electrolux, Arjo, ABB, Sandvik & Volvo Car

Störst bidrag under året
AtlasCopco, Volvo, ABB, Camurus & Addtech

Minst bidrag under året
Renewcell, Fasadgruppen, OX2, Nibe & Volvo Car

Kapitel 4

Förvaltningsberättelse Enter Select

Förvaltarkommentarer till resultatet

År 2023 var ett år som präglades av tvära kast i börsutveckling samt i omvärldsfaktorer såsom långräntor, centralbanksförväntningar, inflation, BNP-utsikter, valutor och geopolitisk oro. Exempelvis rörde sig den amerikanska tioårsräntan upp och ned mellan 3,3-4,0% under första halvåret för att sedan ta fart upp mot 5,0% i slutet av oktober. Sedan under november och december föll den kraftigt ned till under 4,0% igen. Det sistnämnda givet duvaktigare signaler från framför allt amerikanska Federal Reserve på grund av sämre jobbdata i USA. Under 2023 höjde FED räntan med totalt 100 punkter till 5,5%, ECB höjde med 200 punkter till 4,5% och Sveriges Riksbank med 150 punkter till 4,0%. Inflationen i västvärlden har som väntat rört sig gradvis nedåt under året.

Under första halvåret var SIXPRX upp cirka 11%. Perioden juli till oktober rörde sig dock SIXPRX ned med ca 9% för att sedan ta rejält med fart och var upp 18% under november och december. Helåret summerade till en avkastning på 19,3%. Storbolagsindexet OMXS30 i Sverige var upp 17,3% medan småbolagsindexet CSRX var upp 14,9%. Större bolag gick under 2023 därav bättre än mindre. Men denna utveckling vände under andra halvåret till fördel mindre bolag. Anledningen till detta var förmodligen lägre diskonteringsräntor som påverkar bolag med högre tillväxt (som ofta är mindre) i större utsträckning. Teknikindex NASDAQ COMPOSITE i USA steg med hela 43,4% under året och S&P500 med 24,2%.

I Sverige var verkstad den bästa sektorn under 2023 med en uppgång på 28%. Industrivaror och tjänster utgör 49,6% av portföljen och är därmed den största kategorin av bolag. Verkstadsbolag som har lyckats kompensera sig för förhöjd inflation med prishöjningar har premierats med högre aktiekurser.

I det ultramaraton som kallas fondförvaltning är vår förvaltningsfilosofi att långsiktigt hitta bra och välskötta bolag. Detta är baserat på egenskaperna kvalitet, operativa trender och att hitta ett bolags verkliga värde. Inget bolag har allt, men över tid tror vi att kvalitetsbolag har flera gemensamma nämnare: hållbart, hög lönsam tillväxt, återkommande försäljning, konkurrenskraft, skalbar affärsmodell, hög avkastning på kapital, bra ledning och starka ägare.

I fondens halvårsredogörelse för första halvåret 2023 förväntades en portföljviktad vinsttillväxt om runt 10% för 2023 för fonden och dess bolag. Denna hamnade på ca 13% för helåret 2023. Portföljviktad avkastning på eget kapital ligger för närvarande på 15%. Över en längre tidshorisont på flera år är det statistiskt tydligt att vinst per aktie styr långsiktig aktiekursutveckling. Hög vinsttillväxt i kombination med hög avkastning på kapital skapar över tid god värdetillväxt. Därför är dessa två parametrar viktiga för oss. Sammanfattningsvis har vi en portfölj som har goda förutsättningar att skapa värdetillväxt även när vi blickar in i 2024 och 2025.

Fram till sista december 2023 har tre innehav lämnat portföljen jämfört med 2022, samtidigt som vi har adderat fem bolag.

I februari sålde vi vår position i Arjo då vi har blivit mer tveksamma till bolagets framtida tillväxt. Viaplay kom den 5:e juni med en vinstvarning där de justerade ned de kortsiktiga målen, drog tillbaka de långsiktiga målen samt meddelade att VD Anders Jensen får lämna. Risken blev alltför stor i aktien och vi valde att snabbt sälja vårt innehav efter vinstvarningen.

I september sålde vi vår sista position i Electrolux. Även om värderingen är låg och bolaget operationellt gör mycket rätt tror vi att det negativa konsumentbeteendet samt en intensifierad konkurrens kommer vara problematiskt för bolaget under en överskådlig framtid.

Under våren köpte vi in oss i bolaget Engcon som tillverkar tiltrotatorer. Produkterna används för grävmaskiner och ökar kraftigt flexibiliteten och effektiviteten för grävmaskinister. Marknadspenetrationen i Sverige, Norge och Finland ligger runt 90% och Engcon är en av marknadsledarna. Samtidigt är global penetration på runt 2% och i utvecklade ekonomier såsom USA och övriga Europa ligger den väl under 20%. Det vill säga, även om bygg- och anläggningsmarknader kommer att vara svaga ett tag finns över tid betydande tillväxtuppsida i ökad marknadspenetration i andra geografier. Lönsamheten för bolaget ligger över 20% (EBIT) och avkastningen på syssel-satt kapital över 50%.

Vi gick ånyo in i H&M i samband med Q1-rapporten i mars. Bolaget har visat på god rörelsekostnadskontroll, fortsatta lagerminskningar samt har nu även vågat höja priser i större utsträckning än tidigare. Samtidigt är bruttomarginalen fortfarande nedtryckt vilket kan innebära uppsida då fraktkostnader och bomullspriser har kommit ned.

Kostnadseffektivitetsprogrammet hjälper också marginalprofilen framöver. I de senaste kvartalsrapporterna har ledningen inte sviktat på målet om att nå 10% marginal nästa fiskala år. Även om analytikernas estimat nu har kommit upp är de inte nära detta marginalmål så det finns upprevideringspotential.

I juni gick vi in i JM. Det är onekligen så att den nordiska bostadsmarknaden befinner sig i ett prekärt läge med högre räntor än tidigare och väldigt få byggstarter. Det är svårt att veta hur länge detta håller i sig men vi är av uppfattningen att när räntor nu börjar stabilisera sig kommer bostadsköpare ånyo våga sig tillbaka till marknaden. Men återhämtningen kommer säkerligen ske gradvis. Givet JM:s storlek i marknaden, erfarenhet och tillgång till byggrätter kan de rida igenom stormen till nästa uppgång. Därav kan bolaget agera mer långsiktigt och kan dessutom dra nytta av nuvarande situation när mindre byggaktörer utan finansiella muskler måste agera reaktivt.

Under augusti gick vi in i fastighetsbolaget Balder vilket likt vår JM-intåg var vältajmat givet uppgången i fastighets- och byggaktier mot slutet av 2023. Vi tror att värden på fastigheter förmodligen kommer hålla emot nu i samband med stabila och framöver bedömt lägre räntor. Därav tror vi också att investeringsviljan sakteliga kommer återkomma även om det kan ta tid. Givet Balders storlek i marknaden, tillgång till byggrätter, låga värdering och förhållandevis adekvata tillgång till finansiering via bank och obligationsmarknaden tror vi att aktiecaset är starkt på medellång sikt.

I början av oktober adderade vi bolaget Bonesupport till portföljen. Bolaget utvecklar och säljer patenterade produkter för att behandla ben-/skelettfrakturer orsakad av exempelvis trauma eller infektion. Deras viktigaste produkt Cerament G/V är ett patenterat benutfyllnadssubstitut innehållande antibiotika. Vätskan (som stelnar) främjar och skyddar effektivt benläkning och frigör antibiotika lokalt vid nivåer som eliminerar bakterietillväxt. Bolaget växer med höga tvåsiffriga organiska tillväxttal (USA är en starkt bidragande faktor) och har precis blivit kassaflödespositiva. Bruttomarginalen är över 90%. Givet den höga tillväxttakten i lönsamheten ser vi också att multipelvärderingen för bolaget kommer att komma ned relativt fort.

Större köp/ökning av innehav under året
Balder, Bonesupport Holding, Engcon, H&M & JM

Större försäljningar under året
Arjo, Electrolux & Viaplay Group

Störst bidrag under året
Volvo, Atlas Copco, Camurus, SEB & AAK

Minst bidrag under året
Viaplay Group, Embracer Group, NIBE, AFRY & Electrolux

 

Kapitel 5

Förvaltningsberättelse Enter Småbolagsfond

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling
Marknadens utveckling dominerades av ränte- och inflationsförväntningar under året. Återhämtningen i marknaden, som startade i oktober 2022, fortsatte starkt fram till slutet på januari. Därefter följde utvecklingen för svenska småbolag tätt förändringar inom inflationsdata och räntor. Aktiemarknaden höll dock upp förhållandevis väl fram till sommaren, då ett tydligt negativt skifte trädde in. Överraskande höga inflationssiffror lyfte ränteläget ytterligare på global nivå. Riskaversionen tilltog och investeringar flyttades på bred front från aktier till räntor. Detta blev tydligast i småbolagssegmentet som utvecklades mycket svagt under sommaren, samtidigt som de stora bolagen hade en relativt god utveckling. I början av oktober hade de minsta bolagen (inom MSCI Sweden Micro cap index) gått ner över 15% dittills under året medan de största (MSCI Sweden Large cap index) stigit med över 10%. Påfallande låg likviditet på aktiemarknaden pressade aktier i det minsta segmentet generellt. Bolag med hög skuldsättning eller i övrigt en räntekänslig affärsmodell påverkades mest.

I november vände marknaden och avslutade året mycket starkt. Återigen drivet av inflations- och ränteutveckling. Denna gång i positiv riktning då lägre än väntad inflationsdata fått marknaden att förvänta sig kraftigt fallande räntor under 2024 och framåt.

Fondens utveckling
Enter Småbolagsfond utvecklades överlag som jämförelseindex (CSRX) under året. Delar man upp avkastningen i storleksgrupperna large cap, small cap och microcap så har vi gått som eller bättre än CSRX. Framförallt så har fondens investeringar inom microcapsegmentet gått bättre. Det beror främst på vårt fokus på bolag med hög lönsamhet och goda kassaflöden. Denna typ av bolag är mer motståndskraftiga mot högre räntor vilket gjorde att dess aktier utvecklades bättre.

Operationellt har fondens innehav överlag rapporterat goda siffror för 2023 och vi förväntar oss överlag bra rapporter för det fjärde kvartalet när de presenteras i januari och februari. Som alltid är det vissa bolag som inte utvecklas enligt förväntan och där det uppstått för stora frågetecken kring lönsamhet och tillväxt väljer vi att sälja för att istället investera i bolag där vi har större konfidens.

Flertalet av fondens innehav återfinns bland de med högst lönsamhet på Stockholmsbörsen. Kortsiktiga utsikter för aktiemarknaden avstår vi från. Operationellt ser vi att fond-portföljen kommer fortsätta leverera hög lönsamhet och tillväxt.

Större köp/ökning av innehav under året
AAK, Hexpol, Medcap, Mildef, OEM International, Paradox & Surgical Science.

Större försäljningar
Avensia, Embracer, Fasadgruppen, IAR, Instalco, K-Fastigheter, Knowit, Medicover, Qleanair & Söder Sportfiske.

Mest bidrag
Momentum Group, Balder, Addtech, Musti & Bufab.

Minst bidrag
Fasadgruppen, Embracer, IAR, Profoto & Idun Industrier.

Kapitel 6

Förvaltningsberättelse Enter Micro Cap

Förvaltarkommentarer till resultatet

Omkring 75% av portföljbolagen har haft en starkare kursutveckling än index under fondens första år. Vi är ödmjuka inför att fondförvaltning i allmänhet och att starta helt ny fond i synnerhet är ett ultramaraton – men samtidigt glada över att förvaltningsmetodiken fungerat planenligt under fondens första år.

Ett viktigt skäl till den utvecklingen är att Enter Micro Cap har ett starkt fokus på lönsamma tillväxtbolag med stark balansräkning och tydliga huvudägare – en kombination av faktorer som visat sig vara oerhört viktiga – inte minst under det gångna året.

Även om det är många portföljbolag som bidragit till den relativt goda utvecklingen så är det värt att lyfta fram några bolag lite extra.

• Ett av fondens största innehav är industribolaget Engcon som steg över 45% sedan årets start. Bolaget är störst i världen på att tillverka tiltrotatorer – ett arbetsverktyg för grävmaskiner som gör det möjligt för grävmaskinister att jobba mer effektivt. Bolaget fortsätter rulla ut sina produkter i världen på ett fantastiskt fint sätt – även om det fortfarande finns väldigt mycket tillväxtpotential kvar.

• Ett annat framstående bolag i portföljen är Xvivo som tillhandahåller lösningar för transplantation av framförallt lungor – men nu även hjärta. Några av produkterna som bolaget levererar innefattar organförvaring, kanyler och kyllösningar. Sammantaget bidrar Xvivos produkter till att effektivisera matchningen mellan organdonatorer och patienter – något som gör att fler människor i världen kan få nya organ i tid. Ett fantastiskt viktigt uppdrag och där bolagets tillväxt för med sig mycket goda samhällseffekter. Aktien är upp över 60% hittills i år.

• Ett tredje bolag i portföljen som är värt att lyfta fram är Bonesupport. Aktien steg över 130% under året. Bonesupport har utvecklat injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget skelett. Bolagets bengraftsubstitut är baserade på teknologiplattformen Cerament som har förmågan att förhindra infektioner och snabba på läkeprocessen i samband med benbrott. Bolaget har under året bevisat sig kunna uppvisa god lönsamhet efter att ha uppnått skalfördelar.

Sammantaget har vi en portfölj som har goda förutsättningar att skapa värdetillväxt även när vi blickar in i 2024. Den genomsnittliga skuldsättningsgraden i portföljen är låg. Merparten av portföljbolagen har starka marknadsandelar och tydliga huvudägare. Sett till portföljen som helhet är beroendet av extern finansiering lågt. Sammantaget är det således en portfölj som återspeglar vårt tydliga fokus på kvalitet och starka underliggande operationella trender.

När vi ser till omvärldsförutsättningarna så står vi inför ett intressant läge för Micro Cap-bolagen inför 2024 efter att segmentet utvecklats tydligt svagare än storbolagen i över två år samtidigt som värderingarna ser ovanligt attraktiva ut för börsens minsta bolag. Både jämfört mot stora svenska bolag men även jämfört med exempelvis Nasdaq i USA samt mot egen historisk värdering. Vinstutvecklingen förväntas bli god för portföljbolagen under 2024 samtidigt som långräntor och kreditspreadar fallit markant i slutet av 2023. Det, i kombination med en låg likviditet i den här typen av bolag talar för att det kan bli ett bra år för segmentet 2024 när väl riskaptiten återvänder.

Vi tycker sammanfattningsvis att det är en intressant tidpunkt för att investera i Micro Cap-segmentet – som erbjuder många goda möjligheter att investera i lönsamma tillväxtbolag med världsledande produkter som har framtiden för sig. Sammantaget tar vi oss an 2024 med god tillförsikt.

Större köp/ökning av innehav under året
VBG, Lumenradio, Teqnion, Fagerhult & Tobii Dynavox

Större försäljningar
Hemnet, HMS Networks & Garo

Mest bidrag
Hemnet, Vitec, Medcap, Harvia & Troax

Minst bidrag
Chemometec, Profoto & Incap

Kapitel 7

Förvaltningsberättelse Enter Cross Credit

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling
Ett år känns som det passerar fort – men när vi ser tillbaka på 2023 kan vi konstatera att det har varit händelserikt på de finansiella marknaderna. Under den tidiga våren i mars var det rejält turbulent i spåren av bankoron i USA och utvecklingen för Credit Suisse. Sommaren och hösten dominerades av stigande räntor som inte tycktes ha någon topp, medan året avslutades med bredbaserad nedgång i inflation, kraftigt fallande räntor och förnyad optimism. Under året höjde FED räntan med totalt 100 punkter till 5,5%, ECB höjde med 200 punkter till 4,5% och Sveriges Riksbank med 150 punkter till 4,0%. Inflationen i västvärlden har som väntat rört sig gradvis nedåt under året.

Både räntor och börserna har åkt berg- och dalbana där den svenska längre 10-årsräntan är lägre nu än i början på året, 2-årsräntor är ungefär i paritet medan 3-månaders Stibor är avsevärt högre. Längre räntor har under hösten tagit i beaktande att det troligen kommer betydande räntesänkningar från Riksbanken nästa år. Mönstret är detsamma ute i Europa och i USA.

Fondens utveckling
För fonden har det varit ett väldigt gynnsamt år. Den totala avkastningen på ca 7,5 % med väldigt låg volatilitet är vi mycket nöjda med. Avkastningen är jämnt fördelad över årets månader, förutom i mars då fonden hade den enda negativa månaden med -0,15 % avkastning i spåren av bankfrossan.

Sett till innehaven är avkastning bredbaserad där alla sektorer bidrar, men för att lyfta fram en specifik sektor har banker som Jyske, Islandsbanki, Nordnet och Resurs haft fina avkastning-ar på 8–16 %. Bland övriga innehav har flygplatsoperatören Swedavias obligationer avkastat över 10 % och finska elproducenten TVO har gett en avkastning på 7 % med så gott som ingen volatilitet. Bolaget har dessutom gjort resan från high yield till investment grade under året. Viaplay är egentligen det enda innehavet som haft betydande negativ avkastning, men trots händelserna i början på december blev avslutningen på året för fonden relativt god.

Större köp/ökning av innehav under året
Aktiviteten har under året varit hög för att ta vara på de möjligheter som nuvarande marknad erbjuder. Vi har adderat innehav så som Nordnet, Ålandsbanken, Volvo Cars, AFRY, ICA, Loomis, Castellum, Lansbankinn, Volvo & SEB

Större försäljningar
Storskogen, Millicom & Boliden.

Mest bidrag
Storskogen, Jyske Bank, Storebrand, Tryg Forsikring & Swedavia

Minst bidrag
Viaplay

Kapitel 8

Förvaltningsberättelse Enter Klimatfokus Ränta

Förvaltarkommentarer till resultatet

Marknadens utveckling
Ett år känns som det passerar fort – men när vi ser tillbaka på 2023 kan vi konstatera att det har varit händelserikt på de finansiella marknaderna. Under den tidiga våren i mars var det rejält turbulent i spåren av bankoron i USA och utvecklingen för Credit Suisse. Sommaren och hösten dominerades av stigande räntor som inte tycktes ha någon topp, medan året avslutades med bredbaserad nedgång i inflation, kraftigt fallande räntor och förnyad optimism. Under året höjde FED räntan med totalt 100 punkter till 5,5%, ECB höjde med 200 punkter till 4,5% och Sveriges Riksbank med 150 punkter till 4,0%. Inflationen i västvärlden har som väntat rört sig gradvis nedåt under året.

Både räntor och börserna har åkt berg- och dalbana där den svenska längre 10-årsräntan är lägre nu än i början på året, 2-årsräntor är ungefär i paritet medan 3-månaders Stibor är avsevärt högre. Längre räntor har under hösten tagit i beaktande att det troligen kommer betydande räntesänkningar från Riksbanken nästa år. Mönstret är detsamma ute i Europa och i USA.

Fondens utveckling
För fonden har det varit ett gynnsamt år. Den totala avkastningen på ca 5,4% med låg volatilitet är vi nöjda med. Avkastningen är jämnt fördelat över årets månader förutom i mars då fonden hade den enda negativa månaden med -0,3 % avkastning i spåren av bankfrossan. För att lyfta ett par bolag har försäkringsbolagen Storebrand och Tryg Forsäkring gett avkastningar på ca 9 %, flygplatsoperatören Swedavia har avkastat över 10 % och fastighetsbolagen Atrium Ljungberg, Kungsleden, Castellum och Balder 10–15 %. Men avkastningen är bredbaserad bland bolagen och alla sektorer bidrar.

Viaplay är det enda innehavet med negativ avkastning, men trots händelserna i början på december kom avkastningen för fonden tillbaka och slutade månaden positivt.

Fondens klimatstrategi har fortsatt visa goda resultat under 2023. Hela 98 % av portföljbolagen har idag satt klimatmål, varav 79 % har anslutit sig till Science Based Target Initiative. Detta är en tydlig förbättring sedan 2020 då motsvarande siffror var 78 % respektive 46 %. Under året har vi även utfört en grundlig kartläggning av portföljbolagens indirekta utsläpp (scope 3-utsläpp). Kartläggningen visar att över 95 % av fondens totala klimatavtryck uppstår i scope 3. Indirekta utsläpp kommer att fortsätta vara ett fokusområde under 2024 där vi framför allt vill se att fler bolag sätter ambitiösa reduktionsmål.

Större köp/ökning av innehav under året
Aktiviteten har under året varit hög för att ta vara på de möjligheter som nuvarande marknad erbjuder. Vi har adderat innehav så som Billerud, Länsförsäkringar, ICA, Loomis, Nibe, Castellum, Landsbankinn, Volvo & Stora Enso

Större försäljningar
Fastpartner & Heimstaden Bostad

Mest bidrag
Storebrand, Tryg Forsikring, Castellum, Atrium Ljungberg, Kungsleden & Swedavia

Minst bidrag
Viaplay

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste om våra fonder

Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i månaden.